Zorggegevens

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiƫn en personeel

Algemeen

Naam
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel
Beschrijving

Landelijke statistische uitkomsten over het personeel, de resultatenrekening, activiteiten en productie van bedrijven op het terrein van welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op een CBS-enquête onder bovengenoemde bedrijven.

Gebruiksdoel

Landelijke statistische uitkomsten over het personeel, de resultatenrekening, activiteiten en productie van bedrijven op het terrein van welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang. De gegevens worden ook gebruikt in de Emancipatiemonitor (SCP en CBS) en Jeugdmonitor (CBS en VWS).

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data.overheid.nl en CBS Open Data

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
29-08-2022
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS-wet

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Activiteiten
 • Capaciteit
 • Personeel
 • Productie en resultatenrekening
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Bedrijven

Methode van gegevensverzameling
Enquêtering
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

 Bedrijven op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang

 

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Bedrijven

Eerste meetjaar
2001
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:
Activiteiten, capaciteit, personeel, productie en resultatenrekening.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2018 15.260 bedrijven 2980 53
2019 16.030 bedrijven 3.140 54
2020 16.770 bedrijven 3.310 50

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Online, geaggregeerd in de volgende StatLine-tabellen zoals:

 

Microdata onder voorwaarden:

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Zie voor de korte onderzoeksbeschrijving de CBS website: Arbobegeleiding en re-integratie, Kinderopvang, Welzijnswerk en Medische laboratoria

Bestandsdocumentatie Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg, Microdataservices

Afnemers/gebruikers
 • Brancheorganisaties
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Waarborgfonds kinderopvang
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website CBS StatLine
Belangrijke wijzigingen in het verleden

De statistiek begint vanaf het verslagjaar 2001 met een nieuwe reeks die gebaseerd is op de volledige beschrijving van de populatie bestaande uit instellingen met hoofdactiviteit welzijnswerk respectievelijk kinderopvang. Deze reeks is niet vergelijkbaar met statistieken over eerdere jaren. Dit komt omdat instellingen met kinderopvang en welzijnswerk als nevenactiviteit zoals bijvoorbeeld bedrijfscrèches in de cijfers tot 2001 zijn opgenomen.

Vanaf verslagjaar 2009 is de SBI 2008 toegepast en is de statistische eenheid veranderd. Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel vanaf 2009. Om de trendbreuk inzichtelijk te maken zijn in de nieuwe tabel voor zover mogelijk ook vergelijkbare cijfers over 2008 opgenomen. Vanaf 2008 worden afzonderlijke cijfers samengesteld over kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen.

Met ingang van 2013 worden ruimere criteria gehanteerd voor het opnemen van bedrijven in de populatie. Het aantal kleine zelfstandige ondernemers is in 2013 bij de statistiek kinderopvang daardoor toegenomen met circa 4.000. De aanpassing is teruggelegd waardoor de cijfers van kinderopvang over 2008-2012 naar boven zijn bijgesteld met 4 procent. Met ingang van verslagjaar 2012 zijn cijfers over maatschappelijk werk toegevoegd.

Met ingang van verslagjaar 2017/2018 gelden de volgende wijzigingen:

- vanwege een wetswijziging valt peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018 onder kinderopvang;

- vanaf verslagjaar 2017 wordt welzijnswerk ouderen niet meer beschreven;

- vanaf verslagjaar 2018 zijn kinderopvang en peuterspeelzaalwerk samengegaan tot één bedrijfsklasse kinderopvang, waardoor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vanaf 2018 niet meer afzonderlijk beschreven worden. Voor het vergelijken van de cijfers over kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk) 2018 met het jaar ervoor kunnen de cijfers van kinderopvang 2017 en peuterspeelzaalwerk 2017 opgeteld worden.

Vanaf verslagjaar 2019 worden SBI 88.99.2 en 88.99.3 niet meer apart gepubliceerd, maar als samentelling ‘maatschappelijk en lokaal welzijnswerk’.

Met ingang van 1 januari 2019 is een nieuwe IASB (International Accounting Standards Board)-leasing richtlijn (IFRS16) van kracht geworden voor beursgenoteerde bedrijven. Dit heeft tot gevolg dat operationele leasekosten bij de gebruiker niet langer als verbruik in de verlies- en winstrekening mogen worden meegenomen. Het recht op gebruik van geleasede activa (ook vastgoed) moet voortaan op de balans gezet worden en de voormalige operationele leasekosten veranderen hierdoor in afschrijvingskosten en rente. Er zijn echter ook niet-beursgenoteerde bedrijven die deze regels voor hun boekhouding hanteren.

