Zorggegevens

GezondheidsenquĂȘte

Algemeen

Naam
Gezondheidsenquête
Afkorting
CBS-GE
Beschrijving

De Gezondheidsenquête is een enquête-onderzoek onder de bevolking van Nederland van alle leeftijden, woonachtig in particuliere huishoudens.

Gebruiksdoel

Door middel van enquêtering een zo volledig mogelijk overzicht bieden van (ontwikkelingen in) de leefstijl, gezondheid, medische consumptie en het preventief gedrag van de Nederlandse bevolking ten behoeve van planning, onderzoek en beleid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 045-5707070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data.overheid.nl en CBS Open Data

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
22-06-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Deels wettelijk
Welke wetten

Naast de wettelijke verplichting, zie hieronder, is van belang te melden dat een deel van het onderzoek onder de Leefstijlmonitor valt, een samenwerkingsverband van CBS, RIVM en een aantal in leefstijl gespecialiseerde instituten. In een convenant is vastgelegd dat een vragenset over leefstijl jaarlijks wordt opgenomen in de Gezondheidsenquête.

Europese verordening met betrekking tot Europees Gezondheidsonderzoek (EHIS). Die verplichting gold voor 2014 en 2019 en zal voor het eerst weer gelden in 2025. In die verplichte jaren is de EHIS geïntegreerd in de Gezondheidsenquête. Dit omdat er een grote overlap is tussen beide onderzoeken.

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau
 • Contacten met zorgverleners
 • Functiebeperkingen
 • Gezondheid en aandoeningen
 • Leefstijl
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Vragenlijsten: respondenten wordt gevraagd deel te nemen via internet. Non-respondenten worden vervolgens herbenaderd voor een face-to-face interview. Met ingang van 2019 gebeurt die herbenadering selectief. Mensen uit groepen die via internet relatief weinig deelnamen maken meer kans op herbenadering dan mensen uit groepen die via internet relatief goed respondeerden. Deze selectie heeft als doel om de uiteindelijke samenstelling van het responsbestand meer te laten lijken op de samenstelling van de bevolking. Bij personen jonger dan 12 jaar geeft een ouder/verzorger de antwoorden.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
1981
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

In 2020 werd de waarneming van de Gezondheidsenquête verstoord door corona(-maatregelen). Door middel van tijdreeksmodellen is geprobeerd hiervoor te corrigeren. De uitkomsten van deze modellen zijn opgenomen in de weging, waarmee getracht is te corrigeren voor het deels wegvallen van face-to-face-waarneming. Meer hierover is te vinden in de Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020. Ook in 2021 had de waarneming voor de Gezondheidsenquête te kampen met verstoringen, als gevolg van corona(maatregelen). Daar is op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020. 

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2018 10043 deelnemers
2019 9778 deelnemers
2020 8718 deelnemers
2021 8442 deelnemers
2022 9893 deelnemers

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Onder voorwaarden is dan maatwerk mogelijk. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS.

 

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Online, geaggregeerd in de StatLine-tabellen:

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Microdata onder voorwaarden:

Via Remote access

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 045-5707070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Korte onderzoeksbeschrijving van Gezondheidsenquête

Bestandsdocumentatie Gezondheidsenquête, Microdataservices (gecon-bestanden)

Afnemers/gebruikers
 • Eurostat (EU)
 • GGD'en
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Partijen uit het consortium Leefstijlmonitor
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Belangrijke wijzigingen in het verleden
 • Van 1981 t/m 1996 was er een aparte Gezondheidsenquête. Vanaf 1997 zijn alle vragen over gezondheid, welzijn en de andere thema's als modulen opgenomen in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De Gezondheidsenquête was tot en met 1996 een huishoudenssteekproef, POLS was een personensteekproef op basis van het GBA.
 • Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd, met een personensteekproef. In 2010 is er een revisie geweest van het thema 'medische consumptie' en een verandering in waarneemmethode: mixed mode, een combinatie van waarneming via internet, telefoon en face-to-face.
 • Informatie over de POLS Basisvragenlijst 1997-2008
 • Informatie Gezondheidsenquête 1981-1996 en POLS-Gezondheid: 1997-2009
 • Informatie Gezondheidsenquête 2010-2013
 • Met ingang van 2014 is de Gezondheidsenquête (GE) herzien. De voorheen twee onderzoeksdelen zijn geïntegreerd tot één deel. Verder zijn de vragen over leefstijl uitgebreid in het kader van de Leefstijlmonitor, een samenwerkingsverband van CBS, RIVM en een groot aantal instituten werkzaam op het gebied van leefstijl.

