Volksgezondheidenzorg.info

Gezondheidsenquête

Algemeen

Naam
Gezondheidsenquête
Afkorting
CBS-GE
Beschrijving

De Gezondheidsenquête is een enquête-onderzoek onder de bevolking van Nederland, woonachtig in particuliere huishoudens.

Gebruiksdoel

Door middel van enquêtering een zo volledig mogelijk overzicht bieden van (ontwikkelingen in) de leefstijl, gezondheid, medische consumptie en het preventief gedrag van de Nederlandse bevolking ten behoeve van planning, onderzoek en beleid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data.overheid.nl en CBS Open Data

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
05-06-2019
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Deels wettelijk
Welke wetten

Naast de wettelijke verplichting, zie hieronder, is van belang te melden dat een deel van het onderzoek onder de Leefstijlmonitor valt, een samenwerkingsverband van CBS, RIVM en een aantal in leefstijl gespecialiseerde instituten. In een convenant is vastgelegd dat een vragenset over leefstijl jaarlijks wordt opgenomen in de Gezondheidsenquête.

Europese verordening met betrekking tot Europees Gezondheidsonderzoek (EHIS). Die verplichting gold voor 2014 en geldt voor 2019 (en daarna waarschijnlijk eens in de zes jaar). In die verplichte jaren is de EHIS geïntegreerd in de Gezondheidsenquête. Dit omdat er een grote overlap is tussen beide onderzoeken.

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Door middel van een vragenlijsten. Respondenten wordt gevraagd deel te nemen via internet. Non-respondenten worden vervolgens benaderd voor een face-to-face interview. Met ingang van 2019 gebeurt die herbenadering selectief. Mensen uit groepen die via internet relatief weinig deelnamen maken meer kans op herbenadering dan mensen uit groepen die via internet relatief goed respondeerden. Deze selectie heeft als doel om de uiteindelijke samenstelling van het responsbestand meer te laten lijken op de samenstelling van de bevolking. Bij personen jonger dan 12 jaar geeft een ouder/verzorger de antwoorden.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
1981
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Contacten met zorgverleners
 • Gezondheid en aandoeningen
 • Functiebeperkingen
 • Leefstijl
 • Ondergaan (preventief) gezondheidsonderzoek
 • Achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2011 14.469 deelnemers
2012 14.374 deelnemers
2013 13.771 deelnemers
2014 9.516 deelnemers
2015 9.358 deelnemers
2016 9.165 deelnemers
2017 9.826 deelnemers 16.972 58
2018 10043 deelnemers

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geaggregeerde cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

1. Online, geaggregeerd in de StatLine-tabellen:

2. Microdata onder voorwaarden:

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Korte onderzoeksbeschrijving van de Gezondheidsenquête. Voor een toelichting op de samenstelling van de bestanden, zie deze link naar de pdf van Microdataservices van het CBS.

Afnemers/gebruikers
 • Eurostat (EU)
 • GGD'en
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Partijen uit het consortium Leefstijlmonitor
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Van 1981 t/m 1996 was er een aparte Gezondheidsenquête. Vanaf 1997 zijn alle vragen over gezondheid, welzijn en de andere thema's als modulen opgenomen in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De Gezondheidsenquête was tot en met 1996 een huishoudenssteekproef, POLS was een personensteekproef op basis van het GBA.

Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd, met een personensteekproef. In 2010 is er een revisie geweest van het thema 'medische consumptie' en een verandering in waarneemmethode: mixed mode, een combinatie van waarneming via internet, telefoon en face-to-face.

 • Met ingang van 2014 is de Gezondheidsenquête (GE) herzien. De voorheen twee onderzoeksdelen zijn geïntegreerd tot één deel. Verder zijn de vragen over leefstijl uitgebreid in het kader van de Leefstijlmonitor, een samenwerkingsverband van CBS, RIVM en een groot aantal instituten werkzaam op het gebied van leefstijl. Per 2014 zijn ook enkele vragen(blokken) geschrapt om de interviewduur van het onderzoek te beperken. Daarnaast werd in 2014 en wordt in 2019 de Europese Gezondheidsenquête (EHIS) uitgevoerd. De EHIS is in die jaren geïntegreerd in de reguliere GE. Dat heeft beperkt gevolgen voor de vragenlijst. Sommige onderwerpen moeten in die jaren worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Voor de EHIS geldt een verordening.  

