Naam
Kwartaalenquête ziekteverzuim
Afkorting
KZV
Beschrijving

Het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode, uitgesplitst naar bedrijfssector, bedrijfstak/branches, bedrijfsklasse en bedrijfsgrootte.

Gebruiksdoel

Statistische informatie verschaffen over verzuim van werknemers in bedrijven en instellingen, binnen diverse sectoren van de overheid, rijksoverheid en particuliere bedrijven.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 045 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data.overheid.nl en CBS Open data StatLine

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
10-08-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS-wet

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Bedrijfskenmerken
 • Ziekteverzuimpercentage
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Bedrijven en instellingen met personeel

Methode van gegevensverzameling
Een gestratificeerde steekproef bij bedrijven en instellingen
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Bedrijven en instellingen

Eerste meetjaar
2004
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Geaggregeerd in bijvoorbeeld de Statline-tabel ‘Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Microdata onder strikte voorwaarden via remote access

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 045 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Korte onderzoeksbeschrijving van Kwartaalenquête ziekteverzuim.

Bestandsdocumentatie Kwartaalenquête ziekteverzuim, Microdataservices

Afnemers/gebruikers
 • Bedrijven
 • Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Onderzoeksbureaus
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW-info)
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Geen

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Gegevens over de verslagjaren 2004-2005 zijn samengesteld met behulp van de Nationale VerzuimStatistiek (NVS) en de branchegegevens van: landbouw en visserij, financiële instellingen, zorg en onderwijs. Gegevens over de verslagperiode 2006-2007 zijn verkregen uit de Jaarenquête Ziekteverzuim. De gegevens van de Kwartaalenquête ziekteverzuim (KZV) zijn vanaf het 1e kwartaal 2008 volgtijdelijk vergelijkbaar.