  Daarnaast werd in 2014 en 2019 de Europese Gezondheidsenquête (EHIS) uitgevoerd. De EHIS is in die jaren geïntegreerd in de reguliere GE. Dat heeft beperkt gevolgen voor de vragenlijst. Sommige onderwerpen moeten in die jaren worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Voor de EHIS geldt een verordening. De eerstvolgende EHIS is in 2025. 
 • Informatie Gezondheidsenquête vanaf 2014.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Gezaflaangeborenhart
Deze vraag wordt alleen gesteld als de onderzoekspersoon [OP] een kind is tot 12 jaar. De vraag wordt beantwoord door een ouder of verzorger. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een kind aangeboren hartaandoening heeft. De variabele wordt afgeleid aan de hand van een vraag of het kind een aangeboren aandoening heeft, en zo ja, of dat dan een hartaandoening is
 • 1: Aangeboren hartafwijking
 • 2: Geen aangeboren hartafwijking
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflaantaladlbevolking
Dit betreft een afgeleide variabele die het aantal beperkingen per persoon in de bevolking van 55 jaar of ouder aangeeft, gemeten met behulp van de ADL-indicator.
97: Niet van toepassing
Gezaflaantaladlpatient
Dit betreft een afgeleide variabele die het gemiddeld aantal adl beperkingen per persoon met minstens 1 beperking aangeeft, gemeten met behulp van de ADL-indicator.
97: Niet van toepassing
Gezaflaantaldagopnamenbev
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 9997: Niet van toepassing
 • 9998: Weigert
 • 9999: Weet niet
Gezaflaantaldagopnamenpatient
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 9997: Niet van toepassing
 • 9998: Weigert
 • 9999: Weet niet
Gezaflaantaliadlbevolking
Dit betreft een afgeleide variabele die het aantal beperkingen per persoon in de bevolking van 55 jaar of ouder aangeeft, gemeten met behulp van de IADL-indicator.
97: Niet van toepassing
Gezaflaantaliadlpatient
Dit betreft een afgeleide variabele die het gemiddeld aantal iadl beperkingen per persoon met minstens 1 beperking aangeeft, gemeten met behulp van de IADL-indicator.
97: Niet van toepassing
Gezaflaantaloesobevolking
97: Niet van toepassing
Gezaflaantaloesopatient
97: Niet van toepassing
Gezaflaantalsekspartners
De vragen over seksuele gezondheid worden aan personen van 16 jaar of ouder gesteld. Dit betreft een afgeleide variabele die het aantal sekspartners van de respondent in de afgelopen 12 maanden aangeeft.
 • 9997: Niet van toepassing
 • 9998: Weigert
 • 9999: Weet niet
Gezaflaantalsigarettenpp
Aantal sigaretten per dag per persoon van 12 jaar of ouder in de bevolking.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflaantalurenwerk
Klassen van aantal arbeidsuren per week van betaald werk.
 • 1: Niet werkzaam of werkt minder dan 1 uur per week
 • 2: Werkt 1 t/m 11 uur per week
 • 3: Werkt 12 t/m 31 uur per week
 • 4: Werkt 32 uur per week of meer
 • 7: Niet van toepassing
Gezaflaantnachtziekenhbev
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Dit betreft een afgeleide variabele die het aantal nachten in het ziekenhuis per persoon in de bevolking aangeeft.
 • 9997: Niet van toepassing
 • 9998: Weigert
 • 9999: Weet niet
Gezaflaantnachtziekenhpatient
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Dit betreft een afgeleide variabele die het aantal nachten in het ziekenhuis per patiënt aangeeft.
 • 9997: Niet van toepassing
 • 9998: Weigert
 • 9999: Weet niet
Gezaflaantopnziekenhbev
 • 9997: Niet van toepassing
 • 9998: Weigert
 • 9999: Weet niet
Gezaflaantopnziekenhpatient
 • 9997: Niet van toepassing
 • 9998: Weigert
 • 9999: Weet niet
Gezafladhd
De vragen naar hyperactiviteit ofwel 'Attention deficit and hyperactivity disorder'[ADHD] worden vanaf 2001 in de gezondheidsenquête gesteld. Na de inleiding: 'Wilt u zeggen in hoeverre de volgende eigenschappen op uw kind van toepassing zijn?' komen dan de volgende 3 vragen: 1 Rusteloos gedrag, kan bijna nooit stil zitten 2 Zit voortdurend te friemelen en te draaien 3 Kan zich slechts kort op een bepaalde bezigheid richten Deze vragen kunnen beantwoord worden met 'niet van toepassing', 'enigszins [of soms] van toepassing' en 'duidelijk van toepassing'. Op basis van deze informatie is een indicatie voor hyperactiviteit afgeleid: % personen [2 tot 12 jaar] waarvoor op alle drie vragen steeds met de categorie 'duidelijk van toepassing' werd geantwoord doot de ouder of verzorger.
 • 1: Adhd
 • 2: Geen adhd
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflanticonceptiegebruik
Percentage van de seksueel actieve vrouwen van 16 tot en met 49 jaar dat een anticonceptiemiddel gebruikt, bijvoorbeeld anticonceptiepil, condoom, spiraal of sterilisatie. Vrouwen zijn seksueel actief als ze in de afgelopen 12 maanden seks hebben gehad. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een seksueel actieve vrouw anticonceptie gebruikt.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflbbint
 • 1: Werkzame beroepsbevolking
 • 2: Werkloze beroepsbevolking
 • 3: Niet beroepsbevolking
 • 7: Niet van toepassing
Gezaflbeginwrk
 • 1: Begint binnen twee weken in een nieuwe werkkring
 • 2: Begint na twee weken maar binnen drie maanden in een nieuwe werkkring
 • 3: Begint na drie maanden in een nieuwe werkkring
 • 7: Niet van toepassing
Gezaflbelemmeringpijn
 • 1: Nogal of [heel] veel belemmerd door pijn
 • 2: Niet of een beetje belemmerd door pijn
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflbeperkingbewegen
Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon een beperking heeft in het bewegingsapparaat volgens de OESO-indicator. De drie vragen naar beperkingen in het bewegingsapparaat zijn: Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijv. een volle boodschappentas 10 meter dragen?, Kunt u rechtop staand kunnen bukken en iets van de grond oppakken en Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan [zo nodig met stok]? Antwoordcategorieën op deze vragen zijn: zonder moeite met enige moeite met grote moeite kan niet. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de drie vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt. Deze vragen worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
 • 1: Ten minste 1 bewegingsbeperking
 • 2: Geen bewegingsbeperking[en]
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflbeperkinghoren
De twee vragen naar gehoorbeperkingen volgens de oeso-indicator zijn: Kunt u seen gesprek volgen in een groep van drie of meer personen [zo nodig met hoorapparaat] en Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren [zo nodig met hoorapparaat]? Antwoordcategorieën op deze vragen zijn: zonder moeite: met enige moeite: met grote moeite: kan niet. Een respondent heeft een gehoorbeperking als hij ofzij op minstens één van de twee vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt. Deze vragen worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
 • 1: Ten minste 1 beperking in gehoor
 • 2: Geen beperking[en] in gehoor
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflbeperkingzien
De twee vragen naar visuele beperkingen volgens de oeso-indicator zijn: Kunt u kleine letters in de krant lezen [zo nodig met bril of contactlenzen] en kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen [zo nodig met bril of contactlenzen]. Antwoordcategorieën op deze vragen zijn: zonder moeite: met enige moeite: met grote moeite: kan niet. Een respondent heeft een visule beperking als hij ofzij op minstens één van de twee vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt. Deze vragen worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
 • 1: Ten minste 1 visuele beperking
 • 2: Geen visuele beperking[en]
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflbmi
 • 9.700.000: Niet van toepassing
 • 9.800.000: Weigert
 • 9.900.000: Weet niet
Gezaflbmieersteverzorger
 • 9.700.000: Niet van toepassing
 • 9.800.000: Weigert
 • 9.900.000: Weet niet
Gezaflbmitweedeverzorger
 • 9.700.000: Niet van toepassing
 • 9.800.000: Weigert
 • 9.900.000: Weet niet
Gezaflburgerlijkestaatop
 • 1: Gehuwd, inclusief geregistreerd partnerschap
 • 2: Gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflcombinorm
De vragen over gezond bewegen worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon voldoet aan de combinorm, oftewel aan een van beide normen [NNGB of fitnorm].
 • 1: Voldoet aan geen van beide normen
 • 2: Voldoet aan één van beide normen
 • 9: Onbekend
Gezaflconsultatiebureau
Deze variabele is afgeleid van de vraag: Hoe vaak is uw kind in de afgelopen 12 maanden naar het consultatiebureau geweest? De vraag werd gesteld aan de moeder wanneer de onderzoekspersoon jonger was dan 4 jaar.
 • 1: Ja, naar het consultatiebureau geweest in de afgelopen 12 maanden
 • 2: Nee, niet naar het consultatiebureau geweest in de afgelopen 12 maanden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezafldagelijksroken
De vraag wordt gesteld aan personen van 12 jaar en ouder.
 • 1: Dagelijkse roker
 • 2: Geen dagelijkse roker
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezafldagelijksroken1verzorger
 • 1: Dagelijkse roker
 • 2: Geen dagelijkse roker
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezafldagelijksroken2verzorger
 • 1: Dagelijkse roker
 • 2: Geen dagelijkse roker
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezafldagelijksrokenrokers
Deze variabele wordt afgeleid uit de antwoorden op de vraag of iemand wel eens rookt en zo ja, of dat dagelijks is. De vragen over roken worden gesteld aan personen van 12 jaar en ouder. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een roker wel of niet dagelijks rookt.
 • 1: Dagelijkse roker
 • 2: Geen dagelijkse roker
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezafldrinkstatus
Aan personen van 12 jaar of ouder worden vragen over de consumptie van alcohol gesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die in de afgfelopen 12 maanden alocohol hebben gedronken, die wel ooit alcohol hebben gedronken maar niet in de afgelopen 12 maanden, en die nooit alcohol gedronken hebben. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of de persoon in de afgelopen 12 maanden alcohol gedronken heeft
 • 1: Heeft in afgelopen 12 maanden alcohol gedronken
 • 2: Heeft ooit alcohol gedronken, maar niet in afgelopen 12 maanden
 • 3: Heeft nooit alcohol gedronken
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezafldrugs12mnd
 • 1: Ja, drugs gebruikt in de afgelopen 12 maanden
 • 2: Nee, geen drugs gebruikt in de afgelopen 12 maanden
 • 7: Niet van toepassing
Gezafldrugs30dagen
 • 1: Ja, drugs gebruikt in de afgelopen 30 dagen
 • 2: Nee, geen drugs gebruikt in de afgelopen 30 dagen
 • 7: Niet van toepassing
Gezafldrugsooit
 • 1: Ja, ooit drugs gebruikt
 • 2: Nee, nooit drugs gebruikt
 • 7: Niet van toepassing
Gezaflervarengezondheid
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Afgeleide variabele voor Statline. Deze afgeleide variabele is gemaakt door het samenvoegen van 2 antwoordcategorieën van de vraag 'Hoe is in het algemeen uw gezondheid?'.
 • 1: Ja, goede of zeer goede ervaren gezondheid
 • 2: Nee, geen goede of zeer goede ervaren gezondheid
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflexsigarettenroker
De vragen over roken worden gesteld aan personen van 12 jaar en ouder. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon wel of geen ex-sigarettenroker is.
 • 1: Ex-sigarettenroker
 • 2: Geen ex-sigarettenroker
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflfitnorm
Percentage personen van 12 jaar of ouder dat voldoet aan de fitnorm. De fitnorm is gebaseerd op de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is voor het bereiken van een optimaal uithoudingsvermogen. Iemand voldoet aan de fitnorm als hij/zij ten minste drie keer per week beweegt met zware intensiteit gedurende minimaal 20 minuten. De intensiteit van bewegen is vastgesteld aan de hand van MET-waarden [metabool equivalent]: 1 MET komt overeen met het energieverbruik van rustig zitten en 5 MET komt overeen met een energieverbruik van 5 maal dit rustmetabolisme. Voor alle activiteiten die in de SQUASH-vragenlijst worden uitgevraagd is de MET-waarde vastgesteld. Voor jongeren van 12 t/m 17 jaar gelden activiteiten met een MET-waarde van minimaal 8 als zwaar intensief. Voor volwassenen van 18 t/m 54 gelden activiteiten met een MET-waarde van minimaal 6,5 als zwaar intensief. Voor volwassenen van 55 jaar of ouder gelden activiteiten met een MET-waarde van minimaal 5 als zwaar intensief. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon voldoet aan de Fitnorm [3-deling].
 • 1: Inactief [0 dgn pw zwaar bewegen]
 • 2: Semi-actief [1 of 2 dgn pw zwaar bewegen]
 • 3: Normactief [ten minste 3 dgn per week zwaar bewegen]
 • 9: Onbekend
Gezaflfruit5dagen
Percentage personen dat minstens 5 dagen per week minimaal 2 stuks fruit per dag eet [vanaf 9 jaar] of anderhalf stuk fruit [kinderen t/m 8 jaar]. Eén stuk fruit komt overeen met 100 gram. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon minimaal 5 dagen per week voldoende fruit eet.
 • 1: Minimaal 5 dagen per week voldoende fruit
 • 2: Minder dan 5 dagen per week voldoende fruit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflfruitnorm
Percentage personen dat elke dag minimaal 2 stuks fruit eet [vanaf 9 jaar] of anderhalf stuk fruit [kinderen t/m 8 jaar]. Eén stuk fruit komt overeen met 100 gram. Deze norm is afkomstig uit de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon voldoet aan norm van het Voedingscentrum over het eten van fruit.
 • 1: Voldoet wel aan de fruitnorm
 • 2: Voldoet niet aan de fruitnorm
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflfysiocontactbevolking
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Fysiotherapie en oefentherapie tijdens ziekenhuis- of dagopname tellen niet mee.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflfysiocontactpatient
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Fysiotherapie en oefentherapie tijdens ziekenhuis- of dagopname tellen niet mee.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflgalibeperking
 • 1: Gali beperking
 • 2: Geen gali beperking
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflgalibeperkingernstniv
 • 1: Ernstig beperkt
 • 2: Wel beperkt, maar niet ernstig
 • 3: Niet beperkt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflgeboortejaarop
 • 9997: Niet van toepassing
 • 9998: Weigert
 • 9999: Weet niet
Gezaflgeboortemaandop
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezaflgeneratie
 • 0: Autochtoon
 • 1: Westers allochtoon, 1e generatie
 • 2: Westers allochtoon, 2e generatie
 • 3: Niet-westers allochtoon, 1e generatie
 • 4: Niet-westers allochtoon, 2e generatie
Gezaflgevgeluk
Deze vraag wordt gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
 • 1: Niet gelukkig voelen
 • 2: Wel gelukkig voelen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflgevkalm
Deze vraag wordt gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
 • 1: Niet kalm en rustig voelen
 • 2: Wel kalm en rustig voelen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflgevput
Deze vraag wordt gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
 • 1: Wel in de put gezeten zodat niets u kon opvrolijken
 • 2: Niet in de put gezeten
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflgevsomber
Deze vraag wordt gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
 • 1: Wel neerslachtig en somber
 • 2: Niet neerslachtig en somber
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflgevzenuw
Deze vraag wordt gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
 • 1: Zenuwachtig
 • 2: Niet zenuwachtig
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflgewicht
Eigen opgave van het lichaamsgewicht van de personen van 18 jaar of ouder in kg zonder kleren. Bij zwangere vrouwen wordt gevraagd naar het lichaamsgewicht voorafgaand aan de zwangerschap. Dit betreft een afgeleide variabele die het gewicht van een persoon aangeeft.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflgewichtstatline
Eigen opgave van het lichaamsgewicht van de personen van 18 jaar of ouder in kg zonder kleren. Bij zwangere vrouwen wordt gevraagd naar het lichaamsgewicht voorafgaand aan de zwangerschap. Dit betreft een afgeleide variabele voor Statline die het gewicht van een persoon aangeeft.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflglazenalcoholdrinker
Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft het gemiddeld aantal glazen alcohol per dag per drinker. Aan personen van 12 jaar of ouder worden vragen over de consumptie van alcohol gesteld.
 • 97,00: Niet van toepassing
 • 98,00: Weigert
 • 99,00: Weet niet
Gezaflglazenalcoholpp
Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft het gemiddeld aantal glazen alcohol per dag per persoon in de bevolking. Aan personen van 12 jaar of ouder worden vragen over de consumptie van alcohol gesteld.
 • 97,00: Niet van toepassing
 • 98,00: Weigert
 • 99,00: Weet niet
Gezaflgriepprik
Percentage personen van 16 jaar of ouder dat in de afgelopen 12 maanden een griepprik heeft gekregen. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon de afgelopen 12 maanden een griepprik heeft gekregen.
