Volksgezondheidenzorg.info

GezondheidsenquĂȘte

Algemeen

Naam
Gezondheidsenquête
Afkorting
CBS-GE
Beschrijving

De Gezondheidsenquête is een enquête-onderzoek onder de bevolking van Nederland, woonachtig in particuliere huishoudens.

Gebruiksdoel

Door middel van enquêtering een zo volledig mogelijk overzicht bieden van (ontwikkelingen in) de leefstijl, gezondheid, medische consumptie en het preventief gedrag van de Nederlandse bevolking ten behoeve van planning, onderzoek en beleid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website CBS Infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data.overheid.nl en CBS Open Data

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
30-06-2017
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Deels wettelijk
Welke wetten

Naast de wettelijke verplichting, zie hieronder, is van belang te melden dat een deel van het onderzoek onder de Leefstijlmonitor valt, een samenwerkingsverband van CBS, RIVM en een aantal in leefstijl gespecialiseerde instituten. In een convenant is vastgelegd dat een vragenset over leefstijl jaarlijks wordt opgenomen in de Gezondheidsenquête.

Europese verordening met betrekking tot Europees Gezondheidsonderzoek (EHIS). Die verplichting gold voor 2014 en zal gelden voor 2019 (en daarna waarschijnlijk eens in de zes jaar). In die verplichte jaren is de EHIS geïntegreerd in de Gezondheidsenquête. Dit omdat er een grote overlap is tussen beide onderzoeken.

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Door middel van een vragenlijsten. Respondenten wordt gevraagd deel te nemen via internet. Non-respondenten worden vervolgens benaderd voor een face-to-face interview. Bij personen jonger dan 12 jaar geeft een ouder/verzorger de antwoorden.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Specialisme
Overig
Eerste meetjaar
1981
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Contacten met zorgverleners
 • Gezondheid en aandoeningen
 • Functiebeperkingen
 • Leefstijl
 • Ondergaan (preventief) gezondheidsonderzoek
 • Achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2011 14.469 deelnemers
2012 14.374 deelnemers
2013 13.771 deelnemers
2014 9.516 deelnemers
2015 9.358 deelnemers
2016 9.165 deelnemers

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geaggregeerde cijfers op de StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

1. Online, geaggregeerd in de StatLine-tabellen:

2. Microdata onder voorwaarden:

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website CBS Infoservice

Beschikbare publicaties

Korte onderzoeksbeschrijving van de Gezondheidsenquête. Voor een toelichting op de samenstelling van de bestanden, zie deze link naar de pdf van Microdataservices van het CBS.

Afnemers/gebruikers
 • Eurostat (EU)
 • GGD'en
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Partijen uit het consortium Leefstijlmonitor
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Van 1981 t/m 1996 was er een aparte Gezondheidsenquête. Vanaf 1997 zijn alle vragen over gezondheid, welzijn en de andere thema's als modulen opgenomen in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De Gezondheidsenquête was tot en met 1996 een huishoudenssteekproef, POLS was een personensteekproef op basis van het GBA.

Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd, met een personensteekproef. In 2010 is er een revisie geweest van het thema 'medische consumptie' en een verandering in waarneemmethode: mixed mode, een combinatie van waarneming via internet, telefoon en face-to-face.

Met ingang van 2014 is de Gezondheidsenquête (GE) herzien. De voorheen twee onderzoeksdelen zijn geïntegreerd tot één deel. Verder zijn de vragen over leefstijl uitgebreid in het kader van de Leefstijlmonitor, een samenwerkingsverband van CBS, RIVM en een groot aantal instituten werkzaam op het gebied van leefstijl. Daarnaast werd in 2014 de Europese Gezondheidsenquête (EHIS) uitgevoerd. De EHIS was geïntegreerd in de reguliere GE. Als gevolg van de EHIS zijn enkele vragen gewijzigd en enkele vragen toegevoegd. Voor de EHIS gold een verordening. Per 2014 zijn ook enkele vragen(blokken) geschrapt om de interviewduur van het onderzoek te beperken.

 

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary (nog)
niet digitaal beschikbaar.

Terug naar zoekpagina