Als gevolg van de invoering van de IFRS16 (de nieuwe leasestandaard) is de afbakening van de uitgevraagde afschrijvingskosten op vaste activa, de overige bedrijfslasten en financieel resultaat bij sommige bedrijven voor verslagjaar 2019 verschoven. Voor deze verschuiving is door het CBS niet gecorrigeerd, waardoor de verdeling over de bijbehorende publicatieposten in de StatLinetabel enigszins verstoord wordt.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Actzorg100004_0082_65_886
Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 [nee] of een 1 [ja]. Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben.
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100004_0088_65_886
Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 [nee] of een 1 [ja]. Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben.
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100004_0089_65_886
Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 [nee] of een 1 [ja]. Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben.
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100004_0858_65_886
Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 [nee] of een 1 [ja]. Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben.
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100005_0060_65_886
Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 [nee] of een 1 [ja]. Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben.
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100005_0195_65_886
Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 [nee] of een 1 [ja]. Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben.
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100005_0351_65_886
Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 [nee] of een 1 [ja]. Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben.
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100005_0490_65_886
Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 [nee] of een 1 [ja]. Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben.
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100005_0554_65_886
Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 [nee] of een 1 [ja]. Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben.
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100005_0719_65_886
Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 [nee] of een 1 [ja]. Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben.
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100005_0823_65_886
Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 [nee] of een 1 [ja]. Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben.
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100005_1151_65_886
Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 [nee] of een 1 [ja]. Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben.
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100006
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100006_0060_65_886
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100006_0195_65_886
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100006_0351_65_886
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100006_0490_65_886
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100006_0554_65_886
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100006_0719_65_886
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100006_0823_65_886
Waarde is niet ingevuld
Actzorg100006_1151_65_886
Waarde is niet ingevuld
Afschrg110000
Waarde is niet ingevuld
Be_id
Waarde is niet ingevuld
Bedrlst310000
Waarde is niet ingevuld
Bedrlst340900
Volgens definitie 2006
Waarde is niet ingevuld
Bedrlst345400
Waarde is niet ingevuld
Bedrlst345500
Waarde is niet ingevuld
Bedrlst345900
Waarde is niet ingevuld
Buibatn101000
Waarde is niet ingevuld
Buibatn109000
Waarde is niet ingevuld
Correctiefactor_drt
Waarde is niet ingevuld
Correctiegewicht
Waarde is niet ingevuld
Eindgewicht
Waarde is niet ingevuld
Finrest100000
Waarde is niet ingevuld
Gk_sbs
Deze variabele heeft twee posities. De eerste positie komt overeen met de grootteklasse van 1 positie.
 • 0: Bedrijven met 0 werkzame personen
 • 10: Bedrijven met 1 werkzaam persoon
 • 21: Bedrijven met 2 werkzame personen
 • 22: Bedrijven met 3 tot 5 werkzame personen
 • 30: Bedrijven met 5 tot 10 werkzame personen
 • 40: Bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen
 • 50: Bedrijven met 20 tot 50 werkzame personen
 • 60: Bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen
 • 71: Bedrijven met 100 tot 150 werkzame personen
 • 72: Bedrijven met 150 tot 200 werkzame personen
 • 81: Bedrijven met 200 tot 250 werkzame personen
 • 82: Bedrijven met 250 tot 500 werkzame personen
 • 91: Bedrijven met 500 tot 1000 werkzame personen
 • 92: Bedrijven met 1000 tot 2000 werkzame personen
 • 93: Bedrijven met 2000 of meer werkzame personen
Impairm100000
Waarde is niet ingevuld
Imputatiegebruiken
Waarde is niet ingevuld
Iscongo
Waarde is niet ingevuld
Isdummy
Waarde is niet ingevuld
Isgeblokkeerd
Waarde is niet ingevuld
Isnullteller
Waarde is niet ingevuld
Isuitbijter
Waarde is niet ingevuld
Kerncelcode
 • 10110: Slachterijen [excl. pluimvee-]
 • 10120: Pluimveeslachterijen
 • 10130: Vleesverwerking [niet tot maaltijden]
 • 10200: Visverwerking
 • 10310: Vervaardiging van aardappelprodukten
 • 10390X: Vervaardiging van fruit- en groentesap en verwerking van groente en fruit
 • 10400: Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
 • 10500: Vervaardiging van zuivelproducten
 • 10610: Vervaardiging van meel [geen zetmeel]
 • 10620: Vervaardiging van zetmeel