 • 1: Heeft griepprik gehad
 • 2: Heeft geen griepprik gehad
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflgroente5dagen
Percentage personen dat minstens 5 dagen per week minimaal 4 opscheplepels groente per dag eet [vanaf 14 t/m 70 jaar]. Voor kinderen vanaf 4 t/m 8 jaar geldt dat zij minstens 5 dagen per week minimaal 2 opscheplepels groente per dag eten. Voor jongeren vanaf 9 t/m 13 jaar en voor ouderen vanaf 71 jaar geldt dat zij minstens 5 dagen per week minimaal 3 opscheplepels groente per dag eten. Eén opscheplepel groente komt overeen met 50 gram. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon minimaal 5 dagen per week voldoende groente eet.
 • 1: Minimaal 5 dagen per week voldoende groente
 • 2: Minder dan 5 dagen per week voldoende groente
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflgroentenorm
Percentage personen dat elke dag minimaal 4 opscheplepels groente eet [vanaf 14 t/m 70 jaar]. Voor kinderen vanaf 4 t/m 8 jaar geldt dat zij dagelijks minimaal 2 opscheplepels groente eten. Voor jongeren vanaf 9 t/m 13 jaar en voor ouderen vanaf 71 jaar geldt dat zij dagelijks minimaal 3 opscheplepels groente eten. Eén opscheplepel groente komt overeen met 50 gram. Deze norm is afkomstig uit de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon voldoet aan norm van het Voedingscentrum over het eten van groente.
 • 1: Voldoet wel aan de groentenorm
 • 2: Voldoet niet aan de groentenorm
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflgvier
 • 1: Woont in g4-gemeente
 • 2: Woont niet in g4-gemeente
 • 7: Niet van toepassing
Gezaflherkomst
Deze variabele wordt gebruikt als achtergrondkenmerk in de gezondheidsenquête.
 • 1: Autochtoon
 • 2: Westers allochtoon totaal
 • 3: Niet-westers allochtoon totaal
Gezaflhuisartscontact
Contacten met de huisarts zijn: - bezoeken op het spreekuur, - visites van de huisarts, - telefonische consulten, - of andere contacten Contacten met een vervangende huisarts of met de huisartsenpost tellen hierbij ook mee. Contacten met de praktijkondersteuner en de praktijkverpleegkundige tellen niet mee. Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja, contact gehad met de huisarts in de afgelopen 12 maanden
 • 2: Nee, geen contact gehad met de huisarts de afgelopen 12 maanden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezaflhuisartscontactbevolking
Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft het gemiddelde aantal contacten met huisarts, in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum, per persoon in de bevolking. Het gemiddeld aantal contacten in de bevolking en het gemiddeld aantal contacten per patiënt is bepaald door de aantallen contacten in de periode van 14 dagen voorafgaand aan de enquêtedatum te vermenigvuldigen met de factor 26. [26 periodes van 14 dagen = 1 jaar]. Dit werd gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zo veel mogelijk te beperken.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflhuisartscontactpatient
Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft het gemiddelde aantal contacten met huisarts van personen die in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum minimaal 1 keer contact hebben gehad. Het gemiddeld aantal contacten in de bevolking en het gemiddeld aantal contacten per patiënt is bepaald door de aantallen contacten in de periode van 14 dagen voorafgaand aan de enquêtedatum te vermenigvuldigen met de factor 26. [26 periodes van 14 dagen = 1 jaar]. Dit werd gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zo veel mogelijk te beperken.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflhulpmiddelhoren
Aan personen van 4 jaar en ouder wordt gevraagd of ze auditieve hulpmiddelen gebruiken. Indien de persoon 'ja' op de vraag: 'heeft u een hoorapparaat?' of 'ja' op de vraag: 'heeft u een speciaal apparaat voor geluidsversterking, bijvoorbeeld voor telefoon of televisie?' antwoordt wordt gezegd dat deze een auditief hulpmiddel bezit. Voor kinderen tot 12 jaar worden deze vragen beantwoord door de ouder of verzorger.
 • 1: Wel hulpmiddel om te horen
 • 2: Geen hulpmiddel om te horen
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflhulpmiddelzien
Aan personen van 4 jaar en ouder wordt gevraagd of ze visuele hulpmiddelen hebben. Van personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: 'draagt u wel eens een bril of contactlenzen?' of 'ja' op de vraag: 'heeft u [nog] een ander hulpmiddel voor het zien of lezen?' wordt gezegd dat ze visuele hulpmiddelen hebben. Voor kinderen tot 12 jaar worden deze vragen beantwoord door de ouder of verzorger.
 • 1: Wel hulpmiddel om te zien
 • 2: Geen hulpmiddel om te zien
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflinkomenskwintiel
Kwintielen inkomen voor statline.
 • 1: Eerste kwintiel [laagste inkomens]
 • 2: Tweede kwintiel
 • 3: Derde kwintiel
 • 4: Vierde kwintiel
 • 5: Vijfde kwintiel [hoogste inkomens]
 • 9: Onbekend
Gezaflkankersrtanders
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrtborstkanker
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrtdarmkanker
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrthuidkanker
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrtleukemie
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrtlongkanker
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflkankersrtprostaatkanker
"Deze variabele representeert het wel of niet hebben gekozen van dit antwoord op de volgende meerkeuzevraag uit de vragenlijst: ""Welke soort of soorten kanker heeft u of heeft uw kind gehad?"""
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflleeftijdjongstekind
97: Geen kinderen in huishouden
Gezaflleeftijdoudstekind
97: Geen kinderen in huishouden
Gezaflleeftijdsklassenfijn
Achtergrondkenmerk leeftijd voor Statline: indeling in klassen fijn.
 • 1: 0 t/m 3 jaar
 • 10: 65 t/m 74 jaar
 • 11: 75 jaar of ouder
 • 2: 4 t/m 11 jaar
 • 3: 12 t/m 15 jaar
 • 4: 16 t/m 19 jaar
 • 5: 20 t/m 29 jaar
 • 6: 30 t/m 39 jaar
 • 7: 40 t/m 49 jaar
 • 8: 50 t/m 54 jaar
 • 9: 55 t/m 64 jaar
 • 97: Niet van toepassing
Gezaflleeftijdsklassengrof
Achtergrondkenmerk leeftijd voor Statline: indeling in klassen grof
 • 1: 0 t/m 11 jaar
 • 2: 12 t/m 17 jaar
 • 3: 18 jaar of ouder
 • 7: Niet van toepassing
Gezafllengte
"Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ""Hoe lang bent u? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen.""."
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezafllengtestatline
Eigen opgave van de lengte van de personen van 18 jaar of ouder in cm zonder schoenen. Dit betreft een afgeleide variabele voor Statline die de lengte van een persoon aangeeft.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflmantelzorg
De vraag naar mantelzorg of informele hulp luidt: 'De volgende vraag gaat over het geven van zorg of andere hulp aan mensen met gezondheidsproblemen of ouderdomsklachten. Geeft u minstens één keer per week dergelijke hulp aan één of meer mensen? Het gaat hier om onbetaalde hulp.'. Als het antwoord ja is, wordt gevraagd hoeveel uur hulp per week gemiddeld wordt gegeven en of deze hulp korter dan 3 maanden of 3 maanden of langer wordt gegeven. Als mantelzorger worden mensen gerekend die minimaal 8 uur per week zorg geven en/of die 3 maanden of langer hulp geven. Deze vragen worden gesteld aan personen van 15 jaar of ouder.
 • 1: Geeft mantelzorg
 • 2: Geeft geen mantelzorg
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflmatigovergewicht
Dit betreft een afgeleide variabele. Of een persoon matig overgewicht heeft wordt berekend voor kinderen van 4 jaar en ouder. Als het kind jonger is dan 12 jaar dan worden de lengte en het gewicht door de ouder of verzorger ingevuldEen maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index [BMI]. Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht bij volwassenen van 20 jaar of ouder. De criteria luiden als volgt: BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht Omdat kinderen nog groeien is één vaste waarde voor ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht en ernstig overgewicht, zoals dat bij volwassenen het geval is, niet bruikbaar. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk. Bij meisjes is de waarde gemiddeld iets hoger dan bij jongens. In 2000 zijn door de International Obesity Task Force van de World Health Organisation op basis van 6 grote internationale groeistudies [waaronder de 1997-versie van Nederland] criteria voorgesteld voor het vaststellen van overgewicht en ernstig overgewicht bij kinderen jonger dan 18 jaar. Per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes zijn afkappunten bepaald voor de BMI waarboven dan sprake is van overgewicht of ernstig overgewicht [Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M. Dietz W.H. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide. International survey. BMJ 2000:320:1-6]. Deze criteria zijn zó gekozen dat deze vanaf 18 jaar corresponderen met de geaccepteerde waarden voor overgewicht [BMI >= 25 kg/m2] en ernstig overgewicht [BMI >= 30 kg/m2]. In 2007 zijn op basis van dezelfde studies, afkappunten voor ondergewicht en normaal gewicht bij kinderen bepaald. Per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes [Cole, T. J., K. M. Flegal, Nicholls, D., Jackson, A.A. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey.BMJ 2007 335: 1-8]. Ondergewicht bij kinderen is te classificeren in verschillende gradaties die vanaf 18 jaar corresponderen met een BMI van 18,5, 17 of 16 kg/m2. De criteria voor ondergewicht en normaal gewicht voor deze tabel zijn zo gekozen dat deze in overeenstemming zijn met een BMI van 17,0 kg/m2 en 25,0 kg/m2 op 18-jarige leeftijd. Deze definitie van ondergewicht sluit voor personen onder de 18 jaar aan bij de definitie van de World Health Organization voor een laag gewicht naar lengte bij kinderen. Daarnaast wordt deze grens aanbevolen door de onderzoekers van bovenstaande studie [Cole et al, 2007]. Tevens wordt deze grens voor ondergewicht gebruikt in de Nederlandse groeidiagrammen, ontwikkeld door TNO. Voor 18 en 19-jarigen zijn grenswaarden voor ondergewicht geschat door lineair te interpoleren tussen de grenswaarden voor 17-jarigen en 20-jarigen. In de tabellen zijn niet betrokken de respondenten met onbekende lengte en / of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen 20 jaar of ouder met een BMI van kleiner dan 14 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2 en personen jonger dan 20 jaar met een BMI van kleiner dan 10 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2.
 • 1: Ja, matig overgewicht
 • 2: Nee, geen matig overgewicht
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezaflmeerling
Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of de persoon deel uit maakt van een meerling.
 • 1: Ja, kind is onderdeel van een meerling
 • 2: Nee, kind is geen onderdeel van een meerling
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Weet niet
Gezaflminstens1adlbep
Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon minstens één ADL-beperking heeft. De ADL-indicator [Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen] is gebaseerd op de volgende 10 vragen: 1. Eten en drinken 2. Gaan zitten en opstaan uit een stoel 3. In- en uit bed stappen 4. Aan- en uitkleden 5. Zich verplaatsen naar een andere kamer op dezelfde verdieping 6. De trap op- en aflopen 7. De woning verlaten en binnengaan 8. Zich verplaatsen buitenshuis 9. Het gezicht en de handen wassen 10. Zich volledig wassen De 4 antwoordcategorieën op deze vragen zijn: zonder moeite met enige moeite met grote moeite alleen met hulp van anderen. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 10 vragen met 'met grote moeite' of 'alleen met hulp van anderen' antwoordt. Deze vragen worden gesteld aan personen van 55 jaar of ouder. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 10 vragen met 'met grote moeite' of 'alleen met hulp van anderen' antwoordt.
 • 1: Ten minste 1 adl-beperking
 • 2: Geen adl-beperking[en]
 • 7: Niet van toepassing
Gezaflminstens1iadlbep
De IADL is een set vragen naar moeite hebben met een aantal alledaagse huishoudelijke vaardigheden: Maaltijden bereiden, telefoneren, boodschappen doen, op tijd de juiste medicijnen innemen, het doen van licht en zwaar huishoudelijk werk, het bijhouden van geldzaken en dagelijkse administratie. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon minstens één IADL-beperking heeft.
 • 1: Ten minste 1 iadl-beperking
 • 2: Geen iadl-beperking[en]
 • 7: Niet van toepassing
Gezaflminstens1oesobep
De OESO-indicator [Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling] is gebaseerd op de volgende 7 vragen over vaardigheden: 1. Een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen [zo nodig met hoorapparaat] 2. Met één andere persoon een gesprek voeren [zo nodig met hoorapparaat] 3. Kleine letters in de krant lezen [zo nodig met bril of contactlenzen] 4. Op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen [zo nodig met bril of contactlenzen] 5. Een voorwerp van 5 kilo, bijv. een volle boodschappentas 10 meter dragen 6. Rechtop staand kunnen bukken en iets van de grond oppakken 7. 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan [zo nodig met stok] Antwoordcategorieën op deze vragen zijn: zonder moeite: met enige moeite: met grote moeite: kan niet. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt. Deze vragen worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
 • 1: Ten minste 1 oeso-beperking
 • 2: Geen oeso-beperking[en]
 • 7: Niet van toepassing
Gezaflnormaalgewicht
Dit betreft een afgeleide variabele. Of een persoon een normaal gewicht heeftt heeft wordt berekend voor kinderen van 4 jaar en ouder. Als het kind jonger is dan 12 jaar dan worden de lengte en het gewicht door de ouder of verzorger ingevuldEen maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index [BMI]. Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht bij volwassenen van 20 jaar of ouder. De criteria luiden als volgt: BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht Omdat kinderen nog groeien is één vaste waarde voor ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht en ernstig overgewicht, zoals dat bij volwassenen het geval is, niet bruikbaar. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk. Bij meisjes is de waarde gemiddeld iets hoger dan bij jongens. In 2000 zijn door de International Obesity Task Force van de World Health Organisation op basis van 6 grote internationale groeistudies [waaronder de 1997-versie van Nederland] criteria voorgesteld voor het vaststellen van overgewicht en ernstig overgewicht bij kinderen jonger dan 18 jaar. Per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes zijn afkappunten bepaald voor de BMI waarboven dan sprake is van overgewicht of ernstig overgewicht [Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M. Dietz W.H. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide. International survey. BMJ 2000:320:1-6]. Deze criteria zijn zó gekozen dat deze vanaf 18 jaar corresponderen met de geaccepteerde waarden voor overgewicht [BMI >= 25 kg/m2] en ernstig overgewicht [BMI >= 30 kg/m2]. In 2007 zijn op basis van dezelfde studies, afkappunten voor ondergewicht en normaal gewicht bij kinderen bepaald. Per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes [Cole, T. J., K. M. Flegal, Nicholls, D., Jackson, A.A. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey.BMJ 2007 335: 1-8]. Ondergewicht bij kinderen is te classificeren in verschillende gradaties die vanaf 18 jaar corresponderen met een BMI van 18,5, 17 of 16 kg/m2. De criteria voor ondergewicht en normaal gewicht voor deze tabel zijn zo gekozen dat deze in overeenstemming zijn met een BMI van 17,0 kg/m2 en 25,0 kg/m2 op 18-jarige leeftijd. Deze definitie van ondergewicht sluit voor personen onder de 18 jaar aan bij de definitie van de World Health Organization voor een laag gewicht naar lengte bij kinderen. Daarnaast wordt deze grens aanbevolen door de onderzoekers van bovenstaande studie [Cole et al, 2007]. Tevens wordt deze grens voor ondergewicht gebruikt in de Nederlandse groeidiagrammen, ontwikkeld door TNO. Voor 18 en 19-jarigen zijn grenswaarden voor ondergewicht geschat door lineair te interpoleren tussen de grenswaarden voor 17-jarigen en 20-jarigen. In de tabellen zijn niet betrokken de respondenten met onbekende lengte en / of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen 20 jaar of ouder met een BMI van kleiner dan 14 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2 en personen jonger dan 20 jaar met een BMI van kleiner dan 10 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2.
 • 1: Ja, normaal gewicht
 • 2: Nee, geen normaal gewicht
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezaflnormgezondbewegen
