Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

Voor algemene informatie, zie introductie.

U kunt op twee manieren in de metadatabase zoeken:

  1. Bronnen
  2. Codeboeken

Geregistreerde bronnen

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
A real-time dashboard of clinical trials for COVID-19 covid-trials 2021 Cyrus Mehta, Edward Mills, Kristian Thorlund
Actuele cijfers en trends covid19 in Nederland en wereldwijd 2021 Joshua Kuijvenhoven (Cegeka)
Actuele Covid-19 cijfers per gemeente, provincie, land en continent 2021 ValueCare
Actuele digitale kaarten, grafieken, apps en API's - NL COVID-19 Hub 2021 Esri Nederland
Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID-19 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
AlleCijfers.nl 2021 AlleCijfers.nl
Basisverzekering Informatiesysteem BASIC 2021 Vektis C.V.
BBMRI-NL Biobank Catalogue BBMRI 2021 Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-NL)
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2021 CIBG
CAPACITY-COVID: Cardiac complicAtions in Patients with SARS Corona vIrus 2 regisTrY CAPACITY-COVID 2021 BRC Clinical Research Informatics Unit van University College London Hospitals, Netherlands Heart Institute - Durrer Centrum
CBS Cijfers Coronacrisis 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
CONgenitale COR Vitia: registratie en DNA-bank patiënten met een aangeboren hartafwijking CONCOR 2021 CONCOR-projectgroep
Consumentenpanel Gezondheidszorg 2021 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties 2021 Zorgbelang Nederland
Corona in Nederland LCCN 2021 LekkerCryptisch
Corona Locator Nederland CLN 2021 BD Dataplan
Coronavirus charts MacKuba 2021 Kuba Suder
Coronavirus COVID-19 Global Cases 2021 Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (CSSE)
Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports 2021 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Clinical Dataset for Artificial Intelligence 2021 Amsterdam UMC, MUMC
Coronavirus Disease Situation Dashboard 2021 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
COVID 19 Data Coalitie CDC19 2021 Medworq
Covid Smart Graph 2021 Quant Base
COVID Spreading Rates 2021 TULP interactive
COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking COVID-19 VB 2021 Academische werkplaats Sterker op eigen benen
COVID-19 Community Mobility Reports 2021 Google
COVID-19 Coronavirus data 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Coronavirus overview ECDC 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Open Research Dataset CORD-19 2021 The Allen Institute for AI
COVID-19 Projections 2021 The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)
Covid-Analytics 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Google, lcps.nu, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Database of publications on coronavirus disease (COVID-19) 2021 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
De coronamonitor op platform ArbeidsmarktInZicht.nl 2021 Etil research group (Etil B.V.)
Donorregister 2021 Donorregister
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2021 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Dutch Dystrophinopathy Database DDD 2021 Duchenne Parent Project (DPP) , Kempenhaeghe, LUMC, afdeling Neurologie, Radboudumc, Spierziekten Nederland
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) ERGO 2021 Erasmus MC
Extramuraal Leids Academisch Netwerk-datawarehouse ELAN-datawarehouse 2021 LUMC-PHEG (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde), Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Fabry database 2021 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Farmatec Farmatec 2021 CIBG
FSHD registratie FSHD-Databank 2021 Radboudumc, afdeling neurologie
Gaucher database 2021 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Geïnformeerde besluitvorming ten aanzien van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen FEMININE 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Geneesmiddelenprijzen (maximumprijzen) WGP 2021 CIBG
Generation R Generation R 2021 Erasmus MC, afdeling Generation R
Geographic distribution of COVID-19 cases worldwide 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
GGG Fabry database 2021 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiestandaard Wet langdurige zorg iWlz 2021 Zorginstituut Nederland
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg 2021 Vektis C.V.
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven Interventiedatabase 2021 Kenniscentrum Sport en Bewegen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Julius Huisartsen Netwerk JHN 2021 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
KNMT-tandartsenadministratie KNMT 2021 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Kwaliteitsregister Paramedici KP 2021 Kwaliteitsregister Paramedici
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding LCPS 2021 Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
Landelijk Implantatenregister LIR 2021 CIBG
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2021 DHD (Dutch Hospital Data)
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit LPZ 2021 Maastricht University i.s.m. Flycatcher Internet Research
Lifelines data en biobank Lifelines 2021 De Lifelines organisatie is sinds februari 2014 overgegaan naar een BV waarvan het UMCG 100% aandeelhouder is
Mobility Trends Reports 2021 Apple
Moeders van Morgen MvM 2021 Kenniscentrum Moeders van Morgen (onderdeel van Bijwerkingencentrum Lareb)
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Monitoring van de beleving van en reactie op COVID-19 onder de Nederlandse bevolking 2021 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2021 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Our World in Data - COVID-19 - Statistics and Research 2021 Our World in Data
Overview Coronavirus disease (COVID-19) 2021 EU: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Panel Verpleging & Verzorging Panel V&V 2021 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship (Profiel studie) Profiles 2021 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Rcovid-19 CiK 2021 Egbert van der Haring
Registratie Nierfunctievervanging Nederland Renine 2021 Nefrovisie
