Zorggegevens

Eerstelijns Informatiesysteem

Algemeen

Naam
Eerstelijns Informatiesysteem
Afkorting
ELIS
Beschrijving

De eerstelijns informatiesystemen van Vektis bieden informatie over de consumptie van eerstelijnszorg van alle verzekerden in Nederland. De gegevens die Vektis in de eerstelijns informatiesystemen verzamelt hebben betrekking op huisartsenzorg, paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, oefentherapie en diëtiek), mondzorg en geboortezorg (kraamzorg en verloskunde). De informatie voor deze systemen worden op declaratieniveau door zorgverzekeraars aangeleverd. In een zorgdeclaratie staat informatie over de kosten, de behandelaar, de patiënt, welke behandeling is gedeclareerd en voor sommige zorgsoorten ook wat de diagnose is. ELIS bevat declaraties van eerstelijns zorgaanbieders die zijn goedgekeurd en uitbetaald door de zorgverzekeraars. Deze informatiestroom omvat zowel declaraties die vergoed worden vanuit de basisverzekering als vanuit de aanvullende verzekeringen.

Het jaar 2006, waarin de Zorgverzekeringswet is geïntroduceerd, is het eerste jaar waarover informatie in het systeem is opgenomen. Voor geboortezorg geldt dat Vektis gegevens beschikbaar heeft vanaf 2015. De gegevens worden afhankelijk van de zorgsoort per maand of per kwartaal aangeleverd aan Vektis. De dekking van het systeem ligt sinds 2008 rond 99% van de totale verzekerdenportefeuille.

ELIS bestaat uit:

 • Informatiesysteem huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
 • Informatiesysteem paramedische zorg
 • Informatiesysteem mondzorg
 • Informatiesysteem kraamzorg
 • Informatiesysteem verloskunde
Gebruiksdoel

De informatie wordt gebruikt voor het maken van informatieproducten voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de overheid. Vektis maakt informatieproducten waarmee zorgverzekeraars en zorgaanbieders inzicht krijgen in de ontwikkelingen in de markt en zij zichzelf kunnen spiegelen aan de markt. Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt voor het monitoren van bijvoorbeeld de hoofdlijnenakkoorden. Tot slot worden de gegevens van Vektis door Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Vektis
Postbus 703
3700 AS Zeist

E-mail: informatieverzoek@vektis.nl
 https://www.vektis.nl/standaardisatie/standaarden:

- Huisartsenzorg: Standaard QH301 (versie 1.1)

- Paramedische zorg: Standaard QP301 (versie 1.1)

- Verloskunde: Standaard QV301 (versie 1.0)

- Kraamzorg en integrale geboortezorg: Standaard QK301 (versie 1.0)

- Mondzorg:  Standaard QM301 (versie 1.1)

Brondata beschikbaar

Inhoudelijke gegevens gegevensbron zijn niet beschikbaar voor derden.

Open data beschikbaar

Ja, zie de website Zorgprisma Publiek of de website Vektis open data.

Beheerder gegevensbron
Vektis
Eigenaar gegevensbron
Zorgverzekeraars
Actualisatiedatum
31-01-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Zorgverzekeraars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland namens de afzonderlijke Nederlandse zorgverzekeraars
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Gegevens op het niveau van een declaratierecord
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Diagnostiek en behandeling
 • COVID-19 - Overig
 • Geboortezorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Patiënten
 • Patiëntcontacten
 • Praktijken
 • Verzekeraars
 • Verzekerden
 • Zorgverleners

De primaire onderzoekseenheid is eigenlijk de eerstelijnszorgdeclaratie, daar komen alle bovenstaande elementen in terug.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorgverzekeraars

Eerste meetjaar
2006
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per maand of kwartaal (afhankelijk van de zorgsoort)

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Gedeclareerde prestaties, kosten, aantal behandelingen en aantal declarerende verzekerden zijn over het algemeen de variabelen die worden afgeleid uit de declaraties. Dit kan worden uitgesplitst naar kenmerken van verzekerden (leeftijd, geslacht, regio), kenmerken van een behandelaar, het type behandeling en de periode waarover gerapporteerd wordt.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2016 400-500 miljoen zorgdeclaraties per jaar. Geen steekproef, integraal overzicht nvt De zorgverzekeraars die aanleveren voor ELIS hebben ruim 99% van de verzekerden in hun portefeuille. Voor 2016 ligt dit percentage wat lager.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Er zijn voorwaarden voor het gebruik van de data. De voorwaarden zijn beschreven op de website van Vektis.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Vektis
Postbus 703
3700 AS Zeist

E-mail: informatieverzoek@vektis.nl
 https://www.vektis.nl/standaardisatie/standaarden:

- Huisartsenzorg: Standaard QH301 (versie 1.1)

- Paramedische zorg: Standaard QP301 (versie 1.1)

- Verloskunde: Standaard QV301 (versie 1.0)

- Kraamzorg en integrale geboortezorg: Standaard QK301 (versie 1.0)

- Mondzorg:  Standaard QM301 (versie 1.1)

Beschikbare publicaties

Voor zorgverzekeraars:Spiegelinformatie huisartsen (tweemaal per jaar), fysiotherapie en oefentherapie (beide driemaal per jaar)
Verder in opdracht van klanten.

Voor huisartsen: Praktijkspiegel huisartsen (tweemaal per jaar)

Voor zorggroepen: Gebundelde praktijkspiegel / spiegelinformatie zorggroepen (tweemaal per jaar)

Voor fysiotherapeuten: Spiegelinformatie fysiotherapie via spiegelinformatiefysio.nl (driemaal per jaar)

Verder in opdracht van klanten.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Gemeentezorgspiegel
 • Monitor kostenontwikkeling huisartsenzorg
 • Praktijkspiegel Huisartsen
 • Spiegelinformatie fysiotherapie
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

In 2023 gaat de spiegelinformatie logopedie van start. 

Belangrijke wijzigingen in het verleden

In 2015 is de nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg ingevoerd. 

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
Niet in dit tabblad beschikbaar.
Zie de informatie op de Vektis website met verwijzingen naar de codeboeken en definities.: Het gaat om de meest actuele bestanden QE301, QH301, QM301 en QP301.

Terug naar zoekpagina