  Informatie Gezondheidsenquête vanaf 2014

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Gezenqveilignr
Waarde is niet ingevuld
Rinpersoon
In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens [GBA]. Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen binnen het CBS [waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties] vervangen door het RinPersoon. Rin staat voor Record identification number. Door de aan een RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RinPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een RinPersoon geschiedt door het CBS.
Waarde is niet ingevuld
Gezenqid
Waarde is niet ingevuld
Gezenqveldwerkperiode
Waarde is niet ingevuld
Gezenqweid
Waarde is niet ingevuld
Gezbasmode
 • 1: Capi
 • 2: Cati
 • 6: Cawi
Gezenqinterviewdatum
Waarde is niet ingevuld
Gezgewcorrectiegewicht
Dit betreft een weegfactor die corrigeert voor selectiviteit in de respons en die ophoogt naar de grootte van de steekproef [respondenten].
Waarde is niet ingevuld
Gezgeweindgewicht
Waarde is niet ingevuld
Gezhhbaantalpersonen
97: Niet van toepassing
Gezhhbhhkern
 • 1: Echtpaar/vaste partners alléén
 • 2: Echtpaar/vaste partners + kind[eren]
 • 3: Echtpaar/vaste partners + kind[eren] + ander[en]
 • 4: Echtpaar/vaste partners + ander[en]
 • 5: Eénouder + kind[eren]
 • 6: Eénouder + kind[eren] + ander[en]
 • 7: Huishoudkern niet: echtpaar/vaste partners of éénouder
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijdop
997: Niet van toepassing
Gezhhbgeslachtop
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbregelnummerop
97: Niet van toepassing
Gezhhbevp2_a
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_a
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbander_a
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_a
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_a
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_a
997: Niet van toepassing
Gezhhbburgerlijkestaat_a
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbevp2_b
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_b
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbander_b
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_b
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_b
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_b
997: Niet van toepassing
Gezhhbburgerlijkestaat_b
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbevp2_c
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_c
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbander_c
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_c
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_c
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_c
997: Niet van toepassing
Gezhhbburgerlijkestaat_c
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbevp2_d
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_d
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbander_d
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_d
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_d
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_d
997: Niet van toepassing
Gezhhbburgerlijkestaat_d
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbevp2_e
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_e
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbander_e
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_e
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_e
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_e
997: Niet van toepassing
Gezhhbburgerlijkestaat_e
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbevp2_f
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_f
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbander_f
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_f
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_f
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_f
997: Niet van toepassing
Gezhhbburgerlijkestaat_f
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbevp2_g
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_g
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbander_g
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_g
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_g
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_g
997: Niet van toepassing
Gezhhbburgerlijkestaat_g
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbevp2_h
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_h
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbander_h
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_h
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_h
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_h
997: Niet van toepassing
Gezhhbburgerlijkestaat_h
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgbetaaldwerk
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
Gezvrgaantalurenwerk
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgaantalurenwerkschatting
 • 1: 4 uur of minder per week,
 • 2: 5 t/m 11 uur,
 • 3: 12 t/m 29 uur,
 • 4: Of om 30 uur of meer per week?
 • 7: Niet van toepassing
Gezbasgelovig
 • 1: Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
 • 10: Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
 • 2: Rooms-katholiek
 • 3: Nederlands hervormd
 • 4: Gereformeerde kerken
 • 5: Protestantse kerk nederland
 • 6: Islam
 • 7: Joods
 • 8: Hindoe
 • 9: Boeddhist
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezbaskerkbez
 • 1: 1 keer per week of vaker
 • 2: 2 tot 3 keer per maand
 • 3: 1 keer per maand
 • 4: Minder dan 1 keer per maand
 • 5: Of zelden of nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgduurzwang
"Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ""Hoeveel weken bent u in verwachting?"""
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrggeboortegewicht
De vraag over het consultatiebureau werd gesteld aan de moeder/verzorger als de onderzoekspersoon jonger was dan 4 jaar.
 • 9997: Niet van toepassing
 • 9998: Weigert
 • 9999: Weet niet
Gezvrggeboortelengte
De vraag over het consultatiebureau werd gesteld aan de moeder/verzorger als de onderzoekspersoon jonger was dan 4 jaar.
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgconsultatiebureau
De vraag over het consultatiebureau werd gesteld aan de moeder als de onderzoekspersoon jonger was dan 4 jaar.
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezbasbetwerk
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgmaatspositie
Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen?'
 • 1: Werkende met betaald werk
 • 2: Werkloos
 • 3: Vrijwilliger
 • 4: Arbeidsongeschikt
 • 5: Scholier of studerende
 • 6: Huis- moeder/vader/vrouw/man
 • 7: Gepensioneerd of met vervroegd pensioen
 • 8: Geen van deze
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgvastedienst
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Deels vast, deels tijdelijk
 • 4: Niet van toepassing / geen van deze
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgfullpartime
 • 1: Fulltimer
 • 2: Parttimer
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezbaservarengezondheid
"Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ''Hoe is over het algemeen uw gezondheid?"". Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger."
 • 1: Zeer goed
 • 2: Goed
 • 3: Gaat wel
 • 4: Slecht
 • 5: Zeer slecht
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrglangdaandoening
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgbelemact
"Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ""In welke mate bent u of is uw kind vanwege problemen met uw of zijn of haar gezondheid beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen. Is dat: """
 • 1: Ernstig beperkt
 • 2: Wel beperkt maar niet ernstig
 • 3: Helemaal niet beperkt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgduurbeperking
Het gaat hier om beperkingen vanwege problemen met de gezondheid in activiteiten die mensen gewoonlijk doen.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgzwanger
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgduurzwangop
"Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ""Hoeveel weken bent u in verwachting?"""
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgbevallen
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgwaargebknd
 • 1: Thuis,
 • 2: In het ziekenhuis,
 • 3: Ergens anders
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgandgebknd
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgplangebknd
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgcomplicatie
 • 1: Complicaties tijdens zwangerschap
 • 2: Complicaties tijdens bevalling
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgkraamzorg
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgtydkraamzorg
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgstoel
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Alleen met hulp van anderen
 • 5: Zelfs niet met hulp van anderen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgbed
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Alleen met hulp van anderen
 • 5: Zelfs niet met hulp van anderen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgtrap
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Alleen met hulp van anderen
 • 5: Zelfs niet met hulp van anderen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgeten
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Alleen met hulp van anderen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgkleden
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Alleen met hulp van anderen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghandenwassen
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Alleen met hulp van anderen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgvolledigwassen
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Alleen met hulp van anderen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgtoilet
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Alleen met hulp van anderen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgkamer
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Alleen met hulp van anderen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgwoning
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Alleen met hulp van anderen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgbuiten
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Alleen met hulp van anderen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghulpadl
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgmeerhulp
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgwelhulp
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgmaaltijd
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Helemaal niet