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Voedselconsumptiepeiling VCP 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Worldometer 2021 Worldometer
Ziekenhuizenbedchecker.nl 2021 (Individuele) Zorgverleners of Zorginstellingen, Ziekenhuizenbedchecker
zorg-capaciteit.nl 2021 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) , Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2020 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
ActiZ Kijk op Data Kijk op data 2020 ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2020 Amsterdam UMC locatie AMC - UVA
Baten Risico en Impact van Medicatie Monitor (BRIMM): overactieve blaas BRIMM-OAB 2020 Bijwerkingencentrum Lareb, Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Benchmark transparante ketenzorg 2020 InEen
COVID-19 terminologie 2020 Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ)
Datawetenschappers TU/e voorspellen groei coronabesmettingen per land 2020 TU Eindhoven
DBC Informatie Systeem DIS 2020 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Dutch Autoimmune Register DAiRE 2020 Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Dutch Brain Tumour Registry DBTR 2020 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2020 Vektis C.V.
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
European Data Portal COVID-19 2020 European Data Portal
Family Medicine Network FaMe-net 2020 Radboudumc
Farmacie Informatiesysteem FIS 2020 Vektis C.V.
Genomic epidemiology of novel coronavirus 2020 Nextstrain
Gezondheidsenquête CBS-GE 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Integrated Primary Care Information IPCI 2020 Erasmus MC, Medische Informatica
Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten LROI 2020 SDB Groep, Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Leefstijlmonitor LSM 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Leidsche Rijn Gezondheidsproject LRGP 2020 Julius Centrum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
Letsel Informatie Systeem LIS 2020 Stichting VeiligheidNL
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study LOAS 2020 LUMC, afdeling Orthopaedie
Monitoring veiligheid biologische geneesmiddelen 2020 Bijwerkingencentrum Lareb
MS-registratie MSR 2020 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NPCG 2020 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor NVIC-monitor 2020 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Nederlands Autisme Register NAR 2020 Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Nederlands Pompe register 2020 Erasmus MC
Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde NSCK 2020 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie NCFR 2020 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
Nederlandse Hart Registratie NHR 2020 Nederlandse Hart Registratie
Nederlandse Kankerregistratie NKR 2020 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie NOTR 2020 Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Neorah 2020 Beheer Neorah webapplicatie: RIVM-DVP
Niemann Pick data collection 2020 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiApp-berichtenservice Van baby tot peuter onderzoek 2020 GGD-Amsterdam
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie OTC 2020 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering OTP 2020 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2020 DT Healthcare Solutions in samenwerking met RAM Mobile Data
Perinatale Registratie Perined 2020 Perined
Perinatologie dossier voor de screening Peridos 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2020 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Pharmo Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank PHARMO - OAPO 2020 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Quality Registry Neuro Surgery QRNS 2020 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Registratie keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap 2020 Fiom
Resistant HYpertension: MEasure to ReaCh Targets RHYME-RCT 2020 Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus gasthuis & Vlietland, HAGA ziekenhuis, IJsselland ziekenhuis, Ikazia ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis, MUMC, Reinier de Graaf ziekenhuis
SCRaTCH-IVF 2020 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2020 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus MRSA-Surveillance 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2020 Radboudumc
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey TRAILS 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Uitstroomonderzoek zorgpersoneel: MoveForward 2020 Prismant
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2020 CIBG
Utrecht Cardiovasculair Cohort – Cardiovasculair Risico Management UCC-CVRM 2020 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Utrecht University - CoronaWatchNL CoronaWatchNL 2020 CoronaWatchNL, Universiteit van Utrecht (UU)
Virus Outbreak Data Network VODAN 2020 GO FAIR
Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) VMI 2020 Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
WHO European Health for All Database HFA-DB 2020 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Zorgcijfersdatabank ZCD 2020 Zorginstituut Nederland
Zorgrekeningen 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2019 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Arbo begeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen Basisset kwaliteitsindicatoren MSZ 2019 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Cerebro Vasculair Accident Benchmark / Dutch Acute Stroke Audit DASA/CVAB 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Carotid Interventions DACI 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit DGEA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gynaecological Oncology Audit DGOA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Head & Neck Audit DHNA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hepato Biliary Audit DHBA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hip Fracture Audit DHFA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Lung Cancer Audit DLCA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pancreatitis Cancer Audit DPCA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes DPARD 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis DQRA 2019 Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie (SKR)