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen wordt berekend voor personen van 12 jaar en ouder. De Nederlandse norm is gebaseerd op MET-waarden: 1 MET komt overeen met het energieverbruik van rustig zitten en 5 MET komt overeen met een energieverbruik van 5 maal dit rustmetabolisme. Volgens deze norm moeten jongeren van 12 tot 18 jaar dagelijks minimaal een uur matig intensieve lichamelijke activiteit [MET-waarde = 5] verrichten, bijvoorbeeld aerobics of hardlopen. Personen vanaf 18 jaar dienen minimaal een half uur matig intensieve activiteit te verrichten op tenminste vijf dagen van de week. Voor personen van 18 tot 55 jaar geldt dat de MET-waarde = 4 moet zijn, bijvoorbeeld: stevig wandelen of fietsen. Voor 55 plussers is het voldoende als de MET-waarde = 3 bedraagt, bijvoorbeeld: normaal wandelen of fietsen. Het cijfer is samengesteld aan de hand van de standaardtabel van[leeftijdsspecifieke] intensiteitswaarden per activiteit en de bijbehorende opgaven van de tijdsduren en aantal weekdagen. Voor de jaren vanaf 2012 zijn enkele aannames in de berekening van het percentage personen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen aangepast. Dit is gedaan in overleg met het RIVM in het kader van de Gezondheidsmonitor 2012, een onderzoek waarin ook naar lichamelijke activiteit is gevraagd. Hierdoor zijn de percentages vanaf 2012 niet goed vergelijkbaar met de percentages in de voorgaande jaren. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
 • 1: Inactief [volw 0 dgn jong 0 tm 2 dgn pw voldoende bewegen]
 • 2: Semi-actief [volw 1 tm 4 dgn jong 3 tm 6 dgn pw voldoende bewegen]
 • 3: Normactief [volw ten minste 5 dgn jong 7 dgn pw voldoende bewegen]
 • 9: Onbekend
Gezaflobesitas
Dit betreft een afgeleide variabele. Of een persoon obesitas heeft wordt berekend voor kinderen van 4 jaar en ouder. Als het kind jonger is dan 12 jaar dan worden de lengte en het gewicht door de ouder of verzorger ingevuldEen maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index [BMI]. Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht bij volwassenen van 20 jaar of ouder. De criteria luiden als volgt: BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht Omdat kinderen nog groeien is één vaste waarde voor ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht en ernstig overgewicht, zoals dat bij volwassenen het geval is, niet bruikbaar. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk. Bij meisjes is de waarde gemiddeld iets hoger dan bij jongens. In 2000 zijn door de International Obesity Task Force van de World Health Organisation op basis van 6 grote internationale groeistudies [waaronder de 1997-versie van Nederland] criteria voorgesteld voor het vaststellen van overgewicht en ernstig overgewicht bij kinderen jonger dan 18 jaar. Per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes zijn afkappunten bepaald voor de BMI waarboven dan sprake is van overgewicht of ernstig overgewicht [Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M. Dietz W.H. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide. International survey. BMJ 2000320:1-6]. Deze criteria zijn zó gekozen dat deze vanaf 18 jaar corresponderen met de geaccepteerde waarden voor overgewicht [BMI >= 25 kg/m2] en ernstig overgewicht [BMI >= 30 kg/m2]. In 2007 zijn op basis van dezelfde studies, afkappunten voor ondergewicht en normaal gewicht bij kinderen bepaald. Per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes [Cole, T. J., K. M. Flegal, Nicholls, D., Jackson, A.A. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey.BMJ 2007 335: 1-8]. Ondergewicht bij kinderen is te classificeren in verschillende gradaties die vanaf 18 jaar corresponderen met een BMI van 18,5, 17 of 16 kg/m2. De criteria voor ondergewicht en normaal gewicht voor deze tabel zijn zo gekozen dat deze in overeenstemming zijn met een BMI van 17,0 kg/m2 en 25,0 kg/m2 op 18-jarige leeftijd. Deze definitie van ondergewicht sluit voor personen onder de 18 jaar aan bij de definitie van de World Health Organization voor een laag gewicht naar lengte bij kinderen. Daarnaast wordt deze grens aanbevolen door de onderzoekers van bovenstaande studie [Cole et al, 2007]. Tevens wordt deze grens voor ondergewicht gebruikt in de Nederlandse groeidiagrammen, ontwikkeld door TNO. Voor 18 en 19-jarigen zijn grenswaarden voor ondergewicht geschat door lineair te interpoleren tussen de grenswaarden voor 17-jarigen en 20-jarigen. In de tabellen zijn niet betrokken de respondenten met onbekende lengte en / of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen 20 jaar of ouder met een BMI van kleiner dan 14 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2 en personen jonger dan 20 jaar met een BMI van kleiner dan 10 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2.
 • 1: Ja, obesitas [ernstig overgewicht]
 • 2: Nee, geen obesitas [ernstig overgewicht]
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezaflondergewicht
Dit betreft een afgeleide variabele. Of een persoon ondergewicht heeft wordt berekend voor kinderen van 4 jaar en ouder. Als het kind jonger is dan 12 jaar dan worden de lengte en het gewicht door de ouder of verzorger ingevuldEen maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index [BMI]. Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht bij volwassenen van 20 jaar of ouder. De criteria luiden als volgt: BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht Omdat kinderen nog groeien is één vaste waarde voor ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht en ernstig overgewicht, zoals dat bij volwassenen het geval is, niet bruikbaar. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk. Bij meisjes is de waarde gemiddeld iets hoger dan bij jongens. In 2000 zijn door de International Obesity Task Force van de World Health Organisation op basis van 6 grote internationale groeistudies [waaronder de 1997-versie van Nederland] criteria voorgesteld voor het vaststellen van overgewicht en ernstig overgewicht bij kinderen jonger dan 18 jaar. Per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes zijn afkappunten bepaald voor de BMI waarboven dan sprake is van overgewicht of ernstig overgewicht [Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M. Dietz W.H. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide. International survey. BMJ 2000:320:1-6]. Deze criteria zijn zó gekozen dat deze vanaf 18 jaar corresponderen met de geaccepteerde waarden voor overgewicht [BMI >= 25 kg/m2] en ernstig overgewicht [BMI >= 30 kg/m2]. In 2007 zijn op basis van dezelfde studies, afkappunten voor ondergewicht en normaal gewicht bij kinderen bepaald. Per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes [Cole, T. J., K. M. Flegal, Nicholls, D., Jackson, A.A. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey.BMJ 2007 335: 1-8]. Ondergewicht bij kinderen is te classificeren in verschillende gradaties die vanaf 18 jaar corresponderen met een BMI van 18,5, 17 of 16 kg/m2. De criteria voor ondergewicht en normaal gewicht voor deze tabel zijn zo gekozen dat deze in overeenstemming zijn met een BMI van 17,0 kg/m2 en 25,0 kg/m2 op 18-jarige leeftijd. Deze definitie van ondergewicht sluit voor personen onder de 18 jaar aan bij de definitie van de World Health Organization voor een laag gewicht naar lengte bij kinderen. Daarnaast wordt deze grens aanbevolen door de onderzoekers van bovenstaande studie [Cole et al, 2007]. Tevens wordt deze grens voor ondergewicht gebruikt in de Nederlandse groeidiagrammen, ontwikkeld door TNO. Voor 18 en 19-jarigen zijn grenswaarden voor ondergewicht geschat door lineair te interpoleren tussen de grenswaarden voor 17-jarigen en 20-jarigen. In de tabellen zijn niet betrokken de respondenten met onbekende lengte en / of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen 20 jaar of ouder met een BMI van kleiner dan 14 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2 en personen jonger dan 20 jaar met een BMI van kleiner dan 10 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2.
 • 1: Ja, ondergewicht
 • 2: Nee, geen ondergewicht
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezaflopleidingsniveaugevolgd
De door een persoon hoogst gevolgde opleidingsniveau.
 • 1: Basisonderwijs
 • 2: Vmbo, avo onderbouw, mbo 1
 • 3: Mbo 2,3,4, havo, vwo
 • 4: Hbo-, wo-bachelor
 • 5: Hbo-, wo-master, doctor
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Gezaflopleidingsniveauvoltooid
 • 1: Basisonderwijs
 • 2: Vmbo, avo onderbouw, mbo 1
 • 3: Mbo 2,3,4, havo, vwo
 • 4: Hbo-, wo-bachelor
 • 5: Hbo-, wo-master, doctor
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Gezafloplnivgevolgd1verzorger
De door een persoon hoogst gevolgde opleidingsniveau.
 • 1: Basisonderwijs
 • 2: Vmbo, avo onderbouw, mbo 1
 • 3: Mbo 2,3,4, havo, vwo
 • 4: Hbo-, wo-bachelor
 • 5: Hbo-, wo-master, doctor
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Gezafloplnivgevolgd2verzorger
De door een persoon hoogst gevolgde opleidingsniveau.
 • 1: Basisonderwijs
 • 2: Vmbo, avo onderbouw, mbo 1
 • 3: Mbo 2,3,4, havo, vwo
 • 4: Hbo-, wo-bachelor
 • 5: Hbo-, wo-master, doctor
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Gezafloplnivvoltooid1verzorger
 • 1: Basisonderwijs
 • 2: Vmbo, avo onderbouw, mbo 1
 • 3: Mbo 2,3,4, havo, vwo
 • 4: Hbo-, wo-bachelor
 • 5: Hbo-, wo-master, doctor
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Gezafloplnivvoltooid2verzorger
 • 1: Basisonderwijs
 • 2: Vmbo, avo onderbouw, mbo 1
 • 3: Mbo 2,3,4, havo, vwo
 • 4: Hbo-, wo-bachelor
 • 5: Hbo-, wo-master, doctor
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Gezafloplnivvoltooidva25jr
De variabelen wordt alleen gevuld voor respondenten van 25 jaar en ouder. Opleiding: voltooid opleidingsniveau, vanaf 25 jaar: afgeleide variabele voor statline.
 • 1: Basisonderwijs
 • 2: Vmbo, avo onderbouw, mbo 1
 • 3: Mbo 2,3,4, havo, vwo
 • 4: Hbo-, wo-bachelor
 • 5: Hbo-, wo-master, doctor
 • 7: Niet van toepassing
 • 9: Onbekend
Gezaflovergewicht
Dit betreft een afgeleide variabele. Of een persoon overgewicht heeft wordt berekend voor kinderen van 4 jaar en ouder. Als het kind jonger is dan 12 jaar dan worden de lengte en het gewicht door de ouder of verzorger ingevuld. Een maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index [BMI]. Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht bij volwassenen van 20 jaar of ouder. De criteria luiden als volgt: BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht Omdat kinderen nog groeien is één vaste waarde voor ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht en ernstig overgewicht, zoals dat bij volwassenen het geval is, niet bruikbaar. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk. Bij meisjes is de waarde gemiddeld iets hoger dan bij jongens. In 2000 zijn door de International Obesity Task Force van de World Health Organisation op basis van 6 grote internationale groeistudies [waaronder de 1997-versie van Nederland] criteria voorgesteld voor het vaststellen van overgewicht en ernstig overgewicht bij kinderen jonger dan 18 jaar. Per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes zijn afkappunten bepaald voor de BMI waarboven dan sprake is van overgewicht of ernstig overgewicht [Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M. Dietz W.H. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide. International survey. BMJ 2000320:1-6]. Deze criteria zijn zó gekozen dat deze vanaf 18 jaar corresponderen met de geaccepteerde waarden voor overgewicht [BMI >= 25 kg/m2] en ernstig overgewicht [BMI >= 30 kg/m2]. In 2007 zijn op basis van dezelfde studies, afkappunten voor ondergewicht en normaal gewicht bij kinderen bepaald. Per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes [Cole, T. J., K. M. Flegal, Nicholls, D., Jackson, A.A. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey.BMJ 2007 335: 1-8]. Ondergewicht bij kinderen is te classificeren in verschillende gradaties die vanaf 18 jaar corresponderen met een BMI van 18,5, 17 of 16 kg/m2. De criteria voor ondergewicht en normaal gewicht voor deze tabel zijn zo gekozen dat deze in overeenstemming zijn met een BMI van 17,0 kg/m2 en 25,0 kg/m2 op 18-jarige leeftijd. Deze definitie van ondergewicht sluit voor personen onder de 18 jaar aan bij de definitie van de World Health Organization voor een laag gewicht naar lengte bij kinderen. Daarnaast wordt deze grens aanbevolen door de onderzoekers van bovenstaande studie [Cole et al, 2007]. Tevens wordt deze grens voor ondergewicht gebruikt in de Nederlandse groeidiagrammen, ontwikkeld door TNO. Voor 18 en 19-jarigen zijn grenswaarden voor ondergewicht geschat door lineair te interpoleren tussen de grenswaarden voor 17-jarigen en 20-jarigen. In de tabellen zijn niet betrokken de respondenten met onbekende lengte en / of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen 20 jaar of ouder met een BMI van kleiner dan 14 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2 en personen jonger dan 20 jaar met een BMI van kleiner dan 10 kg/m2 of groter dan 45 kg/m2.
 • 1: Ja, overgewicht
 • 2: Nee, geen overgewicht
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezafloverigedrugs12mnd
 • 1: Ja, overige drugs gebruikt in de afgelopen 12 maanden
 • 2: Nee, geen overige drugs gebruikt in de afgelopen 12 maanden
 • 7: Niet van toepassing
Gezafloverigedrugs30dagen
 • 1: Ja, overige drugs gebruikt in de afgelopen 30 dagen
 • 2: Nee, geen overige drugs gebruikt in de afgelopen 30 dagen
 • 7: Niet van toepassing
Gezafloverigedrugsooit
 • 1: Ja, ooit overige drugs gebruikt
 • 2: Nee, nooit overige drugs gebruikt
 • 7: Niet van toepassing
Gezaflovermatigdrinker
Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon in de bevolking gemiddeld 3 of meer glazen alcohol per dag drinkt [overmatige drinker]. Deze variabele geeft aan of personen van 12 jaar of ouder overmatig drinken. Voor de jaren 2010 en 2011 geldt dat een overmatige drinker iemand is die 21 of meer glazen alcohol per week drinkt. Voor de jaren vanaf 2012 wordt er een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Voor een man geldt dat hij een overmatige drinker is als hij meer dan 21 glazen per week drinkt. Een vrouw wordt als overmatig drinker geclassificeerd als zij meer dan 14 glazen per week drinkt. Door deze wijziging in de definitie kunnen de cijfers van 2010 en 2011 niet zonder meer vergelijken worden met de cijfers vanaf 2012.
 • 1: Overmatig drinker
 • 2: Geen overmatig drinker
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflovermatigdrinkerdrinker
Percentage van de drinkers van 12 jaar of ouder dat meer dan 21 glazen per week [mannen] of meer dan 14 glazen per week [vrouwen] drinkt.
 • 1: Overmatig drinker
 • 2: Geen overmatig drinker
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflpsychischongezondmhi
Personen van 12 jaar of ouder dat minder dan 60 scoort op de MHI vragenlijst worden gezien als psychisch ongezond. Bij de positief geformuleerde vragen van de MHI vragenlijst [vraag 3 en 5] zijn voor de antwoordcategorieën in volgorde de waarden 5, 4, 3, 2, 1, en 0 toegekend. Bij de negatief geformuleerde vragen [vraag 1, 2 en 4] zijn precies de omgekeerde waarden toegekend. Vervolgens zijn per persoon de somscores berekend en zijn deze vermenigvuldigd met 4, zodat de minimale somscore van een persoon 0 [zeer ongezond]en de maximale score 100 [perfect gezond] kan bedragen. Bij een score van 60 of meer is een respondent gekwalificeerd als gezond en bij een score van minder dan 60 als ongezond.
 • 1: Psychisch ongezond
 • 2: Psychisch gezond
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflpsycholoogcontactbev
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft het gemiddelde aantal contacten met de psycholoog, psychiater of psychotherapeut, in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum, per persoon in de bevolking.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflpsycholoogcontactpatient
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft het gemiddelde aantal contacten met de psycholoog, psychiater of psychotherapeut, in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum, per persoon die afgelopen 12 maanden naar de psycholoog, psychiater of psychotherapeut is geweest [patiënt].
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflrcberoerte
Voor kinderen tot 12 jaar wordt aangenomen dat zij nooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfract hebben gehad en zij krijgen daarom de code 2.
 • 1: Wel beroerte gehad in de afgelopen 12 maanden
 • 2: Geen beroerte gehad in de afgelopen 12 maanden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflrchartinfarct
Voor kinderen tot 12 jaar wordt aangenomen dat zij nooit een hartinfacrt hebben gehad en zij krijgen daarom de code 2.
 • 1: Wel hartinfarct gehad in de afgelopen 12 maanden
 • 2: Geen hartinfarct gehad in de afgelopen 12 maanden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflrckanker
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Wel kanker gehad in de afgelopen 12 maanden
 • 2: Geen kanker gehad in de afgelopen 12 maanden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflredenziekenhuisbevalling
Deze vraag wordt alleen gesteld aan vrouwen die in de 2 jaar voorafgaand aan het vraaggesprek zijn bevallen van een of meerdere kinderen en waarvan de laatste bevaling in het ziekenhuis plaats vond. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of de bevalling al dan niet van te voren gepland in het ziekenhuis plaats vond, en wat de reden was indien niet van te voren gepland.
