Zorggegevens

DBC Informatie Systeem

Algemeen

Naam
DBC Informatie Systeem
Afkorting
DIS
Beschrijving

Het DBC Informatiesysteem (DIS) bevat behandelgegevens van alle zorgaanbieders die medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg), geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg leveren in Nederland. Zorgaanbieders hebben de wettelijke plicht om deze gegevens aan te leveren. Per behandeling worden de zorgactiviteiten vermeld en wordt vastgelegd in welke zorginstelling de behandeling plaatsvond, bij welk specialisme en voor welke aandoening.

DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. De DBC-systematiek is in Nederland ingevoerd om meer inzicht te krijgen in de zorg die ziekenhuizen leveren. DBC’s en andere zorgprestaties vormen de basis van de bekostiging in zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt en beheert alle gegevens over zorgtrajecten in de ziekenhuiszorg, gespecialiseerde ggz, basis-ggz en forensische zorg in het landelijke dbc-informatiesysteem (DIS). Dit zijn gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over de geleverde en gedeclareerde zorg.

De NZa zorgt voor een veilig beheer van de gegevens en levert de data op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg door aan een aantal publieke afnemers. In het kort is de DBC-systematiek een systeem waarmee zorginstellingen de geleverde zorg kunnen registreren, zodat deze uiteindelijk gedeclareerd kan worden bij de patiënt of zorgverzekeraar.

Vanaf 1 april 2022 verwerkt het dis geen nieuwe data meer over de geestelijke gezondheidszorg (ggz en gbg) en forensische zorg (fz).

Gebruiksdoel

Inzicht in de geleverde zorg is van het grootste belang om de kosten, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te blijven garanderen. Het DBC-Informatiesysteem (DIS)  is de officiële landelijke verzamelplaats voor informatie over geleverde zorg. DIS dient twee belangrijke doelen: het doorontwikkelen van de dbc-systematiek en het genereren van beleidsinformatie voor met name de overheid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Telefoon receptie: 030 285 0811
E-mail: info@nza.nl
Website https://www.nza.nl/contact

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie de website Open data Nederlandse Zorgautoriteit

Beheerder gegevensbron
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Eigenaar gegevensbron
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Actualisatiedatum
17-01-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

Opdrachtgever(s)
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Capaciteit en zorgkwaliteit
 • COVID-19 - Diagnostiek en behandeling
 • COVID-19 - Epidemiologie
 • Forensische zorg
 • Geboortezorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Ziekenhuiszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers instellingen

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorgaanbieders in de ziekenhuiszorg die medisch-specialistische zorg aanbieden, zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en zorgaanbieders in de forensische zorg zijn op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verplicht maandelijks gegevens aan te leveren aan het DIS.

In de ziekenhuiszorg gaat het om instellingen voor medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen, universitair medische centra, zelfstandige behandelcentra), audiologische centra, revalidatiecentra, geriatrische revalidatiezorg en centra voor erfelijkheidsonderzoeken. In de geestelijke gezondheidszorg betreft het instellingen, psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen en universitair medische centra en zelfstandig gevestigde psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. Het gaat dan om de gegevens over gespecialiseerde ggz en generalistische basis-ggz. Voor de jeugd-ggz geldt geen aanleververplichting. In de forensische zorg gaat het om geestelijke gezondheidszorg (inclusief zorg aan verstandelijk gehandicapten) geboden aan volwassenen met een strafrechtelijke veroordeling.

Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Maandelijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Onder andere: DBC-code, verrichtingen, begindatum, einddatum, pseudo-identiteit, zorginstelling, zorgverzekeraar, specialisme, diagnose en zorgactiviteiten (profiel). Op te vragen velden zijn in detail benoemd in de Gegevensaanleverstandaard (GA) van de desbetreffende gegevensstroom.

 

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

WMG artikel 70

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Alleen msz in geaggregeerde vorm: https://www.opendisdata.nl

Beschrijving aanleverstandaarden (msz):

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_258766_22/

Contactgegevens publiek

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Telefoon receptie: 030 285 0811
E-mail: info@nza.nl
Website https://www.nza.nl/contact

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • DBC-systematiek
 • Risicoverevening
 • Website CBS StatLine
 • Website VZinfo.nl
Belangrijke wijzigingen in het verleden

DIS is opgericht in 2004 door het Ministerie van VWS in samenspraak met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), de Orde van Medisch Specialisten, GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Sinds 2008 maakt DIS als onafhankelijke organisatie onderdeel uit van DBC Onderhoud. Op 1 mei 2015 is DBC-onderhoud samengegaan met het NZa.

Ggz, gbg en fz kennen vanaf 1-1-2022 een nieuwe systematiek: het ZorgPrestatie Model. Dit vervangt de dbc-systematiek. Aanleveren van de data mbt dbc-systematiek kan tot en met 31-maart-2022.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar vanwege omvang, complexiteit en actualiteit.

Terug naar zoekpagina