Dutch Registration of Complications in Endoscopy DRCE 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Aneurysm Audit DSAA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Colorectal Audit DCRA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Upper GI Cancer Audit DUCA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
European Pediatric Surgical Audit EPSA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2019 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
European School Survey on Alcohol and other Drugs ESPAD 2019 Trimbos-instituut
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen) GIP, geneesmiddelen 2019 Zorginstituut Nederland
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen) GIP, hulpmiddelen 2019 Zorginstituut Nederland
Gezondheidsmonitor Jeugd; GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Jaarverantwoording zorg 2019 CIBG
Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie LATAR 2019 Fiom
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2019 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Landelijke IVF Cijfers 2019 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Longitudinal Aging Study Amsterdam LASA 2019 Amsterdam UMC, locatie VUmc
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nabon Breast Cancer Audit NBCA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRLBM 2019 Amsterdam UMC
Nederlands Tuberculose Register NTR 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Neonatale Hielprik Screening NHS 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Nivel Zorgregistraties 2019 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen 2019 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
OPTImal CArdiac REhabilitation (OPTICARE) randomized controlled trial OPTICARE 2019 Erasmus MC & Capri Hartrevalidatie
Parelsnoer Instituut PSI 2019 Afdelingen binnen de UMC's
Pediatrische Intensive Care Evaluatie PICE 2019 Medical Research Data Management (MRDM)
Peilstationsonderzoek Scholieren Middelengebruik Peil 2019 Trimbos-instituut
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen PIAV 2019 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
PRISMA-RT (benchmark)database 2019 Leden van de vereniging PRISMA-RT
Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie 2019 Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Research Network Family Medicine Maastricht RNFM 2019 Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Santeon Farmadatabase 2019 Santeon
Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren StOET 2019 Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren
Voedselgerelateerde uitbraken 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Werkgeversenquête Zorg en Welzijn WGE 2019 CAOP
Zorginstellingen; financiën en personeel 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Atlas SV-regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2018 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Doetinchem Cohort Studie DCS 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Dutch Parkinson's Insight Audit DPIA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen EJZ 2018 Dutch Hospital Data (DHD)
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2018 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Landelijke Abortus Registratie LAR 2018 Rutgers
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen LAREB 2018 Bijwerkingencentrum Lareb
Landelijke Traumaregistratie LTR 2018 Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Nivel Beroepenregistratie oefentherapeuten 2018 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen 2018 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2018 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)
Predictors of rabies exposure in travelers 2018 GGD Hart voor Brabant, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2018 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Prospectieve ALS studie Nederland (ook wel 'ALS Database en Biobank' genoemd) PAN 2018 ALS centrum Nederland, UMC Utrecht
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg 2018 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
TRIP Biovigilantie TRIP 2018 Stichting TRIP
TRIP Transfusie en Transplantatie reacties in patiënten Monitor Hemovigilantie TRIP 2018 Stichting TRIP
Woononderzoek Nederland WoON 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
ZonMW TB ENDPoint TB ENDPoint 2018 KNCV Tuberculosefonds
Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA 2017 VUmc
Dutch Spine Surgery Registry DSSR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2017 1. Universiteit van Utrecht (UU), 2. Trimbos-instituut
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen IMS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie LOPS 2017 Rutgers
Nivel Beroepenregistratie huisartsen 2017 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel Beroepenregistratie pas afgestudeerde huisartsen 2017 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Pharmachild-NL 2017 Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie (NVKR), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen PSTG 2017 Rutgers
Primary Secondary Cancer Care Registry – Borstkanker PSCCR - Borstkanker 2017 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
RD5000db: Dutch registry for Inherited Retinal Dystrophies RD5000db 2017 RD5000 consortium
The Second Manifestations of ARTerial disease-Magnetic Resonance (SMART-MR) study SMART-MR 2017 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2016 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland 2016 Perined, TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 NEMESIS-2 2016 Trimbos-instituut
Verwijsindex risicojongeren VIR 2016 CIBG
Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Database PIJ database, FPJ database 2015 Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen 2014 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
ADFICE_IT harmonized dataset ADFICE_IT harmonized dataset 2013 Amsterdam UMC
KOALA Birth Cohort Study KOALA 2012 Maastricht University