Zorggegevens

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Algemeen

Naam
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Afkorting
Nivel Zorgregistraties
Beschrijving

Doel van Nivel Zorgregistraties is:

Het verzamelen en beheren van gegevens in eerstelijns zorgpraktijken (zowel routinematig vastgelegde gegevens als aanvullende gegevens bij professionals en patiënten).

Het verwerken van de gegevens zodat deze onderling vergelijkbaar worden en het combineren van ruwe gegevens tot onderzoekbare data.

Bijdragen aan de onderzoeksdoelen van het Nivel op basis van de verzamelde gegevens door verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Het functioneren van de eerste lijn in kaart brengen en hierbij de gang van de patiënt door de eerste lijn te kunnen volgen.

De registratie/website geeft antwoord op de volgende vragen:

Welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederlandse bevolking?

Hoeveel eerstelijnszorg gebruikt de Nederlandse bevolking, voor welke gezondheidsproblemen en bij welke zorgdisciplines

Gebruiksdoel

Nivel Zorgregistraties eerste lijn is een geïntegreerde eerstelijnsregistratie. In 2021 verzamelde Nivel Zorgregistraties op continue basis gegevens uit elektronische patiëntendossiers van 530 huisartspraktijken (zo’n 1,9 miljoen patiënten), 28 organisaties van huisartsenposten (>11 miljoen patiënten), 246 fysiotherapiepraktijken, 270 oefentherapiepraktijken, 140 diëtetiekpraktijken en 118 logopediepraktijken (samen >300.000 patiënten met paramedische zorg). De database bevat gegevens op patiëntniveau.

Deze gegevens kunnen onderling met elkaar gecombineerd worden. Om dat privacy-technisch mogelijk te maken wordt samengewerkt met ZorgTTP, die software heeft ontwikkeld om koppeling op basis van pseudoniemen mogelijk te maken. Zie deze link naar de Nivel website met een toelichting hoe de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners wordt beschermd.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN  Utrecht
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn
Contactpersoon: Dr. Jeroen Hasselaar (Afdelingshoofd)
Tel.: 030 272 9700
E-mail: Zorgregistraties@nivel.nl
Website: Nivel Zorgregistraties 

Brondata beschikbaar

Brongegevens kunnen bij het Nivel aangevraagd worden.

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
09-12-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Huisartsennetwerk
 • Registratie
 • Registratie op persoonsniveau
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Epidemiologie
 • Geboortezorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheid en ziekte
 • Openbare gezondheidszorg
 • Preventie
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten en patiëntcontacten

 

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Specialisme
Eerstelijn
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken en organisaties van huisartsenposten, fysiotherapiepraktijken, oefentherapiepraktijken Cesar & Mensendieck, diëtetiekpraktijken en logopediepraktijken.

Eerste meetjaar
2001
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De verzamelde gegevens per zorgdiscipline zijn hier te vinden: Nivel Zorgregistraties

Kenmerken van de onderzoekspopulaties zijn hier te vinden: Nivel onderzoekspopulaties

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Alle onderzoeksprojecten waarvoor Nivel Zorgregistraties gegevens levert, dienen goedgekeurd te worden door de koepel- of beroepsorganisatie van de betreffende zorgdiscipline. Nivel Zorgregistraties werkt hiervoor samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), InEen, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Gegevensaanvragen dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 • De resultaten van het betreffende onderzoek moeten openbaar worden gepubliceerd.
 • De gevraagde gegevens zijn geschikt voor het beantwoorden van de betreffende onderzoeksvragen.
 • De aanvraag interfereert niet met reeds lopende of voorgenomen andere activiteiten.
 • De aanvraag schaadt niet de belangen van de deelnemers.
 • De gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de beantwoording van de vraagstelling waarvoor ze worden aangevraagd.
 • De aanvrager moet vooraf inzage bieden in de conceptpublicatie en het Nivel ten minste twee weken de mogelijkheid bieden daarop commentaar te leveren.
 • Ten minste één onderzoeker van Nivel Zorgregistraties is actief, als mede-auteur betrokken bij de rapportage over het betreffende onderzoek.
 • Nivel Zorgregistraties eerste lijn wordt als bron vermeld bij publicaties.
 • Er is overeenstemming over de door Nivel Zorgregistraties in rekening te brengen kosten.
 • Het beoogde product (artikel, rapport, factsheet) bevat een korte privacyparagraaf die wordt aangeleverd door Nivel Zorgregistraties.
 • Onderzoeken en gegevensaanvragen waar mogelijk risico’s mee gemoeid zijn in het kader van de gegevensbescherming van Nivel Zorgregistraties worden ter advies voorgelegd aan de Privacycommissie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit betreft aanvragen waarbij sprake is van het koppelen van gegevens met verschillende bronnen of waarin privacygevoelige gegevens betrokken zijn - zoals de vier cijfers van de postcode of het geboortekwartaal van de patiënt. Het beschikbaar stellen van dit soort gegevens dient dan van essentieel belang te zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Met Nivel Zorgregistraties is bijvoorbeeld koppeling met andere registraties zoals CBS en DHD mogelijk. Ook kunnen gegevens gecombineerd worden met patiënten enquêtes. Nivel Zorgregistraties besteedt hierbij veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners (zie: deze link). Nivel Zorgregistraties maakt gebruik van een TTP om er voor te zorgen dat het Nivel geen persoonsgegevens krijgt, maar toch in staat is verschillende gegevensbronnen aan elkaar te koppelen. Daarnaast is extra gegevensverzameling mogelijk door bijvoorbeeld extra praktijken of registratieonderwerpen aan te haken. Zie bijgaande link voor aanvragen gegevens.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de Nivel-website: Zorgregistraties eerste lijn.

Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN  Utrecht
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn
Contactpersoon: Dr. Jeroen Hasselaar (Afdelingshoofd)
Tel.: 030 272 9700
E-mail: Zorgregistraties@nivel.nl
Website: Nivel Zorgregistraties 

Beschikbare publicaties

Nivel Zorgregistraties wordt voor veel onderzoek gebruikt. Meerdere keren per jaar verschijnen er resultaten van onderzoek op basis van Nivel Zorgregistraties. Kerncijfers worden jaarlijks geactualiseerd en beschikbaar gesteld via Zorgregistraties eerste lijn.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • GGD'en
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Koepelorganisaties
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenorganisaties
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Begroting VWS
 • Behoefte-ramingen
 • Beleid VWS
 • Brancherapporten
 • Capaciteitsplan 2016
 • CBS, Zorg in cijfers
 • Griepmonitor
 • Griepvaccinatiemonitor
 • Producten Zorginstituut Nederland
 • Rijksvaccinatieprogramma
 • ROS Wijkscan
 • Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM)
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

De gegevensverzameling is uitgebreid met gegevens van logopedisten.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Sinds 1 januari 2014 beheert het Nivel één informatievoorziening voor de eerste lijn: Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Het Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg (LINH), de Landelijke informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ), het Surveillance Netwerk Nederland, de Nivel CMR Peilstations en het Landelijk Informatienetwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP), zijn als afzonderlijke entiteiten opgehouden te bestaan. Bovengenoemde initiatieven waren allemaal geconcentreerd op één zorgdiscipline: koppelingen tussen verschillende registraties was niet mogelijk. 

De afgelopen jaren bleek echter dat dit niet meer voldoende informatie opleverde voor beleid. De wisselwerking tussen huisartsenpost en huisartsenpraktijk kon niet goed worden geanalyseerd, de invloed van directe toegang tot paramedische zorg op het gebruik van zorg in de huisartsenpraktijk kon niet goed worden gemonitord; de opkomst van ketenzorginitiatieven maakte een multidisciplinaire benadering noodzakelijk. En bovendien bleken de mogelijkheden van routinematig verzamelde gegevens sterk toe te nemen door een grotere omvang en betere kwaliteit.  

Dit alles was aanleiding voor een reorganisatie van de dataverzameling, waarbij koppeling van gegevens op patiëntniveau mogelijk is, uiteraard met inachtneming van de privacywetgeving, zodat het pad van patiënten 'door de zorg' kan worden gevolgd. Dit is met een financiële injectie van het ministerie van VWS gerealiseerd. Het resultaat is Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Voorgaande bronnen:

Voorgaande bronnen in Zorggegevens waarvan de naam per 1 januari 2014 is vervangen door Nivel Zorgregistraties eerste lijn:

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
In digitale vorm niet beschikbaar. Voor meer informatie wat allemaal geregistreerd wordt, zie de NIVEL pagina 'Informatie voor patiënten'.
In het onderdeel 'Welke gegevens verzamelt NIVEL Zorgregistraties' staat een opsomming per discipline: Klik op deze tekst voor een specificatie van die gegevens.

Terug naar zoekpagina