Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

Voor algemene informatie, zie introductie.

U kunt op twee manieren in de metadatabase zoeken:

  1. Bronnen
  2. Codeboeken

Geregistreerde bronnen

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten PPHVZ 1991 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Monitoring van Risicofactoren en Gezondheid in Nederland MORGEN 1997 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Permanent Onderzoek Leefsituatie; module Gezondheid en Welzijn POLS 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2011 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Basisset veiligheidsindicatoren ziekenhuizen 2012 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Continue Morbiditeits Registratie Nederland (peilstations), opgegaan in NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn CMR 2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen CMR Nijmegen 2012 Radboudumc
Gezondheidsmonitor Volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijke Centrale Middelen Registratie LCMR 2012 Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Registratie fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg 2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Basisverzekering Informatiesysteem BASIC 2013 Vektis C.V.
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2013 Trimbos-instituut, Universiteit van Utrecht (UU)
Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg, opgegaan in NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn LINH 2013 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, opgegaan in NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn LiPZ 2013 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Landelijke Medische Registratie (LMR) LMR 2013 Dutch Hospital Data (DHD)
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland 2013 Perined, TNO, Gezond Leven
Studie naar Medische Informatie en Leefwijzen in Eindhoven SMILE 2013 Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute (Caphri)
Transitieproject (zorgepisoderegistratie) 2013 Stichting Transitieproject
Benchmark Facilitaire Kengetallen GGZ Benchmark GGZ 2014 Hospitality Group BV
GGZ in tabellen 2014 Trimbos-instituut
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen IMS 2014 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen 2014 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie LOPS 2014 Rutgers
Landelijke Abortus Registratie LAR 2014 Rutgers
Markt- en Benchmark enquête zorgverzekeraars MBE 2014 Vektis C.V.
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2014 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Ongevallen en Bewegen in Nederland OBiN 2014 Stichting VeiligheidNL
Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen PSTG 2014 Rutgers
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2014 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie oefentherapeuten 2014 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Sociaal-Economische Status per postcodegebied SES 2014 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Virale Hepatitis Monitoring database VHMdb 2014 Academisch Medisch Centrum - UVA, Erasmus MC, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Stichting VHM, nog op te richten. Tijdens pilot zijn de 4 deelnemende sites (AMC, EMC, LUMC en UMCG) de beheerder, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit naar SBI 2014 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2015 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Atlas SV-regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2015 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2015 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Benchmark Facilitaire Kengetallen Ziekenhuizen Benchmark FKZ 2015 Hospitality Group BV
Benchmark in de zorg Benchmark 2015 ActiZ, Brancheorganisatie voor Zorgondernemers
Benchmark Rapportage Module BRaM 2015 Stichting Benchmark GGZ (SBG)
Benchmarking OK UMC’s 2015 Julius Centrum
Complicatieregistratie neurolyse / neuromusculaire blokkade 2015 Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Dutch Autoimmune REgister DAiRE 2015 Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis DQRA 2015 VUmc university medical centre
Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen EJZ 2015 Dutch Hospital Data (DHD)
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
European School Survey on Alcohol and other Drugs ESPAD 2015 Trimbos-instituut
Farmatec Farmatec 2015 CIBG
Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Database PIJ database, FPJ database 2015 Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen) GIP, geneesmiddelen 2015 Zorginstituut Nederland
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen) GIP, hulpmiddelen 2015 Zorginstituut Nederland
Gezondheidsenquête CBS-GE 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg 2015 Vektis C.V.
Integrated Primary Care Information IPCI 2015 Erasmus MC, Erasmus MC, Medische Informatica
Julius Huisartsen NetWerk JHN 2015 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Kwaliteitsregistraties cystectomie, prostatectomie en niertumoren NVU registraties 2015 Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Landelijk Implantatenregister LIR 2015 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2015 Dutch Hospital Data (DHD)
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2015 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Landelijke IVF Cijfers 2015 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen LAREB 2015 Bijwerkingencentrum Lareb
Leidsche Rijn Gezondheidsproject LRGP 2015 Julius Centrum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRGJ)
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NPCG 2015 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
National Cardiovascular Data Registry NCDR 2015 National Cardiovascular Data Registry (NCDR)
Nederlands Pompe register 2015 Erasmus MC
Nederlands Tuberculose Register NTR 2015 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Peilstationsonderzoek Scholieren Middelengebruik Peil 2015 Trimbos-instituut
Perinatale Registratie Perined 2015 Perined
Pharmachild-NL 2015 Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie (NVKR), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
PRISMA-RT (benchmark)database 2015 Leden van de vereniging PRISMA-RT zijnde 17 individuele radiotherapie instellingen
Prospectieve ALS studie Nederland PAN (ook wel 'ALS Database en Biobank' genoemd) 2015 ALS centrum Nederland, UMC Utrecht
RD5000db: Dutch registry for Inherited Retinal Dystrophies RD5000db 2015 RD5000 consortium
Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de NVT 2015 Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Registratie huisartsen 2015 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie Netwerk Universitaire Huisartsenpraktijken Leiden en Omstreken RNUH-LEO 2015 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Registratie pas afgestudeerde huisartsen 2015 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie verloskundigen 2015 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie voedselinfecties en voedselvergiftigingen 2015 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2015 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Sterfteregistratie asielzoekers 2015 GGD GHOR Nederland
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2015 Radboudumc
Verwijsindex risicojongeren VIR 2015 CIBG
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang, financiën en personeel 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
WHO European Health for All Database WHO-HFA 2015 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Woononderzoek Nederland WoON 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Zorgrekeningen 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2016 Academisch Medisch Centrum - UVA
BBMRI-NL Biobank Catalogue BBMRI 2016 BBMRI-NL
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2016 Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (RIBIZ)