 • 10710X: Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk en vervaardiging van deegwaren
 • 10720: Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
 • 10820: Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
 • 10830X: Vervaardiging van suiker en verwerking van koffie en thee
 • 10850X: Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen: zoutraffinage, kant-en-klaarmaaltijden en snacks, gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding en overige voedingsmiddelen n.e.g.
 • 10900: Vervaardiging van diervoeders
 • 11010X: Vervaardiging van alcoholische dranken [geen bier]
 • 11050X: Vervaardiging van bier en mouterijen
 • 11070: Vervaardiging van frisdranken: productie van mineraalwater en ander gebotteld water
 • 12000: Vervaardiging van tabaksproducten
 • 13300X: Vervaardiging van textiel
 • 13900: Vervaardiging van overige textielproducten n.e.g.
 • 14100X: Vervaardiging van kleding
 • 15200X: Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
 • 1600: Dienstverlening voor de landbouw
 • 16100: Primaire houtbewerking
 • 16230: Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
 • 16290X: Vervaardiging van overige artikelen van hout: vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk [excl. vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw]
 • 17100: Vervaardiging van pulp, papier en karton
 • 17210: Vervaardiging van golfpapier en -karton en van verpakkingsmiddelen van papier en karton
 • 17290X: Vervaardiging van papier- en kartonwaren excl verpakkingsmiddelen
 • 18120: Overige drukkerijen
 • 18140X: Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen excl. overige drukkerijen
 • 18200: Reproductie van opgenomen media
 • 19201: Aardolieraffinage
 • 19202X: Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking [geen -raffinage]
 • 20120X: Vervaardiging van industriële gassen, kleur- en verfstoffen en synthetische rubber in primaire vorm
 • 20130: Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën
 • 20141: Vervaardiging van petrochemische producten
 • 20149: Vervaardiging van overige organische basischemicaliën n.e.g.
 • 20150: Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
 • 20160: Vervaardiging van kunststof in primaire vorm
 • 20300: Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
 • 20400X: Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën, zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen en parfums en cosmetica
 • 20500: Vervaardiging van overige chemische producten
 • 20600: Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
 • 21100: Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
 • 21200: Vervaardiging van farmaceutische producten, exclusief grondstoffen en van radioactieve elementen voor medisch gebruik
 • 22100: Vervaardiging van producten van rubber
 • 22210: Vervaardiging van platen, folie , buizen en profielen van kunststof
 • 22230X: Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof en kunstofproducten voor de bouw
 • 22290: Vervaardiging van overige producten van kunststof
 • 23100: Vervaardiging van glas en glaswerk
 • 23300X: Vervaardiging van keramische producten
 • 23610: Vervaardiging van producten van beton voor de bouw en van kalkzandsteen
 • 23630X: Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement
 • 23700: Natuursteenbewerking
 • 23900X: Vervaardiging van cement, kalk, gips en overige niet-metaalhoudende minerale producten
 • 24100: Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
 • 24200X: Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor en overige eerste verwerking van staal
 • 24400: Vervaardiging van edelmetalen en non-ferrometalen
 • 24510X: Gieten van ijzer en staal
 • 24530X: Gieten van lichte metalen en van overige non-ferrometalen
 • 25100: Vervaardiging van metalen producten voor de bouw
 • 25200X: Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming, stoomketels en wapens en munitie
 • 25500: Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal: poedermetallurgie
 • 25610: Oppervlaktebehandeling van metaal
 • 25620: Verspanend bewerken van metaal
 • 25700: Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap
 • 25900: Vervaardiging van overige producten van metaal
 • 26100X: Vervaardiging van elektronische componenten, printplaten en informatiedragers
 • 26200: Vervaardiging van computers en randapparatuur
 • 26300: Vervaardiging van communicatieapparatuur
 • 26400: Vervaardiging van consumentenelektronica
 • 26500: Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
 • 26600: Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
 • 26700: Vervaardiging van optische en fotografische instrumenten en apparatuur
 • 27100: Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen
 • 27300: Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
 • 27400: Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden
 • 27500: Vervaardiging van huishoudapparaten
 • 27900X: Vervaardiging van batterijen en accumulatoren en van overige elektrische apparatuur
 • 28100: Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik
 • 28220: Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
 • 28250X: Vervaardiging van industriële ovens, branders, kantoormachines en -apparatuur [excl. computers ed], pneumatische en electrisch handgereedschap, machines/appraraten voor industriele koeltechniek en klimaatregeling
 • 28290: Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g.
 • 28300: Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
 • 28400: Vervaardiging van gereedschapswerktuigen
 • 28930X: Vervaardiging van machines voor de metallurgie, voor de bouw en winning van delfstoffen, productie van voedings- en genotmiddelen, productie van textiel, kleding en leer,productie van papier en karton en voor de kunststof- en rubberindustrie
