Naam
Consumentenpanel Gezondheidszorg
Beschrijving

Het panel bestaat momenteel uit ongeveer 11.500 mensen van 18 jaar en ouder uit de algemene bevolking in Nederland. Naast steekproeven die zoveel mogelijk representatief zijn voor de algemene bevolking, kunnen ook steekproeven worden getrokken, waarbij eerst een selectie gemaakt is op basis van bekende achtergrondkenmerken, bijvoorbeeld leeftijd. Voor een deel van de panelleden is het mogelijk om hun antwoorden op de vragenlijsten te combineren met de gegevens over hun zorggebruik zoals geregistreerd bij de huisarts. Voor het combineren van deze gegevens hebben de panelleden expliciet toestemming gegeven. De onderwerpen waar onderzoek naar wordt gedaan binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg zijn zeer divers. Veel onderwerpen komen eenmalig aan de orde, maar sommige thema's worden na één of twee jaar herhaald om te zien of de situatie is veranderd. Onderwerpen die door de jaren heen worden gemeten, zijn vertrouwen in de gezondheidszorg, maatschappelijke participatie, e-health, solidariteit en wisselen van zorgverzekeraar. Ieder panellid krijgt ongeveer drie tot vier keer per jaar een vragenlijst voorgelegd over actuele en beleidsrelevante thema's. In totaal worden er ongeveer acht vragenlijsten per jaar verstuurd. Om het panel representatief te houden, wordt het panel regelmatig ververst.

Gebruiksdoel

Doel van het Consumentenpanel Gezondheidszorg is om op landelijk niveau informatie te verzamelen over de meningen, kennis, verwachtingen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Deze informatie wordt verzameld in peilingen. De uitkomsten van deze peilingen worden gebruikt ter ondersteuning van het beleid gericht op versterking van de positie van gebruikers van de gezondheidszorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nivel
E-mail: consumentenpanel@nivel.nl
Website Nivel over consumentenpanel

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Verstrekken van aanvullende gegevens aan derden gaat op aanvraag.

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
20-06-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Andere partijen
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Databank of dataset
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Ziekenhuiszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Consumenten

Sector
Gezondheidszorg
Eerste meetjaar
1992
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Circa 8 metingen per jaar, schriftelijk en via het internet.

Bijzonderheden

Toelichting:
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat uit ongeveer 11.500 personen van 18 jaar en ouder. Naast steekproeven die zoveel mogelijk representatief zijn voor de algemene bevolking, kunnen ook steekproeven worden getrokken, waarbij eerst een selectie is gemaakt op basis van bekende achtergrondkenmerken, bijvoorbeeld ouderen. Voor een deel van de panelleden is het mogelijk om hun antwoorden op de vragenlijsten te combineren met de gegevens over hun zorggebruik zoals geregistreerd bij de huisarts. Voor het combineren van deze gegevens hebben de panelleden expliciet toestemming gegeven. Om het panel representatief te houden wordt het panel regelmatig ververst.

De belangrijkste variabelen zijn:
De volgende achtergrondkenmerken zijn bekend van alle panelleden: leeftijd, geslacht, samenstelling van het huishouden, opleidingsniveau, maatschappelijke positie, netto maandinkomen van het huishouden, ervaren algemene en psychische gezondheidstoestand, etniciteit, aandoeningen, burgerlijke staat, samenstelling huishouden en werkzaam in de gezondheidszorg. Deze achtergrondgegevens kunnen gekoppeld worden aan de antwoorden die de panelleden geven op vragen in de vragenlijsten. Voor de panelleden die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven, kunnen ook de gegevens over hun zorggebruik zoals geregistreerd bij de huisarts gecombineerd worden met hun antwoorden op de vragenlijst.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2013 6.000 70%
2014 8.000 70%
2015 12.000 65%
2017 12.000 65%
2018 12.000 65%
2019 11.000 65%
2020 11.000 65%
2021 11.000 65%
2022 11.000 60%
2023 11.500 55%
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Algemeen:
De gegevens worden gepubliceerd in (populair-) wetenschappelijke tijdschriften, maar ook in rapporten, columns en factsheets. Alle publicaties van het Consumentenpanel Gezondheidszorg zijn online beschikbaar op de website van het Nivel, zoek onder Publicaties naar Consumentenpanel gezondheidszorg. Verstrekken van aanvullende gegevens aan derden gaat op aanvraag.

Informatie codeboeken:
Vanwege de grote hoeveelheid peilingen en bijbehorende databestanden is geen standaard codeboek beschikbaar. Informatie over de vragenlijsten en dergelijke is te vinden in het basisrapport van het panel. Op verzoek van geïnteresseerden kan aanvullende informatie worden geleverd over een specifieke dataverzameling of een offerte worden opgemaakt voor gebruik van data van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres: consumentenpanel@nivel.nl.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie voor achtergrondinformatie de webpagina Consumentenpanel op de Nivel-website.

Contactgegevens publiek

Nivel
E-mail: consumentenpanel@nivel.nl
Website Nivel over consumentenpanel

Beschikbare publicaties

Alle publicaties van het Consumentenpanel Gezondheidszorg zijn online beschikbaar op de website van het Nivel, zoek onder Publicaties naar Consumentenpanel gezondheidszorg. Verstrekken van aanvullende gegevens aan derden gaat op aanvraag.

Afnemers/gebruikers
 • Consumentenbond
 • Derden
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • eHealth-monitor
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Uitbreiding van het panel.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Uitbreiding van het panel.

Uitbreiding van onderzoeksmethoden.