Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

Voor algemene informatie, zie introductie.

U kunt op twee manieren in de metadatabase zoeken:

  1. Bronnen
  2. Codeboeken

Geregistreerde bronnen

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2015 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2014 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Ambulancediensten en CPA: verlies/winst, personeel, capaciteit en productie 2004-2012 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2015 Academisch Medisch Centrum - UVA
Amsterdamse Gezondheidsmonitor AGM 2012 GGD-Amsterdam, GGD'en
Apotheken; aantal bedrijven, werknemers, exploitatie en investeringen 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2014 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Atlas SV-regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2015 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2015 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Basisset veiligheidsindicatoren ziekenhuizen 2012 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Basisverzekering Informatiesysteem BASIC 2013 Vektis C.V.
BBMRI-NL Biobank Catalogue BBMRI 2016 BBMRI-NL
Benchmark Facilitaire Kengetallen GGZ Benchmark GGZ 2014 Hospitality Group BV
Benchmark Facilitaire Kengetallen Ziekenhuizen Benchmark FKZ 2015 Hospitality Group BV
Benchmark in de zorg Benchmark 2014 ActiZ, Brancheorganisatie voor Zorgondernemers
Benchmark Rapportage Module BRaM 2015 Stichting Benchmark GGZ (SBG)
Benchmarking OK UMC’s 2015 Julius Centrum
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2016 Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (RIBIZ)
BHN-Interventieregistratie, Risicogewogen mortaliteitsregistratie, Complicatieregistratie BHN/NVT-registratie 2015 Afd. Klinische Informatiekunde (KIK, AMC) aangestuurd door BHN en de Commissie Dataregistratie NVT en de Sectie Cardio-anesthesiologie NVA
Centrale Medicatie-incidenten Registratie CMR 2015 Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Complicatieregistratie neurolyse / neuromusculaire blokkade 2015 Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
CONgenitale COR Vitia: registratie en DNA-bank patiënten met een aangeboren hartafwijking CONCOR 2016 CONCOR-projectgroep
Consumentenpanel Gezondheidszorg 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties 2016 Zorgbelang Nederland
Continue Morbiditeits Registratie Nederland (peilstations), opgegaan in NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn CMR 2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen CMR Nijmegen 2012 Radboudumc
DBC Informatie Systeem DIS 2016 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Doetinchem Cohort Studie DCS 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Donorregister 2015 Donorregister
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Dutch Autoimmune REgister DAiRE 2015 Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2015 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Dutch Dystrophinopathy Database DDD 2016 LUMC, afdeling Neurologie
Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management B.V. (MRDM)
Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis DQRA 2015 VUmc university medical centre
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2016 Vektis C.V.
Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen EJZ 2015 Dutch Hospital Data (DHD)
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Epicheck Epicheck 2015 Kempenhaeghe, in de toekomst worden meerdere partijen betrokken
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) ERGO 2016 Erasmus MC
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2014 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins EUROCAT 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
European School Survey on Alcohol and other Drugs ESPAD 2015 Trimbos-instituut
Exit-rapportage zorgpersoneel 2014 Kiwa Carity
Fabry database 2015 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Family Medicine Network FaMe-net 2016 Radboudumc
Farmatec Farmatec 2015 CIBG
Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Database PIJ database, FPJ database 2015 Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Gaucher database 2015 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen) GIP, geneesmiddelen 2015 Zorginstituut Nederland
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen) GIP, hulpmiddelen 2015 Zorginstituut Nederland
Geneesmiddelenprijzen WGP 2015 CIBG
Generation R Generation R 2016 Erasmus MC, afdeling Generation R
Gezondheidsenquête CBS-GE 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gezondheidsmonitor Volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
GGD; financiën en personeel van GGD’en 2001-2012 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
GGZ in tabellen 2014 Trimbos-instituut
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2013 Trimbos-instituut, Universiteit van Utrecht (UU)
Het Parelsnoer Instituut PSI 2016 Afdelingen binnen de UMC's
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2015 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiestandaard Wet langdurige zorg iWlz 2016 Zorginstituut Nederland
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen IMS 2013 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg 2015 Vektis C.V.
Integrated Primary Care Information IPCI 2015 Erasmus MC, Erasmus MC, Medische Informatica
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven Interventiedatabase 2016 Kenniscentrum Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Jaarverantwoording (Jeugd)Zorg 2014 CIBG
Julius Huisartsen NetWerk JHN 2015 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
KNMT-tandartsenadministratie KNMT 2016 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen 2014 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Kwaliteitsregister Paramedici KP 2015 Kwaliteitsregister Paramedici
Kwaliteitsregistratie Hoofd- Hals Tumoren DHNA 2016 Nederlandse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren (NWHHT)
Kwaliteitsregistraties cystectomie, prostatectomie en niertumoren NVU registraties 2015 Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2015 Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Landelijk gestandaardiseerde patiëntervaringsmetingen (o.a. CQI, Prems en Proms) 2015 Stichting Miletus, Vektis C.V.
Landelijk Implantatenregister LIR 2015 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg, opgegaan in NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn LINH 2013 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie LOPS 2014 Rutgers
Landelijke Abortus Registratie LAR 2014 Rutgers
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2015 Dutch Hospital Data (DHD)
Landelijke Centrale Middelen Registratie LCMR 2012 Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2015 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie LHCR 2016 Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, opgegaan in NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn LiPZ 2013 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Landelijke IVF Cijfers 2015 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Landelijke Medische Registratie (LMR) LMR 2013 Dutch Hospital Data (DHD)
Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen LPZ 2015 Universiteit Maastricht, School for Public Health and Primary Care (Caphri)
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen LAREB 2015 Bijwerkingencentrum Lareb
Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten LROI 2016 Reports, Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Landelijke Traumaregistratie LTR 2015 Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Leefstijlmonitor LSM 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Leidsche Rijn Gezondheidsproject LRGP 2015 Julius Centrum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRGJ)
Letsel Informatie Systeem LIS 2016 Stichting VeiligheidNL