 • 1: Van te voren gepland
 • 2: Niet van te voren gepland, maar vanwege complicaties tijdens zwangerschap
 • 3: Niet van te voren gepland, maar vanwege complicaties tijdens bevalling
 • 4: Niet van te voren gepland, maar vanwege andere reden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezaflrisicoongeplandzwanger
Percentage van de seksueel actieve vrouwen van 16 tot en met 49 jaar dat risico loopt op een ongeplande zwangerschap. Vrouwen zijn seksueel actief als ze in de afgelopen 12 maanden seks hebben gehad. Risico op een ongeplande zwangerschap wordt gelopen als een vrouw seks heeft zonder dat zij of haar partner voorbehoedsmiddelen gebruikt en zij niet al zwanger is of dat probeert te worden. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een seksueel actieve vrouw risico loopt op een ongeplande zwangerschap.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflrisicovolleseks
Percentage personen van 16 jaar of ouder dat risicovolle seks heeft gehad. Het gaat daarbij om het laatste seksuele contact [dat in de afgelopen 12 maanden moet hebben plaatsgevonden]. Risicovolle seks is gedefinieerd als geslachtsgemeenschap of anale seks die onbeschermd [zonder condoom] plaatsvindt met een partner waar iemand geen vaste relatie mee heeft. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of persoon risicovolle seks [onbeschermd met losse of betaalde partner] bij laatste seksuele contact heeft gehad.
 • 1: Weinig risico
 • 2: Onbeschermd contact met losse partner
 • 3: Onbeschermd contact met betaalde partner
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflrookjarenexsigrokers
De vragen over roken worden gesteld aan personen van 12 jaar en ouder. Dit betreft een afgeleide variabele die het aantal jaren aangeeft dat een ex-sigarettenroker sigaretten heeft gerookt.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflrookjarenrokers
Dit betreft een afgeleide variabele die het aantal jaren aangeeft dat de roker sigaretten rookt. Aantal jaren dat een huidige roker van 12 jaar en ouder sigaretten rookt. Voor personen die gestopt zijn met het roken van sigaretten maar die op het moment van enquêtering nog wel sigaren en/of pijp roken is de gehele periode als rookjaren gerekend.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflrookjarensigrokers
Dit betreft een afgeleide variabele die het aantal jaren aangeeft dat de roker sigaretten rookt. Aantal jaren dat een huidige sigarettenroker van 12 jaar en ouder sigaretten rookt. Voor personen die gestopt zijn met het roken van sigaretten maar die op het moment van enquêtering nog wel sigaren en/of pijp roken is de gehele periode als rookjaren gerekend. Dit betreft een afgeleide variabele die het aantal jaren aangeeft dat de roker sigaretten rookt.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflrookstatus
Aan de hand van verschillende vragen over huidig en vroeger rookgedrag wordt vastgesteld of iemand roker of ex-roker [rookt nu niet maar vroeger wel] is, of nog nooit gerookt heeft. Deze vragen worden gesteld aan personen van 12 jaar en ouder. Dit betreft een afgeleide variabele die de rookstatus van een persoon aangeeft, d.w.z. of iemand roker, ex-roker of nooit-roker is.
 • 1: Roker
 • 2: Ex-roker
 • 3: Heeft nooit gerookt
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflseksuelevoorkeur
 • 1: Heteroseksueel
 • 2: Homoseksueel/lesbisch
 • 3: Biseksueel
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflsigarettenpersigroker
Aantal sigaretten per dag per sigarettenroker van 12 jaar of ouder in de bevolking. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft hoeveel sigaretten een sigarettenroker gemiddeld per dag rookt.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflsigarettenroker
Deze variabele wordt afgeleid uit de antwoorden op de vraag of iemand wel eens rookt en zo ja, of hij/zij dan sigaretten uit een pakje en/of zelfgerolde sigaretten rookt. De vragen over roken worden gesteld aan personen van 12 jaar en ouder. Dit betreft een afleiding die aangeeft of een persoon wel of geen sigarettenroker is.
 • 1: Sigarettenroker
 • 2: Geen sigarettenroker
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflspecialist
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Ja, contact gehad met de specialist in de afgelopen 12 maanden
 • 2: Nee, geen contact gehad met de specialist in de afgelopen 12 maanden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Onbekend, weet niet
Gezaflspecialistcontactbev
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Het gemiddeld aantal contacten in de bevolking en het gemiddeld aantal contacten per patiënt is bepaald door de aantallen contacten in de periode van 14 dagen voorafgaand aan de enquêtedatum te vermenigvuldigen met de factor 26. [26 periodes van 14 dagen = 1 jaar]. Dit werd gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zo veel mogelijk te beperken.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflspecialistcontactpatient
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Het gemiddeld aantal contacten in de bevolking en het gemiddeld aantal contacten per patiënt is bepaald door de aantallen contacten in de periode van 14 dagen voorafgaand aan de enquêtedatum te vermenigvuldigen met de factor 26. [26 periodes van 14 dagen = 1 jaar]. Dit werd gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zo veel mogelijk te beperken.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflsporter
Percentage personen van 12 jaar of ouder dat minimaal 1 keer per week sport. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon wel of niet tenminste 1 keer per week sport.
 • 1: Sport minder dan 1 dag per week
 • 2: Sport ten minste 1 dag per week
 • 9: Onbekend
Gezaflstarteu
 • 1: Binnen twee weken beschikbaar
 • 2: Vanaf twee weken tot drie maanden beschikbaar
 • 3: Vanaf drie maanden tot zes maanden beschikbaar
 • 4: Vanaf zes maanden of later beschikbaar
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflstartwrk
 • 1: Binnen twee weken beschikbaar
 • 2: Vanaf twee weken tot drie maanden beschikbaar
 • 3: Vanaf drie maanden tot zes maanden beschikbaar
 • 4: Vanaf zes maanden of later beschikbaar
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflstopjarenexsigrokers
De vragen over roken worden gesteld aan personen van 12 jaar en ouder. Dit betreft een afgeleide variabele die het aantal jaren aangeeft sinds een ex-sigarettenroker is gestopt met sigaretten roken.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezaflstoppogingen
Het gaat hier om rokers die in de 12 maanden voorafgaand aan het interview wel eens geprobeerd hebben om te stoppen met roken, en die dat bij zo'n poging wel eens 24 uur of langer hebben volgehouden om niet te roken. De vragen over roken worden gesteld aan personen van 12 jaar en ouder. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een roker afgelopen jaar een stoppoging heeft gedaan.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezaflstoppogingsigroker
Het gaat hier om sigarettenrokers die in de 12 maanden voorafgaand aan het interview wel eens geprobeerd hebben om te stoppen met roken, en die dat bij zo'n poging wel eens 24 uur of langer hebben volgehouden om niet te roken. De vragen over roken worden gesteld aan personen van 12 jaar en ouder. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een sigarettenroker afgelopen jaar een stoppoging heeft gedaan.
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezafltandartscontact
Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg worden niet meegeteld. Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. De vragen over de tandarts worden niet gesteld aan kinderen jonger dan 1 jaar.
 • 1: Ja, contact met de tandarts in de afgelopen 12 maanden
 • 2: Nee, geen contact met de tandarts in de afgelopen 12 maanden
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezafltandartscontactbevolking
Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg worden niet meegeteld.Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. De vragen over de tandarts worden niet gesteld aan kinderen jonger dan 1 jaar. Het gemiddeld aantal contacten in de bevolking en het gemiddeld aantal contacten per patiënt is bepaald door de aantallen contacten in de periode van 14 dagen voorafgaand aan de enquêtedatum te vermenigvuldigen met de factor 26. [26 periodes van 14 dagen = 1 jaar]. Dit werd gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zo veel mogelijk te beperken.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezafltandartscontactpatient
Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg worden niet meegeteld. Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. De vragen over de tandarts worden niet gesteld aan kinderen jonger dan 1 jaar. Het gemiddeld aantal contacten in de bevolking en het gemiddeld aantal contacten per patiënt is bepaald door de aantallen contacten in de periode van 14 dagen voorafgaand aan de enquêtedatum te vermenigvuldigen met de factor 26 [26 periodes van 14 dagen = 1 jaar]. Dit werd gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zo veel mogelijk te beperken.
 • 997: Niet van toepassing
 • 998: Weigert
 • 999: Weet niet
Gezafltype1suikerziekte
Personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u suikerziekte? En met 'ja' op twee vervolgvragen: Gebruikt u hiervoor op dit moment insuline én Bent u insuline gaan gebruiken binnen 6 maanden nadat bij u suikerziekte was vastgesteld worden gedefinieerd als hebbende suikerziekte type 1. Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger.
 • 1: Suikerziekte type1
 • 2: Geen suikerziekte type 1
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezafltype2suikerziekte
Personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u suikerziekte? en niet behorend tot de suikerziekte type1 personen.
 • 1: Suikerziekte type 2
 • 2: Geen suikerziekte type 2
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflvermogenskwintiel
Kwintielen vermogen voor statline.
 • 1: Eerste kwintiel [laagste vermogens]
 • 2: Tweede kwintiel
 • 3: Derde kwintiel
 • 4: Vierde kwintiel
 • 5: Vijfde kwintiel [hoogste vermogens]
 • 9: Onbekend
Gezaflvisnorm
Percentage personen dat minimaal 2 dagen per week vis eet, waarvan minstens 1 dag vette vis, zoals zalm, haring en makreel. Deze norm is afkomstig uit de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft of een persoon voldoet aan norm van het Voedingscentrum over het eten van vis.
 • 1: Voldoet aan de visnorm
 • 2: Voldoet niet aan de visnorm
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflwaargeborenkind
Het gaat om de plek van de laatste bevalling. Deze vraag wordt gesteld aan vrouwen die in de 2 jaar voorafgaand aan het vraaggesprek van een of meerdere kinderen zijn bevallen. Dit betreft een afgeleide variabele die aangeeft op welke plek de geboorte van het kind / de kinderen heeft plaatsgevonden.
 • 1: Thuis
 • 2: In het ziekenhuis
 • 3: Ergens anders
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezaflwelvaartskwintiel
Kwintielen welvaart voor statline.
 • 1: Eerste kwintiel [laagste welvaart]
 • 2: Tweede kwintiel
 • 3: Derde kwintiel
 • 4: Vierde kwintiel
 • 5: Vijfde kwintiel [hoogste welvaart]
 • 9: Onbekend
Gezaflwerken
Een persoon is werkzaam als hij/zij betaald werk heeft. Het aantal uren dat hij/zij werkt is hierbij niet van belang.
 • 1: Persoon is werkzaam [ongeacht aantal uren]
 • 2: Persoon is niet werkzaam
 • 7: N.v.t. [< 15 jaar]
Gezaflziekenhopnverblijfsduur
Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger. Dit betreft een afgeleide variabele die het aantal nachten in het ziekenhuis per patiënt aangeeft, ingedeeld in categorieën.
 • 1: 1-8 nachten
 • 2: 8-15 nachten
 • 3: 15-22 nachten
 • 4: 22 nachten of meer
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflzoekenbasis
 • 1: Afgelopen vier weken gezocht
 • 2: Afgelopen vier weken niet gezocht wel afgelopen half jaar, in afwachting sollicitatie
 • 3: Afgelopen vier weken niet gezocht
 • 7: Niet van toepassing
Gezaflzoekeubasis
 • 1: Afgelopen vier weken gezocht
 • 2: Afgelopen vier weken niet gezocht wel afgelopen half jaar, in afwachting sollicitatie
 • 3: Afgelopen vier weken niet gezocht
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflzwaredrinker
Deze variabele geeft aan of een persoon in de bevolking van 12 jaar of ouder een zware drinker is. Voor een man geldt dat hij een zware drinker is als hij minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinkt. Een vrouw wordt als zware drinker geclassificeerd als zij minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op 1 dag drinkt.
 • 1: Zware drinker
 • 2: Geen zware drinker
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflzwaredrinkerdrinker
Percentage van de drinkers van 12 jaar of ouder dat minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinkt [mannen] of minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op één dag drinkt [vrouwen].
 • 1: Zware drinker
 • 2: Geen zware drinker
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezaflzwarerokerrokers
De vraag wordt gesteld aan personen van 12 jaar en ouder. Een zware roker is een roker die per dag 20 of meer sigaretten rookt. Personen die enkel sigaar en/of pijp roken zijn meegeteld als roker met 0 sigaretten per dag.
 • 1: Zware roker
 • 2: Geen zware roker
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet, onbekend
Gezbasbetwerk
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezbaservarengezondheid
"Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ''Hoe is over het algemeen uw gezondheid?"". Wanneer de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar wordt de vraag beantwoord door een ouder of verzorger."
 • 1: Zeer goed
 • 2: Goed
 • 3: Gaat wel
 • 4: Slecht
 • 5: Zeer slecht
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezbasgelovig
 • 1: Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
 • 10: Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
 • 2: Rooms-katholiek
 • 3: Nederlands hervormd
 • 4: Gereformeerde kerken
 • 5: Protestantse kerk nederland
 • 6: Islam
 • 7: Joods
 • 8: Hindoe
 • 9: Boeddhist
 • 97: Niet van toepassing
 • 98: Weigert
 • 99: Weet niet
Gezbashhbhhkern
 • 1: Eenpersoonshuishouden
 • 2: Alleenstaande ouder met kinderen
 • 3: Alleenstaande ouder met kinderen en anderen
 • 4: Alleenstaande met anderen
 • 5: Paar
 • 6: Paar met kinderen
 • 7: Paar met kinderen en anderen
 • 8: Paar met anderen
Gezbaskerkbez
 • 1: 1 keer per week of vaker
 • 2: 2 tot 3 keer per maand
 • 3: 1 keer per maand
 • 4: Minder dan 1 keer per maand
 • 5: Of zelden of nooit
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezbasmode
 • 1: Capi
 • 2: Cati
 • 6: Cawi
Gezbaspositieinhuishoudenop
 • 1: Alleenstaande: tot 40 jaar
 • 10: Partner in paar zonder kind: < 40 jaar
 • 11: Partner in paar zonder kind: 40-65 jaar
 • 12: Partner in paar zonder kind: >= 65 jaar
 • 13: Overig
 • 2: Alleenstaande: 40 tot 65 jaar
 • 3: Alleenstaand, 65 jaar of ouder
 • 4: Kind < 18 jaar in eenoudergezin
 • 5: Kind >= 18 jaar in eenoudergezin
 • 6: Kind < 18 jaar in gezin met [echt]paar
 • 7: Kind >= 18 jaar in gezin met [echt]paar
 • 8: Ouder in eenoudergezin
 • 9: Partner in paar met kind[eren]
 • 97: Niet van toepassing
Gezenqenquêtejaar
Waarde is niet ingevuld
Gezenqenquêtemaand
 • 1: Januari
 • 10: Oktober
 • 11: November
 • 12: December
 • 2: Februari
 • 3: Maart
 • 4: April
 • 5: Mei
 • 6: Juni
 • 7: Juli
 • 8: Augustus
 • 9: September
Gezenqid
Waarde is niet ingevuld
Gezenqinterviewdatum
Waarde is niet ingevuld
Gezenqveilignr
Waarde is niet ingevuld
Gezenqveldwerkperiode
Waarde is niet ingevuld
Gezenqweid
Waarde is niet ingevuld
Gezenqwerving
 • 1: Ja
 • 2: Nee
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezenqwervingbelem
De afleiding dient om respondenten te selecteren die benaderd kunne worden voor de zorgenquête [werk voor derden onderzoek SCP].
 • 1: Niet belemmerd
 • 2: Licht belemmerd
 • 3: Sterk belemmerd
 • 7: Niet van toepassing
Gezgewcorrectiegewicht
Dit betreft een weegfactor die corrigeert voor selectiviteit in de respons en die ophoogt naar de grootte van de steekproef [respondenten].
Waarde is niet ingevuld
Gezgeweindgewicht
Waarde is niet ingevuld
Gezhhbaantalpersonen
97: Niet van toepassing
Gezhhbander_a
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbander_b
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbander_c
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbander_d
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbander_e
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbander_f
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbander_g
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbander_h
 • 1: Vader/moeder
 • 2: Schoonvader/schoonmoeder
 • 3: Broer/zus
 • 4: Schoonbroer[zwager]/schoonzus
 • 5: Schoonzoon/schoondochter
 • 6: Kleinkind
 • 7: Overig: familie of schoonfamilie
 • 8: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbburgerlijkestaat_a
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbburgerlijkestaat_b
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbburgerlijkestaat_c
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbburgerlijkestaat_d