 • 28990: Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden n.e.g.
 • 29100: Vervaardiging van auto's
 • 29200: Carrosseriebouw: vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
 • 29300: Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor auto's en motoren daarvan
 • 30100: Scheepsbouw
 • 30200: Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
 • 30300X: Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor en van militaire gevechtsvoertuigen
 • 30900: Vervaardiging van transportmiddelen n.e.g.
 • 31010: Vervaardiging van bedrijfsmeubels
 • 31090X: Vervaardiging van meubels, excl. interieurbouw en bedrijfsmeubels
 • 32100X: Slaan van munten en medailles, bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. en van muziekinstrumenten
 • 32400X: Vervaardiging van sportartikelen, speelgoed en spellen
 • 32500: Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
 • 32991: Sociale werkvoorziening
 • 32999X: Vervaardiging van overige goederen n.e.g.
 • 33110: Reparatie van producten van metaal
 • 33120X: Reparatie en onderhoud van machines en apparaten , excl schepen, vliegtuigen en overige transportmiddelen en producten van metaal
 • 33150X: Reparatie en onderhoud van schepen, vliegtuigen en overige transportmiddelen
 • 33200: Installatie van industriële machines, apparatuur en werktuigen
 • 35110x: Productie, distributie, handel en netdiensten energie
 • 35120x: Productie, distributie, handel en netdiensten energie
 • 35140: Productie, distributie, handel en netdiensten energie
 • 36000: Winning en distributie van water
 • 37000: Afvalwaterinzameling en -behandeling
 • 38100: Inzameling van afval
 • 38200: Behandeling van afval
 • 38300: Voorbereiding tot recycling
 • 39000: Sanering en overig afvalbeheer
 • 41100: Projectontwikkeling
 • 41200: Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
 • 42110: Wegenbouw, stratenmakers en spoorwegbouw
 • 42130: Bouw van kunstwerken
 • 42200: Kabel- en buizenleggen
 • 42910: Natte waterbouw
 • 42990: Bouw van overige civieltechnische werken n.e.g.
 • 43110: Slopen van bouwwerken
 • 43120X: Grondverzet en proefboren
 • 43210: Elektrotechnische bouwinstallatie
 • 43220: Installatie van centrale verwarming,sanitair, loodgieters en fitterswerk
 • 43290: Overige bouwinstallatie
 • 43310: Stukadoren
 • 43320: Bouwtimmeren
 • 43330X: Afwerking van vloeren en wanden en overige afwerking van gebouwen
 • 43340: Schilderen en glaszetten
 • 43910: Dakdekken en bouwen van dakconstructies
 • 43993: Metselen en voegen
 • 43999X: Heien, funderingstechniek, verhuur van bouwmachines incl. personeel en overige gespecialiseerd neg
 • 45111: Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto's
 • 45112: Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's
 • 45190: Import, handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's
 • 45200: Gespecialiseerde reparatie van auto's
 • 45300: Handel in auto-onderdelen en -accessoires
 • 45400: Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
 • 46100: Handelsbemiddeling
 • 46210: Groothandel in granen, zaden, veevoeder en ruwe tabak
 • 46220: Groothandel in bloemen en planten
 • 46230X: Groothandel in levende dieren, huiden, vellen en leder
 • 46310: Groothandel in groenten, fruit en consumptie-aardappelen
 • 46320X: Groothandel in vlees, zuivelproducten en eieren
 • 46340: Groothandel in dranken [geen zuivel]
 • 46350X: Groothandel in genotsmiddelen
 • 46380: Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen
 • 46390: Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
 • 46420: Groothandel in kleding, schoenen en mode-artikelen
 • 46430: Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur, fotografische en optische artikelen
 • 46460: Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
 • 46470: Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting
 • 46490X: Groothandel in overige consumentenartikelen [non-food]
 • 46510: Groothandel in computers, randapparatuur en software
 • 46520: Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
 • 46620X: Groothandel in machines voor de landbouw, bouw en textielindustrie en gereedschapswerktuigen
 • 46660X: Groothandel in bedrijfsmeubels en kantoormachines [geen computers]
 • 46690X: Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor overige industrie en handel
 • 46710: Groothandel in brandstoffen en overige minerale producten
 • 46720: Groothandel in metalen en metaalertsen
 • 46730: Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
 • 46740X: Groothandel in ijzer- en metaalwaren, verwarmingsapparaten en overige intermediaire producten
 • 46750: Groothandel in chemische producten
 • 46770: Groothandel in afval en schroot
 • 46900: Niet-gespecialiseerde groothandel
 • 47110: Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
 • 47190: Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food
 • 47200: Gespecialiseerde winkels in voedings-en genotmiddelen
 • 47300: Benzinestations
 • 47410X: Winkels in computers, randapparatuur en software en telecommunicatieapparatuur
 • 47430: Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit-en bruingoed
 • 47510: Winkels in kledingsstoffen, huishoudtextiel en fournituren
 • 47520: Winkels in doe-het-zelfartikelen
 • 47530: Winkels in vloerbedekking en gordijnen
 • 47540: Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
 • 47590: Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen n.e.g.
 • 47610X: Winkels in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
 • 47630: Winkels in audio- en video-opnamen
 • 47640: Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten
