Naam
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen
Beschrijving

Voor dit onderzoek wordt met regelmaat (een tot twee maal per jaar) een aselecte steekproef van tandartsen (algemeen practici) bevraagd over hun opvattingen en gedragen inzake allerlei (actuele) aspecten van en/of kwesties rond de tandheelkundige beroepsuitoefening. Dit gebeurt via webenquêtes en een enkele keer telefonisch.

Gebruiksdoel

De via de Omnibus-enquête verzamelde gegevens over het denken en doen van tandartsen inzake hun beroepsuitoefening worden door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) intern gebruikt voor de cijfermatige onderbouwing van het beleid en extern bij de informatieverstrekking aan tandartsen en andere informatievragers.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
E-mail: staatvdmondzorg@nmt.nl
Website: Staat van de mondzorg

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Slechts beperkte verstrekking van gegevens aan derden.

Beheerder gegevensbron
  • Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Eigenaar gegevensbron
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Actualisatiedatum
19-03-2024
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Belangrijkste financier(s)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
Databank of dataset
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Tandartsen

Methode van gegevensverzameling
Enquêteren
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Tandartsen

Specialisme
Tandheelkunde
Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
1993
Meest recente meetjaar
2024
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Een tot drie edities per jaar, met verschillende onderwerpen

Bijzonderheden

Het Project Peilstations omvat drie registraties:

  • Onderzoek Tandheelkundige Consumptie (OTC)
  • Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (OTP)
  • Omnibus-enquête

 De belangrijkste variabelen zijn:

Verleende zorg, praktijkorganisatie en gedrag en opvattingen met betrekking tot de beroepsuitoefening.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen:
Tandartsen vanwege lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Beperkte toegang:
Derden beperkte verstrekking van gegevens na overleg, geen gebruik voor commerciële doeleinden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Een beperkt deel van de gegevens is algemeen toegankelijk via de website 'Staat van de mondzorg'. Op deze website wordt aan de hand van onderzoeks- en registratiegegevens een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de mondzorg in Nederland.

Contactgegevens publiek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
E-mail: staatvdmondzorg@nmt.nl
Website: Staat van de mondzorg

Beschikbare publicaties

Zie de website Staat van de Mondzorg voor een overzicht van KNMT onderzoek.

Afnemers/gebruikers
  • Beroepsorganisatie (tandartsen en mondhygiënisten)
  • Universiteiten
  • Zorgaanbieders (tandartsen)
  • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl