Volksgezondheidenzorg.info

Kwartaalenquête ziekteverzuim

Algemeen

Naam
Kwartaalenquête ziekteverzuim
Afkorting
KZV
Beschrijving

Het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode, uitgesplitst naar bedrijfssector, bedrijfstak/branches, bedrijfsklasse en bedrijfsgrootte.

Gebruiksdoel

Statistische informatie verschaffen over verzuim van werknemers in bedrijven en instellingen, binnen diverse sectoren van de overheid, rijksoverheid en particuliere bedrijven.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: CBS Infoservice

Brondata beschikbaar

Nee, wel de tabel Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte op StatLine

Open data beschikbaar

Ja, zie CBS Open data StatLine

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
15-06-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS-wet

Opdrachtgever(s)
Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Economische Zaken
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
CBS StatLine publicatie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Bedrijven en instellingen met personeel

Methode van gegevensverzameling
Een gestratificeerde steekproef bij bedrijven en instellingen
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Bedrijven en instellingen

Eerste meetjaar
2004
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

De belangrijkste variabele is:

Ziekteverzuimpercentage.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen voorwaarden
De cijfers op CBS statline kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden.

Status van de cijfers
De cijfers van 2016 zijn voorlopig, cijfers tot en met 2015 zijn definitief.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

In geaggregeerde vorm online beschikbaar, via StatLine.

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: CBS Infoservice

Beschikbare publicaties

Zie voor meer informatie de korte onderzoeksbeschrijving Kwartaalenquête ziekteverzuim

Afnemers/gebruikers
 • Bedrijven
 • Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Onderzoeksbureaus
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Gegevens over de verslagjaren 2004-2005 zijn samengesteld met behulp van de Nationale VerzuimStatistiek (NVS) en de branchegegevens van: landbouw en visserij, financiële instellingen, zorg en onderwijs. Gegevens over de verslagperiode 2006-2007 zijn verkregen uit de Jaarenquête Ziekteverzuim. De gegevens van de Kwartaalenquête ziekteverzuim (KZV) zijn vanaf het 1e kwartaal 2008 volgtijdelijk vergelijkbaar.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
01BEID
Bedrijfseeheid
02 sbi_v0
Economische activiteit
03 sector
Bedrijfssector
 • 1: 01-03 Landbouw en visserij
 • 2: 06-43 Industrie en bouwnijverheid
 • 3: 45-82 Commerciële dienstverlening
 • 4: 84-96 Niet-commerciële dienstverlening
04 gk_v0
Grootteklasse volgens het aantal werkzame personen
 • 1: 1 werknemer
 • 2: 2-4 werknemers
 • 3: 5-9 werknemers
 • 4: 10-19 werknemers
 • 5: 20-49 werknemers
 • 6: 50-99 werknemers
 • 7: 100-199 werknemers
 • 8: 200-499 werknemers
 • 9: 500 of meer werknemers
05 zvp
Ziekteverzuimpercentage zoals dat door bedrijfseenheid is gerespondeerd
06 wp
Aantal werkzame personen in voltijdsequivalenten
07 WF
Ophoog- of wegingsfactor
08 PopAant
Aantal bedrijfseenheden in de populatie per grootteklasse en stratum
09 Strata
Stratum, verdeeld op basis van economische activiteit
10 Teller
Variabele, nodig bij correctie voor non-respons
11 Noemer
Variabele, nodig bij correctie voor non-respons

Naar Metadatabase