Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

Voor algemene informatie, zie introductie.

U kunt op twee manieren in de metadatabase zoeken:

  1. Bronnen
  2. Codeboeken

Geregistreerde bronnen

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Basisverzekering Informatiesysteem BASIC 2021 Vektis C.V.
BBMRI-NL Biobank Catalogue BBMRI 2021 Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-NL)
CONgenitale COR Vitia: registratie en DNA-bank patiënten met een aangeboren hartafwijking CONCOR 2021 CONCOR-projectgroep
Consumentenpanel Gezondheidszorg 2021 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties 2021 Zorgbelang Nederland
Donorregister 2021 Donorregister
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2021 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Dutch Dystrophinopathy Database DDD 2021 Duchenne Parent Project (DPP) , Kempenhaeghe, LUMC, afdeling Neurologie, Radboudumc, Spierziekten Nederland
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) ERGO 2021 Erasmus MC
Fabry database 2021 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Farmatec Farmatec 2021 CIBG
FSHD registratie FSHD-Databank 2021 Radboudumc, afdeling neurologie
Gaucher database 2021 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Geneesmiddelenprijzen (maximumprijzen) WGP 2021 CIBG
Generation R Generation R 2021 Erasmus MC, afdeling Generation R
GGG Fabry database 2021 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiestandaard Wet langdurige zorg iWlz 2021 Zorginstituut Nederland
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven Interventiedatabase 2021 Kenniscentrum Sport en Bewegen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Julius Huisartsen Netwerk JHN 2021 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
KNMT-tandartsenadministratie KNMT 2021 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Kwaliteitsregister Paramedici KP 2021 Kwaliteitsregister Paramedici
Landelijk Implantatenregister LIR 2021 CIBG
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2021 DHD (Dutch Hospital Data)
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit LPZ 2021 Maastricht University i.s.m. Flycatcher Internet Research
Lifelines data en biobank Lifelines 2021 De Lifelines organisatie is sinds februari 2014 overgegaan naar een BV waarvan het UMCG 100% aandeelhouder is
Moeders van Morgen MvM 2021 Kenniscentrum Moeders van Morgen (onderdeel van Bijwerkingencentrum Lareb)
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2021 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship (Profiel studie) Profiles 2021 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Voedselconsumptiepeiling VCP 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2020 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
ActiZ Kijk op Data Kijk op data 2020 ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2020 Amsterdam UMC locatie AMC - UVA
Baten Risico en Impact van Medicatie Monitor (BRIMM): overactieve blaas BRIMM-OAB 2020 Bijwerkingencentrum Lareb, Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2020 CIBG
DBC Informatie Systeem DIS 2020 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Dutch Autoimmune Register DAiRE 2020 Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Dutch Brain Tumour Registry DBTR 2020 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2020 Vektis C.V.
Extramuraal Leids Academisch Netwerk-datawarehouse ELAN-datawarehouse 2020 LUMC-PHEG (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde), Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Family Medicine Network FaMe-net 2020 Radboudumc
Farmacie Informatiesysteem FIS 2020 Vektis C.V.
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg 2020 Vektis C.V.
Integrated Primary Care Information IPCI 2020 Erasmus MC, Medische Informatica
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten LROI 2020 SDB Groep, Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Leidsche Rijn Gezondheidsproject LRGP 2020 Julius Centrum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
Letsel Informatie Systeem LIS 2020 Stichting VeiligheidNL
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study LOAS 2020 LUMC, afdeling Orthopaedie
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Monitoring veiligheid biologische geneesmiddelen 2020 Bijwerkingencentrum Lareb
MS-registratie MSR 2020 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NPCG 2020 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor NVIC-monitor 2020 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Nederlands Autisme Register NAR 2020 Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Nederlands Pompe register 2020 Erasmus MC
Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde NSCK 2020 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Hart Registratie NHR 2020 Nederlandse Hart Registratie
Nederlandse Kankerregistratie NKR 2020 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie NOTR 2020 Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Neorah 2020 Beheer Neorah webapplicatie: RIVM-DVP
Niemann Pick data collection 2020 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiApp-berichtenservice Van baby tot peuter onderzoek 2020 GGD-Amsterdam
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie OTC 2020 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering OTP 2020 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Panel Verpleging & Verzorging Panel V&V 2020 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2020 DT Healthcare Solutions in samenwerking met RAM Mobile Data
Perinatologie dossier voor de screening Peridos 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2020 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Pharmo Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank PHARMO - OAPO 2020 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Quality Registry Neuro Surgery QRNS 2020 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Registratie keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap 2020 Fiom
Registratie Nierfunctievervanging Nederland Renine 2020 Nefrovisie
Resistant HYpertension: MEasure to ReaCh Targets RHYME-RCT 2020 Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus gasthuis & Vlietland, HAGA ziekenhuis, IJsselland ziekenhuis, Ikazia ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis, MUMC, Reinier de Graaf ziekenhuis
SCRaTCH-IVF 2020 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2020 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus MRSA-Surveillance 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey TRAILS 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Uitstroomonderzoek zorgpersoneel: MoveForward 2020 Prismant
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2020 CIBG
Utrecht Cardiovasculair Cohort – Cardiovasculair Risico Management UCC-CVRM 2020 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) VMI 2020 Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
WHO European Health for All Database HFA-DB 2020 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Zorgcijfersdatabank ZCD 2020 Zorginstituut Nederland
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2019 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen Basisset kwaliteitsindicatoren MSZ 2019 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Benchmark transparante ketenzorg 2019 InEen
