Naam
Dutch Lung Cancer Audit
Afkorting
DLCA
Beschrijving

DLCA staat voor de Dutch Lung Cancer Audit. De DLCA is een multidisciplinaire audit met als doel: het multidisciplinaire traject van diagnostiek en behandeling van patiënten met longkanker in beeld brengen.

Tot 2016 werd de kwaliteit van zorg voor patiënten met longkanker gemeten in de DLRA (radiotherapie voor longcarcinoom) en de DLSA(-T) (long(kanker)chirurgie). Door de wetenschappelijke verenigingen van longartsen (NVALT), radiotherapeuten (NVRO), thoraxchirurgen (NVT) en longchirurgen (NVvL-NVvH) is gewerkt aan de ontwikkeling van de Dutch Lung Cancer Audit (DLCA). Vanaf 2016 registreren daardoor naast de longradiotherapeuten (DLCA-R) en long- en thoraxchirurgen (DLCA-S), ook longartsen (DLCA-L) patiënten met longkanker in de DLCA. De betrokkenheid van longartsen is essentieel, omdat zij een centrale rol hebben in diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten. 

De betrokken beroepsgroepen vormen gezamenlijk een clinical audit board, een bestuur van door hun wetenschappelijke vereniging gemandateerde medisch specialisten, dat zich o.a. bezig houdt met de voortgang van de registratie en het ontwikkelen van interdisciplinaire kwaliteitsindicatoren. Deelnemers aan de DLCA krijgen wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via MijnDICA middels de basisrapportages en indicatorenrapportage, waarin de extern transparante en interne indicatoren staan.

Gebruiksdoel

Met de DLCA kunnen zorginstellingen zichzelf vergelijken met anderen. Grote delen van het zorgproces van patiënten met een longcarcinoom leggen we al vast in de kwaliteitsregistraties longradiotherapie (DLRA) en longchirurgie (DLSA). Om de inzage in het zorgproces te completeren ontwikkelen we een aanvullend deel van de registratie voor de longartsen waarmee o.a. chemotherapie wordt vastgelegd.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

Website: Dutch Lung Cancer Audit

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
14-11-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
 • Chirurgie
 • Longgeneeskunde
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2016
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over behandeling van longcarcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de betreffende indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de DLCA-registratie betrokken partijen.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl

Website: Dutch Lung Cancer Audit

Beschikbare publicaties

De resultaten over 2019 zijn te vinden in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)