Volksgezondheidenzorg.info

Perinatale Registratie

Algemeen

Naam
Perinatale Registratie
Afkorting
Perined
Beschrijving

Perined is een samenwerkingsverband van vijf beroepsorganisaties in Nederland die zich bezighouden met de perinatale zorg. De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen (KNOV), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waaronder ook de verloskundig actieve huisartsen (VVAH), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP).

Vier beroepsgroepen hebben van oudsher ieder een eigen deelregistratie: de LVR-1 (eerste lijn: verloskundigen/KNOV), LVR-2 (tweede lijn: gynaecologen/NVOG), LVR-h (huisartsen/LHV) en de LNR (kinderartsen-neonatologen/NVK). Deze vier registraties vormen gezamenlijk de Perinatale Registratie: gegevens worden in één geïntegreerde databank vastgelegd. De items die nu en in de toekomst door deze perinatale zorgverleners worden geregistreerd zijn te vinden op de website van Perined. Met de toenemende integrale geboortezorg vindt ook toenemend integrale aanlevering plaats.

Gebruiksdoel

Doel van de perinatale registratie is de kwaliteit van de zorg rondom de geboorte (perinataal) te verbeteren, door bij de dataverzameling het gehele proces door de verschillende disciplines heen te volgen en hierover te publiceren. Om inzage te geven in het perinatale zorgproces en de uitkomsten van deze zorg worden er verschillende onderzoeken, rapportages en dergelijke gepubliceerd, onder andere voor VWS.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Perined
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Tel.: 030 282 3165
E-mail: info@perined.nl
Website Perined

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, via een aanvraag en toestemming in te dienen bij Perined.

Beheerder gegevensbron
Perined
Eigenaar gegevensbron
Perined
Actualisatiedatum
28-08-2019
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Wettelijk
Welke wetten

Wettelijk
De Neonatale Intensive Care Unit's (NICU's) zijn verplicht te registreren. De perinatale registratie (Perined) levert verplichte indicatoren aan perinatale zorgverleners aan.

Afspraak beroepsgroep
De perinatale registratie (Perined) levert spiegelinformatie, waaronder diverse indicatoren, aan perinatale zorgverleners aan.

Opdrachtgever(s)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Persoonsgebonden factoren
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
Perinatale zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Gynaecologen
 • Huisartsen
 • Kinderartsen
 • Verloskundigen
Specialisme
 • Gynaecologie
 • Neonatologie / Kindergeneeskunde
 • Verloskunde
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Maatschappen
 • NICU's
 • Praktijken
 • Vakgroepen
Eerste meetjaar
1989
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Kwartaalaanlevering

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Zwangerschapsgegevens, partusgegevens (bevalling), problematiek moeder, problematiek kind en zorggegevens.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 Ongeveer 80 gynaecologische maatschappen, 80 kinderarts-maatschappen, 10 Nicu’s, 550 verloskundigen-praktijken en 30 huisartspraktijken.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevensaanvraag:
Gegevensaanvragen dienen via een te downloaden aanvraagformulier te worden gericht aan Perined, met duidelijke omschrijving van de gevraagde gegevens en het doel van de aanvraag. Begeleiding van de aanvraag gebeurt door een (epidemiologische) helpdesk. De aanvraag wordt op privacy-aspecten getoetst door een Privacycommissie. Besluitvorming gebeurt door het Bestuur van Perined.

Codeboeken:
Van samengestelde variabelen is het codeboek nog niet openbaar beschikbaar. Wel beschikbaar is het Documentatierapport Perinatale Registratie Nederland (PRN) op de CBS website. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van een bij CBS aanwezig deelbestand van de perinatale registratie gedurende de jaren 2008 tot en met 2013. Voor afzonderlijke items: zie onder het tabblad 'Codeboek'.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Geaggregeerde gegevens zijn beschikbaar via de website van Perined; gegevens zijn verder ook beschikbaar via StatLine CBS.

Contactgegevens publiek

Perined
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Tel.: 030 282 3165
E-mail: info@perined.nl
Website Perined

Beschikbare publicaties

Zie het onderdeel Publicaties op de Perined website.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoekers
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Verwachte wijzigingen

Er is een nieuwe perinatale dataset ontwikkeld, op basis waarvan een nieuwe perinatale databank is gebouwd. Momenteel wordt – in het kader van het project Eenheid van Taal Geboortezorg – gewerkt aan implementatie van de nieuwe dataset binnen zowel (de EPD’s in) het primaire proces als in de aanlevering door zorgverleners aan Perined (perinatale registratie) en RIVM (screeningsmonitoring).

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
Voor samengestelde variabelen nog niet beschikbaar, wel voor afzonderlijke items. In de Geboortezorg wordt gewerkt met eenheid van taal. Samen met de andere veldpartijen heeft Perined het operationele beheer van het ‘woordenboek’ overgedragen aan Nictiz. Door op één plaats alle in de geboortezorg te gebruiken codes vast te leggen en te beheren wordt voorkomen dat misverstanden ontstaan over de exacte codes die in de diverse systemen gebruikt dienen te worden.
Zie de pagina 'Geboortezorg' op de Nictiz website: de link naar de Informatiestandaard geboortezorg (perinatologie).

Terug naar zoekpagina