Cerebro Vasculair Accident Benchmark / Dutch Acute Stroke Audit DASA/CVAB 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Dutch Audit for Carotid Interventions DACI 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit DGEA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gynaecological Oncology Audit DGOA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Head & Neck Audit DHNA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hepato Biliary Audit DHBA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hip Fracture Audit DHFA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Lung Cancer Audit DLCA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pancreatitis Cancer Audit DPCA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes DPARD 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis DQRA 2019 Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie (SKR)
Dutch Registration of Complications in Endoscopy DRCE 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Aneurysm Audit DSAA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Colorectal Audit DCRA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Upper GI Cancer Audit DUCA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
European Pediatric Surgical Audit EPSA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2019 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
European School Survey on Alcohol and other Drugs ESPAD 2019 Trimbos-instituut
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen) GIP, geneesmiddelen 2019 Zorginstituut Nederland
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen) GIP, hulpmiddelen 2019 Zorginstituut Nederland
Gezondheidsenquête CBS-GE 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gezondheidsmonitor Jeugd; GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Jaarverantwoording zorg 2019 CIBG
Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie LATAR 2019 Fiom
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2019 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Leefstijlmonitor LSM 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Longitudinal Aging Study Amsterdam LASA 2019 Amsterdam UMC, locatie VUmc
Nabon Breast Cancer Audit NBCA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRLBM 2019 Amsterdam UMC
Nederlands Tuberculose Register NTR 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie NCFR 2019 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
Neonatale Hielprik Screening NHS 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Nivel Zorgregistraties 2019 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen 2019 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
OPTImal CArdiac REhabilitation (OPTICARE) randomized controlled trial OPTICARE 2019 Erasmus MC & Capri Hartrevalidatie
Parelsnoer Instituut PSI 2019 Afdelingen binnen de UMC's
Pediatrische Intensive Care Evaluatie PICE 2019 Medical Research Data Management (MRDM)
Peilstationsonderzoek Scholieren Middelengebruik Peil 2019 Trimbos-instituut
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen PIAV 2019 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
PRISMA-RT (benchmark)database 2019 Leden van de vereniging PRISMA-RT
Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie 2019 Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Research Network Family Medicine Maastricht RNFM 2019 Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Santeon Farmadatabase 2019 Santeon
Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren StOET 2019 Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren
Voedselgerelateerde uitbraken 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Werkgeversenquête Zorg en Welzijn WGE 2019 CAOP
Zorgrekeningen 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Arbo begeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Atlas SV-regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2018 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Doetinchem Cohort Studie DCS 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Dutch Parkinson's Insight Audit DPIA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen EJZ 2018 Dutch Hospital Data (DHD)
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2018 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Landelijke Abortus Registratie LAR 2018 Rutgers
Landelijke IVF Cijfers 2018 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen LAREB 2018 Bijwerkingencentrum Lareb
Landelijke Traumaregistratie LTR 2018 Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen 2018 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Perinatale Registratie Perined 2018 Perined
Predictors of rabies exposure in travelers 2018 GGD Hart voor Brabant, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2018 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Prospectieve ALS studie Nederland (ook wel 'ALS Database en Biobank' genoemd) PAN 2018 ALS centrum Nederland, UMC Utrecht
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg 2018 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2018 Radboudumc
TRIP Biovigilantie TRIP 2018 Stichting TRIP
TRIP Transfusie en Transplantatie reacties in patiënten Monitor Hemovigilantie TRIP 2018 Stichting TRIP
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Woononderzoek Nederland WoON 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
ZonMW TB ENDPoint TB ENDPoint 2018 KNCV Tuberculosefonds
Zorginstellingen; financiën en personeel 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA 2017 VUmc
Dutch Spine Surgery Registry DSSR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2017 1. Universiteit van Utrecht (UU), 2. Trimbos-instituut
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen IMS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie LOPS 2017 Rutgers
Nivel Beroepenregistratie huisartsen 2017 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel Beroepenregistratie pas afgestudeerde huisartsen 2017 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Pharmachild-NL 2017 Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie (NVKR), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen PSTG 2017 Rutgers
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2017 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)
Primary Secondary Cancer Care Registry – Borstkanker PSCCR - Borstkanker 2017 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
RD5000db: Dutch registry for Inherited Retinal Dystrophies RD5000db 2017 RD5000 consortium
The Second Manifestations of ARTerial disease-Magnetic Resonance (SMART-MR) study SMART-MR 2017 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2016 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland 2016 Perined, TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 NEMESIS-2 2016 Trimbos-instituut
Nivel Beroepenregistratie oefentherapeuten 2016 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Verwijsindex risicojongeren VIR 2016 CIBG
Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Database PIJ database, FPJ database 2015 Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen 2014 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
ADFICE_IT harmonized dataset ADFICE_IT harmonized dataset 2013 Amsterdam UMC
KOALA Birth Cohort Study KOALA 2012 Maastricht University