Naam
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie
Afkorting
PSIE
Beschrijving

De Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) is een van de acht landelijke bevolkingsonderzoeken. In dit bevolkingsonderzoek krijgt de zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult een bloedonderzoek aangeboden. Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis (lues), HIV, rhesus-factor (RhD en Rhc) en irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA). Na de eerste bloedafname, die bij voorkeur vóór de 13e week in de zwangerschap plaatsvindt, kunnen binnen het bevolkingsonderzoek verschillende vervolgacties in gang gezet worden als de resultaten van het bloedonderzoek daartoe aanleiding geven.

Gebruiksdoel

Het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) heeft als doel hepatitis B- en HIV-dragerschap, congenitale syfilis en hemolytische ziekte van de foetus en/of de pasgeborene te voorkomen. De gegevens worden ook gebruikt als input voor beleid van VWS en rapportages van TNO (monitoring en evaluatie programma).

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Tel: 088 689 8989
E-mail: info@rivm.nl
Website: Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie de procesmonitor PSIE, onderdeel downloads

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
31-10-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten
 • Wet publieke gezondheid (Wpg)
 • Uitvoeringsbesluit bij de Wet op het RIVM
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG)
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Preventie
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland met uitzondering van St Eustatius, Saba en Bonaire
Eenheden in de gegevens

Individuen, zwangere vrouwen en in sommige gevallen de biologische vader

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers van de afdeling PSIE van het regiokantoor Zuid (Eindhoven) van de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP)

Specialisme
Klinische chemie, microbiologie en infectieziekten
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Laboratoria en Verloskundig Zorgverleners (verloskundigenpraktijken, afdeling gynaecologie in ziekenhuizen en verloskundig actieve huisartsen) (N= 900)

Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Bijzonderheden

Registratiesysteem:
De gegevens van de drie preventieprogramma's (RVP, NHS en PSIE) worden in Praeventis, een geautomatiseerd informatiesysteem, opgeslagen. In Praeventis zijn gegevens opgeslagen vanaf 2003.

De belangrijkste variabelen zijn:
Gegevens van de zwangere en de zwangerschap, de naam van de biologische vader, de uitslagen van de bloedonderzoeken, de toedieningen (anti-D en HepB/HBIg) en het aantal zwangeren dat het eerste bloedonderzoek heeft gehad.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor informatie op cliëntniveau moet de zorgverlener zorgdragen. Inzage in het PSIE dossier zoals vereist volgens de AVG is mogelijk. Rapportages over PSIE zijn openbaar.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website van het RIVM: Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie en de pagina’s Draaiboek PSIE en Procesmonitor PSIE.

Contactgegevens publiek

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Tel: 088 689 8989
E-mail: info@rivm.nl
Website: Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

Beschikbare publicaties

Proces Monitor PSIE 2021

Afnemers/gebruikers
 • Externe evaluator
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Uitvoerende instellingen die de programma's uitvoeren
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Continu, door wijzigingen van de preventieprogramma's en wijzigingen van het registratiesysteem.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Introductie van Rhc onderzoek in het eerste bloedonderzoek (per 1 juli 2011) en het foetale Rhesus D onderzoek in week 27 van de zwangerschap voor Rhesus D negatieve vrouwen (per 1 juli 2011). Afschaffing navelstrengbloedonderzoek met ingang van 1 januari 2013, behalve voor uitzonderingsgevallen.