 • 47650: Winkels in speelgoed
 • 47710: Winkels in kleding en mode-artikelen: textielsupermarkten
 • 47720: Winkels in schoenen en lederwaren
 • 47730: Apotheken
 • 47740: Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
 • 47750: Winkels in parfums en cosmetica
 • 47760: Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden
 • 47770: Winkels in juweliersartikelen en uurwerken
 • 47780: Winkels in overige artikelen n.e.g.
 • 47790: Winkels in antiek en tweedehandsgoederen
 • 47800: Markthandel
 • 47910: Detailhandel via postorder en internet
 • 47990: Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
 • 49100: Personen- en goederenvervoer per spoor
 • 49310: Openbaar vervoer binnen steden
 • 49320: Vervoer per taxi
 • 49390: Overig personenvervoer over de weg
 • 49410: Goederenvervoer over de weg [geen verhuizingen]
 • 49420: Verhuisvervoer
 • 49500: Transport via pijpleidingen
 • 50100: Zee- en kustvaart
 • 50300: Binnenvaart
 • 51000: Vervoer door de lucht
 • 52100: Opslag
 • 52210: Dienstverlening voor vervoer over land
 • 52220: Dienstverlening voor vervoer over water
 • 52230: Dienstverlening voor de luchtvaart
 • 52240: Laad-, los- en overslagactiviteiten
 • 52290: Expediteurs, cargadoors, etc.
 • 53100: Nationale post met universele dienstverplichting
 • 53200: Post en koeriers
 • 55100: Hotels
 • 55200X: Kampeerbedrijven en verhuur van vakantiehuisjes e.d.
 • 56101: Restaurants
 • 56102X: Snackbars, cafetaria's, ijssalons e.d.
 • 56200: Kantines en catering
 • 56300: Cafés
 • 58100: Uitgeverijen [niet van software]
 • 58200: Uitgeverijen van computerspellen en software
 • 59100X: Productie en distributie van films, tv programma's e.d.
 • 59140: Bioscopen
 • 59200: Maken en uitgeven van geluidsopnamen
 • 60100X: Radio- en televisieomroepen
 • 6100: Winning van aardolie
 • 61100X: Telecommunicatie
 • 6200: Winning van aardgas
 • 62000: Computerbranche
 • 63100: Webhosting en webportals
 • 63200: Persagentschappen en overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie n.e.g.
 • 68201X: Verhuur van en handel in onroerend goed
 • 68203: Verhuur van en handel in onroerend goed
 • 68204: Verhuur van en handel in onroerend goed
 • 68300X: Verhuur van en handel in onroerend goed
 • 69100: Rechtskundige dienstverlening
 • 69200: Accountants
 • 70101: Holdings
 • 70200: Organisatie-adviesbureaus
 • 71110: Architecten
 • 71120: Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
 • 71200: Keuring en controle
 • 72000: Speur- en ontwikkelingswerk
 • 73100: Reclamebureaus
 • 73200: Markt- en opinieonderzoekbureaus
 • 74100X: Industrieel ontwerp, vertalers en overige specialisatie zak. dienst.
 • 74200: Fotografie
 • 75000: Veterinaire dienstverlening
 • 77100: Verhuur en lease van auto's e.d.
 • 77200: Verhuur van consumenten artikelen
 • 77300X: Verhuur en lease van overige machines, werktuigen, niet-financiële immatriële activa e.d.
 • 78100: Arbeidsbemiddeling
 • 78200X: Uitzend- en uitleenbureaus
 • 78203: Banenpools [werkgelegenheidsprojecten]
 • 78300: Payrolling [personeelsbeheer]
 • 79110X: Reisbemiddeling en informatieverstrekking
 • 79120: Reisorganisatie
 • 8000: Winning van delfstoffen
 • 80000: Beveiliging
 • 81100: Facility management
 • 81210: Interieurreiniging van gebouwen
 • 81220X: Overige reiniging
 • 81300: Landschapsverzorging
 • 82000: Overige zakelijke dienstverlening
 • 869110: Praktijken van verloskundigen
 • 869120: Praktijken van fysiotherapeuten
 • 869220: Arbobegeleiding en reïntegratie
 • 869240: Medische laboratoria, trombodediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek
 • 869250: Ambulancediensten en centrale posten
 • 881020: Welzijnswerk voor ouderen
 • 889110: Kinderopvang
 • 889120: Peuterspeelzaalwerk
 • 889920: Maatschappelijk werk
 • 889930: Lokaal welzijnswerk
 • 9000: Dienstverlening voor de winning van delfstoffen
 • 95000: Reparatie van consumentenartikelen
 • 96010: Wasserijen
 • 96020: Kappers en schoonheidsverzorging
 • 96030: Uitvaartverzorging
 • 96040X: Sauna's, solaria, baden en overige persoonlijke dienstverlening
Loczorg100002
Waarde is niet ingevuld
Loczorg100006
Waarde is niet ingevuld
Loonsom110002
Waarde is niet ingevuld
Loonsom121100
"Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van de ZFW,WW[AWF en Wachtgeldfonds] en de WAO [inclusief WAO-lasten als gevolg van het ""eigen risico"" van bedrijven]."
Waarde is niet ingevuld
Loonsom121200
De werkgeversbijdragen voor pensioen-, VUT en dergelijke regelingen en spaarregelingen voor deoudedagsvoorziening: in deze post zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen of directe betaling [indien de onderneming eigen risico draagt].
Waarde is niet ingevuld
Loonsom122000
Suppleties op uitkeringen krachtens SVW, werkgeversbijdragen aan ziektekostenregelingen, uitkeringen aan ex-werknemers of nabestaanden, uitgaven tbv buitenlandse werknemers voor huisvesting, voeding, reizen naar het moederland etc, vergoedingen aan individuele werknemers voor verhuizing, bedrijfskleding, studiebeurs etc, aankoopwaarde zegels, incl. scholingsfonds [bouwnijverheid]
Waarde is niet ingevuld
Omzetps210000
Waarde is niet ingevuld
Omzetps210010
Totale netto omzet [exclusief BTW indien BTW-plichtig] uit dienstverlening naar activiteit
Waarde is niet ingevuld
Omzetps210010_0581_65_886
Netto omzet [exclusief BTW indien BTW-plichtig] van medisch laboratorium
Waarde is niet ingevuld
Omzetps210010_0717_65_886
Netto omzet [exclusief BTW indien BTW-plichtig] uit overige activiteiten
Waarde is niet ingevuld
Omzetps210010_1022_65_886
Netto omzet [exclusief BTW indien BTW-plichtig] van trombosedienst
Waarde is niet ingevuld
Omzetps210030