 • 5: Niet van toepassing/ nooit gedaan of hoeven doen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgtelefoon
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Helemaal niet
 • 5: Niet van toepassing/ nooit gedaan of hoeven doen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgboodschap
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Helemaal niet
 • 5: Niet van toepassing/ nooit gedaan of hoeven doen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgmedicatie
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Helemaal niet
 • 5: Niet van toepassing/ nooit gedaan of hoeven doen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghuishoudenlicht
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Helemaal niet
 • 5: Niet van toepassing/ nooit gedaan of hoeven doen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghuishoudenzwaar
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Helemaal niet
 • 5: Niet van toepassing/ nooit gedaan of hoeven doen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgadministratie
 • 1: Zonder moeite
 • 2: Met enige moeite
 • 3: Met grote moeite
 • 4: Helemaal niet
 • 5: Niet van toepassing/ nooit gedaan of hoeven doen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghulpha
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgmeerha
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgwelha
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgoesogesprekdrie
 • 1: Ja, zonder moeite
 • 2: Ja, met enige moeite
 • 3: Ja, met grote moeite
 • 4: Nee, dat kan ik niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgoesogesprekeen
 • 1: Ja, zonder moeite
 • 2: Ja, met enige moeite
 • 3: Ja, met grote moeite
 • 4: Nee, dat kan ik niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgoesoogen
 • 1: Ja, zonder moeite
 • 2: Ja, met enige moeite
 • 3: Ja, met grote moeite
 • 4: Nee, dat kan ik niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgoesogezicht
 • 1: Ja, zonder moeite
 • 2: Ja, met enige moeite
 • 3: Ja, met grote moeite
 • 4: Nee, dat kan ik niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgoesodragen
 • 1: Ja, zonder moeite
 • 2: Ja, met enige moeite
 • 3: Ja, met grote moeite
 • 4: Nee, dat kan ik niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgoesobukken
 • 1: Ja, zonder moeite
 • 2: Ja, met enige moeite
 • 3: Ja, met grote moeite
 • 4: Nee, dat kan ik niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgoesolopen
 • 1: Ja, zonder moeite
 • 2: Ja, met enige moeite
 • 3: Ja, met grote moeite
 • 4: Nee, dat kan ik niet
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgbril
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrglenzen
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrganderhulpmiddelenzien
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghoorapparaat
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggeluidsversterking
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgadhdrusteloos
 • 1: Niet van toepassing
 • 2: Enigszins of soms van toepassing
 • 3: Duidelijk van toepassing
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgadhdfriemelen
 • 1: Niet van toepassing
 • 2: Enigszins of soms van toepassing
 • 3: Duidelijk van toepassing
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgadhdaandachtkort
 • 1: Niet van toepassing
 • 2: Enigszins of soms van toepassing
 • 3: Duidelijk van toepassing
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgzindoverdag
De vraag wordt gesteld aan de ouder of verzorger van kinderen van 2 tot 12 jaar. Met zindellijk wordt bedoeld [zindelijk met betrekking tot in de broek of in bed plassen].
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgzindnacht
De vraag wordt gesteld aan de ouder of verzorger van kinderen van 2 tot 12 jaar. Met zindellijk wordt bedoeld [zindelijk met betrekking tot in de broek of in bed plassen].
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgdyslexi
De vraag naar dyslexie vormt onderdeel van de reeks vragen naar langdurige aandoeningen bij kinderen. In het begin van deze reeks wordt eerst gevraagd: 'Wilt u van de volgende ziekten en aandoeningen aangeven of uw kind die heeft of in de afgelopen 12 maanden heeft gehad'. Vervolgens komen in afzonderlijke vragen de ziekten en aandoeningen aan bod. % personen [4 tot 12 jaar] met de antwoordcategorie 'ja'op de vraag: Woordblindheid of dyslexie?
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgautisme
De vraag naar autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals het syndroom van Asperger, of PDD-NOS vormt onderdeel van de reeks vragen naar langdurige aandoeningen bij kinderen. In het begin van deze reeks wordt eerst gevraagd: 'Wilt u van de volgende ziekten en aandoeningen aangeven of uw kind die heeft of in de afgelopen 12 maanden heeft gehad'. Vervolgens komen in afzonderlijke vragen de ziekten en aandoeningen aan bod. % personen [4 tot 12 jaar] met de antwoordcategorie 'ja'op de vraag: autisme of een aan autisme verwante stoornis, zoals het syndroom van Asperger, of PDD-NOS.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgversthand
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgsuikerziekte
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgbehandelingsuikerziekte
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggebruikinsuline
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggebruikinsuline6maanden
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgberoerte
Voor kinderen tot 12 jaar wordt aangenomen dat zij nooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfract hebben gehad en zij krijgen daarom de code 2.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgrecentberoer
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghartinfarct
Voor kinderen tot 12 jaar wordt aangenomen dat zij nooit een hartinfacrt hebben gehad en zij krijgen daarom de code 2.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgrecenthartinf
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgrchartaandoening
Voor kinderen tot 12 jaar wordt aangenomen dat zij geen andere enrstige hartaandoening hebben gehad en zij krijgen daarom de code 2.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgaangeborenaand
De vraag wordt gesteld aan de ouder of verzorger van kinderen van 0 tot 12 jaar.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgaangeborenhartaandoening
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgkankerooit
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgrecentkanker
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrtleukemie
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrtlongkanker
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrtdarmkanker
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrtborstkanker
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrtprostaatkanker
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrthuidkanker
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrtanders
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgandersoortkanker
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgmigraine
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgastma
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgcopd
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgpsoriasis
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgeczeem
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgdarmstoornis
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggewrichtontsteking
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgrugaandoening
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgnekschouder
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgelleboogpolshand
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgallergie
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghogebloeddruk
Voor kinderen tot 12 jaar wordt aangenomen dat zij geen hoge bloeddruk hebben gehad en zij krijgen daarom de code 2.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgvernauwingbloedvaten
Voor kinderen tot 12 jaar wordt aangenomen dat zij geen vernauwing van de bloedvaten in de buik of benen hebben gehad en zij krijgen daarom de code 2.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgduizeligheid
Voor kinderen tot 12 jaar wordt aangenomen dat zij geen duizeligheid met vallen hebben gehad en zij krijgen daarom de code 2.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgonvrijwilligurineverlies
Voor kinderen tot 12 jaar wordt aangenomen dat zij geen onvrijwillig urineverlies of incontinentie hebben gehad en zij krijgen daarom de code 2.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggewrichtsslijtage
Voor kinderen tot 12 jaar wordt aangenomen dat zij geen gewrichtsslijtage, artrose of slijtagereuma van heupen of knieën hebben gehad en zij krijgen daarom de code 2.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrglevercirrose
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgnieraandoening
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgdepressie
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgoverigeaandoening
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgwelkeoverigeaandoening
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrggevzenuw
Deze vraag wordt gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
 • 1: Voortdurend
 • 2: Meestal
 • 3: Vaak
 • 4: Soms
 • 5: Zelden
 • 6: Nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggevput
Deze vraag wordt gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
 • 1: Voortdurend
 • 2: Meestal
 • 3: Vaak
 • 4: Soms
 • 5: Zelden
 • 6: Nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggevkalm
 • 1: Voortdurend
 • 2: Meestal
 • 3: Vaak
 • 4: Soms
 • 5: Zelden
 • 6: Nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggevsomber
Deze vraag wordt gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
 • 1: Voortdurend
 • 2: Meestal
 • 3: Vaak
 • 4: Soms
 • 5: Zelden
 • 6: Nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggevgeluk
 • 1: Voortdurend
 • 2: Meestal
 • 3: Vaak
 • 4: Soms
 • 5: Zelden
 • 6: Nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgverkoudheid
Deze vraag wordt alleen gesteld aan personen van12 jaar en ouder.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgbronchitis
Deze vraag wordt alleen gesteld aan personen van12 jaar en ouder.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgoorontsteking
Deze vraag wordt alleen gesteld aan personen van12 jaar en ouder.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgnieren
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgdiarree
Deze vraag wordt alleen gesteld aan personen van12 jaar en ouder.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgbraken
Deze vraag wordt alleen gesteld aan personen van12 jaar en ouder.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgafwezigwerk
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgafwezigdagen
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgpijn
 • 1: Geen
 • 2: Heel weinig
 • 3: Weinig
 • 4: Niet veel maar ook niet weinig
 • 5: Veel
 • 6: Heel veel
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgpijnbelemmering
 • 1: Helemaal niet
 • 2: Een beetje
 • 3: Nogal
 • 4: Veel
 • 5: Heel veel
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghuisartscontact
 • 1: Minder dan 12 maanden geleden
 • 2: 12 maanden of langer geleden
 • 3: Nog nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghuisartsaantalcontact
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgziekenhuisopname
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Opnamen in verband met bevalling of geboorte tellen hierbij niet mee.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgaantalziekenhuisopname
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgaantalnachtenziekenhuis
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgdagopname
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Opnamen in verband met de bevalling of geboorte tellen hierbij niet mee.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgaantaldagopname
"Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ""Hoe vaak was u of was uw kind in een ziekenhuis of kliniek opgenomen voor een dagopname?"""
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgspecialist
 • 1: Minder dan 12 maanden geleden
 • 2: 12 maanden of langer geleden
 • 3: Nog nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgspecialistaantalcontact
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgmedicijnvoorgeschreven
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Medicijnen tijdens een ziekenhuis- of dagonderzoekspersoonname en de pil worden hierbij niet meegeteld.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgmedicijnnietvoorgeschr
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgpilgebruik
Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: Gebruikt u de pil? De vraag wordt alleen gesteld aan vrouwen van 14 jaar en ouder, maar jonger dan 50 jaar.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgtandartscontact
 • 1: Minder dan 6 maanden geleden
 • 2: 6 tot 12 maanden geleden
 • 3: 12 maanden of langer geleden
 • 4: Nog nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgtandartsaantalcontact
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgorthodontistcontact
 • 1: Minder dan 6 maanden geleden
 • 2: 6 tot 12 maanden geleden
 • 3: 12 maanden of langer geleden
 • 4: Nog nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgmondhygienistcontact
 • 1: Minder dan 6 maanden geleden
 • 2: 6 tot 12 maanden geleden
 • 3: 12 maanden of langer geleden
 • 4: Nog nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgfysiotherapeutcontact
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Fysiotherapie en oefentherapie tijdens ziekenhuis- of dagopname tellen niet mee.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgfysiotherapeutaantalcont
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgpsychischezorgcontact
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgpsychischezorgaantalcont
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgalternatiefgenezercont
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgthuiszorg
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggeenzorgwachttijd
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Ik heb geen gezondheidszorg nodig gehad
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggeenzorgvervoer
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggeenzorgbetalen
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Ik heb geen medische zorg nodig gehad
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggeentandartsbetalen
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Ik heb geen tandheelkundige zorg nodig gehad
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggeenmedicijnenbetalen
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Ik heb geen voorgeschreven medicijnen nodig gehad
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrggeenzorgpsychischbetalen
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Ik heb geen psychische zorg nodig gehad
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgsteunpersonen
 • 1: Geen
 • 2: Eén of twee
 • 3: Drie, vier of vijf
 • 4: Zes of meer
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgsteuninteresse
 • 1: Heel veel
 • 2: Veel
 • 3: Niet veel maar ook niet weinig
 • 4: Weinig
 • 5: Geen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgsteunburen
 • 1: Heel gemakkelijk
 • 2: Gemakkelijk
 • 3: Niet gemakkelijk maar ook niet moeilijk
 • 4: Moeilijk
 • 5: Heel moeilijk
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgooitgriepprik
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgjaargriepprik
 • 9997: Niet van toepassing
 • 9998: Weigert
 • 9999: Weet niet
Gezvrgmaandgriepprik
 • 1: Januari
 • 10: Oktober
 • 11: November
 • 12: December
 • 2: Februari
 • 3: Maart
 • 4: April
 • 5: Mei
 • 6: Juni
 • 7: Juli
 • 8: Augustus
 • 9: September
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgbloeddruk
 • 1: Minder dan 12 maanden geleden
 • 2: 1 tot 3 jaar geleden
 • 3: 3 tot 5 jaar geleden
 • 4: Langer dan 5 jaar geleden
 • 5: Nog nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgcholesterol
 • 1: Minder dan 12 maanden geleden
 • 2: 1 tot 3 jaar geleden
 • 3: 3 tot 5 jaar geleden
 • 4: Langer dan 5 jaar geleden
 • 5: Nog nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgbloedsuiker
 • 1: Minder dan 12 maanden geleden
 • 2: 1 tot 3 jaar geleden
 • 3: 3 tot 5 jaar geleden
 • 4: Langer dan 5 jaar geleden
 • 5: Nog nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgoccultbloedtest
 • 1: Minder dan 12 maanden geleden
 • 2: 1 tot 2 jaar geleden
 • 3: 2 tot 3 jaar geleden
 • 4: Langer dan 3 jaar geleden
 • 5: Nog nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgcolonscopie
 • 1: Minder dan 12 maanden geleden
 • 2: 1 tot 5 jaar geleden
 • 3: 5 tot 10 jaar geleden
 • 4: Langer dan 10 jaar geleden
 • 5: Nog nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgmammografie
 • 1: Minder dan 12 maanden geleden
 • 2: 1 tot 2 jaar geleden
 • 3: 2 tot 3 jaar geleden
 • 4: Langer dan 3 jaar geleden
 • 5: Nog nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrguitstrijkje
 • 1: Minder dan 12 maanden geleden
 • 2: 1 tot 2 jaar geleden
 • 3: 2 tot 3 jaar geleden
 • 4: 3 tot 5 jaar geleden
 • 5: Langer dan 5 jaar geleden
 • 6: Nog nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgprostaatfrq
 • 1: 1 keer
 • 2: 2 keer
 • 3: 3 keer
 • 4: 4 keer of meer
 • 5: Geen enkele keer
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgbloeddonor
"Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ""Bent u bloeddonor? Hier wordt niet bedoeld het doneren van plasma."""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghulpgeven
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghulpgevenfamilie
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrguurmantelzorg
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrghulpgevenduur
 • 1: Korter dan drie maanden
 • 2: Drie maanden of langer
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgwoonwerkdagenwandelen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgwoonwerkurenwandelen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgwoonwerkminutenwandelen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgwoonwerkdagenfietsen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgwoonwerkurenfietsen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgwoonwerkminutenfietsen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgurenlichtmatigwerk
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgurenzwaarwerk
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgdagenlichtmatighuishouden
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgurenlichtmatighuishouden
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgminutenlichtmatighuishouden
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgdagenzwaarhuishouden
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgurenzwaarhuishouden
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgminutenzwaarhuishouden
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgdagenwandelen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgurenwandelen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgminutenwandelen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgdagenfietsen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgurenfietsen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgminutenfietsen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgdagentuinieren
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgurentuinieren
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgminutentuinieren
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgdagenklussen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgurenklussen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgminutenklussen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgaantalsporten
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgeerstesport
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgdageneerstesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgureneerstesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgminuteneerstesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgwekeneerstesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgtweedesport
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgdagentweedesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgurentweedesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgminutentweedesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgwekentweedesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgderdesport
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgdagenderdesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgurenderdesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgminutenderdesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgwekenderdesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgvierdesport
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgdagenvierdesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgurenvierdesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgminutenvierdesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgwekenvierdesport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgdagengroenten
 • 1: Nooit
 • 2: Minder dan 1 dag
 • 3: 1 dag
 • 4: 2 dagen
 • 5: 3 dagen
 • 6: 4 dagen
 • 7: 5 dagen
 • 8: 6 dagen
 • 9: 7 dagen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgdagenrauwkost