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbburgerlijkestaat_e
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbburgerlijkestaat_f
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbburgerlijkestaat_g
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbburgerlijkestaat_h
 • 1: Gehuwd [ook gescheiden van tafel en bed] incl. geregistreerd partnerschap
 • 2: Voor de wet gescheiden
 • 3: Weduwe/weduwnaar
 • 4: Nooit gehuwd geweest
 • 7: Niet van toepassing
 • 8: Weigert
 • 9: Weet niet
Gezhhbevp2_a
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbevp2_b
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbevp2_c
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbevp2_d
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbevp2_e
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbevp2_f
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbevp2_g
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbevp2_h
 • 1: Echtgeno[o]t[e] van 1e lid
 • 2: Vaste partner van 1e lid
 • 4: Geen partner van 1e lid
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_a
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_b
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_c
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_d
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_e
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_f
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_g
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbgeslacht_h
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbgeslachtop
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbhhkern
 • 1: Echtpaar/vaste partners alléén
 • 2: Echtpaar/vaste partners + kind[eren]
 • 3: Echtpaar/vaste partners + kind[eren] + ander[en]
 • 4: Echtpaar/vaste partners + ander[en]
 • 5: Eénouder + kind[eren]
 • 6: Eénouder + kind[eren] + ander[en]
 • 7: Huishoudkern niet: echtpaar/vaste partners of éénouder
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbkind_a
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_b
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_c
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_d
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_e
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_f
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_g
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbkind_h
 • 1: Kind van hhkern
 • 3: Anders
 • 7: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_a
997: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_b
997: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_c
997: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_d
997: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_e
997: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_f
997: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_g
997: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijd_h
997: Niet van toepassing
Gezhhbleeftijdop
997: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_a
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_b
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_c
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_d
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_e
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_f
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_g
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbplhh_h
 • 1: Alleenstaande
 • 10: Schoonzoon/schoondochter
 • 11: Kleinkind
 • 12: Overig: familie of schoonfamilie
 • 13: Overig: geen familie of schoonfamilie
 • 2: 1-persoonshuishoudkern [aantalpp >= 2]
 • 3: Lid huishoudkern = echtpaar
 • 4: Lid huishoudkern = vaste partners
 • 5: Kind [van huishoudkern]
 • 6: Vader/moeder
 • 7: Schoonvader/schoonmoeder
 • 8: Broer/zus
 • 9: Schoonbroer/schoonzus
 • 97: Niet van toepassing
Gezhhbregelnummerop
97: Niet van toepassing
Gezpubaangeborenaand
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubaangeborenhart
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubaantaladlbevolking
Waarde is niet ingevuld
Gezpubaantaladlpatient
Waarde is niet ingevuld
Gezpubaantaldagopnamenbev
Waarde is niet ingevuld
Gezpubaantaldagopnamenpatient
Waarde is niet ingevuld
Gezpubaantaliadlbevolking
Waarde is niet ingevuld
Gezpubaantaliadlpatient
Waarde is niet ingevuld
Gezpubaantaloesobevolking
Waarde is niet ingevuld
Gezpubaantaloesopatient
Waarde is niet ingevuld
Gezpubaantnachtziekenhbev
Waarde is niet ingevuld
Gezpubaantnachtziekenhpatient
Waarde is niet ingevuld
Gezpubaantopnziekenhbev
Waarde is niet ingevuld
Gezpubaantopnziekenhpatient
Waarde is niet ingevuld
Gezpubadhd
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpuballergie
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubalternatiefgenezercont
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubamfetamine12mnd
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubamfetamine30dagen
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubamfetamineooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubanticonceptiegebruik
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubastma
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubautisme
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbelemmeringpijn
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbeperkingbewegen
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbeperkinghoren
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbeperkingzien
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubberoerte
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbloeddonor
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbloeddruk12maand
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbloeddruknooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbloeddrukooitex12mnd
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbloeddrukweetniet
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbloedsuiker12maand
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbloedsuikernooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbloedsuikerooitex12mnd
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbloedsuikerweetniet
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbraken
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubbronchitis
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcannabis12mnd
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcannabis30dagen
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcannabisooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcervix5jaar
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcervixnooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcervixooitex5jaar
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcervixweetniet
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcholesterol12maand
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcholesterolnooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcholesterolooitex12mnd
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcholesterolweetniet
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcocaine12mnd
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcocaine30dagen
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcocaineooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcolonscopie12maand
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcolonscopienooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcolonscopieooitex12mnd
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcolonscopieweetniet
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubcombinorm
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubconsultatiebureau
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubconsultatiebureaufreq
Waarde is niet ingevuld
Gezpubcopd
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdagelijksroken
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdagelijksrokenrokers
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdagopname
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdarmstoornis
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdepressie
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdiarree
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdrinkstatusdrinker
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdrinkstatusexdrinker
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdrinkstatusnooitdrinker
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdrugs12mnd
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdrugs30dagen
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdrugsooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubduizeligheid
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubdyslexi
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubecstasy12mnd
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubecstasy30dagen
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubecstasyooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubeczeem
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubelleboogpolshand
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubervarengezondheid
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubfitinactief
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubfitnormactief
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubfitsemiactief
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubfruit5dagen
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubfruitnorm
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubfysiocontactbevolking
Waarde is niet ingevuld
Gezpubfysiocontactpatient
Waarde is niet ingevuld
Gezpubfysiotherapeutcontact
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubgalibeperking
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubgalibeperkingernstig
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubgalibeperkingnieternstig
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubgewichtstatline
Waarde is niet ingevuld
Gezpubgewrichtontsteking
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubgewrichtsslijtage
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubglazenalcoholdrinker
Waarde is niet ingevuld
Gezpubgriepprik
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubgroente5dagen
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubgroentenorm
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubhartinfarct
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubhivtest
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubhogebloeddruk
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubhuisartscontact
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubhuisartscontactbevolking
Waarde is niet ingevuld
Gezpubhuisartscontactpatient
Waarde is niet ingevuld
Gezpubhulpmiddelhoren
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubhulpmiddelzien
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubkanker
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubkraamzorg
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpublangdaandoening
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpublengtestatline
Waarde is niet ingevuld
Gezpublevercirrose
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubmammografie2jaar
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubmammografienooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubmammografieooitex2jaar
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubmammografieweetniet
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubmantelzorg
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubmatigovergewicht
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubmedicijnnietvoorgeschr
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubmedicijnvoorgeschreven
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubmeerling
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubmigraine
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubminstens1adlbep
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubminstens1iadlbep
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubminstens1oesobep
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubmondhygienistcontact
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubnekschouder
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubnieraandoening
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubnieren
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubnngbinactief
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubnngbnormactief
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubnngbsemiactief
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubnormaalgewicht
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubobesitas
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpuboccultbloedtest2jaar
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpuboccultbloedtestnooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpuboccultbloedtestooitex2jr
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpuboccultbloedtestweetniet
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubondergewicht
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubonvrijwilligurineverlies
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpuboorontsteking
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpuborthodontistcontact
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubovergewicht
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpuboverigeaandoening
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpuboverigedrugs12mnd
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpuboverigedrugs30dagen
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpuboverigedrugsooit
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubovermatigdrinkerdrinker
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubpijn
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubpilgebruik
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubpsa5jaar
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubpsaniet5jaar
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubpsaweetniet
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubpsoriasis
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubpsychischezorgcontact
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubpsychischongezondmhi
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubpsycholoogcontactbev
Waarde is niet ingevuld
Gezpubpsycholoogcontactpatient
Waarde is niet ingevuld
Gezpubrcberoerte
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubrchartaandoening
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubrchartinfarct
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubrckanker
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubrisicoongeplandzwanger
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubrisicoseksonbesch
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubrookjarenexsigrokers
Waarde is niet ingevuld
Gezpubrookjarenrokers
Waarde is niet ingevuld
Gezpubrookjarensigrokers
Waarde is niet ingevuld
Gezpubrookstatusexroker
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubrookstatusnooitgerookt
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubrookstatusroker
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubrugaandoening
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubsigarettenpersigroker
Waarde is niet ingevuld
Gezpubsigarettenroker
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubsoa
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubspecialist
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubspecialistcontactbev
Waarde is niet ingevuld
Gezpubspecialistcontactpatient
Waarde is niet ingevuld
Gezpubstopjarenexsigrokers
Waarde is niet ingevuld
Gezpubstoppogingen
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubstoppogingsigroker
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubsuikerziekte
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubtandartscontact
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubtandartscontactbevolking
Waarde is niet ingevuld
Gezpubtandartscontactpatient
Waarde is niet ingevuld
Gezpubthuiszorg
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubtydkraamzorg
Waarde is niet ingevuld
Gezpubtype1suikerziekte
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubtype2suikerziekte
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubverkoudheid
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubvernauwingbloedvaten
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubversthand
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubvis1dag
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubvisnorm
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubwaargeborenelders
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubwaargeborenthuis
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubwaargeborenziekenhuis
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubwekelijkssporter
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubziekenhopn15tm21nacht
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubziekenhopn1tm7nacht
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubziekenhopn22ofmeernacht
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubziekenhopn8tm14nacht