Totale netto omzet [exclusief BTW indien BTW-plichtig] uit dienstverlening naar afnemer
Waarde is niet ingevuld
Omzetps210030_0126_65_886
Netto omzet uit dienstverlening arbobegeleiding en re-integratie [exclusief BTW indien BTW-plichtig] gefactureerd aan bedrijven en instellingen
Waarde is niet ingevuld
Omzetps210030_0702_65_886
Netto omzet uit dienstverlening arbobegeleiding en re-integratie [exclusief BTW indien BTW-plichtig] gefactureerd aan de overheid
Waarde is niet ingevuld
Omzetps210030_0813_65_886
Netto omzet uit dienstverlening arbobegeleiding en re-integratie [exclusief BTW indien BTW-plichtig] gefactureerd aan particulieren
Waarde is niet ingevuld
Ontvang120000
De totaal ontvangen ziekengelden worden niet meegeteld bij de bruto lonen en salarissen
Waarde is niet ingevuld
Opbreng000000
Waarde is niet ingevuld
Opbreng100000
Waarde is niet ingevuld
Opbreng119000
Waarde is niet ingevuld
Opbrenh100000
Waarde is niet ingevuld
Opvzorg100001
Waarde is niet ingevuld
Opvzorg100002
Waarde is niet ingevuld
Opvzorg100003
Waarde is niet ingevuld
Opvzorg100004
Waarde is niet ingevuld
Out_bedrlst340000
Volgens definitie 2001- 2005
Waarde is niet ingevuld
Out_bedrlst345991
Waarde is niet ingevuld
Out_bedrlst345999
Personeelskosten inclusief terugontvangen ziekengeld [SBSVARI133100] + kosten voor uitzendkrachten [BEDRLST3451000] + kosten voor ingeleend personeel [BEDRLST345200]. Secundaire kosten van personeel zoals commissarissenbeloning [BEDRLST345600], opleidingskosten [BEDRLST345500] en overige personeelskosten zoals kosten voor kantine, ARBO-diensten en wervingsacties [BEDRLST345900] tellen niet mee.
Waarde is niet ingevuld
Out_brutotw200000
Waarde is niet ingevuld
Out_persons142000
Waarde is niet ingevuld
Out_product200000
Waarde is niet ingevuld
Out_sbsvari121100
VERKOOP210000 + OPBRENG100000 - SUBSIDI100000 - ONTVANG100000 - INVESTN130000 - VOORRAD100900
Waarde is niet ingevuld
Out_sbsvari121200
VERKOOP210000 + OPBRENG100000 - SUBSIDI100000 - ONTVANG100000 - INKWRDE110000 +VOORRAD100900 [=PRODUCT100000]
Waarde is niet ingevuld
Out_sbsvari121500
LOONSOM100000 + AFSCHRG110000 + RESULTS120000 [=BRUTOW100000]
Waarde is niet ingevuld
Out_sbsvari121700
RESULTS120000 + AFSCHRG110000
Waarde is niet ingevuld
Out_sbsvari131100
INKWRDE100000 + BEDRLST345000 + BEDRLST341000 + BEDRLST344000 + BEDRLST346000 + BEDRLST347000 + BEDRLST348000 +BEDRLST342000 + BEDRLST343000 + BEDRLST349000 - BEDRLST340040 [=BEDRLST342200 +BEDRLST343410 + BEDRLST343420 + BEDRLST349600]
Waarde is niet ingevuld
Out_sbsvari131310
Waarde is niet ingevuld
Out_sbsvari133100
Waarde is niet ingevuld
Out_sbsvari133200
Waarde is niet ingevuld
Out_sbsvari133300
LOONSOM121100 + LOONSOM121200 + LOONSOM122000 [= LOONSOM120000]
Waarde is niet ingevuld
Out_sbsvari134300
Waarde is niet ingevuld
Out_subsidi100000
Hieronder vallen alle ontvangen prijsverlagende subsidies en restituties van overheden en van de EU. Hier worden ook de Monetair Compenserende Bedragen [MCB's] en loonkostensubsidies opgegeven.
Waarde is niet ingevuld
Out_verbruk000000
Waarde is niet ingevuld
Perslsh100000
Controleren: De definitie van deze variabele ligt wel vast, maar de exacte beschrijving is nog niet gevonden. Is dit een versie van een andere variabele? De dubbele naam moet opgelost worden.
Waarde is niet ingevuld
Perslst100000
Controleren: De definitie van deze variabele ligt wel vast, maar de exacte beschrijving is nog niet gevonden. Is dit een versie van een andere variabele? De dubbele naam moet opgelost worden.
Waarde is niet ingevuld
Persons100000
Gemiddeld aantal personen die arbeid verrichten onder auspiciën van het bedrijf, ongeacht of zij als werknemer op de loonlijst staan: het gemiddeld aantal werknemers van de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel, vermeerderd met het ingeleend personeel en vermeerderd met overige werkzame personen zoals medewerkende eigenaren en vennoten
Waarde is niet ingevuld
Persons110000
Waarde is niet ingevuld
Persons110100
Waarde is niet ingevuld
Persons111000
Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die op de loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn. Dit impliceert dat meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, niet meetellen: Uitzendkrachten worden geteld bij het [uitzend-]bedrijf van waaruit ze worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Waarde is niet ingevuld
Persons113000
Waarde is niet ingevuld
Persons121000
Waarde is niet ingevuld
Persons122000
Waarde is niet ingevuld
Persons130000
Waarde is niet ingevuld
Persons200000
Waarde is niet ingevuld
Ptszorg100001
Waarde is niet ingevuld
Ptszorg100002
Waarde is niet ingevuld
Ptszorg100003
Waarde is niet ingevuld
Rechtsvormid
De Rechtsvorm is een identificatie binnen de door de overheid vastgestelde rechtsnormen voor de verdeling van bevoegdheden binnen een onderneming. Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden [natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen]. Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
 • 1: Eenmanszaak
 • 10: Vennootschap onder firma [grove rechtsvorm]
 • 100: Aktiegesellschaft [ag]
 • 101: Gesellschaft [ges]
 • 102: Gesellschaft bei recht [gbr]
 • 103: Gesellschaft mit beschraenkter haftung [gmbh]
 • 104: Handelsgesellschaft [hdlges]
 • 105: Kommanditgesellschaft [kg]
 • 106: Offene handelsgesellschaft [ohg]
 • 107: Stiftung
 • 11: Vennootschap onder firma
 • 120: Comany: engels[co]
 • 121: Incorporated [inc]
 • 122: Limited [ltd]
 • 13: Vennootschap onder firma op aandelen
 • 130: Comany: amerikaans [cy]
 • 131: Delaware
 • 140: Societe anonyme [sa] frankrijk
 • 141: Societe a responsabilite limitee [sarl] frankrijk
 • 142: Societe en nom collectif [snc] frankrijk