 • 1: Nooit
 • 2: Minder dan 1 dag
 • 3: 1 dag
 • 4: 2 dagen
 • 5: 3 dagen
 • 6: 4 dagen
 • 7: 5 dagen
 • 8: 6 dagen
 • 9: 7 dagen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrglepelsgroenten
 • 1: Minder dan 1 opscheplepel
 • 2: 1 opscheplepel
 • 3: 2 opscheplepels
 • 4: 3 opscheplepels
 • 5: 4 opscheplepels
 • 6: 5 opscheplepels
 • 7: Meer dan 5 opscheplepels
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrglepelsrauwkost
 • 1: Minder dan 1 opscheplepel
 • 2: 1 opscheplepel
 • 3: 2 opscheplepels
 • 4: 3 opscheplepels
 • 5: 4 opscheplepels
 • 6: 5 opscheplepels
 • 7: Meer dan 5 opscheplepels
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgdagenfruit
 • 1: Nooit
 • 2: Minder dan 1 dag
 • 3: 1 dag
 • 4: 2 dagen
 • 5: 3 dagen
 • 6: 4 dagen
 • 7: 5 dagen
 • 8: 6 dagen
 • 9: 7 dagen
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgstuksfruit
 • 1: Een half stuk fruit
 • 2: 1 stuk fruit
 • 3: Anderhalf stuk fruit
 • 4: 2 stuks fruit
 • 5: 2 en een half stuks fruit
 • 6: 3 stuks fruit
 • 7: 4 stuks fruit
 • 8: 5 stuks fruit
 • 9: Meer dan 5 stuks fruit
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgdagenvis
 • 1: Nooit
 • 2: Minder dan 1 dag
 • 3: 1 dag
 • 4: 2 dagen
 • 5: 3 of meer dagen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgdagenvettevis
 • 1: Nooit
 • 2: Minder dan 1 dag
 • 3: 1 dag
 • 4: 2 dagen
 • 5: 3 of meer dagen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgongevalverkeer
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgongevalwerk
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgongevalhuis
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgongevalsporten
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgongevalvrijetijd
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgaantalletselverkeer
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgmedischehulpverkeer
 • 1: Ja, u werd opgenomen in het ziekenhuis of andere kliniek, waar u minstens één nacht verbleef
 • 2: Ja, u werd in een ziekenhuis of andere kliniek behandeld, maar u hoefde niet een nacht te blijven
 • 3: Ja, van een arts, verpleger of andere hulpverlener buiten een ziekenhuis of kliniek, zoals een huisarts
 • 4: Nee, u heeft geen consult of behandeling gehad
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrglichamelijkletselverkeer
 • 1: Hoofd
 • 10: Been
 • 11: Knie
 • 12: Enkel
 • 13: Voet
 • 14: Teen
 • 15: Heup of bekken
 • 16: Anders
 • 2: Hersenen
 • 3: Arm
 • 4: Schouder
 • 5: Pols
 • 6: Sleutelbeen
 • 7: Hand
 • 8: Vingers
 • 9: Romp, inclusief ribben
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrganderlichamelijkletselverkeer
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgaantalletselwerk
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgmedischehulpwerk
 • 1: Ja, u werd opgenomen in het ziekenhuis of andere kliniek, waar u minstens één nacht verbleef
 • 2: Ja, u werd in een ziekenhuis of andere kliniek behandeld, maar u hoefde niet een nacht te blijven
 • 3: Ja, van een arts, verpleger of andere hulpverlener buiten een ziekenhuis of kliniek, zoals een huisarts
 • 4: Nee, u heeft geen consult of behandeling gehad
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrglichamelijkletselwerk
 • 1: Hoofd
 • 10: Been
 • 11: Knie
 • 12: Enkel
 • 13: Voet
 • 14: Teen
 • 15: Heup of bekken
 • 16: Anders
 • 2: Hersenen
 • 3: Arm
 • 4: Schouder
 • 5: Pols
 • 6: Sleutelbeen
 • 7: Hand
 • 8: Vingers
 • 9: Romp, inclusief ribben
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrganderlichamelijkletselwerk
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgaantalletselhuis
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgmedischehulphuis
 • 1: Ja, u werd opgenomen in het ziekenhuis of andere kliniek, waar u minstens één nacht verbleef
 • 2: Ja, u werd in een ziekenhuis of andere kliniek behandeld, maar u hoefde niet een nacht te blijven
 • 3: Ja, van een arts, verpleger of andere hulpverlener buiten een ziekenhuis of kliniek, zoals een huisarts
 • 4: Nee, u heeft geen consult of behandeling gehad
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrglichamelijkletselhuis
 • 1: Hoofd
 • 10: Been
 • 11: Knie
 • 12: Enkel
 • 13: Voet
 • 14: Teen
 • 15: Heup of bekken
 • 16: Anders
 • 2: Hersenen
 • 3: Arm
 • 4: Schouder
 • 5: Pols
 • 6: Sleutelbeen
 • 7: Hand
 • 8: Vingers
 • 9: Romp, inclusief ribben
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrganderlichamelijkletselhuis
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgaantalletselsport
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgmedischehulpsport
 • 1: Ja, u werd opgenomen in het ziekenhuis of andere kliniek, waar u minstens één nacht verbleef
 • 2: Ja, u werd in een ziekenhuis of andere kliniek behandeld, maar u hoefde niet een nacht te blijven
 • 3: Ja, van een arts, verpleger of andere hulpverlener buiten een ziekenhuis of kliniek, zoals een huisarts
 • 4: Nee, u heeft geen consult of behandeling gehad
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgongevalsportsoort
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrglichamelijkletselsport
 • 1: Hoofd
 • 10: Been
 • 11: Knie
 • 12: Enkel
 • 13: Voet
 • 14: Teen
 • 15: Heup of bekken
 • 16: Anders
 • 2: Hersenen
 • 3: Arm
 • 4: Schouder
 • 5: Pols
 • 6: Sleutelbeen
 • 7: Hand
 • 8: Vingers
 • 9: Romp, inclusief ribben
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrganderlichamelijkletselsport
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgaantalletselvrijetijd
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgmedischehulpvrijetijd
 • 1: Ja, u werd opgenomen in het ziekenhuis of andere kliniek, waar u minstens één nacht verbleef
 • 2: Ja, u werd in een ziekenhuis of andere kliniek behandeld, maar u hoefde niet een nacht te blijven
 • 3: Ja, van een arts, verpleger of andere hulpverlener buiten een ziekenhuis of kliniek, zoals een huisarts
 • 4: Nee, u heeft geen consult of behandeling gehad
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrglichamelijkletsevrijetijd
 • 1: Hoofd
 • 10: Been
 • 11: Knie
 • 12: Enkel
 • 13: Voet
 • 14: Teen
 • 15: Heup of bekken
 • 16: Anders
 • 2: Hersenen
 • 3: Arm
 • 4: Schouder
 • 5: Pols
 • 6: Sleutelbeen
 • 7: Hand
 • 8: Vingers
 • 9: Romp, inclusief ribben
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrganderlichamelijkletselvrijetijd
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgroken
De vraag wordt gesteld aan personen van 12 jaar en ouder.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgsigaretten
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgaantalsigaretten
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgrokenanderssigaretten
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgrookwaarmeestal
 • 1: Sigaretten, uit een pakje of zelfgerold
 • 2: Sigaren
 • 3: Pijp
 • 4: Iets anders
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgrokendagelijks
De vraag wordt gesteld aan personen van 12 jaar en ouder.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgstoppoging
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgstoppoging24u
"De vraag volgt op de vraag: ""Heeft u de afgelopen 12 maanden wel een geproneerd om te stoppen met roken?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgrokenvroeger
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgrokenvroegersigaretten
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgexrokendagelijks
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgbeginleeftijdroken
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgstopleeftijdroken
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgmeeroken
 • 1: Nooit of bijna nooit
 • 2: Minder dan één uur per dag
 • 3: Eén uur of meer per dag
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgalcohol
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgalcoholooit
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgalcoholweekdagen
 • 1: 4 dagen
 • 2: 3 dagen
 • 3: 2 dagen
 • 4: 1 dag
 • 5: Minder dan 1 dag
 • 6: Ik drink nooit op door-de-weekse dagen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgalcoholweekglazen
 • 1: 16 of meer glazen
 • 2: 11-15 glazen
 • 3: 7-10 glazen
 • 4: 6 glazen
 • 5: 5 glazen
 • 6: 4 glazen
 • 7: 3 glazen
 • 8: 2 glazen
 • 9: 1 glas
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgalcoholweekenddagen
 • 1: 3 dagen
 • 2: 2 dagen
 • 3: 1 dag
 • 4: Minder dan 1 dag
 • 5: Ik drink nooit in het weekend
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgalcoholweekendglazen
 • 1: 16 of meer glazen
 • 2: 11-15 glazen
 • 3: 7-10 glazen
 • 4: 6 glazen
 • 5: 5 glazen
 • 6: 4 glazen
 • 7: 3 glazen
 • 8: 2 glazen
 • 9: 1 glas
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgalcohol4glazen
 • 1: Elke dag
 • 2: 5-6 keer per week
 • 3: 3-4 keer per week
 • 4: 1-2 keer per week
 • 5: 1-3 keer per maand
 • 6: 3-5 keer per 6 maanden
 • 7: 1-2 keer per 6 maanden
 • 8: Nooit
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgalcohol6glazen
 • 1: Elke dag
 • 2: 5-6 keer per week
 • 3: 3-4 keer per week
 • 4: 1-2 keer per week
 • 5: 1-3 keer per maand
 • 6: 3-5 keer per 6 maanden
 • 7: 1-2 keer per 6 maanden
 • 8: Nooit
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgcannabis
 • 1: Ja, in de afgelopen 30 dagen
 • 2: Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
 • 3: Ja, langer dan 12 maanden geleden
 • 4: Nee, nooit gebruikt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgamfetamine
 • 1: Ja, in de afgelopen 30 dagen
 • 2: Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
 • 3: Ja, langer dan 12 maanden geleden
 • 4: Nee, nooit gebruikt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgecstasy
 • 1: Ja, in de afgelopen 30 dagen
 • 2: Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
 • 3: Ja, langer dan 12 maanden geleden
 • 4: Nee, nooit gebruikt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrglsd
 • 1: Ja, in de afgelopen 30 dagen
 • 2: Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
 • 3: Ja, langer dan 12 maanden geleden
 • 4: Nee, nooit gebruikt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgpaddos
 • 1: Ja, in de afgelopen 30 dagen
 • 2: Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
 • 3: Ja, langer dan 12 maanden geleden
 • 4: Nee, nooit gebruikt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgcocaine
 • 1: Ja, in de afgelopen 30 dagen
 • 2: Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
 • 3: Ja, langer dan 12 maanden geleden
 • 4: Nee, nooit gebruikt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgheroine
 • 1: Ja, in de afgelopen 30 dagen
 • 2: Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
 • 3: Ja, langer dan 12 maanden geleden
 • 4: Nee, nooit gebruikt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgghb
 • 1: Ja, in de afgelopen 30 dagen
 • 2: Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
 • 3: Ja, langer dan 12 maanden geleden
 • 4: Nee, nooit gebruikt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgmethadon
 • 1: Ja, in de afgelopen 30 dagen
 • 2: Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
 • 3: Ja, langer dan 12 maanden geleden
 • 4: Nee, nooit gebruikt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrganderedrugs
 • 1: Ja, in de afgelopen 30 dagen
 • 2: Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
 • 3: Ja, langer dan 12 maanden geleden
 • 4: Nee, nooit gebruikt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgwelkeanderedrugs
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgdagencannabis
 • 1: 20 dagen of meer
 • 2: 10-19 dagen
 • 3: 4–9 dagen
 • 4: 1–3 dagen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgaantaljoints
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgsoortcannabis
 • 1: Hasj
 • 2: Wiet / marihuana
 • 3: Allebei even vaak
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgseksuelevoorkeur
 • 1: Mannen
 • 2: Vrouwen
 • 3: Mannen èn vrouwen
 • 4: Weet niet / anders
 • 5: Geen antwoord
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgseks
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Geen antwoord
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgaantalsekspartners
 • 9997: Niet van toepassing
 • 9998: Weigert
 • 9999: Weet niet
Gezvrgsoortsekspartners
 • 1: Met een vaste partner
 • 2: Met een losse partner
 • 3: Betaalde partner
 • 4: Geen antwoord
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgcondoom
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Geen antwoord
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrganticonceptiemethode
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Geen antwoord
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgproberenzwanger
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Geen antwoord
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrghivtest
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Geen antwoord
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgsoa
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 3: Geen antwoord
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgregeleersteverzorger
Het gaat hier om verzorger 1. Deze variabele is alleen van toepassing als de onderzochte persoon een kind is tot 12 jaar. Anders is de code 97, niet van toepassing.
97: Niet van toepassing
Gezvrggeslachteersteverzorger
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezvrgleeftijdeersteverzorger
Het aantal gehele jaren dat is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon, op peildatum.
9999999997: Niet van toepassing
Gezvrglengteeersteverzorger
"Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ""Hoe lang bent u? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen.""."
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrggewichteersteverzorger
"Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ""Hoeveel kilo weegt u? Het gaat om het gewicht in kilo s, zonder kleren. Indien de onderzoekspersoon zwanger is, het gewicht van voor de zwangerschap invullen.""."
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgrokeneersteverzorger
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgdagelijksrokeneersteverzorger
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgmaatschappelijkepositieeersteverzorger
Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen?'
 • 1: Werkende met betaald werk
 • 2: Werkloos
 • 3: Vrijwilliger
 • 4: Arbeidsongeschikt
 • 5: Scholier of studerende
 • 6: Huis- moeder/vader/vrouw/man
 • 7: Gepensioneerd of met vervroegd pensioen
 • 8: Geen van deze
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezvrgregeltweedeverzorger
Het gaat hier om verzorger 2. Deze variabele is alleen van toepassing als de onderzochte persoon een kind is tot 12 jaar. Anders is de code 97, niet van toepassing.
97: Niet van toepassing
Gezvrggeslachttweedeverzorger
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezvrgleeftijdtweedeverzorger
Het aantal gehele jaren dat is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon, op peildatum.
9999999997: Niet van toepassing
Gezvrglengtetweedeverzorger
"Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ""Hoe lang bent u? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen.""."
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrggewichttweedeverzorger
"Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ""Hoeveel kilo weegt u? Het gaat om het gewicht in kilo s, zonder kleren. Indien de onderzoekspersoon zwanger is, het gewicht van voor de zwangerschap invullen.""."
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezvrgrokentweedeverzorger
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgdagelijksrokentweedeverzorger
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezvrgmaatschappelijkepositietweedeverzorger
Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen?'
 • 1: Werkende met betaald werk
 • 2: Werkloos
 • 3: Vrijwilliger
 • 4: Arbeidsongeschikt
 • 5: Scholier of studerende
 • 6: Huis- moeder/vader/vrouw/man
 • 7: Gepensioneerd of met vervroegd pensioen
 • 8: Geen van deze
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezenqwerving
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezenqwervingbelem
De afleiding dient om respondenten te selecteren die benaderd kunne worden voor de zorgenquête [werk voor derden onderzoek SCP].
 • 1: Niet belemmerd
 • 2: Licht belemmerd
 • 3: Sterk belemmerd
 • 7: Niet van toepassing
Gezreggeneratie
 • 0: Autochtoon
 • 1: 1e generatie
 • 2: 2e generatie, één ouder geboren in buitenland
 • 3: 2e generatie, beide ouders geboren in buitenland
 • 4: Onbekend
Gezregherkomst
 • 0: Autochtoon
 • 1: Marokko
 • 2: Turkije
 • 3: Suriname
 • 4: Ned. antillen en aruba
 • 5: Overige niet-westerse landen
 • 6: Overige westerse landen
 • 7: Onbekend
Gezregburgerlijkestaat
 • 1: Ongehuwd
 • 2: Gehuwd [w.o. gescheiden van tafel en bed]
 • 3: Verweduwd
 • 4: Gescheiden
 • 5: Partnerschap
 • 6: Verweduwd na partnerschap
 • 7: Gescheiden na partnerschap
Gezreggeboorteland
 • 0: Onbekend
 • 1234: Nederland [asiel]
 • 5001: Canada
 • 5002: Frankrijk
 • 5003: Zwitserland
 • 5004: Rhodesië
 • 5005: Malawi
 • 5006: Cuba
 • 5007: Suriname
 • 5008: Tunesië
 • 5009: Oostenrijk
 • 5010: België
 • 5011: Botswana
 • 5012: Iran
 • 5013: Nieuw-zeeland
 • 5014: Zuid-afrika
 • 5015: Denemarken
 • 5016: Noordjemen
 • 5017: Hongarije
 • 5018: Saoedi-arabië
 • 5019: Liberia
 • 5020: Ethiopië
 • 5021: Chili
 • 5022: Marokko
 • 5023: Togo
 • 5024: Ghana
 • 5025: Laos
 • 5026: Angola
 • 5027: Filippijnen
 • 5028: Zambia
 • 5029: Mali
 • 5030: Ivoorkust
 • 5031: Burma
 • 5032: Monaco
 • 5033: Colombia
 • 5034: Albanië
 • 5035: Kameroen
 • 5036: Zuid-viëtnam
 • 5037: Singapore
 • 5038: Paraguay
 • 5039: Zweden
 • 5040: Cyprus
 • 5041: Austr. nieuwguinea
 • 5042: Brunei
 • 5043: Irak
 • 5044: Mauritius
 • 5045: Vaticaanstad
 • 5046: Kashmir
 • 5047: Myanmar
 • 5048: Jemen
 • 5049: Slovenië
 • 5050: Zaïre
 • 5051: Kroatië
 • 5052: Taiwan
 • 5053: Rusland
 • 5054: Armenië
 • 5055: Ascension
 • 5056: Azoren
 • 5057: Bahrein
 • 5058: Bhutan
 • 5059: Britse antillen
 • 5060: Comoren
 • 5061: Falklandeilanden
 • 5062: Frans guyana
 • 5063: Frans somaliland
 • 5064: Gilbert en ellice-eilanden
 • 5065: Groenland
 • 5066: Guadeloupe
 • 5067: Kaapverdische eilanden
 • 5068: Macau
 • 5069: Martinique
 • 5070: Mozambique
 • 5071: Pitcairneilanden
 • 5072: Guinee bissau
 • 5073: Réunion
 • 5074: Saint pierre en miquelon
 • 5075: Seychellen & amiranten
 • 5076: Tonga
 • 5077: Wallis en futuna
 • 5078: Zuidwest afrika
 • 5079: Frans indië
 • 5080: Johnston
 • 5081: Kedah
 • 5082: Kelantan
 • 5083: Malakka
 • 5084: Mayotte
 • 5085: Negri sembilan
 • 5086: Pahang
 • 5087: Perak
 • 5088: Perlis
 • 5089: Portugees indië
 • 5090: Selangor
 • 5091: Sikkim
 • 5092: Sint vincent en de gren.
 • 5093: Spitsbergen
 • 5094: Trengganu
 • 5095: Aruba
 • 5096: Burkina faso
 • 5097: Azerbeidzjan
 • 5098: Wit-rusland
 • 5099: Kazachstan
 • 5100: Macedonië
 • 5101: Timor leste
 • 5102: Servië en montenegro
 • 5103: Servië
 • 5104: Montenegro
 • 5105: Kosovo
 • 5106: Bonaire
 • 5107: Curaçao
 • 5108: Saba
 • 5109: Sint eustatius
 • 5110: Sint maarten
 • 5111: Zuid-soedan
 • 6000: Moldavië
 • 6001: Burundi
 • 6002: Finland
 • 6003: Griekenland
 • 6004: Guatemala
 • 6005: Nigeria
 • 6006: Libië
 • 6007: Ierland
 • 6008: Brazilië
 • 6009: Rwanda
 • 6010: Venezuela
 • 6011: Ijsland
 • 6012: Liechtenstein
 • 6013: Somalië
 • 6014: Ver. staten v. amerika
 • 6015: Bolivia
 • 6016: Australië
 • 6017: Jamaica
 • 6018: Luxemburg
 • 6019: Tsjaad
 • 6020: Mauritanië
 • 6021: Kirgizië
 • 6022: China
 • 6023: Afghanistan
 • 6024: Indonesië
 • 6025: Guyana
 • 6026: Noord-viëtnam
 • 6027: Noorwegen
 • 6028: San marino
 • 6029: Duitsland [oud]
 • 6030: Nederland
 • 6031: Cambodja
 • 6032: Fiji
 • 6033: Bahama-eilanden
 • 6034: Israël
 • 6035: Nepal
 • 6036: Zuid-korea
 • 6037: Spanje
 • 6038: Oekraïne
 • 6039: Grootbrittannië
 • 6040: Niger
 • 6041: Haïti
 • 6042: Jordanië
 • 6043: Turkije
 • 6044: Trinidad en tobago
 • 6045: Joegoslavië
 • 6046: Bovenvolta
 • 6047: Algerije
 • 6048: Gabon
 • 6049: Noord-korea
 • 6050: Oezbekistan
 • 6051: Sierra leone
 • 6052: Brits honduras
 • 6053: Canarische eilanden
 • 6054: Frans-polynesië
 • 6055: Gibraltar
 • 6056: Portugees timor
 • 6057: Tadzjikistan
 • 6058: Britse salomons-eilanden
 • 6059: São tomé en principe
 • 6060: Sint-helena
 • 6061: Tristan da cunha
 • 6062: Westsamoa
 • 6063: Turkmenistan
 • 6064: Georgië
 • 6065: Bosnië-herzegovina
 • 6066: Tsjechië
 • 6067: Slowakije
 • 6068: Fed. rep. joegoslavië
 • 6069: Dem. rep. congo
 • 7001: Uganda
 • 7002: Kenia
 • 7003: Malta
 • 7004: Barbados
 • 7005: Andorra
 • 7006: Mexico
 • 7007: Costa rica
 • 7008: Gambia
 • 7009: Syrië
 • 7011: Nederlandse antillen [oud]
 • 7012: Zuidjemen
 • 7014: Egypte
 • 7015: Argentinië
 • 7016: Lesotho
 • 7017: Honduras
 • 7018: Nicaragua
 • 7020: Pakistan
 • 7021: Senegal
 • 7023: Dahomey
 • 7024: Bulgarije
 • 7026: Maleisië
 • 7027: Dominicaanse republiek
 • 7028: Polen
 • 7029: Rusland [oud]
 • 7030: Britse maagdeneilanden
 • 7031: Tanzania
 • 7032: El salvador
 • 7033: Sri lanka
 • 7034: Soedan
 • 7035: Japan
 • 7036: Hongkong
 • 7037: Panama
 • 7038: Uruguay
 • 7039: Ecuador
 • 7040: Guinee
 • 7041: Maldiven
 • 7042: Thailand
 • 7043: Libanon
 • 7044: Italië
 • 7045: Koeweit
 • 7046: India
 • 7047: Roemenië
 • 7048: Tsjecho-slowakije
 • 7049: Peru
 • 7050: Portugal
 • 7051: Oman
 • 7052: Mongolië
 • 7054: Verenigde arabische emiraten
 • 7055: Tibet
 • 7057: Nauru
 • 7058: Ned. nieuwguinea
 • 7059: Tanganyika