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubziekenhuisopname
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubzindnacht
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubzindoverdag
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubzwaredrinkerdrinker
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezpubzwarerokerrokers
 • 0: Nee
 • 100: Ja
Gezregburgerlijkestaat
 • 1: Ongehuwd
 • 2: Gehuwd [w.o. gescheiden van tafel en bed]
 • 3: Verweduwd
 • 4: Gescheiden
 • 5: Partnerschap
 • 6: Verweduwd na partnerschap
 • 7: Gescheiden na partnerschap
Gezregeerstenationaliteit
 • 0: Onbekend [0000]
 • 1: Nederlands [0001]
 • 100: Algerijns
 • 101: Angolees
 • 104: Burundisch
 • 105: Botswaans
 • 106: Burkinees
 • 108: Centraal-afrikaans
 • 109: Comorees
 • 110: Congolees
 • 111: Benins
 • 112: Egyptisch
 • 113: Equatoriaal-guinees
 • 114: Ethiopisch
 • 115: Djiboutiaans
 • 116: Gabonees
 • 117: Gambiaans
 • 118: Ghanees
 • 119: Guinees
 • 120: Ivoriaans
 • 121: Kaapverdisch
 • 122: Kameroens
 • 123: Keniaans
 • 124: Zaïrees
 • 125: Lesothaans
 • 126: Liberiaans
 • 127: Libisch
 • 128: Madagaskisch
 • 129: Malawisch
 • 130: Malinees
 • 131: Marokkaans
 • 132: Mauritaans
 • 133: Mauritiaans
 • 134: Mozambikaans
 • 135: Swazisch
 • 136: Nigerees
 • 137: Nigeriaans
 • 138: Ugandees
 • 139: Guinee-bissaus
 • 140: Zuid-afrikaans
 • 142: Zimbabwaans
 • 143: Rwandees
 • 144: Burger são tomé en principe
 • 145: Senegalees
 • 147: Sierra leoons
 • 148: Soedanees
 • 149: Somalisch
 • 151: Tanzaniaans
 • 152: Togolees
 • 154: Tsjadisch
 • 155: Tunesisch
 • 156: Zambiaans
 • 157: Zuidsoedanees
 • 2: Behandeld als nederlander [0002]
 • 200: Bahamaans
 • 202: Belizaans
 • 204: Canadees
 • 205: Costa ricaans
 • 206: Cubaans
 • 207: Dominicaans
 • 208: Salvadoraans
 • 211: Guatemalteeks
 • 212: Haïtiaans
 • 213: Hondurees
 • 214: Jamaicaans
 • 216: Mexicaans
 • 218: Nicaraguaans
 • 219: Panamees
 • 222: Burger trinidad en tobago
 • 223: Amerikaans burger
 • 250: Argentijns
 • 251: Barbadaans
 • 252: Boliviaans
 • 253: Braziliaans
 • 254: Chileens
 • 255: Colombiaans
 • 256: Ecuadoraans
 • 259: Guyaans
 • 261: Paraguayaans
 • 262: Peruaans
 • 263: Surinaams
 • 264: Uruguayaans
 • 265: Venezolaans
 • 267: Grenadaans
 • 268: Burger saint kitts en nevis
 • 27: Slowaaks
 • 28: Tsjechisch
 • 29: Bosnisch
 • 30: Georgisch
 • 300: Afghaans
 • 301: Bahreins
 • 302: Bhutaans
 • 303: Burmaans
 • 304: Bruneis
 • 305: Cambodjaans
 • 306: Sri lankaans
 • 307: Chinees
 • 308: Cyprisch
 • 309: Filippijns
 • 31: Turkmeens
 • 310: Taiwanees
 • 312: Indiaas
 • 313: Indonesisch
 • 314: Iraaks
 • 315: Iraans
 • 316: Israëlisch
 • 317: Japans
 • 318: Noordjemenitisch
 • 319: Jordaans
 • 32: Tadzjikistaans
 • 320: Koeweits
 • 321: Laotiaans
 • 322: Libanees
 • 324: Maledivisch
 • 325: Maleisisch
 • 326: Mongools
 • 327: Omanitisch
 • 328: Nepalees
 • 329: Noord-koreaans
 • 33: Oezbeeks
 • 331: Pakistaans
 • 333: Katarees
 • 334: Saoedi-arabisch
 • 335: Singaporees
 • 336: Syrisch
 • 337: Thais
 • 338: Burger ver. arabische emiraten
 • 339: Turks
 • 34: Oekraïens
 • 340: Zuidjemenitisch
 • 341: Zuid-koreaans
 • 342: Vietnamees
 • 345: Bengalees
 • 35: Kyrgizisch
 • 36: Moldavisch
 • 37: Kazaks
 • 38: Wit-russisch
 • 39: Azerbeidzjaans
 • 40: Armeens
 • 400: Australisch
 • 401: Burger papoea-nieuw-guinea
 • 402: Nieuw-zeelands
 • 404: Westsamoaans
 • 41: Russisch
 • 42: Sloveens
 • 421: Burger antigua en barbuda
 • 424: Vanuatuaans
 • 425: Fijisch
 • 429: Burger britse afhankelijke geb
 • 43: Kroatisch
 • 430: Tongaans
 • 431: Nauruaans
 • 437: Amerikaans onderdaan
 • 44: Lets
 • 442: Salomonseilands
 • 444: Seychels
 • 445: Kiribatisch
 • 446: Tuvaluaans
 • 447: Sint luciaans
 • 448: Burger dominica
 • 449: Burger sint vincent en de grenadines
 • 45: Ests
 • 450: British national [overseas]
 • 451: Congolees [d.r.]
 • 452: Burger timor leste
 • 453: Burger servië en montenegro
 • 454: Burger servië
 • 455: Burger montenegro
 • 46: Litouws
 • 47: Burger marshalleilanden
 • 48: Myanmarees
 • 49: Namibisch
 • 499: Staatloos [0499]
 • 50: Albanees
 • 500: Vastgesteld niet-nederlander [0500]
 • 51: Andorrees
 • 52: Belgisch
 • 53: Bulgaars
 • 54: Deens
 • 55: Burger bondsrep. duitsland
 • 56: Fins
 • 57: Frans
 • 58: Jemenitisch
 • 59: Grieks
 • 60: Brits burger
 • 61: Hongaars
 • 62: Iers
 • 63: Ijslands
 • 64: Italiaans
 • 65: Joegoslavisch
 • 66: Liechtensteins
 • 67: Luxemburgs
 • 68: Maltees
 • 69: Monegaskisch
 • 70: Noors
 • 71: Oostenrijks
 • 72: Pools
 • 73: Portugees
 • 74: Roemeens
 • 75: Sovjet-russisch
 • 76: San marinees
 • 77: Spaans
 • 78: Tsjechoslowaaks
 • 79: Vaticaans
 • 80: Zweeds
 • 81: Zwitsers
 • 82: Oostduits
 • 83: Brits onderdaan
 • 84: Eritrees
 • 85: Brits overzees burger
 • 86: Macedonisch
 • 87: Burger van kosovo
 • 9996: Staatloos [9996]
 • 9997: Vastgesteld niet-nederlander [9997]
 • 9998: Behandeld als nederlander [9998]
 • 9999: Onbekend [9999]
Gezreggeboorteland
 • 0: Onbekend
 • 1234: Nederland [asiel]
 • 5001: Canada
 • 5002: Frankrijk
 • 5003: Zwitserland
 • 5004: Rhodesië
 • 5005: Malawi
 • 5006: Cuba
 • 5007: Suriname
 • 5008: Tunesië
 • 5009: Oostenrijk
 • 5010: België
 • 5011: Botswana
 • 5012: Iran
 • 5013: Nieuw-zeeland
 • 5014: Zuid-afrika
 • 5015: Denemarken
 • 5016: Noordjemen
 • 5017: Hongarije
 • 5018: Saoedi-arabië
 • 5019: Liberia
 • 5020: Ethiopië
 • 5021: Chili
 • 5022: Marokko
 • 5023: Togo
 • 5024: Ghana
 • 5025: Laos
 • 5026: Angola
 • 5027: Filippijnen
 • 5028: Zambia
 • 5029: Mali
 • 5030: Ivoorkust
 • 5031: Burma
 • 5032: Monaco
 • 5033: Colombia
 • 5034: Albanië
 • 5035: Kameroen
 • 5036: Zuid-viëtnam
 • 5037: Singapore
 • 5038: Paraguay
 • 5039: Zweden
 • 5040: Cyprus
 • 5041: Austr. nieuwguinea
 • 5042: Brunei
 • 5043: Irak
 • 5044: Mauritius
 • 5045: Vaticaanstad
 • 5046: Kashmir
 • 5047: Myanmar
 • 5048: Jemen
 • 5049: Slovenië
 • 5050: Zaïre
 • 5051: Kroatië
 • 5052: Taiwan
 • 5053: Rusland
 • 5054: Armenië
 • 5055: Ascension
 • 5056: Azoren
 • 5057: Bahrein
 • 5058: Bhutan
 • 5059: Britse antillen
 • 5060: Comoren
 • 5061: Falklandeilanden
 • 5062: Frans guyana
 • 5063: Frans somaliland
 • 5064: Gilbert en ellice-eilanden
 • 5065: Groenland
 • 5066: Guadeloupe
 • 5067: Kaapverdische eilanden
 • 5068: Macau
 • 5069: Martinique
 • 5070: Mozambique
 • 5071: Pitcairneilanden
 • 5072: Guinee bissau
 • 5073: Réunion
 • 5074: Saint pierre en miquelon
 • 5075: Seychellen & amiranten
 • 5076: Tonga
 • 5077: Wallis en futuna
 • 5078: Zuidwest afrika
 • 5079: Frans indië
 • 5080: Johnston
 • 5081: Kedah
 • 5082: Kelantan
 • 5083: Malakka
 • 5084: Mayotte
 • 5085: Negri sembilan
 • 5086: Pahang
 • 5087: Perak
 • 5088: Perlis
 • 5089: Portugees indië
 • 5090: Selangor
 • 5091: Sikkim
 • 5092: Sint vincent en de gren.
 • 5093: Spitsbergen
 • 5094: Trengganu
 • 5095: Aruba
 • 5096: Burkina faso
 • 5097: Azerbeidzjan
 • 5098: Wit-rusland
 • 5099: Kazachstan
 • 5100: Macedonië
 • 5101: Timor leste
 • 5102: Servië en montenegro
 • 5103: Servië
 • 5104: Montenegro
 • 5105: Kosovo
 • 5106: Bonaire
 • 5107: Curaçao
 • 5108: Saba
 • 5109: Sint eustatius
 • 5110: Sint maarten
 • 5111: Zuid-soedan
 • 6000: Moldavië
 • 6001: Burundi
 • 6002: Finland
 • 6003: Griekenland
 • 6004: Guatemala
 • 6005: Nigeria
 • 6006: Libië
 • 6007: Ierland
 • 6008: Brazilië
 • 6009: Rwanda
 • 6010: Venezuela
 • 6011: Ijsland
 • 6012: Liechtenstein
 • 6013: Somalië
 • 6014: Ver. staten v. amerika
 • 6015: Bolivia
 • 6016: Australië
 • 6017: Jamaica
 • 6018: Luxemburg
 • 6019: Tsjaad
 • 6020: Mauritanië
 • 6021: Kirgizië
 • 6022: China
 • 6023: Afghanistan
 • 6024: Indonesië
 • 6025: Guyana
 • 6026: Noord-viëtnam
 • 6027: Noorwegen
 • 6028: San marino
 • 6029: Duitsland [oud]
 • 6030: Nederland
 • 6031: Cambodja
 • 6032: Fiji
 • 6033: Bahama-eilanden
 • 6034: Israël
 • 6035: Nepal
 • 6036: Zuid-korea
 • 6037: Spanje
 • 6038: Oekraïne
 • 6039: Grootbrittannië
 • 6040: Niger
 • 6041: Haïti
 • 6042: Jordanië
 • 6043: Turkije
 • 6044: Trinidad en tobago
 • 6045: Joegoslavië
 • 6046: Bovenvolta
 • 6047: Algerije
 • 6048: Gabon
 • 6049: Noord-korea
 • 6050: Oezbekistan
 • 6051: Sierra leone
 • 6052: Brits honduras
 • 6053: Canarische eilanden
 • 6054: Frans-polynesië
 • 6055: Gibraltar
 • 6056: Portugees timor
 • 6057: Tadzjikistan
 • 6058: Britse salomons-eilanden
 • 6059: São tomé en principe
 • 6060: Sint-helena
 • 6061: Tristan da cunha
 • 6062: Westsamoa
 • 6063: Turkmenistan
 • 6064: Georgië
 • 6065: Bosnië-herzegovina
 • 6066: Tsjechië
 • 6067: Slowakije
 • 6068: Fed. rep. joegoslavië
 • 6069: Dem. rep. congo
 • 7001: Uganda
 • 7002: Kenia
 • 7003: Malta
 • 7004: Barbados
 • 7005: Andorra
 • 7006: Mexico
 • 7007: Costa rica
 • 7008: Gambia
 • 7009: Syrië
 • 7011: Nederlandse antillen [oud]
 • 7012: Zuidjemen
 • 7014: Egypte
 • 7015: Argentinië
 • 7016: Lesotho
 • 7017: Honduras
 • 7018: Nicaragua
 • 7020: Pakistan
 • 7021: Senegal
 • 7023: Dahomey
 • 7024: Bulgarije
 • 7026: Maleisië
 • 7027: Dominicaanse republiek
 • 7028: Polen
 • 7029: Rusland [oud]
 • 7030: Britse maagdeneilanden
 • 7031: Tanzania
 • 7032: El salvador
 • 7033: Sri lanka
 • 7034: Soedan
 • 7035: Japan
 • 7036: Hongkong
 • 7037: Panama
 • 7038: Uruguay
 • 7039: Ecuador
 • 7040: Guinee
 • 7041: Maldiven
 • 7042: Thailand
 • 7043: Libanon
 • 7044: Italië
 • 7045: Koeweit
 • 7046: India
 • 7047: Roemenië
 • 7048: Tsjecho-slowakije
 • 7049: Peru
 • 7050: Portugal
 • 7051: Oman
 • 7052: Mongolië
 • 7054: Verenigde arabische emiraten
 • 7055: Tibet
 • 7057: Nauru
 • 7058: Ned. nieuwguinea
 • 7059: Tanganyika
 • 7060: Palestina
 • 7062: Brits westindië
 • 7063: Portugees afrika
 • 7064: Letland
 • 7065: Estland
 • 7066: Litouwen
 • 7067: Brits afrika
 • 7068: Belgisch congo
 • 7070: Brits indië
 • 7071: Noordrhodesië
 • 7072: Zuidrhodesië
 • 7073: Saarland
 • 7074: Frans indo china
 • 7075: Brits westborneo
 • 7076: Goudkust
 • 7077: Ras-el-cheima
 • 7079: Frans kongo
 • 7080: Siam
 • 7082: Brits oostafrika
 • 7083: Brits noordborneo
 • 7084: Bangladesh
 • 7085: Duitse democr. rep.
 • 7087: Madeira-eilanden
 • 7088: Amerikaanse maagdeneilanden
 • 7089: Australische salomonseil.
 • 7091: Spaanse sahara
 • 7092: Caymaneilanden
 • 7093: Caicoseilanden
 • 7094: Turkseilanden
 • 7095: Brits terr. in antarctica
 • 7096: Brits terr. i/d ind. oceaan
 • 7097: Cookeilanden
 • 7098: Tokelau-eilanden
 • 7099: Nieuw-caledonië
 • 8000: Hawaii-eilanden
 • 8001: Guam
 • 8002: Amerikaans samoa
 • 8003: Midway
 • 8004: Ryukyueilanden
 • 8005: Wake
 • 8006: Pacific eilanden
 • 8008: Grenada
 • 8009: Marianen
 • 8010: Cabinda
 • 8011: Canton en enderbury
 • 8012: Christmaseiland
 • 8013: Cocoseilanden
 • 8014: Faeröer
 • 8015: Montserrat
 • 8016: Norfolk
 • 8017: Belize
 • 8018: Tasmanië
 • 8019: Turks- en caicoseil.
 • 8020: Puerto rico
 • 8021: Papua-nieuwguinea
 • 8022: Solomoneilanden
 • 8023: Benin
 • 8024: Viëtnam
 • 8025: Kaapverdië
 • 8026: Seychellen
 • 8027: Kiribati
 • 8028: Tuvalu
 • 8029: Sint lucia
 • 8030: Dominica
 • 8031: Zimbabwe
 • 8032: Doebai
 • 8033: Nieuwehebriden
 • 8034: Kanaaleilanden
 • 8035: Man
 • 8036: Anguilla
 • 8037: Saint kitts-nevis
 • 8038: Antigua
 • 8039: Sint vincent
 • 8040: Gilberteilanden
 • 8041: Panama kanaalzone
 • 8042: Saint kitts-nevis-anguilla
 • 8043: Belau
 • 8044: Republiek van palau
 • 8045: Antigua en barbuda
 • 9000: Newfoundland
 • 9001: Nyasaland
 • 9003: Eritrea
 • 9005: Ifni
 • 9006: Brits kameroen
 • 9007: Kaiser wilhelmsland
 • 9008: Kongo
 • 9009: Kongo kinshasa
 • 9010: Madagaskar
 • 9013: Kongo brazaville
 • 9014: Leeuwardeilanden
 • 9015: Windwardeilanden
 • 9016: Frans geb. afars en issa-s
 • 9017: Phoenixeilanden
 • 9020: Portugees guinee
 • 9022: Duits zuidwestafrika
 • 9023: Namibië
 • 9027: Brits somaliland
 • 9028: Italiaans somaliland
 • 9030: Nederlands indië
 • 9031: Brits guyana
 • 9036: Swaziland
 • 9037: Katar
 • 9041: Aden
 • 9042: Zuidarabische fed.
 • 9043: Equatoriaalguinee
 • 9044: Spaans guinee
 • 9047: Ver. arab. republiek
 • 9048: Bermuda
 • 9049: Sovjet-unie
 • 9050: Duits oostafrika
 • 9051: Zanzibar
 • 9052: Ceylon
 • 9053: Muscat en oman
 • 9054: Trucial oman
 • 9055: Indo china
 • 9056: Marshalleilanden
 • 9057: Sarawak
 • 9058: Brits borneo
 • 9060: Sabah
 • 9061: Aboe dhabi
 • 9062: Adjman
 • 9063: Basoetoland
 • 9064: Bechuanaland
 • 9065: Foedjaira
 • 9066: Frans kameroen
 • 9067: Johore
 • 9068: Korea
 • 9069: Labuan
 • 9070: Oem el koewein
 • 9071: Oostenrijk-hongarije
 • 9072: Portugees oost afrika
 • 9073: Portugees west afrika
 • 9074: Sjardja
 • 9075: Straits settlements
 • 9076: Abessinië
 • 9077: Frans west afrika
 • 9078: Fr. equatoriaal afrika
 • 9081: Oeroendi
 • 9082: Roeanda-oeroendi
 • 9084: Goa
 • 9085: Dantzig
 • 9086: Centrafrika
 • 9087: Djibouti
 • 9088: Transjordanië
 • 9089: Bondsrepubliek duitsland
 • 9090: Vanuatu
 • 9091: Niue
 • 9092: Spaans noordafrika
 • 9093: Westelijke sahara
 • 9094: Micronesia
 • 9095: Svalbardeilanden
 • 9999: Internationaal gebied
Gezreggeboortelandmoeder
 • 0: Onbekend
 • 1234: Nederland [asiel]
 • 5001: Canada
 • 5002: Frankrijk
 • 5003: Zwitserland
 • 5004: Rhodesië
 • 5005: Malawi
 • 5006: Cuba
 • 5007: Suriname
 • 5008: Tunesië
 • 5009: Oostenrijk
 • 5010: België
 • 5011: Botswana
 • 5012: Iran
 • 5013: Nieuw-zeeland
 • 5014: Zuid-afrika
 • 5015: Denemarken
 • 5016: Noordjemen
 • 5017: Hongarije
 • 5018: Saoedi-arabië
 • 5019: Liberia
 • 5020: Ethiopië
 • 5021: Chili
 • 5022: Marokko
 • 5023: Togo
 • 5024: Ghana
 • 5025: Laos
 • 5026: Angola
 • 5027: Filippijnen
 • 5028: Zambia
 • 5029: Mali
 • 5030: Ivoorkust
 • 5031: Burma
 • 5032: Monaco
 • 5033: Colombia
 • 5034: Albanië
 • 5035: Kameroen
 • 5036: Zuid-viëtnam
 • 5037: Singapore
 • 5038: Paraguay
 • 5039: Zweden
 • 5040: Cyprus
 • 5041: Austr. nieuwguinea
 • 5042: Brunei
 • 5043: Irak
 • 5044: Mauritius
 • 5045: Vaticaanstad
 • 5046: Kashmir
 • 5047: Myanmar
 • 5048: Jemen
 • 5049: Slovenië
 • 5050: Zaïre
 • 5051: Kroatië
 • 5052: Taiwan
 • 5053: Rusland
 • 5054: Armenië
 • 5055: Ascension
 • 5056: Azoren
 • 5057: Bahrein
 • 5058: Bhutan
 • 5059: Britse antillen
 • 5060: Comoren
 • 5061: Falklandeilanden
 • 5062: Frans guyana
 • 5063: Frans somaliland
 • 5064: Gilbert en ellice-eilanden
 • 5065: Groenland
 • 5066: Guadeloupe
 • 5067: Kaapverdische eilanden
 • 5068: Macau
 • 5069: Martinique
 • 5070: Mozambique
 • 5071: Pitcairneilanden
 • 5072: Guinee bissau
 • 5073: Réunion
 • 5074: Saint pierre en miquelon
 • 5075: Seychellen & amiranten
 • 5076: Tonga
 • 5077: Wallis en futuna
 • 5078: Zuidwest afrika
 • 5079: Frans indië
 • 5080: Johnston
 • 5081: Kedah
 • 5082: Kelantan
 • 5083: Malakka
 • 5084: Mayotte
 • 5085: Negri sembilan
 • 5086: Pahang
 • 5087: Perak
 • 5088: Perlis
 • 5089: Portugees indië
 • 5090: Selangor
 • 5091: Sikkim
 • 5092: Sint vincent en de gren.
 • 5093: Spitsbergen
 • 5094: Trengganu
 • 5095: Aruba
 • 5096: Burkina faso
 • 5097: Azerbeidzjan
 • 5098: Wit-rusland
 • 5099: Kazachstan
 • 5100: Macedonië
 • 5101: Timor leste
 • 5102: Servië en montenegro
 • 5103: Servië
 • 5104: Montenegro
 • 5105: Kosovo
 • 5106: Bonaire
 • 5107: Curaçao
 • 5108: Saba
 • 5109: Sint eustatius
 • 5110: Sint maarten
 • 5111: Zuid-soedan
 • 6000: Moldavië
 • 6001: Burundi
 • 6002: Finland
 • 6003: Griekenland
 • 6004: Guatemala
 • 6005: Nigeria
 • 6006: Libië
 • 6007: Ierland
 • 6008: Brazilië
 • 6009: Rwanda
 • 6010: Venezuela
 • 6011: Ijsland
 • 6012: Liechtenstein
 • 6013: Somalië
 • 6014: Ver. staten v. amerika
 • 6015: Bolivia
 • 6016: Australië
 • 6017: Jamaica
 • 6018: Luxemburg
 • 6019: Tsjaad
 • 6020: Mauritanië
 • 6021: Kirgizië
 • 6022: China
 • 6023: Afghanistan
 • 6024: Indonesië
 • 6025: Guyana
 • 6026: Noord-viëtnam
 • 6027: Noorwegen
 • 6028: San marino
 • 6029: Duitsland [oud]
 • 6030: Nederland
 • 6031: Cambodja
 • 6032: Fiji
 • 6033: Bahama-eilanden
 • 6034: Israël
 • 6035: Nepal
 • 6036: Zuid-korea
 • 6037: Spanje
 • 6038: Oekraïne
 • 6039: Grootbrittannië
 • 6040: Niger
 • 6041: Haïti
 • 6042: Jordanië
 • 6043: Turkije
 • 6044: Trinidad en tobago
 • 6045: Joegoslavië
 • 6046: Bovenvolta
 • 6047: Algerije
 • 6048: Gabon
 • 6049: Noord-korea
 • 6050: Oezbekistan
 • 6051: Sierra leone
 • 6052: Brits honduras
 • 6053: Canarische eilanden
 • 6054: Frans-polynesië
 • 6055: Gibraltar
 • 6056: Portugees timor
 • 6057: Tadzjikistan
 • 6058: Britse salomons-eilanden
 • 6059: São tomé en principe
 • 6060: Sint-helena
 • 6061: Tristan da cunha
 • 6062: Westsamoa
 • 6063: Turkmenistan
 • 6064: Georgië
 • 6065: Bosnië-herzegovina
 • 6066: Tsjechië
 • 6067: Slowakije
 • 6068: Fed. rep. joegoslavië
 • 6069: Dem. rep. congo
 • 7001: Uganda
 • 7002: Kenia
 • 7003: Malta
 • 7004: Barbados
 • 7005: Andorra
 • 7006: Mexico
 • 7007: Costa rica
 • 7008: Gambia
 • 7009: Syrië
 • 7011: Nederlandse antillen [oud]
 • 7012: Zuidjemen
 • 7014: Egypte
 • 7015: Argentinië
 • 7016: Lesotho
 • 7017: Honduras
 • 7018: Nicaragua
 • 7020: Pakistan
 • 7021: Senegal
 • 7023: Dahomey
 • 7024: Bulgarije
 • 7026: Maleisië
 • 7027: Dominicaanse republiek
 • 7028: Polen
 • 7029: Rusland [oud]
 • 7030: Britse maagdeneilanden
 • 7031: Tanzania
 • 7032: El salvador
 • 7033: Sri lanka
 • 7034: Soedan
 • 7035: Japan
 • 7036: Hongkong