 • 143: Societe en commandite simple frankrijk
 • 144: Societe en commandite par actions frankrijk
 • 145: Societe en participation frankrijk
 • 146: Groupement d interet economique [gie] frankrijk
 • 148: Societe personnel a responsabilite limitee [sprl] frankrijk
 • 149: Association sans but lucratis [asbl] frankrijk
 • 160: Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid [pvba]
 • 161: Naamloze vennootschap
 • 162: Commanditaire vennootschap op aandelen
 • 163: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • 164: Societe personnes a responsabilite limitee
 • 165: Societe anoyme
 • 166: Societe encommandite par actions
 • 167: Societe privee a responsabilitee limitee
 • 170: Societe anonyme [sa] luxemburg
 • 171: Societe a responsabilite limitee [sarl] luxemburg
 • 172: Societe en nom collectif [senc] luxemburg
 • 173: Societe en commandite simple [secs] luxemburg
 • 174: Societe en commandite par actions luxemburg
 • 175: Societe cooperative luxemburg
 • 176: Association en participation luxemburg
 • 177: Association momentanee luxemburg
 • 178: Succursale luxemburg
 • 180: Societa per azioni [spa]
 • 181: Societa a responsabilita limitata [srl]
 • 182: Societa in nome collettivo [snc]
 • 183: Societa in accomandita semplice [sas]
 • 184: Societa in accomandita per azioni
 • 190: Sociedad anonima [sa]
 • 191: Sociedad de responsabilidad limitada [srl]
 • 192: Sociedad de responsabilidad limitada [sl]
 • 193: Sociedad regular colectiva [src]
 • 194: Sociedad en comandita
 • 195: Cuentas en participation
 • 196: Sucursal extranjera
 • 197: Sociedad comanditaria por acciones
 • 2: Eenmanszaak met meerdere eigenaren
 • 20: Commanditaire
 • 200: Aktieselskab [a/s]
 • 201: Anpartsselskab [aps]
 • 202: Udenlandsk filial
 • 203: Interessentskab [i/s]
 • 204: Kommanditselskab [k/s]
 • 21: Cv met een beherende vennoot
 • 210: Aksjeselskap [a/s]
 • 211: Kompaniskap
 • 212: Ansvarlig selskap
 • 213: Kommandittselskap [k/s]
 • 22: Cv met meerdere beherende vennoten
 • 220: Osakeyhtio [oy]
 • 221: Avoinyhtio [ay] finland
 • 222: Kommandiittiyhtio [ky] finland
 • 223: Sivuliike finland
 • 224: Aktiebolag finland
 • 230: Kabushiki kaisha [kk]
 • 231: Yugen kaisha
 • 232: Shiten
 • 233: Goshi kaisha
 • 234: Gomei kaisha
 • 24: Open commanditaire vennootschap
 • 240: Aktiengesellschaft zwitserland
 • 241: Societe anonyme zwitserland
 • 242: Einzelfirma zwitserland
 • 243: Raison individuelle zwitserland
 • 244: Kollektivgesellschaft zwitserland
 • 245: Societe en nom collectif zwitserland
 • 246: Gesellschaft mit beschraenkter haftung zwitserland
 • 247: Societe a responsabilite limitee zwitserland
 • 248: Kommanditgesellschaft zwitserland
 • 249: Societe en commandite zwitserland
 • 250: Kommanditaktiengeschellschaft zwitserland
 • 251: Societe en commandite par actions zwitserland
 • 252: Verein zwitserland
 • 253: Association zwitserland
 • 254: Stiftung zwitserland
 • 255: Fondation zwitserland
 • 256: Genossenschaft zwitserland
 • 257: Societe cooperative zwitserland
 • 258: Zweigniederlassung
 • 270: Sociedada por qutas de respons limitada
 • 271: Sociedada anonima de respons limitada
 • 272: Sociedada em comandita por accoes
 • 280: Antilliaanse naamloze vennootschap
 • 281: Antilliaanse besloten vennootschap
 • 290: Almenningshlutafelag
 • 291: Einkahlutafelag
 • 292: Samlagsfelag
 • 30: Rechtspersoon in oprichting [grove rechtsvorm]
 • 300: Aktiebolag zweden
 • 31: Rechtspersoon in oprichting
 • 310: Eterorrythmos kata methochas etairia
 • 311: Anonymos etairia
 • 312: Etairia periorismenis efthinis
 • 32: Nv of bv in oprichting [a-formulier]
 • 320: Aktiengesellschaft liechtenstein
 • 321: Gesellschaft met beschraenkter haftung liechtenstein
 • 322: Kommanditaktiengesellschaft liechtenstein
 • 33: Nv of bv in oprichting [b-formulier]
 • 330: Aktiengesellschaft oostenrijk
 • 331: Gesellschaft met beschraenkter haftung oostenrijk
 • 34: Nv of bv in oprichting [d-formulier]
 • 340: Public limited
 • 341: Company
 • 351: Drujestvo s ogranichena otgovornost [bg]
 • 361: Societate cu raspundere limitata [ro]
 • 371: Akciová spolecnost [tsj]
 • 381: Osaühing [est]
 • 391: Korlátolt felelõsségu társaság [hon]
 • 40: Besloten vennootschap [ grove rechtsvorm]
 • 401: Sabiedriba arierobezotu atbildibu [let]
 • 41: Bv met gewone structuur
 • 42: Bv grote vennootschap [volgens statuten ]
 • 421: Kumpanija private / private limited liabilty company [mal].
 • 430: Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia [pol]
 • 431: Spólka komandytowo-akcyjna [pol]
 • 432: Spólka akcyjna [pol]
 • 441: Ruzba z omejeno odgovornostjo [slo]
 • 444: Spolocnost s rucením obmedzeným [slo
 • 5: Rederij
 • 50: Naamloze vennootschap [grove rechtsvorm ]
 • 51: Nv met gewone structuur
 • 52: Nv grote vennootschap [volgens statuten ]
 • 53: Nv beleggingsmaatschappij
 • 54: Nv beleggingsmaatschappij [grove rechtsvorm ]
 • 60: Cooperatieve vereniging [grove rechtsvorm ]
 • 61: Cooperatieve vereniging ua
 • 62: Cooperatieve vereniging ua structuurcooperatie
 • 63: Cooperatieve vereniging wa
 • 64: Cooperatieve vereniging wa structuurcooperatie
 • 65: Cooperatieve vereniging ba
 • 66: Cooperatieve vereniging ba structuurcooperatie
 • 7: Maatschap
 • 70: Vereniging [grove rechtsvorm ]
 • 71: Vereniging, volledig rechtsbevoegd
 • 72: Vereniging, niet volledig rechtsbevoegd
 • 73: Kerkgenootschap
 • 74: Stichting
 • 8: Maatschap op aandelen
 • 80: Onderlinge waarborgmaatschappij [grove rechtsvorm ]
 • 81: Onderlinge waarborgmaatschappij ua
 • 82: Onderlinge waarborgmaatschappij ua structuurcooperatie
 • 83: Onderlinge waarborgmaatschappij wa