 • 7060: Palestina
 • 7062: Brits westindië
 • 7063: Portugees afrika
 • 7064: Letland
 • 7065: Estland
 • 7066: Litouwen
 • 7067: Brits afrika
 • 7068: Belgisch congo
 • 7070: Brits indië
 • 7071: Noordrhodesië
 • 7072: Zuidrhodesië
 • 7073: Saarland
 • 7074: Frans indo china
 • 7075: Brits westborneo
 • 7076: Goudkust
 • 7077: Ras-el-cheima
 • 7079: Frans kongo
 • 7080: Siam
 • 7082: Brits oostafrika
 • 7083: Brits noordborneo
 • 7084: Bangladesh
 • 7085: Duitse democr. rep.
 • 7087: Madeira-eilanden
 • 7088: Amerikaanse maagdeneilanden
 • 7089: Australische salomonseil.
 • 7091: Spaanse sahara
 • 7092: Caymaneilanden
 • 7093: Caicoseilanden
 • 7094: Turkseilanden
 • 7095: Brits terr. in antarctica
 • 7096: Brits terr. i/d ind. oceaan
 • 7097: Cookeilanden
 • 7098: Tokelau-eilanden
 • 7099: Nieuw-caledonië
 • 8000: Hawaii-eilanden
 • 8001: Guam
 • 8002: Amerikaans samoa
 • 8003: Midway
 • 8004: Ryukyueilanden
 • 8005: Wake
 • 8006: Pacific eilanden
 • 8008: Grenada
 • 8009: Marianen
 • 8010: Cabinda
 • 8011: Canton en enderbury
 • 8012: Christmaseiland
 • 8013: Cocoseilanden
 • 8014: Faeröer
 • 8015: Montserrat
 • 8016: Norfolk
 • 8017: Belize
 • 8018: Tasmanië
 • 8019: Turks- en caicoseil.
 • 8020: Puerto rico
 • 8021: Papua-nieuwguinea
 • 8022: Solomoneilanden
 • 8023: Benin
 • 8024: Viëtnam
 • 8025: Kaapverdië
 • 8026: Seychellen
 • 8027: Kiribati
 • 8028: Tuvalu
 • 8029: Sint lucia
 • 8030: Dominica
 • 8031: Zimbabwe
 • 8032: Doebai
 • 8033: Nieuwehebriden
 • 8034: Kanaaleilanden
 • 8035: Man
 • 8036: Anguilla
 • 8037: Saint kitts-nevis
 • 8038: Antigua
 • 8039: Sint vincent
 • 8040: Gilberteilanden
 • 8041: Panama kanaalzone
 • 8042: Saint kitts-nevis-anguilla
 • 8043: Belau
 • 8044: Republiek van palau
 • 8045: Antigua en barbuda
 • 9000: Newfoundland
 • 9001: Nyasaland
 • 9003: Eritrea
 • 9005: Ifni
 • 9006: Brits kameroen
 • 9007: Kaiser wilhelmsland
 • 9008: Kongo
 • 9009: Kongo kinshasa
 • 9010: Madagaskar
 • 9013: Kongo brazaville
 • 9014: Leeuwardeilanden
 • 9015: Windwardeilanden
 • 9016: Frans geb. afars en issa-s
 • 9017: Phoenixeilanden
 • 9020: Portugees guinee
 • 9022: Duits zuidwestafrika
 • 9023: Namibië
 • 9027: Brits somaliland
 • 9028: Italiaans somaliland
 • 9030: Nederlands indië
 • 9031: Brits guyana
 • 9036: Swaziland
 • 9037: Katar
 • 9041: Aden
 • 9042: Zuidarabische fed.
 • 9043: Equatoriaalguinee
 • 9044: Spaans guinee
 • 9047: Ver. arab. republiek
 • 9048: Bermuda
 • 9049: Sovjet-unie
 • 9050: Duits oostafrika
 • 9051: Zanzibar
 • 9052: Ceylon
 • 9053: Muscat en oman
 • 9054: Trucial oman
 • 9055: Indo china
 • 9056: Marshalleilanden
 • 9057: Sarawak
 • 9058: Brits borneo
 • 9060: Sabah
 • 9061: Aboe dhabi
 • 9062: Adjman
 • 9063: Basoetoland
 • 9064: Bechuanaland
 • 9065: Foedjaira
 • 9066: Frans kameroen
 • 9067: Johore
 • 9068: Korea
 • 9069: Labuan
 • 9070: Oem el koewein
 • 9071: Oostenrijk-hongarije
 • 9072: Portugees oost afrika
 • 9073: Portugees west afrika
 • 9074: Sjardja
 • 9075: Straits settlements
 • 9076: Abessinië
 • 9077: Frans west afrika
 • 9078: Fr. equatoriaal afrika
 • 9081: Oeroendi
 • 9082: Roeanda-oeroendi
 • 9084: Goa
 • 9085: Dantzig
 • 9086: Centrafrika
 • 9087: Djibouti
 • 9088: Transjordanië
 • 9089: Bondsrepubliek duitsland
 • 9090: Vanuatu
 • 9091: Niue
 • 9092: Spaans noordafrika
 • 9093: Westelijke sahara
 • 9094: Micronesia
 • 9095: Svalbardeilanden
 • 9999: Internationaal gebied
Gezreggeboortelandmoeder
 • 0: Onbekend
 • 1234: Nederland [asiel]
 • 5001: Canada
 • 5002: Frankrijk
 • 5003: Zwitserland
 • 5004: Rhodesië
 • 5005: Malawi
 • 5006: Cuba
 • 5007: Suriname
 • 5008: Tunesië
 • 5009: Oostenrijk
 • 5010: België
 • 5011: Botswana
 • 5012: Iran
 • 5013: Nieuw-zeeland
 • 5014: Zuid-afrika
 • 5015: Denemarken
 • 5016: Noordjemen
 • 5017: Hongarije
 • 5018: Saoedi-arabië
 • 5019: Liberia
 • 5020: Ethiopië
 • 5021: Chili
 • 5022: Marokko
 • 5023: Togo
 • 5024: Ghana
 • 5025: Laos
 • 5026: Angola
 • 5027: Filippijnen
 • 5028: Zambia
 • 5029: Mali
 • 5030: Ivoorkust
 • 5031: Burma
 • 5032: Monaco
 • 5033: Colombia
 • 5034: Albanië
 • 5035: Kameroen
 • 5036: Zuid-viëtnam
 • 5037: Singapore
 • 5038: Paraguay
 • 5039: Zweden
 • 5040: Cyprus
 • 5041: Austr. nieuwguinea
 • 5042: Brunei
 • 5043: Irak
 • 5044: Mauritius
 • 5045: Vaticaanstad
 • 5046: Kashmir
 • 5047: Myanmar
 • 5048: Jemen
 • 5049: Slovenië
 • 5050: Zaïre
 • 5051: Kroatië
 • 5052: Taiwan
 • 5053: Rusland
 • 5054: Armenië
 • 5055: Ascension
 • 5056: Azoren
 • 5057: Bahrein
 • 5058: Bhutan
 • 5059: Britse antillen
 • 5060: Comoren
 • 5061: Falklandeilanden
 • 5062: Frans guyana
 • 5063: Frans somaliland
 • 5064: Gilbert en ellice-eilanden
 • 5065: Groenland
 • 5066: Guadeloupe
 • 5067: Kaapverdische eilanden
 • 5068: Macau
 • 5069: Martinique
 • 5070: Mozambique
 • 5071: Pitcairneilanden
 • 5072: Guinee bissau
 • 5073: Réunion
 • 5074: Saint pierre en miquelon
 • 5075: Seychellen & amiranten
 • 5076: Tonga
 • 5077: Wallis en futuna
 • 5078: Zuidwest afrika
 • 5079: Frans indië
 • 5080: Johnston
 • 5081: Kedah
 • 5082: Kelantan
 • 5083: Malakka
 • 5084: Mayotte
 • 5085: Negri sembilan
 • 5086: Pahang
 • 5087: Perak
 • 5088: Perlis
 • 5089: Portugees indië
 • 5090: Selangor
 • 5091: Sikkim
 • 5092: Sint vincent en de gren.
 • 5093: Spitsbergen
 • 5094: Trengganu
 • 5095: Aruba
 • 5096: Burkina faso
 • 5097: Azerbeidzjan
 • 5098: Wit-rusland
 • 5099: Kazachstan
 • 5100: Macedonië
 • 5101: Timor leste
 • 5102: Servië en montenegro
 • 5103: Servië
 • 5104: Montenegro
 • 5105: Kosovo
 • 5106: Bonaire
 • 5107: Curaçao
 • 5108: Saba
 • 5109: Sint eustatius
 • 5110: Sint maarten
 • 5111: Zuid-soedan
 • 6000: Moldavië
 • 6001: Burundi
 • 6002: Finland
 • 6003: Griekenland
 • 6004: Guatemala
 • 6005: Nigeria
 • 6006: Libië
 • 6007: Ierland
 • 6008: Brazilië
 • 6009: Rwanda
 • 6010: Venezuela
 • 6011: Ijsland
 • 6012: Liechtenstein
 • 6013: Somalië
 • 6014: Ver. staten v. amerika
 • 6015: Bolivia
 • 6016: Australië
 • 6017: Jamaica
 • 6018: Luxemburg
 • 6019: Tsjaad
 • 6020: Mauritanië
 • 6021: Kirgizië
 • 6022: China
 • 6023: Afghanistan
 • 6024: Indonesië
 • 6025: Guyana
 • 6026: Noord-viëtnam
 • 6027: Noorwegen
 • 6028: San marino
 • 6029: Duitsland [oud]
 • 6030: Nederland
 • 6031: Cambodja
 • 6032: Fiji
 • 6033: Bahama-eilanden
 • 6034: Israël
 • 6035: Nepal
 • 6036: Zuid-korea
 • 6037: Spanje
 • 6038: Oekraïne
 • 6039: Grootbrittannië
 • 6040: Niger
 • 6041: Haïti
 • 6042: Jordanië
 • 6043: Turkije
 • 6044: Trinidad en tobago
 • 6045: Joegoslavië
 • 6046: Bovenvolta
 • 6047: Algerije
 • 6048: Gabon
 • 6049: Noord-korea
 • 6050: Oezbekistan
 • 6051: Sierra leone
 • 6052: Brits honduras
 • 6053: Canarische eilanden
 • 6054: Frans-polynesië
 • 6055: Gibraltar
 • 6056: Portugees timor
 • 6057: Tadzjikistan
 • 6058: Britse salomons-eilanden
 • 6059: São tomé en principe
 • 6060: Sint-helena
 • 6061: Tristan da cunha
 • 6062: Westsamoa
 • 6063: Turkmenistan
 • 6064: Georgië
 • 6065: Bosnië-herzegovina
 • 6066: Tsjechië
 • 6067: Slowakije
 • 6068: Fed. rep. joegoslavië
 • 6069: Dem. rep. congo
 • 7001: Uganda
 • 7002: Kenia
 • 7003: Malta
 • 7004: Barbados
 • 7005: Andorra
 • 7006: Mexico
 • 7007: Costa rica
 • 7008: Gambia
 • 7009: Syrië
 • 7011: Nederlandse antillen [oud]
 • 7012: Zuidjemen
 • 7014: Egypte
 • 7015: Argentinië
 • 7016: Lesotho
 • 7017: Honduras
 • 7018: Nicaragua
 • 7020: Pakistan
 • 7021: Senegal
 • 7023: Dahomey
 • 7024: Bulgarije
 • 7026: Maleisië
 • 7027: Dominicaanse republiek
 • 7028: Polen
 • 7029: Rusland [oud]
 • 7030: Britse maagdeneilanden
 • 7031: Tanzania
 • 7032: El salvador
 • 7033: Sri lanka
 • 7034: Soedan
 • 7035: Japan
 • 7036: Hongkong
 • 7037: Panama
 • 7038: Uruguay
 • 7039: Ecuador
 • 7040: Guinee
 • 7041: Maldiven
 • 7042: Thailand
 • 7043: Libanon
 • 7044: Italië
 • 7045: Koeweit
 • 7046: India
 • 7047: Roemenië
 • 7048: Tsjecho-slowakije
 • 7049: Peru
 • 7050: Portugal
 • 7051: Oman
 • 7052: Mongolië
 • 7054: Verenigde arabische emiraten
 • 7055: Tibet
 • 7057: Nauru
 • 7058: Ned. nieuwguinea
 • 7059: Tanganyika
 • 7060: Palestina
 • 7062: Brits westindië
 • 7063: Portugees afrika
 • 7064: Letland
 • 7065: Estland
 • 7066: Litouwen
 • 7067: Brits afrika
 • 7068: Belgisch congo
 • 7070: Brits indië
 • 7071: Noordrhodesië
 • 7072: Zuidrhodesië
 • 7073: Saarland
 • 7074: Frans indo china
 • 7075: Brits westborneo
 • 7076: Goudkust
 • 7077: Ras-el-cheima
 • 7079: Frans kongo
 • 7080: Siam
 • 7082: Brits oostafrika
 • 7083: Brits noordborneo
 • 7084: Bangladesh
 • 7085: Duitse democr. rep.
 • 7087: Madeira-eilanden
 • 7088: Amerikaanse maagdeneilanden
 • 7089: Australische salomonseil.
 • 7091: Spaanse sahara
 • 7092: Caymaneilanden
 • 7093: Caicoseilanden
 • 7094: Turkseilanden
 • 7095: Brits terr. in antarctica
 • 7096: Brits terr. i/d ind. oceaan
 • 7097: Cookeilanden
 • 7098: Tokelau-eilanden
 • 7099: Nieuw-caledonië
 • 8000: Hawaii-eilanden
 • 8001: Guam
 • 8002: Amerikaans samoa
 • 8003: Midway
 • 8004: Ryukyueilanden
 • 8005: Wake
 • 8006: Pacific eilanden
 • 8008: Grenada
 • 8009: Marianen
 • 8010: Cabinda
 • 8011: Canton en enderbury
 • 8012: Christmaseiland
 • 8013: Cocoseilanden
 • 8014: Faeröer
 • 8015: Montserrat
 • 8016: Norfolk
 • 8017: Belize
 • 8018: Tasmanië
 • 8019: Turks- en caicoseil.
 • 8020: Puerto rico
 • 8021: Papua-nieuwguinea
 • 8022: Solomoneilanden
 • 8023: Benin
 • 8024: Viëtnam
 • 8025: Kaapverdië
 • 8026: Seychellen
 • 8027: Kiribati
 • 8028: Tuvalu
 • 8029: Sint lucia
 • 8030: Dominica
 • 8031: Zimbabwe
 • 8032: Doebai
 • 8033: Nieuwehebriden
 • 8034: Kanaaleilanden
 • 8035: Man
 • 8036: Anguilla
 • 8037: Saint kitts-nevis
 • 8038: Antigua
 • 8039: Sint vincent
 • 8040: Gilberteilanden
 • 8041: Panama kanaalzone
 • 8042: Saint kitts-nevis-anguilla
 • 8043: Belau
 • 8044: Republiek van palau
 • 8045: Antigua en barbuda
 • 9000: Newfoundland
 • 9001: Nyasaland
 • 9003: Eritrea
 • 9005: Ifni
 • 9006: Brits kameroen
 • 9007: Kaiser wilhelmsland
 • 9008: Kongo
 • 9009: Kongo kinshasa
 • 9010: Madagaskar
 • 9013: Kongo brazaville
 • 9014: Leeuwardeilanden
 • 9015: Windwardeilanden
 • 9016: Frans geb. afars en issa-s
 • 9017: Phoenixeilanden
 • 9020: Portugees guinee
 • 9022: Duits zuidwestafrika
 • 9023: Namibië
 • 9027: Brits somaliland
 • 9028: Italiaans somaliland
 • 9030: Nederlands indië
 • 9031: Brits guyana
 • 9036: Swaziland
 • 9037: Katar
 • 9041: Aden
 • 9042: Zuidarabische fed.
 • 9043: Equatoriaalguinee
 • 9044: Spaans guinee
 • 9047: Ver. arab. republiek
 • 9048: Bermuda
 • 9049: Sovjet-unie
 • 9050: Duits oostafrika
 • 9051: Zanzibar
 • 9052: Ceylon
 • 9053: Muscat en oman
 • 9054: Trucial oman
 • 9055: Indo china
 • 9056: Marshalleilanden
 • 9057: Sarawak
 • 9058: Brits borneo
 • 9060: Sabah
 • 9061: Aboe dhabi
 • 9062: Adjman
 • 9063: Basoetoland
 • 9064: Bechuanaland