BHN-Interventieregistratie, Risicogewogen mortaliteitsregistratie, Complicatieregistratie BHN/NVT-registratie 2016 Afd. Klinische Informatiekunde (KIK, AMC) aangestuurd door BHN en de Commissie Dataregistratie NVT en de Sectie Cardio-anesthesiologie NVA
Cerebro Vasculair Accident Benchmark CVAB 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
CONgenitale COR Vitia: registratie en DNA-bank patiënten met een aangeboren hartafwijking CONCOR 2016 CONCOR-projectgroep
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties 2016 Zorgbelang Nederland
DBC Informatie Systeem DIS 2016 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Doetinchem Cohort Studie DCS 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Donorregister 2016 Donorregister
Dutch Audit for Carotid Interventions DACI 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Peripheral Arterial Disease DAPA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Cataract PROM Registry DCPR 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2016 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Dutch Dystrophinopathy Database DDD 2016 LUMC, afdeling Neurologie
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit DGEA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gynaecological Oncology Audit DGOA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hepato Biliary Audit DHBA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hip Fracture Audit DHFA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Lung Cancer Audit DLCA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pancreatic Cancer Audit DPCA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Parkinson's Insight Audit DPIA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Registration of Complications in Endoscopy DRCE 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Spine Surgery Registry DSSR 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Aneurysm Audit DSAA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Colorectal Audit DSCA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Upper GI Cancer Audit DUCA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2016 Vektis C.V.
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) ERGO 2016 Erasmus MC
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2016 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
European Pediatric Surgical Audit EPSA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins EUROCAT 2016 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Exit-rapportage zorgpersoneel 2016 Prismant
Fabry database 2016 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Family Medicine Network FaMe-net 2016 Radboudumc
Gaucher database 2016 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Geneesmiddelenprijzen WGP 2016 CIBG
Generation R Generation R 2016 Erasmus MC, afdeling Generation R
GGG Fabry database 2016 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Het Parelsnoer Instituut PSI 2016 Afdelingen binnen de UMC's
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiestandaard Wet langdurige zorg iWlz 2016 Zorginstituut Nederland
Jaarverantwoording zorg 2016 CIBG
KNMT-tandartsenadministratie KNMT 2016 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Kwaliteitsregister Paramedici KP 2016 Kwaliteitsregister Paramedici
Kwaliteitsregistratie Hoofd- Hals Tumoren DHNA 2016 Nederlandse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren (NWHHT)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2016 Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie LHCR 2016 Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit LPZ 2.0 2016 Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute (Caphri)
Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten LROI 2016 Reports, Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Landelijke Traumaregistratie LTR 2016 Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Leefstijlmonitor LSM 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Letsel Informatie Systeem LIS 2016 Stichting VeiligheidNL
Lifelines 2016 De Lifelines organisatie is sinds februari 2014 overgegaan naar een BV waarvan het UMCG 100% aandeelhouder is
Longitudinal Aging Study Amsterdam LASA 2016 VUmc university medical centre
Meetbaar Beter 2016 Meetbaar Beter
Monitor Biovigilantie 2016 Stichting TRIP
NABON Breast Cancer Audit NBCA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor NVIC-monitor 2016 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Nationaal zwangerschapsregister pREGnant pREGnant 2016 Bijwerkingencentrum Lareb
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2016 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRBM 2016 Academisch Medisch Centrum - UVA
Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde NSCK 2016 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie NCFR 2016 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
Nederlandse Kankerregistratie NKR 2016 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie NOTR 2016 Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Neonatale Hielprik Screening NHS 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening NEORAH 2016 Externe partij
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 NEMESIS-2 2016 Trimbos-instituut
Niemann Pick data collection 2016 Academisch Medisch Centrum (AMC)
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn NIVEL Zorgregistraties 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen 2016 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie OTC 2016 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering OTP 2016 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Instituut voor toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2016 RAM Mobile DATA i.s.m. DT Healthcare Solutions
Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship (Profiel studie) Profiles 2016 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Pediatrische Intensive Care Evaluatie PICE 2016 Stichting PICE
Perinatologisch dossier voor de screening PERIDOS 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen PIAV 2016 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2016 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Pharmo Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank PHARMO - OAPO 2016 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2016 Erasmus MC, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Quality Registry Neuro Surgery QRNS 2016 Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg 2016 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Registratie Nierfunctievervanging Nederland Renine 2016 Nefrovisie
Registratienet Huisartspraktijken Limburg RNH 2016 Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Santeon Farmadatabase 2016 Santeon
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2016 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Suïcidepogingen asielzoekers 2016 GGD GHOR Nederland
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus MRSA-Surveillance 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey TRAILS 2016 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Transfusie reacties in patiënten TRIP 2016 Stichting TRIP
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2016 CIBG
VIM-digitaal / CMR (Centrale Medicatie-incidenten Registratie) VIM-digitaal 2016 Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Voedselconsumptiepeiling VCP 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Werkgeversenquêtes Zorg en WJK 2016 CAOP
Zorgcijfersdatabank ZCD 2016 Zorginstituut Nederland
Consumentenpanel Gezondheidszorg 2017 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes DPARD 2017 Medical Research Data Management (MRDM)
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven Interventiedatabase 2017 Kenniscentrum Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study LOAS studie 2017 LUMC, afdeling Orthopaedie
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)