 • 84: Onderlinge waarborgmaatschappij wa structuurcooperatie
 • 85: Onderlinge waarborgmaatschappij ba
 • 86: Onderlinge waarborgmaatschappij ba structuurcooperatie
 • 9: Samenwerkingsovereenkomst
 • 90: Buitenlandse rechtsvorm [grove rechtsvorm ]
 • 900: Publiekrechtelijk rechtspersoon
 • 901: Rijk
 • 902: Provincie
 • 903: Gemeente
 • 904: Waterschap
 • 905: Gemeenschappelijke regeling
 • 906: Openbaar lichaam
 • 907: P.b.o. [ publiekrechtelijke bedrijfs organisatie ]
 • 908: Overige publiekrechtelijke instellingen
 • 93: Europees economisch samenwerkingsverband
 • 97: Doelvermogen
 • 98: Fonds voor gemene rekening
 • 999: Rechtsvorm onbekend
Regkolid
 • 10112: Slachterijen
 • 10130: Vleesverwrk
 • 10200: Visverwrk
 • 10310: Aardapprod
 • 10329: Groentfruit
 • 10400: Olie vetten
 • 10500: Zuivelverv
 • 10670: Meelbloembew
 • 10813: Kofftheesuik
 • 10820: Cacaobewrk
 • 10849: Ov.voeding
 • 10900: Veevoeder
 • 11000: Drank
 • 1109: Akkerbouw
 • 12000: Tabakverwrk
 • 1209: Tuinbouw
 • 13450: Texconfleer
 • 1400: Veehouderij
 • 1500: Overiglandbw
 • 1600: Agrar.dnstv
 • 16000: Hout[-prod]
 • 17000: Papier&waren
 • 18000: Drukkerijrepr
 • 19000: Oliepekcokes
 • 2000: Bosbouw
 • 20130: Anorgprsplyt
 • 20140: Petrochemie
 • 20150: Kunstmest
 • 20199: Chemiebasis
 • 20900: Chemieeind
 • 21000: Farmacprod
 • 22000: Rubberknstst
 • 23199: Ov bouwmater
 • 23600: Betcmtprod
 • 24159: Ijzer&staal
 • 24459: Non-ferromet
 • 25100: Metaalconstr
 • 25290: Ov.metaalpro
 • 26000: Audvidcommrg
 • 27000: El.ma&hh.app
 • 28000: Machinprod
 • 29000: Autoindustr
 • 3000: Visserij
 • 30100: Scheepsbouw
 • 30230: Rail vliegtg
 • 30490: Trnspmoverig
 • 31000: Meubelmatras
 • 311100: Exp.intra eu
 • 311200: Exp.extra eu
 • 311511: W.u.intra eu
 • 311521: W.u.extra eu
 • 313000: Exp. dnstn.
 • 321000: Cons. handel
 • 32129: Goedrnoverig
 • 322000: Cons. direct
 • 323000: Cons. natura
 • 324000: Cons. izw hh
 • 32500: Medischeprod
 • 32991: Socialwerkvz
 • 33000: Repondinstal
 • 330000: Cons.ovh.col
 • 331000: Cons.ovh.ind
 • 340000: Inves-tering
 • 349799: Des- invest
 • 35110: Electrbdr ed
 • 351100: Vv producent
 • 35120: Expl.trspnet
 • 351200: Onderh werk
 • 35134: Distr.energ.
 • 35199: Expl.trdistr
 • 353000: Vv. handel
 • 354000: Vv. rest
 • 355000: Vv. invest
 • 356000: Vv.kostbrhdn
 • 36000: Water
 • 360041: Overdrbelast
 • 360044: Kapit.belast
 • 360045: Kansspelbel.
 • 360052: Assurrbelast
 • 360061: Gr.h.mrg ned
 • 360062: Det.h.marge
 • 360063: Vervr.marge
 • 360064: Gr.h.mrg exp
 • 360069: Bpm
 • 360100: Invoerrechtn
 • 360501: Pg.heffingen
 • 361001: Ov.pgs+opbvv
 • 361009: Vwrksubslavo
 • 361031: Pg.subs+huur
 • 361032: Pgsubs w-uit
 • 362021: Acc. suiker
 • 362022: Acc. gedist
 • 362023: Acc. wijn
 • 362024: Acc. bier
 • 362025: Vbrbelfrisdr
 • 362026: Acc. tabak
 • 362027: Acc. benzin
 • 362028: Acc.ov brstf
 • 362029: Acctussenpr.
 • 362030: Grondwtr bel
 • 362031: Brandstf bel
 • 362032: Afvalstf bel
 • 362033: Reg ener bel
 • 366061: Verbr. ghm.
 • 366062: Verbr. dhm.
 • 366063: Verbr. vvm.
 • 37381: Milieuoverh
 • 37890: Milieupartic
 • 38300: Recyc/sloop
 • 41100: Bouw ontwik
 • 411100: Imp.intra eu
 • 411200: Imp.extra eu
 • 41200: Burg&ut.bouw
 • 413000: Import dnstn
 • 42000: Bouw gww
 • 43100: Bouwrijp
 • 431170: Btw
 • 43200: Bouwinstal
 • 432100: N-prg.belast
 • 432101: N-prg. subs.
 • 43319: Bouwafwerk
 • 43390: Bouw overig
 • 451000: Lonen
 • 45199: Automtgrooth
 • 452000: Soc. premie
 • 45299: Autodetserv
 • 45999: Automthserv
 • 460000: Ov. inkomen
 • 46100: Handlsbemidd
 • 46290: Ov.groothand
 • 46770: Recuperatie
 • 470000: Prod. consbu
 • 47199: Detailhandel
 • 47300: Benzineserv
 • 49120: Spoor vervr
 • 49319: Ov.openb.vrv
 • 49320: Taxi vervoer
 • 49450: Goedrnvervr
 • 50120: Zeevaart
 • 50340: Binnenvaart
 • 51000: Luchtvaart
 • 52129: Ov.dnst.vrv
 • 52220: Water dnstv
 • 52230: Lucht dnstv
 • 53000: Post&koerier
 • 55000: Horecalogies
 • 56000: Horecafood
 • 58000: Uitgeverijen
 • 59060: Tvfilmradpro
 • 6009: Aardolgas
 • 61000: Telecom
 • 62000: Computsrvice
 • 63000: Webspers
 • 64199: Bankwezen
 • 64200: Byz.fin.inst
 • 65000: Verzek.wezen
 • 66000: Financ.hulpb
 • 68130: Makelaars og
 • 68204: Expl. gebouw
 • 68209: Expl. woning
 • 68999: Verhhandonrg
 • 69100: Juridis.dnst
 • 69200: Accountbelst
 • 70100: Holdconcern
 • 70200: Adviesburos
 • 71100: Ingen.archit
 • 71200: Keur.control
 • 72000: Speur&ontwik
 • 73000: Reklmarktond
 • 74000: Consultfoto
 • 75000: Veterin.dnst
 • 77000: Leaseverhuur
 • 78000: Uitzendbemid
 • 79000: Reisorgbemid
 • 80000: Beveilopspor
 • 8009: Delfstoverig
 • 81000: Reinfacilhov
 • 82000: Ovzak.dnstn
 • 84000: Overheid
 • 85234: Gesub.onderw
 • 85560: Partonderwys
 • 86129: Zihu&medspec
 • 86219: Ggz-psych
 • 86299: Zorgpraktijk
 • 86999: Mediszorg ov
 • 87809: Verplverzthu
 • 87819: Inst.gehandz
 • 87899: Jeugdz maats
 • 88199: Overig welzijn
 • 90910: Knsttheatbib
 • 92000: Gokwezen
 • 93000: Sportontspan
 • 94000: Wgwn/fondsen
 • 95000: Repar.partic
 • 96000: Ov.persdnst
 • 97000: Huish.dnstn
 • 9999: Delfstdienst
 • 99991: Consuminterm
Results120000
Waarde is niet ingevuld
Results130000
Waarde is niet ingevuld
Sbi
De Standaard Bedrijfsindeling [SBI] 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.
Waarde is niet ingevuld
Statjaar
Het verslagjaar wordt ook wel statistiekjaar genoemd.
Waarde is niet ingevuld
Subsidi140000
Waarde is niet ingevuld
Subsidi180000
Waarde is niet ingevuld
Subtowp100000
Waarde is niet ingevuld
Subtowp200000
Waarde is niet ingevuld
Voorzng101000
Waarde is niet ingevuld
Voorzng111000
Waarde is niet ingevuld
Voorzng141000
Waarde is niet ingevuld
Voorzng142000
Waarde is niet ingevuld

Terug naar zoekpagina