 • 9065: Foedjaira
 • 9066: Frans kameroen
 • 9067: Johore
 • 9068: Korea
 • 9069: Labuan
 • 9070: Oem el koewein
 • 9071: Oostenrijk-hongarije
 • 9072: Portugees oost afrika
 • 9073: Portugees west afrika
 • 9074: Sjardja
 • 9075: Straits settlements
 • 9076: Abessinië
 • 9077: Frans west afrika
 • 9078: Fr. equatoriaal afrika
 • 9081: Oeroendi
 • 9082: Roeanda-oeroendi
 • 9084: Goa
 • 9085: Dantzig
 • 9086: Centrafrika
 • 9087: Djibouti
 • 9088: Transjordanië
 • 9089: Bondsrepubliek duitsland
 • 9090: Vanuatu
 • 9091: Niue
 • 9092: Spaans noordafrika
 • 9093: Westelijke sahara
 • 9094: Micronesia
 • 9095: Svalbardeilanden
 • 9999: Internationaal gebied
Gezreggeboortelandvader
 • 0: Onbekend
 • 1234: Nederland [asiel]
 • 5001: Canada
 • 5002: Frankrijk
 • 5003: Zwitserland
 • 5004: Rhodesië
 • 5005: Malawi
 • 5006: Cuba
 • 5007: Suriname
 • 5008: Tunesië
 • 5009: Oostenrijk
 • 5010: België
 • 5011: Botswana
 • 5012: Iran
 • 5013: Nieuw-zeeland
 • 5014: Zuid-afrika
 • 5015: Denemarken
 • 5016: Noordjemen
 • 5017: Hongarije
 • 5018: Saoedi-arabië
 • 5019: Liberia
 • 5020: Ethiopië
 • 5021: Chili
 • 5022: Marokko
 • 5023: Togo
 • 5024: Ghana
 • 5025: Laos
 • 5026: Angola
 • 5027: Filippijnen
 • 5028: Zambia
 • 5029: Mali
 • 5030: Ivoorkust
 • 5031: Burma
 • 5032: Monaco
 • 5033: Colombia
 • 5034: Albanië
 • 5035: Kameroen
 • 5036: Zuid-viëtnam
 • 5037: Singapore
 • 5038: Paraguay
 • 5039: Zweden
 • 5040: Cyprus
 • 5041: Austr. nieuwguinea
 • 5042: Brunei
 • 5043: Irak
 • 5044: Mauritius
 • 5045: Vaticaanstad
 • 5046: Kashmir
 • 5047: Myanmar
 • 5048: Jemen
 • 5049: Slovenië
 • 5050: Zaïre
 • 5051: Kroatië
 • 5052: Taiwan
 • 5053: Rusland
 • 5054: Armenië
 • 5055: Ascension
 • 5056: Azoren
 • 5057: Bahrein
 • 5058: Bhutan
 • 5059: Britse antillen
 • 5060: Comoren
 • 5061: Falklandeilanden
 • 5062: Frans guyana
 • 5063: Frans somaliland
 • 5064: Gilbert en ellice-eilanden
 • 5065: Groenland
 • 5066: Guadeloupe
 • 5067: Kaapverdische eilanden
 • 5068: Macau
 • 5069: Martinique
 • 5070: Mozambique
 • 5071: Pitcairneilanden
 • 5072: Guinee bissau
 • 5073: Réunion
 • 5074: Saint pierre en miquelon
 • 5075: Seychellen & amiranten
 • 5076: Tonga
 • 5077: Wallis en futuna
 • 5078: Zuidwest afrika
 • 5079: Frans indië
 • 5080: Johnston
 • 5081: Kedah
 • 5082: Kelantan
 • 5083: Malakka
 • 5084: Mayotte
 • 5085: Negri sembilan
 • 5086: Pahang
 • 5087: Perak
 • 5088: Perlis
 • 5089: Portugees indië
 • 5090: Selangor
 • 5091: Sikkim
 • 5092: Sint vincent en de gren.
 • 5093: Spitsbergen
 • 5094: Trengganu
 • 5095: Aruba
 • 5096: Burkina faso
 • 5097: Azerbeidzjan
 • 5098: Wit-rusland
 • 5099: Kazachstan
 • 5100: Macedonië
 • 5101: Timor leste
 • 5102: Servië en montenegro
 • 5103: Servië
 • 5104: Montenegro
 • 5105: Kosovo
 • 5106: Bonaire
 • 5107: Curaçao
 • 5108: Saba
 • 5109: Sint eustatius
 • 5110: Sint maarten
 • 5111: Zuid-soedan
 • 6000: Moldavië
 • 6001: Burundi
 • 6002: Finland
 • 6003: Griekenland
 • 6004: Guatemala
 • 6005: Nigeria
 • 6006: Libië
 • 6007: Ierland
 • 6008: Brazilië
 • 6009: Rwanda
 • 6010: Venezuela
 • 6011: Ijsland
 • 6012: Liechtenstein
 • 6013: Somalië
 • 6014: Ver. staten v. amerika
 • 6015: Bolivia
 • 6016: Australië
 • 6017: Jamaica
 • 6018: Luxemburg
 • 6019: Tsjaad
 • 6020: Mauritanië
 • 6021: Kirgizië
 • 6022: China
 • 6023: Afghanistan
 • 6024: Indonesië
 • 6025: Guyana
 • 6026: Noord-viëtnam
 • 6027: Noorwegen
 • 6028: San marino
 • 6029: Duitsland [oud]
 • 6030: Nederland
 • 6031: Cambodja
 • 6032: Fiji
 • 6033: Bahama-eilanden
 • 6034: Israël
 • 6035: Nepal
 • 6036: Zuid-korea
 • 6037: Spanje
 • 6038: Oekraïne
 • 6039: Grootbrittannië
 • 6040: Niger
 • 6041: Haïti
 • 6042: Jordanië
 • 6043: Turkije
 • 6044: Trinidad en tobago
 • 6045: Joegoslavië
 • 6046: Bovenvolta
 • 6047: Algerije
 • 6048: Gabon
 • 6049: Noord-korea
 • 6050: Oezbekistan
 • 6051: Sierra leone
 • 6052: Brits honduras
 • 6053: Canarische eilanden
 • 6054: Frans-polynesië
 • 6055: Gibraltar
 • 6056: Portugees timor
 • 6057: Tadzjikistan
 • 6058: Britse salomons-eilanden
 • 6059: São tomé en principe
 • 6060: Sint-helena
 • 6061: Tristan da cunha
 • 6062: Westsamoa
 • 6063: Turkmenistan
 • 6064: Georgië
 • 6065: Bosnië-herzegovina
 • 6066: Tsjechië
 • 6067: Slowakije
 • 6068: Fed. rep. joegoslavië
 • 6069: Dem. rep. congo
 • 7001: Uganda
 • 7002: Kenia
 • 7003: Malta
 • 7004: Barbados
 • 7005: Andorra
 • 7006: Mexico
 • 7007: Costa rica
 • 7008: Gambia
 • 7009: Syrië
 • 7011: Nederlandse antillen [oud]
 • 7012: Zuidjemen
 • 7014: Egypte
 • 7015: Argentinië
 • 7016: Lesotho
 • 7017: Honduras
 • 7018: Nicaragua
 • 7020: Pakistan
 • 7021: Senegal
 • 7023: Dahomey
 • 7024: Bulgarije
 • 7026: Maleisië
 • 7027: Dominicaanse republiek
 • 7028: Polen
 • 7029: Rusland [oud]
 • 7030: Britse maagdeneilanden
 • 7031: Tanzania
 • 7032: El salvador
 • 7033: Sri lanka
 • 7034: Soedan
 • 7035: Japan
 • 7036: Hongkong
 • 7037: Panama
 • 7038: Uruguay
 • 7039: Ecuador
 • 7040: Guinee
 • 7041: Maldiven
 • 7042: Thailand
 • 7043: Libanon
 • 7044: Italië
 • 7045: Koeweit
 • 7046: India
 • 7047: Roemenië
 • 7048: Tsjecho-slowakije
 • 7049: Peru
 • 7050: Portugal
 • 7051: Oman
 • 7052: Mongolië
 • 7054: Verenigde arabische emiraten
 • 7055: Tibet
 • 7057: Nauru
 • 7058: Ned. nieuwguinea
 • 7059: Tanganyika
 • 7060: Palestina
 • 7062: Brits westindië
 • 7063: Portugees afrika
 • 7064: Letland
 • 7065: Estland
 • 7066: Litouwen
 • 7067: Brits afrika
 • 7068: Belgisch congo
 • 7070: Brits indië
 • 7071: Noordrhodesië
 • 7072: Zuidrhodesië
 • 7073: Saarland
 • 7074: Frans indo china
 • 7075: Brits westborneo
 • 7076: Goudkust
 • 7077: Ras-el-cheima
 • 7079: Frans kongo
 • 7080: Siam
 • 7082: Brits oostafrika
 • 7083: Brits noordborneo
 • 7084: Bangladesh
 • 7085: Duitse democr. rep.
 • 7087: Madeira-eilanden
 • 7088: Amerikaanse maagdeneilanden
 • 7089: Australische salomonseil.
 • 7091: Spaanse sahara
 • 7092: Caymaneilanden
 • 7093: Caicoseilanden
 • 7094: Turkseilanden
 • 7095: Brits terr. in antarctica
 • 7096: Brits terr. i/d ind. oceaan
 • 7097: Cookeilanden
 • 7098: Tokelau-eilanden
 • 7099: Nieuw-caledonië
 • 8000: Hawaii-eilanden
 • 8001: Guam
 • 8002: Amerikaans samoa
 • 8003: Midway
 • 8004: Ryukyueilanden
 • 8005: Wake
 • 8006: Pacific eilanden
 • 8008: Grenada
 • 8009: Marianen
 • 8010: Cabinda
 • 8011: Canton en enderbury
 • 8012: Christmaseiland
 • 8013: Cocoseilanden
 • 8014: Faeröer
 • 8015: Montserrat
 • 8016: Norfolk
 • 8017: Belize
 • 8018: Tasmanië
 • 8019: Turks- en caicoseil.
 • 8020: Puerto rico
 • 8021: Papua-nieuwguinea
 • 8022: Solomoneilanden
 • 8023: Benin
 • 8024: Viëtnam
 • 8025: Kaapverdië
 • 8026: Seychellen
 • 8027: Kiribati
 • 8028: Tuvalu
 • 8029: Sint lucia
 • 8030: Dominica
 • 8031: Zimbabwe
 • 8032: Doebai
 • 8033: Nieuwehebriden
 • 8034: Kanaaleilanden
 • 8035: Man
 • 8036: Anguilla
 • 8037: Saint kitts-nevis
 • 8038: Antigua
 • 8039: Sint vincent
 • 8040: Gilberteilanden
 • 8041: Panama kanaalzone
 • 8042: Saint kitts-nevis-anguilla
 • 8043: Belau
 • 8044: Republiek van palau
 • 8045: Antigua en barbuda
 • 9000: Newfoundland
 • 9001: Nyasaland
 • 9003: Eritrea
 • 9005: Ifni
 • 9006: Brits kameroen
 • 9007: Kaiser wilhelmsland
 • 9008: Kongo
 • 9009: Kongo kinshasa
 • 9010: Madagaskar
 • 9013: Kongo brazaville
 • 9014: Leeuwardeilanden
 • 9015: Windwardeilanden
 • 9016: Frans geb. afars en issa-s
 • 9017: Phoenixeilanden
 • 9020: Portugees guinee
 • 9022: Duits zuidwestafrika
 • 9023: Namibië
 • 9027: Brits somaliland
 • 9028: Italiaans somaliland
 • 9030: Nederlands indië
 • 9031: Brits guyana
 • 9036: Swaziland
 • 9037: Katar
 • 9041: Aden
 • 9042: Zuidarabische fed.
 • 9043: Equatoriaalguinee
 • 9044: Spaans guinee
 • 9047: Ver. arab. republiek
 • 9048: Bermuda
 • 9049: Sovjet-unie
 • 9050: Duits oostafrika
 • 9051: Zanzibar
 • 9052: Ceylon
 • 9053: Muscat en oman
 • 9054: Trucial oman
 • 9055: Indo china
 • 9056: Marshalleilanden
 • 9057: Sarawak
 • 9058: Brits borneo
 • 9060: Sabah
 • 9061: Aboe dhabi
 • 9062: Adjman
 • 9063: Basoetoland
 • 9064: Bechuanaland
 • 9065: Foedjaira
 • 9066: Frans kameroen
 • 9067: Johore
 • 9068: Korea
 • 9069: Labuan
 • 9070: Oem el koewein
 • 9071: Oostenrijk-hongarije
 • 9072: Portugees oost afrika
 • 9073: Portugees west afrika
 • 9074: Sjardja
 • 9075: Straits settlements
 • 9076: Abessinië
 • 9077: Frans west afrika
 • 9078: Fr. equatoriaal afrika
 • 9081: Oeroendi
 • 9082: Roeanda-oeroendi
 • 9084: Goa
 • 9085: Dantzig
 • 9086: Centrafrika
 • 9087: Djibouti
 • 9088: Transjordanië
 • 9089: Bondsrepubliek duitsland
 • 9090: Vanuatu
 • 9091: Niue
 • 9092: Spaans noordafrika
 • 9093: Westelijke sahara
 • 9094: Micronesia
 • 9095: Svalbardeilanden
 • 9999: Internationaal gebied
Gezregeerstenationaliteit
 • 0: Onbekend [0000]
 • 1: Nederlands [0001]
 • 100: Algerijns
 • 101: Angolees
 • 104: Burundisch
 • 105: Botswaans
 • 106: Burkinees
 • 108: Centraal-afrikaans
 • 109: Comorees
 • 110: Congolees
 • 111: Benins
 • 112: Egyptisch
 • 113: Equatoriaal-guinees
 • 114: Ethiopisch
 • 115: Djiboutiaans
 • 116: Gabonees
 • 117: Gambiaans
 • 118: Ghanees
 • 119: Guinees
 • 120: Ivoriaans
 • 121: Kaapverdisch
 • 122: Kameroens
 • 123: Keniaans
 • 124: Zaïrees
 • 125: Lesothaans
 • 126: Liberiaans
 • 127: Libisch
 • 128: Madagaskisch
 • 129: Malawisch
 • 130: Malinees
 • 131: Marokkaans
 • 132: Mauritaans
 • 133: Mauritiaans
 • 134: Mozambikaans
 • 135: Swazisch
 • 136: Nigerees
 • 137: Nigeriaans
 • 138: Ugandees
 • 139: Guinee-bissaus
 • 140: Zuid-afrikaans
 • 142: Zimbabwaans
 • 143: Rwandees
 • 144: Burger são tomé en principe
 • 145: Senegalees
 • 147: Sierra leoons
 • 148: Soedanees
 • 149: Somalisch
 • 151: Tanzaniaans
 • 152: Togolees
 • 154: Tsjadisch
 • 155: Tunesisch
 • 156: Zambiaans
 • 157: Zuidsoedanees
 • 2: Behandeld als nederlander [0002]
 • 200: Bahamaans
 • 202: Belizaans
 • 204: Canadees
 • 205: Costa ricaans
 • 206: Cubaans
 • 207: Dominicaans
 • 208: Salvadoraans
 • 211: Guatemalteeks
 • 212: Haïtiaans
 • 213: Hondurees
 • 214: Jamaicaans
 • 216: Mexicaans
 • 218: Nicaraguaans
 • 219: Panamees
 • 222: Burger trinidad en tobago
 • 223: Amerikaans burger
 • 250: Argentijns
 • 251: Barbadaans
 • 252: Boliviaans
 • 253: Braziliaans
 • 254: Chileens
 • 255: Colombiaans
 • 256: Ecuadoraans
 • 259: Guyaans
 • 261: Paraguayaans
 • 262: Peruaans
 • 263: Surinaams
 • 264: Uruguayaans
 • 265: Venezolaans
 • 267: Grenadaans
 • 268: Burger saint kitts en nevis
 • 27: Slowaaks
 • 28: Tsjechisch
 • 29: Bosnisch
 • 30: Georgisch
 • 300: Afghaans
 • 301: Bahreins
 • 302: Bhutaans
 • 303: Burmaans
 • 304: Bruneis
 • 305: Cambodjaans
 • 306: Sri lankaans
 • 307: Chinees
 • 308: Cyprisch
 • 309: Filippijns
 • 31: Turkmeens
 • 310: Taiwanees
 • 312: Indiaas
 • 313: Indonesisch
 • 314: Iraaks
 • 315: Iraans
 • 316: Israëlisch