Longitudinal Aging Study Amsterdam LASA 2015 VUmc university medical centre
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study LOAS studie 2015 LUMC, afdeling Orthopaedie
Markt- en Benchmark enquête zorgverzekeraars MBE 2014 Vektis C.V.
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2014 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Meetbaar Beter 2015 Meetbaar Beter
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland 2013 Perined, TNO, Gezond Leven
Monitor Biovigilantie 2016 Stichting TRIP
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Monitoring van Risicofactoren en Gezondheid in Nederland MORGEN 1997 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NPCG 2015 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor NVIC-monitor 2015 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Nationaal zwangerschapsregister pREGnant pREGnant 2016 Bijwerkingencentrum Lareb
National Cardiovascular Data Registry NCDR 2014 National Cardiovascular Data Registry (NCDR)
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2015 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Nederlands Pompe register 2015 Erasmus MC
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRBM 2016 Academisch Medisch Centrum - UVA
Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde NSCK 2015 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlands Tuberculose Register NTR 2015 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie NCFR 2014 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
Nederlandse Kankerregistratie NKR 2016 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie NOTR 2015 Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Neonatale Hielprik Screening NHS 2015 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening NEORAH 2016 Externe partij
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 NEMESIS-2 2015 Trimbos-instituut
Niemann Pick data collection 2015 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn NZR 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen 2015 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie OTC 2015 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering OTP 2014 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Instituut voor toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Ongevallen en Bewegen in Nederland OBiN 2014 Stichting VeiligheidNL
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2015 RAM Mobile DATA i.s.m. DT Healthcare Solutions
Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship (Profiel studie) Profiles 2015 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Pediatrische Intensive Care Evaluatie PICE 2015 Stichting PICE
Peilstationsonderzoek Scholieren Middelengebruik Peil 2015 Trimbos-instituut
Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten Peilstation HVZ 1991 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Perinatale Registratie Perined 2015 Perined
Perinatologisch dossier voor de screening PERIDOS 2015 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen PIAV 2015 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Permanent Onderzoek Leefsituatie; module Gezondheid en Welzijn POLS 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Pharmachild-NL 2015 Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie (NVKR), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2015 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Pharmo Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank PHARMO - OAPO 2015 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen PSTG 2014 Rutgers
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2013 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2016 Erasmus MC, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
PRISMA-RT (benchmark)database 2015 Leden van de vereniging PRISMA-RT zijnde 17 individuele radiotherapie instellingen
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2011 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Prospectieve ALS studie Nederland PAN (ook wel 'ALS Database en Biobank' genoemd) 2015 ALS centrum Nederland, UMC Utrecht
Quality Registry Neuro Surgery QRNS 2015 Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
RD5000db: Dutch registry for Inherited Retinal Dystrophies RD5000db 2015 RD5000 consortium
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg 2016 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de NVT 2015 Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Registratie fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg 2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie huisartsen 2015 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie Netwerk Universitaire Huisartsenpraktijken Leiden en Omstreken RNUH-LEO 2015 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Registratie Nierfunctievervanging Nederland Renine 2016 Nefrovisie
Registratie oefentherapeuten 2014 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie pas afgestudeerde huisartsen 2015 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie verloskundigen 2015 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Registratie voedselinfecties en voedselvergiftigingen 2014 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Registratienet Huisartspraktijken Limburg RNH 2012 Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Registraties Dutch Institute for Clinical Auditing DICA 2015 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2015 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Santeon Farmadatabase 2015 Santeon
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2015 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Sociaal-Economische Status per postcodegebied SES 2014 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Sterfteregistratie asielzoekers 2015 GGD GHOR Nederland
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2016 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Studie naar Medische Informatie en Leefwijzen in Eindhoven SMILE 2013 Universiteit Maastricht, School for Public Health and Primary Care (Caphri)
Suïcidepogingen asielzoekers 2015 GGD GHOR Nederland
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus MRSA-Surveillance 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2015 Radboudumc
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey TRAILS 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Transfusie reacties in patiënten TRIP 2016 Stichting TRIP
Transitieproject (zorgepisoderegistratie) 2013 Stichting Transitieproject
Trombosediensten; naar type, patiëntenverloop en bloedafnemingen 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2016 CIBG
Verwijsindex risicojongeren VIR 2015 CIBG
Virale Hepatitis Monitoring database VHMdb 2014 Academisch Medisch Centrum - UVA, Erasmus MC, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Stichting VHM, nog op te richten. Tijdens pilot zijn de 4 deelnemende sites (AMC, EMC, LUMC en UMCG) de beheerder, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Voedselconsumptiepeiling VCP 2015 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Volksgezondheidsmonitor Utrecht VMU 2014 GGD'en, Volksgezondheid, gemeente Utrecht
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang, financiën en personeel 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Werkgeversenquêtes Zorg en WJK 2015 CAOP
WHO European Health for All Database WHO-HFA 2015 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Woononderzoek Nederland WoON 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Ziekenhuispatiënten, opnamen en operaties, naar diverse kenmerken 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zorgcijfersdatabank ZCD 2014 Zorginstituut Nederland
Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit naar SBI 2014 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zorgrekeningen 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)