Volksgezondheidenzorg.info

Perinatale Registratie

Algemeen

Naam
Perinatale Registratie
Afkorting
Perined
Beschrijving

Perined is een samenwerkingsverband van vijf beroepsorganisaties in Nederland die zich bezighouden met de perinatale zorg. De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen (KNOV), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waaronder ook de verloskundig actieve huisartsen, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP).

Vier beroepsgroepen hebben ieder een eigen deelregistratie: de LVR-1 (eerste lijn: verloskundigen/KNOV), LVR-2 (tweede lijn: gynaecologen/NVOG), LVR-h (huisartsen/LHV) en de LNR (kinderartsen-neonatologen/NVK). Deze vier registraties vormen gezamenlijk de Perinatale Registratie: gegevens worden in één geïntegreerde databank vastgelegd. De items die nu en in de toekomst door deze perinatale zorgverleners worden geregistreerd zijn te vinden op de website van Perined.

Gebruiksdoel

Doel van de perinatale registratie is de kwaliteit van de zorg rondom de geboorte (perinataal) te verbeteren, door bij de dataverzameling het gehele proces door de verschillende disciplines heen te volgen en hierover te publiceren. Om inzage te geven in het perinatale zorgproces en de uitkomsten van deze zorg worden er verschillende onderzoeken, rapportages en dergelijke gepubliceerd, onder andere voor VWS.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Perined
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Tel.: 030 282 3165
E-mail: info@perined.nl
Website Perined

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, via een aanvraag en toestemming in te dienen bij Perined.

Beheerder gegevensbron
Perined
Eigenaar gegevensbron
Perined
Actualisatiedatum
12-07-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Wettelijk
Welke wetten

Wettelijk: de Neonatale Intensive Care Unit's (NICU's) zijn verplicht te registreren.

Afspraak beroepsgroep: de perinatale registratie (Perined) levert verplichte indicatoren aan perinatale zorgverleners aan.

Opdrachtgever(s)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Persoonsgebonden factoren
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Gekoppelde thema's
Perinatale zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Gynaecologen
 • Huisartsen
 • Kinderartsen
 • Verloskundigen
Specialisme
 • Gynaecologie
 • Neonatologie / Kindergeneeskunde
 • Verloskunde
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Maatschappen
 • NICU's
 • Praktijken
 • Vakgroepen
Eerste meetjaar
1989
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks. overgegaan wordt op aanlevering per kwartaal, c.q. continue aflevering

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Zwangerschapsgegevens, partusgegevens (bevalling), problematiek moeder, problematiek kind en zorggegevens.

Registraties:

De Perinatale Registratie omvat de Landelijke Verloskunde Registratie eerste lijn (LVR-1), Landelijke Verloskunde Registratie tweede lijn (LVR-2), Landelijke Verloskunde Registratie huisartsen (LVR-h) en Landelijke Neonatologie Registratie (LNR).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 Ongeveer 90 gynaecologische maatschappen, 80 kinderarts-maatschappen, 10 Nicu’s, 550 verloskundigen-praktijken en 30 huisartspraktijken.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevensaanvraag:

Gegevensaanvragen dienen via een te downloaden aanvraagformulier te worden gericht aan Perined, met duidelijke omschrijving van de gevraagde gegevens en het doel van de aanvraag. Begeleiding van de aanvraag gebeurt door een (epidemiologische) helpdesk. De aanvraag wordt op privacy-aspecten getoetst door een Privacycommissie. Besluitvorming gebeurt door het Bestuur van Perined.

Codeboeken:

Nog niet opgevraagd, wel hierbij de link naar het Documentatierapport Perinatale Registratie Nederland (PRN) op de CBS website. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van Perinatale registratie voor de jaren 2008 tot en met 2013.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Perined
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Tel.: 030 282 3165
E-mail: info@perined.nl
Website Perined

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoekers
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
Verwachte wijzigingen

Er is een nieuwe perinatale dataset ontwikkeld, op basis waarvan een nieuwe perinatale databank is gebouwd. Momenteel wordt – voortbouwend op het PWD-project (Perinataal Webbased Dossier) – gewerkt aan implementatie van de nieuwe dataset. Omdat - met name voor de 2e en 3e lijn - invoering van een lokaal elektronisch patiëntendossier met mogelijkheid tot elektronisch berichtenverkeer hierbij veelal een randvoorwaarde is, zal een overgang plaatsvinden vanuit de oude situatie met aanlevering op basis van de dataset van de vier deelregistraties naar de nieuwe situatie met aanlevering van gegevens op basis van de nieuwe dataset.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Zie de Jaarboeken, te downloaden van de Perined website.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar. In de Geboortezorg wordt gewerkt met eenheid van taal. Samen met de andere veldpartijen heeft Perined het operationele beheer van het ‘codeboek’ overgedragen aan Nictiz. Door op één plaats alle te gebruiken code’s vast te leggen en te beheren wordt voorkomen dat misverstanden ontstaan over de exacte code’s die in de diverse systemen gebruikt dienen te worden.
Zie de pagina 'Geboortezorg' op de Nictiz website: de link naar de Informatiestandaard geboortezorg (perinatologie).

Naar Metadatabase