 • 7037: Panama
 • 7038: Uruguay
 • 7039: Ecuador
 • 7040: Guinee
 • 7041: Maldiven
 • 7042: Thailand
 • 7043: Libanon
 • 7044: Italië
 • 7045: Koeweit
 • 7046: India
 • 7047: Roemenië
 • 7048: Tsjecho-slowakije
 • 7049: Peru
 • 7050: Portugal
 • 7051: Oman
 • 7052: Mongolië
 • 7054: Verenigde arabische emiraten
 • 7055: Tibet
 • 7057: Nauru
 • 7058: Ned. nieuwguinea
 • 7059: Tanganyika
 • 7060: Palestina
 • 7062: Brits westindië
 • 7063: Portugees afrika
 • 7064: Letland
 • 7065: Estland
 • 7066: Litouwen
 • 7067: Brits afrika
 • 7068: Belgisch congo
 • 7070: Brits indië
 • 7071: Noordrhodesië
 • 7072: Zuidrhodesië
 • 7073: Saarland
 • 7074: Frans indo china
 • 7075: Brits westborneo
 • 7076: Goudkust
 • 7077: Ras-el-cheima
 • 7079: Frans kongo
 • 7080: Siam
 • 7082: Brits oostafrika
 • 7083: Brits noordborneo
 • 7084: Bangladesh
 • 7085: Duitse democr. rep.
 • 7087: Madeira-eilanden
 • 7088: Amerikaanse maagdeneilanden
 • 7089: Australische salomonseil.
 • 7091: Spaanse sahara
 • 7092: Caymaneilanden
 • 7093: Caicoseilanden
 • 7094: Turkseilanden
 • 7095: Brits terr. in antarctica
 • 7096: Brits terr. i/d ind. oceaan
 • 7097: Cookeilanden
 • 7098: Tokelau-eilanden
 • 7099: Nieuw-caledonië
 • 8000: Hawaii-eilanden
 • 8001: Guam
 • 8002: Amerikaans samoa
 • 8003: Midway
 • 8004: Ryukyueilanden
 • 8005: Wake
 • 8006: Pacific eilanden
 • 8008: Grenada
 • 8009: Marianen
 • 8010: Cabinda
 • 8011: Canton en enderbury
 • 8012: Christmaseiland
 • 8013: Cocoseilanden
 • 8014: Faeröer
 • 8015: Montserrat
 • 8016: Norfolk
 • 8017: Belize
 • 8018: Tasmanië
 • 8019: Turks- en caicoseil.
 • 8020: Puerto rico
 • 8021: Papua-nieuwguinea
 • 8022: Solomoneilanden
 • 8023: Benin
 • 8024: Viëtnam
 • 8025: Kaapverdië
 • 8026: Seychellen
 • 8027: Kiribati
 • 8028: Tuvalu
 • 8029: Sint lucia
 • 8030: Dominica
 • 8031: Zimbabwe
 • 8032: Doebai
 • 8033: Nieuwehebriden
 • 8034: Kanaaleilanden
 • 8035: Man
 • 8036: Anguilla
 • 8037: Saint kitts-nevis
 • 8038: Antigua
 • 8039: Sint vincent
 • 8040: Gilberteilanden
 • 8041: Panama kanaalzone
 • 8042: Saint kitts-nevis-anguilla
 • 8043: Belau
 • 8044: Republiek van palau
 • 8045: Antigua en barbuda
 • 9000: Newfoundland
 • 9001: Nyasaland
 • 9003: Eritrea
 • 9005: Ifni
 • 9006: Brits kameroen
 • 9007: Kaiser wilhelmsland
 • 9008: Kongo
 • 9009: Kongo kinshasa
 • 9010: Madagaskar
 • 9013: Kongo brazaville
 • 9014: Leeuwardeilanden
 • 9015: Windwardeilanden
 • 9016: Frans geb. afars en issa-s
 • 9017: Phoenixeilanden
 • 9020: Portugees guinee
 • 9022: Duits zuidwestafrika
 • 9023: Namibië
 • 9027: Brits somaliland
 • 9028: Italiaans somaliland
 • 9030: Nederlands indië
 • 9031: Brits guyana
 • 9036: Swaziland
 • 9037: Katar
 • 9041: Aden
 • 9042: Zuidarabische fed.
 • 9043: Equatoriaalguinee
 • 9044: Spaans guinee
 • 9047: Ver. arab. republiek
 • 9048: Bermuda
 • 9049: Sovjet-unie
 • 9050: Duits oostafrika
 • 9051: Zanzibar
 • 9052: Ceylon
 • 9053: Muscat en oman
 • 9054: Trucial oman
 • 9055: Indo china
 • 9056: Marshalleilanden
 • 9057: Sarawak
 • 9058: Brits borneo
 • 9060: Sabah
 • 9061: Aboe dhabi
 • 9062: Adjman
 • 9063: Basoetoland
 • 9064: Bechuanaland
 • 9065: Foedjaira
 • 9066: Frans kameroen
 • 9067: Johore
 • 9068: Korea
 • 9069: Labuan
 • 9070: Oem el koewein
 • 9071: Oostenrijk-hongarije
 • 9072: Portugees oost afrika
 • 9073: Portugees west afrika
 • 9074: Sjardja
 • 9075: Straits settlements
 • 9076: Abessinië
 • 9077: Frans west afrika
 • 9078: Fr. equatoriaal afrika
 • 9081: Oeroendi
 • 9082: Roeanda-oeroendi
 • 9084: Goa
 • 9085: Dantzig
 • 9086: Centrafrika
 • 9087: Djibouti
 • 9088: Transjordanië
 • 9089: Bondsrepubliek duitsland
 • 9090: Vanuatu
 • 9091: Niue
 • 9092: Spaans noordafrika
 • 9093: Westelijke sahara
 • 9094: Micronesia
 • 9095: Svalbardeilanden
 • 9999: Internationaal gebied
Gezreggeboortelandvader
 • 0: Onbekend
 • 1234: Nederland [asiel]
 • 5001: Canada
 • 5002: Frankrijk
 • 5003: Zwitserland
 • 5004: Rhodesië
 • 5005: Malawi
 • 5006: Cuba
 • 5007: Suriname
 • 5008: Tunesië
 • 5009: Oostenrijk
 • 5010: België
 • 5011: Botswana
 • 5012: Iran
 • 5013: Nieuw-zeeland
 • 5014: Zuid-afrika
 • 5015: Denemarken
 • 5016: Noordjemen
 • 5017: Hongarije
 • 5018: Saoedi-arabië
 • 5019: Liberia
 • 5020: Ethiopië
 • 5021: Chili
 • 5022: Marokko
 • 5023: Togo
 • 5024: Ghana
 • 5025: Laos
 • 5026: Angola
 • 5027: Filippijnen
 • 5028: Zambia
 • 5029: Mali
 • 5030: Ivoorkust
 • 5031: Burma
 • 5032: Monaco
 • 5033: Colombia
 • 5034: Albanië
 • 5035: Kameroen
 • 5036: Zuid-viëtnam
 • 5037: Singapore
 • 5038: Paraguay
 • 5039: Zweden
 • 5040: Cyprus
 • 5041: Austr. nieuwguinea
 • 5042: Brunei
 • 5043: Irak
 • 5044: Mauritius
 • 5045: Vaticaanstad
 • 5046: Kashmir
 • 5047: Myanmar
 • 5048: Jemen
 • 5049: Slovenië
 • 5050: Zaïre
 • 5051: Kroatië
 • 5052: Taiwan
 • 5053: Rusland
 • 5054: Armenië
 • 5055: Ascension
 • 5056: Azoren
 • 5057: Bahrein
 • 5058: Bhutan
 • 5059: Britse antillen
 • 5060: Comoren
 • 5061: Falklandeilanden
 • 5062: Frans guyana
 • 5063: Frans somaliland
 • 5064: Gilbert en ellice-eilanden
 • 5065: Groenland
 • 5066: Guadeloupe
 • 5067: Kaapverdische eilanden
 • 5068: Macau
 • 5069: Martinique
 • 5070: Mozambique
 • 5071: Pitcairneilanden
 • 5072: Guinee bissau
 • 5073: Réunion
 • 5074: Saint pierre en miquelon
 • 5075: Seychellen & amiranten
 • 5076: Tonga
 • 5077: Wallis en futuna
 • 5078: Zuidwest afrika
 • 5079: Frans indië
 • 5080: Johnston
 • 5081: Kedah
 • 5082: Kelantan
 • 5083: Malakka
 • 5084: Mayotte
 • 5085: Negri sembilan
 • 5086: Pahang
 • 5087: Perak
 • 5088: Perlis
 • 5089: Portugees indië
 • 5090: Selangor
 • 5091: Sikkim
 • 5092: Sint vincent en de gren.
 • 5093: Spitsbergen
 • 5094: Trengganu
 • 5095: Aruba
 • 5096: Burkina faso
 • 5097: Azerbeidzjan
 • 5098: Wit-rusland
 • 5099: Kazachstan
 • 5100: Macedonië
 • 5101: Timor leste
 • 5102: Servië en montenegro
 • 5103: Servië
 • 5104: Montenegro
 • 5105: Kosovo
 • 5106: Bonaire
 • 5107: Curaçao
 • 5108: Saba
 • 5109: Sint eustatius
 • 5110: Sint maarten
 • 5111: Zuid-soedan
 • 6000: Moldavië
 • 6001: Burundi
 • 6002: Finland
 • 6003: Griekenland
 • 6004: Guatemala
 • 6005: Nigeria
 • 6006: Libië
 • 6007: Ierland
 • 6008: Brazilië
 • 6009: Rwanda
 • 6010: Venezuela
 • 6011: Ijsland
 • 6012: Liechtenstein
 • 6013: Somalië
 • 6014: Ver. staten v. amerika
 • 6015: Bolivia
 • 6016: Australië
 • 6017: Jamaica
 • 6018: Luxemburg
 • 6019: Tsjaad
 • 6020: Mauritanië
 • 6021: Kirgizië
 • 6022: China
 • 6023: Afghanistan
 • 6024: Indonesië
 • 6025: Guyana
 • 6026: Noord-viëtnam
 • 6027: Noorwegen
 • 6028: San marino
 • 6029: Duitsland [oud]
 • 6030: Nederland
 • 6031: Cambodja
 • 6032: Fiji
 • 6033: Bahama-eilanden
 • 6034: Israël
 • 6035: Nepal
 • 6036: Zuid-korea
 • 6037: Spanje
 • 6038: Oekraïne
 • 6039: Grootbrittannië
 • 6040: Niger
 • 6041: Haïti
 • 6042: Jordanië
 • 6043: Turkije
 • 6044: Trinidad en tobago
 • 6045: Joegoslavië
 • 6046: Bovenvolta
 • 6047: Algerije
 • 6048: Gabon
 • 6049: Noord-korea
 • 6050: Oezbekistan
 • 6051: Sierra leone
 • 6052: Brits honduras
 • 6053: Canarische eilanden
 • 6054: Frans-polynesië
 • 6055: Gibraltar
 • 6056: Portugees timor
 • 6057: Tadzjikistan
 • 6058: Britse salomons-eilanden
 • 6059: São tomé en principe
 • 6060: Sint-helena
 • 6061: Tristan da cunha
 • 6062: Westsamoa
 • 6063: Turkmenistan
 • 6064: Georgië
 • 6065: Bosnië-herzegovina
 • 6066: Tsjechië
 • 6067: Slowakije
 • 6068: Fed. rep. joegoslavië
 • 6069: Dem. rep. congo
 • 7001: Uganda
 • 7002: Kenia
 • 7003: Malta
 • 7004: Barbados
 • 7005: Andorra
 • 7006: Mexico
 • 7007: Costa rica
 • 7008: Gambia
 • 7009: Syrië
 • 7011: Nederlandse antillen [oud]
 • 7012: Zuidjemen
 • 7014: Egypte
 • 7015: Argentinië
 • 7016: Lesotho
 • 7017: Honduras
 • 7018: Nicaragua
 • 7020: Pakistan
 • 7021: Senegal
 • 7023: Dahomey
 • 7024: Bulgarije
 • 7026: Maleisië
 • 7027: Dominicaanse republiek
 • 7028: Polen
 • 7029: Rusland [oud]
 • 7030: Britse maagdeneilanden
 • 7031: Tanzania
 • 7032: El salvador
 • 7033: Sri lanka
 • 7034: Soedan
 • 7035: Japan
 • 7036: Hongkong
 • 7037: Panama
 • 7038: Uruguay
 • 7039: Ecuador
 • 7040: Guinee
 • 7041: Maldiven
 • 7042: Thailand
 • 7043: Libanon
 • 7044: Italië
 • 7045: Koeweit
 • 7046: India
 • 7047: Roemenië
 • 7048: Tsjecho-slowakije
 • 7049: Peru
 • 7050: Portugal
 • 7051: Oman
 • 7052: Mongolië
 • 7054: Verenigde arabische emiraten
 • 7055: Tibet
 • 7057: Nauru
 • 7058: Ned. nieuwguinea
 • 7059: Tanganyika
 • 7060: Palestina
 • 7062: Brits westindië
 • 7063: Portugees afrika
 • 7064: Letland
 • 7065: Estland
 • 7066: Litouwen
 • 7067: Brits afrika
 • 7068: Belgisch congo
 • 7070: Brits indië
 • 7071: Noordrhodesië
 • 7072: Zuidrhodesië
 • 7073: Saarland
 • 7074: Frans indo china
 • 7075: Brits westborneo
 • 7076: Goudkust
 • 7077: Ras-el-cheima
 • 7079: Frans kongo
 • 7080: Siam
 • 7082: Brits oostafrika
 • 7083: Brits noordborneo
 • 7084: Bangladesh
 • 7085: Duitse democr. rep.
 • 7087: Madeira-eilanden
 • 7088: Amerikaanse maagdeneilanden
 • 7089: Australische salomonseil.
 • 7091: Spaanse sahara
 • 7092: Caymaneilanden
 • 7093: Caicoseilanden
 • 7094: Turkseilanden
 • 7095: Brits terr. in antarctica
 • 7096: Brits terr. i/d ind. oceaan
 • 7097: Cookeilanden
 • 7098: Tokelau-eilanden
 • 7099: Nieuw-caledonië
 • 8000: Hawaii-eilanden
 • 8001: Guam
 • 8002: Amerikaans samoa
 • 8003: Midway
 • 8004: Ryukyueilanden
 • 8005: Wake
 • 8006: Pacific eilanden
 • 8008: Grenada
 • 8009: Marianen
 • 8010: Cabinda
 • 8011: Canton en enderbury
 • 8012: Christmaseiland
 • 8013: Cocoseilanden
 • 8014: Faeröer
 • 8015: Montserrat
 • 8016: Norfolk
 • 8017: Belize
 • 8018: Tasmanië
 • 8019: Turks- en caicoseil.
 • 8020: Puerto rico
 • 8021: Papua-nieuwguinea
 • 8022: Solomoneilanden
 • 8023: Benin
 • 8024: Viëtnam
 • 8025: Kaapverdië
 • 8026: Seychellen
 • 8027: Kiribati
 • 8028: Tuvalu
 • 8029: Sint lucia
 • 8030: Dominica
 • 8031: Zimbabwe
 • 8032: Doebai
 • 8033: Nieuwehebriden
 • 8034: Kanaaleilanden
 • 8035: Man
 • 8036: Anguilla
 • 8037: Saint kitts-nevis
 • 8038: Antigua
 • 8039: Sint vincent
 • 8040: Gilberteilanden
 • 8041: Panama kanaalzone
 • 8042: Saint kitts-nevis-anguilla
 • 8043: Belau
 • 8044: Republiek van palau
 • 8045: Antigua en barbuda
 • 9000: Newfoundland
 • 9001: Nyasaland
 • 9003: Eritrea
 • 9005: Ifni
 • 9006: Brits kameroen
 • 9007: Kaiser wilhelmsland
 • 9008: Kongo
 • 9009: Kongo kinshasa
 • 9010: Madagaskar
 • 9013: Kongo brazaville
 • 9014: Leeuwardeilanden
 • 9015: Windwardeilanden
 • 9016: Frans geb. afars en issa-s
 • 9017: Phoenixeilanden
 • 9020: Portugees guinee
 • 9022: Duits zuidwestafrika
 • 9023: Namibië
 • 9027: Brits somaliland
 • 9028: Italiaans somaliland
 • 9030: Nederlands indië
 • 9031: Brits guyana
 • 9036: Swaziland
 • 9037: Katar
 • 9041: Aden
 • 9042: Zuidarabische fed.
 • 9043: Equatoriaalguinee
 • 9044: Spaans guinee
 • 9047: Ver. arab. republiek
 • 9048: Bermuda
 • 9049: Sovjet-unie
 • 9050: Duits oostafrika
 • 9051: Zanzibar
 • 9052: Ceylon
 • 9053: Muscat en oman
 • 9054: Trucial oman
 • 9055: Indo china
 • 9056: Marshalleilanden
 • 9057: Sarawak
 • 9058: Brits borneo
 • 9060: Sabah
 • 9061: Aboe dhabi
 • 9062: Adjman
 • 9063: Basoetoland
 • 9064: Bechuanaland
 • 9065: Foedjaira
 • 9066: Frans kameroen
 • 9067: Johore
 • 9068: Korea
 • 9069: Labuan
 • 9070: Oem el koewein
 • 9071: Oostenrijk-hongarije
 • 9072: Portugees oost afrika
 • 9073: Portugees west afrika
 • 9074: Sjardja
 • 9075: Straits settlements
 • 9076: Abessinië
 • 9077: Frans west afrika
 • 9078: Fr. equatoriaal afrika
 • 9081: Oeroendi
 • 9082: Roeanda-oeroendi
 • 9084: Goa
 • 9085: Dantzig
 • 9086: Centrafrika
 • 9087: Djibouti
 • 9088: Transjordanië
 • 9089: Bondsrepubliek duitsland
 • 9090: Vanuatu
 • 9091: Niue
 • 9092: Spaans noordafrika
 • 9093: Westelijke sahara
 • 9094: Micronesia
 • 9095: Svalbardeilanden
 • 9999: Internationaal gebied
Gezreggemeentecode
 • 10: Delfzijl
 • 106: Assen
 • 109: Coevorden
 • 114: Emmen
 • 118: Hoogeveen
 • 119: Meppel
 • 14: Groningen
 • 140: Littenseradiel
 • 141: Almelo
 • 147: Borne
 • 148: Dalfsen
 • 15: Grootegast
 • 150: Deventer
 • 1507: Horst aan de maas
 • 1509: Oude ijsselstreek
 • 1525: Teylingen
 • 153: Enschede
 • 158: Haaksbergen
 • 1581: Utrechtse heuvelrug
 • 1586: Oost gelre
 • 1598: Koggenland
 • 160: Hardenberg
 • 1621: Lansingerland
 • 163: Hellendoorn
 • 164: Hengelo
 • 1640: Leudal
 • 1641: Maasgouw
 • 1651: Eemsmond
 • 1652: Gemert-bakel
 • 1655: Halderberge
 • 1658: Heeze-leende
 • 1659: Laarbeek
 • 166: Kampen
 • 1663: De marne
 • 1667: Reusel-de mierden
 • 1669: Roerdalen
 • 1671: Maasdonk
 • 1674: Roosendaal
 • 1676: Schouwen-duiveland
 • 168: Losser
 • 1680: Aa en hunze
 • 1681: Borger-odoorn
 • 1684: Cuijk
 • 1685: Landerd
 • 1690: De wolden
 • 1695: Noord-beveland
 • 1696: Wijdemeren
 • 1699: Noordenveld
 • 17: Haren
 • 1700: Twenterand
 • 1701: Westerveld
 • 1702: Sint anthonis
 • 1705: Lingewaard
 • 1706: Cranendonck
 • 1708: Steenwijkerland
 • 1709: Moerdijk
 • 171: Noordoostpolder
 • 1711: Echt-susteren
 • 1714: Sluis
 • 1719: Drimmelen
 • 1721: Bernheze
 • 1722: Ferwerderadiel
 • 1723: Alphen-chaam
 • 1724: Bergeijk
 • 1728: Bladel
 • 1729: Gulpen-wittem
 • 173: Oldenzaal
 • 1730: Tynaarlo
 • 1731: Midden-drenthe
 • 1734: Overbetuwe
 • 1735: Hof van twente
 • 1740: Neder-betuwe
 • 1742: Rijssen-holten
 • 175: Ommen
 • 177: Raalte
 • 1771: Geldrop-mierlo
 • 1773: Olst-wijhe
 • 1774: Dinkelland
 • 1783: Westland
 • 18: Hoogezand-sappemeer
 • 180: Staphorst
 • 183: Tubbergen
 • 184: Urk
 • 1842: Midden-delfland
 • 1859: Berkelland
 • 1876: Bronckhorst
 • 1883: Sittard-geleen
 • 1884: Kaag en braassem
 • 189: Wierden
 • 1891: Dantumadiel
 • 1892: Zuidplas
 • 1894: Peel aan de maas
 • 1895: Oldambt
 • 1896: Zwartewaterland
 • 1900: Súdwest fryslân
 • 1901: Bodegraven-reeuwijk
 • 1903: Eijsden-margraten
 • 1904: Stichtse vecht
 • 1908: Menameradiel
 • 1911: Hollands kroon
 • 1916: Leidschendam-voorburg
 • 1921: De friese meren
 • 1924: Goeree-overflakkee
 • 1926: Pijnacker-nootdorp
 • 1927: Molenwaard
 • 193: Zwolle
 • 1955: Montferland
 • 196: Rijnwaarden
 • 197: Aalten
 • 1987: Menterwolde
 • 200: Apeldoorn
 • 202: Arnhem
 • 203: Barneveld
 • 209: Beuningen
 • 213: Brummen
 • 214: Buren
 • 216: Culemborg
 • 22: Leek
 • 221: Doesburg
 • 222: Doetinchem
 • 225: Druten
 • 226: Duiven
 • 228: Ede
 • 230: Elburg
 • 232: Epe
 • 233: Ermelo
 • 236: Geldermalsen
 • 24: Loppersum
 • 241: Groesbeek
 • 243: Harderwijk
 • 244: Hattem
 • 246: Heerde
 • 25: Marum
 • 252: Heumen
 • 262: Lochem
 • 263: Maasdriel
 • 265: Millingen aan de rijn
 • 267: Nijkerk
 • 268: Nijmegen
 • 269: Oldebroek
 • 273: Putten
 • 274: Renkum
 • 275: Rheden
 • 277: Rozendaal
 • 279: Scherpenzeel
 • 281: Tiel
 • 282: Ubbergen
 • 285: Voorst
 • 289: Wageningen
 • 293: Westervoort
 • 294: Winterswijk
 • 296: Wijchen
 • 297: Zaltbommel
 • 299: Zevenaar
 • 3: Appingedam
 • 301: Zutphen
 • 302: Nunspeet
 • 303: Dronten
 • 304: Neerijnen
 • 307: Amersfoort
 • 308: Baarn
 • 310: De bilt
 • 312: Bunnik
 • 313: Bunschoten
 • 317: Eemnes
 • 321: Houten
 • 327: Leusden
 • 331: Lopik
 • 335: Montfoort
 • 339: Renswoude
 • 34: Almere
 • 340: Rhenen
 • 342: Soest
 • 344: Utrecht
 • 345: Veenendaal
 • 351: Woudenberg
 • 352: Wijk bij duurstede
 • 353: Ijsselstein
 • 355: Zeist
 • 356: Nieuwegein
 • 358: Aalsmeer
 • 361: Alkmaar
 • 362: Amstelveen
 • 363: Amsterdam
 • 365: Graft-de rijp
 • 37: Stadskanaal
 • 370: Beemster
 • 373: Bergen [nh.]
 • 375: Beverwijk
 • 376: Blaricum
 • 377: Bloemendaal
 • 381: Bussum
 • 383: Castricum
 • 384: Diemen
 • 385: Edam-volendam
 • 388: Enkhuizen
 • 392: Haarlem
 • 393: Haarlemmerliede en spaarnwoude
 • 394: Haarlemmermeer
 • 396: Heemskerk
 • 397: Heemstede
 • 398: Heerhugowaard
 • 399: Heiloo
 • 40: Slochteren
 • 400: Den helder
 • 402: Hilversum
 • 405: Hoorn
 • 406: Huizen
 • 415: Landsmeer
 • 416: Langedijk
 • 417: Laren
 • 420: Medemblik
 • 424: Muiden
 • 425: Naarden
 • 431: Oostzaan
 • 432: Opmeer
 • 437: Ouder-amstel
 • 439: Purmerend
 • 441: Schagen
 • 448: Texel
 • 450: Uitgeest
 • 451: Uithoorn
 • 453: Velsen
 • 457: Weesp
 • 458: Schermer
 • 47: Veendam
 • 473: Zandvoort
 • 478: Zeevang
 • 479: Zaanstad
 • 48: Vlagtwedde
 • 482: Alblasserdam
 • 484: Alphen aan den rijn
 • 489: Barendrecht
 • 491: Bergambacht
 • 498: Drechterland
 • 5: Bedum
 • 50: Zeewolde
 • 501: Brielle
 • 502: Capelle aan den ijssel
 • 503: Delft
 • 505: Dordrecht
 • 512: Gorinchem
 • 513: Gouda
 • 518: S-gravenhage
 • 523: Hardinxveld-giessendam
 • 53: Winsum
 • 530: Hellevoetsluis
 • 531: Hendrik-ido-ambacht
 • 532: Stede broec
 • 534: Hillegom
 • 537: Katwijk
 • 542: Krimpen aan den ijssel
 • 545: Leerdam
 • 546: Leiden
 • 547: Leiderdorp
 • 553: Lisse
 • 556: Maassluis
 • 56: Zuidhorn
 • 568: Bernisse
 • 569: Nieuwkoop
 • 575: Noordwijk
 • 576: Noordwijkerhout
 • 579: Oegstgeest
 • 58: Dongeradeel
 • 584: Oud-beijerland
 • 585: Binnenmaas
 • 588: Korendijk
 • 589: Oudewater
 • 59: Achtkarspelen
 • 590: Papendrecht
 • 597: Ridderkerk
 • 599: Rotterdam
 • 60: Ameland
 • 603: Rijswijk
 • 606: Schiedam
 • 608: Schoonhoven
 • 610: Sliedrecht
 • 611: Cromstrijen
 • 612: Spijkenisse
 • 613: Albrandswaard
 • 614: Westvoorne
 • 617: Strijen
 • 620: Vianen
 • 622: Vlaardingen