Volksgezondheidenzorg.info

Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Algemeen

Naam
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
Afkorting
NPCG
Beschrijving

Het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit een representatieve steekproef van niet-geïnstitutionaliseerde mensen met een somatisch chronische ziekte en/of een langdurige lichamelijke beperking, in de leeftijd van 15 jaar en ouder. Zij nemen voor maximaal vier jaar deel aan het panel. Mensen met een chronische ziekte worden geworven via huisartspraktijken. Mensen met een lichamelijke beperking stromen vooral in via bevolkingsonderzoeken zoals het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS, Centraal Bureau voor de Statistiek) en WoonOnderzoek Nederland (WoON). Er worden regelmatig nieuwe leden geworven.

Gebruiksdoel

Het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) heeft tot doel om mensen met een chronische ziekte of beperking zich te laten uitspreken over hun zorg- en leefsituatie. Het NPCG vormt een belangrijk instrument om de gevolgen van het overheidsbeleid voor deze mensen zichtbaar te maken. Omdat het perspectief van de persoon met een chronische ziekte of beperking zelf centraal staat, is het NPCG tevens een belangrijk instrument om vraagsturing in de zorg daadwerkelijk vorm te geven.

Het overheidsbeleid is erop gericht dat alle burgers, met of zonder een chronische ziekte of beperking, zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Voor de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van het beleid is het belangrijk om de opvattingen, behoeften en ervaringen van mensen met een chronische ziekte of beperking regelmatig te monitoren. In het NPCG worden daarom jaarlijks gegevens verzameld over de zorg- en leefsituatie bij mensen met een chronische ziekte of beperking zelf.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9643
E-mail: npcg@nivel.nl
Website Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

In overleg met de projectleider; zie Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
24-11-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Meting indicator
 • Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Maatschappelijke participatie
 • Verpleging en verzorging
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Diagnose
 • Meetpunten
 • Patiënten
 • Duur klachten
 • Ernst lichamelijke klachten
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Mensen met een chronische ziekte of beperking

Sector
 • Eerstelijnszorg
 • Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken en patiënten zelf

Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Tweemaal per jaar.

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Sekse, leeftijd, opleiding, ziekteduur, woonsituatie, inkomen, aard en ernst van de chronische ziekte, aard en ernst van de lichamelijke beperking, comorbiditeit, kwaliteit van leven (psychisch, fysiek en sociaal), eenzaamheid, maatschappelijke participatie (index), zorggebruik (zeer uitgebreid), ervaren kwaliteit van zorg (bejegening / communicatie, organisatie, informatie / voorlichting / advies, cliëntgerichtheid, gezamenlijke besluitvorming, samenwerking en afstemming tussen zorgverleners, nazorg, zorg op maat en deskundigheid en kennis), leefstijl (roken, alcohol, voeding, bewegen), informele zorg, eigen regie, zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning, therapietrouw, betaald werk, vrijwilligerswerk, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim, (her)keuringen, aanpassingen op het werk, financiële situatie, ziektekosten, hulpmiddelengebruik, ervaringen WMO, gebruik vergoedingsregelingen, sociale deprivatie, ervaringen met verzekeraars en de zorgverzekering.

Toelichting Sector, gegevens afkomstig uit:

Eerste-, tweede- en in mindere mate derdelijnszorg. Het betreft gegevens vanuit patiëntenperspectief, dus bij patiënten zelf verzameld. Die zijn in behandeling bij zowel de eerste- als tweedelijnszorg en in mindere mate bij de derdelijnszorg.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2017 3.491 personen Ronde okt/nov. 2.641 personen 76%
2018 2.665 personen Ronde apr/mei. 2.665 personen 78%
2019 3.647 personen Ronde okt/nov 2.755 personen 75.5%
2020 3.049 personen Ronde apr/mei 2.382 personen 78%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

 

 

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9643
E-mail: npcg@nivel.nl
Website Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten

Beschikbare publicaties

Zie het Jaarverslag 2019.

Afnemers/gebruikers
 • Algemene Rekenkamer
 • College voor de Rechten van de Mens
 • Gemeenten
 • Ieder(In)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Mulier Instituut
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenorganisaties
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • ZonMw
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Begroting VWS
 • Beleid VWS
 • Hervormingen langdurige zorg evaluatie (SCP)
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Van 1998 tot 2005 was gegevensverzameling alleen gericht op chronisch zieken.
Vanaf 2005 ook op mensen met een langdurige beperking.
Sinds 2009 wordt een deel van de vragenlijsten online afgenomen.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.
Gerichte informatie pas beschikbaar in overleg met de coördinator van het NPCG: zie contact met het NPCG

Terug naar zoekpagina