Volksgezondheidenzorg.info

Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Algemeen

Naam
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
Afkorting
NPCG
Beschrijving

Het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit een representatieve steekproef van niet-geïnstitutionaliseerde mensen met een somatisch chronische ziekte en/of langdurige matige tot ernstige lichamelijke beperkingen, in de leeftijd van 15 jaar en ouder. Zij nemen voor maximaal vier jaar deel aan het panel. De chronisch zieken worden geworven via huisartspraktijken. Jaarlijks wordt een kwart van de mensen met een chronische ziekte vervangen. De mensen met een langdurige matige of ernstige beperking worden geworven via een screeningsvraag in bevolkingsonderzoeken, (sinds 2009) via het Woononderzoek (WoON) van het Ministerie van BZK.

Gebruiksdoel

Het Nationaal Panel Chronische Ziekten en gehandicapten (NPCG) heeft tot doel om mensen met een chronische ziekte of beperking zich te laten uitspreken over hun zorg- en leefsituatie. Het NPCG vormt een belangrijk instrument om de gevolgen van het overheidsbeleid voor mensen met een chronische ziekte of beperking zichtbaar te maken. Omdat het perspectief van de persoon met een chronische ziekte of beperking zelf centraal staat is het NPCG tevens een belangrijk instrument om vraagsturing in de zorg daadwerkelijk vorm te geven.

Het overheidsbeleid is erop gericht dat alle burgers, met of zonder een chronische ziekte of beperking, zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Voor de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van het beleid is het belangrijk om de opvattingen, behoeften en ervaringen van mensen met een chronische ziekte of beperking regelmatig te peilen. In het NPCG worden daarom jaarlijks gegevens verzameld over de zorg- en leefsituatie bij mensen met een chronische ziekte of beperking zelf.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

NIVEL
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Projectleider NPCG, dr. Monique Heijmans
Tel.: 030 272 9729
E-mail: npcg@nivel.nl
Website Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Eigenaar gegevensbron
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Actualisatiedatum
21-10-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Indicatoren
 • Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Verpleging en verzorging
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Diagnose
 • Meetpunten
 • Patiënten
 • Duur klachten
 • Ernst lichamelijke klachten
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Mensen met een chronische ziekte of beperking en/of patiënten

Sector
 • Eerstelijnszorg
 • Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken en patiënten zelf

Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Halfjaarlijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Sekse, leeftijd, opleiding, ziekteduur, woonsituatie, inkomen, aard en ernst van de chronische ziekte, aard en ernst van de lichamelijke beperking, comorbiditeit, kwaliteit van leven (psychisch, fysiek en sociaal), maatschappelijke participatie (index), zorggebruik (zeer uitgebreid), ervaren kwaliteit van zorg (afstemming, continuïteit, klachten), leefstijl (roken, alcohol, voeding, bewegen), informele zorg, eigen regie, zelfmanagement, therapietrouw, betaald werk, vrijwilligerswerk, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim, (her)keuringen, aanpassingen op het werk, financiële situatie, ziektekosten (zeer uitgebreid), hulpmiddelengebruik, ervaringen WMO, gebruik vergoedingsregelingen, sociale deprivatie, ervaringen met verzekeraars en de zorgverzekering.

Toelichting Sector, gegevens afkomstig uit:

Eerste-, tweede- en in mindere mate derdelijnszorg. Het betreft gegevens vanuit patiëntenperspectief, dus bij patiënten zelf verzameld. Die zijn in behandeling bij zowel de eerste- als tweedelijnszorg en in mindere mate bij de derdelijnszorg.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 3.500 personen 3.800 personen 85%
2015 3.157 personen 3.971 personen 80%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen gegevens zijn te gebruiken onder vermelding van de bron (NIVEL).

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

In de vorm van een tabellenservice in overleg met de beheerder NPCG, zie deze link.

Contactgegevens publiek

NIVEL
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Projectleider NPCG, dr. Monique Heijmans
Tel.: 030 272 9729
E-mail: npcg@nivel.nl
Website Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten

Beschikbare publicaties

Zie het Jaarverslag 2015: Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking.

Afnemers/gebruikers
 • Algemene Rekenkamer
 • Gemeenten
 • Ieder(In)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Mulier Instituut
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenorganisaties
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • ZonMw
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Beleid VWS
 • Begroting VWS
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Hervormingen langdurige zorg evaluatie (SCP)
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Van 1998 tot 2005 was gegevensverzameling alleen gericht op chronisch zieken.
Vanaf 2005 ook op mensen met een langdurige beperking.
Sinds 2009 wordt een deel van de vragenlijsten online afgenomen.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.
Gerichte informatie pas beschikbaar in overleg coördinator van het NPCG: zie contact met het NPCG

Naar Metadatabase