Naam
Zorginstellingen; financiën en personeel
Beschrijving

Landelijke statistische uitkomsten over de resultatenrekening, de balans en het personeel van ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met overnachting, gehandicaptenzorg (GHZ), verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg (VVT), maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (MO/VO) en jeugdzorg.

De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de StandaardBedrijfsIndeling (SBI). Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij ook alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen.

Tot en met verslagjaar 2014 zijn alleen de publiekgefinancierde ondernemingen beschreven. Ook aanbieders met hoofdactiviteit kraamzorg vielen buiten de populatie.

Vanaf 2015 is overgestapt op een volledige dekking van de beschouwde StandaardBedrijfsIndeling (SBI) - klassen inclusief privaatgefinancierde zorg en kleine ondernemingen. Van de kleine ondernemingen worden slechts enkele variabelen omtrent werknemers en zelfstandigen beschreven. Verder worden vanaf 2015 m.b.t. de GGZ alleen de ondernemingen met hoofdactiviteit 'GGZ met overnachting' beschreven. De dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheidszorg vallen vanaf 2015 buiten de populatie, omdat deze samen met de praktijken van psychiaters in de betreffende SBI-klasse in de tabel van de statistieken over zorgpraktijken worden meegenomen.

Gebruiksdoel

Het samenstellen van landelijke statistische uitkomsten over de verlies- en winstrekening, de balans, de investeringen en het personeel van (groepen van) ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg met overnachting, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg en maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en jeugdzorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Tel.: 045 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, via Data Overheid.nl en CBS Open data StatLine

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
10-08-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS-wet

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Geboortezorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Verpleging en verzorging
 • Ziekenhuiszorg
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Balans
 • Personeel (banen, arbeidsjaren, lonen)
 • Verlies - en winstrekening
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Instellingen

Methode van gegevensverzameling
Combinatie van registratie- en enquêtegegevens
Eerste meetjaar
2006
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

Uitgebreide informatie over de onderzoekseenheden en gebruikte gegevens:

CBS-data:
In 2015 is er een methodebreuk voor de populatie; zie de beschrijving bij 'Belangrijke wijzigingen in het verleden'.

Databank DigiMV:
Van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met digitale jaardocumenten van (groepen van) ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden via de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet.

Digitale jaarenquête:
Onder ziekenhuizen door Prismant in opdracht van de brancheorganisaties NVZ en NFU (alleen 2006).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 2011 middelgrote en grote ondernemingen Volledige waarneming >95%
2021 2116 middelgrote en grote ondernemingen Volledige waarneming >95%
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men vragen over de cijfers hebben is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zorginstellingen; financiën en personeel

Tot en met 2014:

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2014

 

Microdata onder voorwaarden:

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Tel.: 045 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Korte onderzoeksbeschrijving van Zorginstellingen, SBI 2008.

Bestandsdocumentatie Zorginstellingen, Microdataservices

Afnemers/gebruikers
 • Brancheorganisaties
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • Eurostat (EU)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website CBS StatLine
Verwachte wijzigingen

Nee

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Het CBS publiceerde tot verslagjaar 2006 tabellen over de verlies- en winstrekening, personeelsinzet, capaciteit en productie van instellingen (delen van ondernemingengroepen) die zich bezighouden met publiek- gefinancierde ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg of thuiszorg. Hierbij was sprake van een zogenaamde functionele invalshoek waarbij naar alle zorgactiviteiten op een bepaald terrein wordt gekeken, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of nevenactiviteit worden uitgevoerd door een zorgaanbieder.

Het verschil tussen een functionele en een institutionele beschrijving is als volgt: bij bijvoorbeeld de algemene ziekenhuizen bevatten de institutionele cijfers niet alleen algemene ziekenhuiszorgactiviteiten maar ook nevenactiviteiten van ondernemingengroepen met hoofdactiviteit ziekenhuiszorg zoals verpleeghuiszorg en ambulancezorg, terwijl de functionele cijfers alleen cijfers omvatten over algemene ziekenhuiszorg, zowel aangeboden als hoofd- of als nevenactiviteit door ondernemingengroepen.

Tot en met verslagjaar 2014 zijn alleen de AWBZ/Zvw-gefinancierde ondernemingen beschreven. Ook kraamzorg viel buiten de populatie.

Vanaf 2015 is overgestapt op een volledige dekking van de beschouwde SBI-klassen inclusief privaatgefinancierde zorg en kleine ondernemingen. Van de kleine ondernemingen worden slechts enkele variabelen omtrent werknemers en zelfstandigen beschreven.

Vanaf 2015 wordt de voormalige AWBZ-zorg gefinancierd uit andere wetten: Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. De opbrengstenstructuur van zorginstellingen is daardoor gewijzigd.

Vanwege de wijziging in opbrengstenstructuur en de gewijzigde opzet naar volledige SBI-beschrijving is een nieuwe StatLinetabel gestart met cijfers vanaf verslagjaar 2015. Daarin worden alleen de ondernemingen met hoofdactiviteit GGZ met overnachting beschreven. De dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheidszorg vallen vanaf 2015 buiten de populatie, omdat deze samen met de praktijken van psychiaters in de betreffende SBI-klasse in de tabel van de statistieken over zorgpraktijken worden meegenomen.