Naam
Longitudinal Aging Study Amsterdam
Afkorting
LASA
Beschrijving

Deze longitudinale studie bestudeert veranderingstrajecten in het functioneren van ouderen vanaf 55 jaar. Deelnemers worden elke drie jaar thuis bezocht door getrainde interviewers die gevalideerde vragenlijsten en lichamelijke en cognitieve tests afnemen.
In 1992 is gestart met 3.107 deelnemers van 55-85-jarigen (cohort 1).
In 2002 is aangevuld met een nieuw cohort van 1.002 55-64-jarigen (cohort 2).
In 2012 zijn opnieuw 1.023 deelnemers toegevoegd (cohort 3).

Vier functioneringscomponenten worden onderscheiden: fysieke, cognitieve, emotionele en sociale. De trajecten omvatten: voorspellers (biologisch, medisch, psychologisch, sociaal, omgeving), interacties en gevolgen (kwaliteit van het leven, zorggebruik, maatschappelijke participatie, sterfte) van veranderingen in functioneren.

Gebruiksdoel

De studie heeft zowel een onderzoeksdoel als een beleidsdoel. Het onderzoeksdoel is het uitvoeren van een longitudinaal onderzoek naar predictoren en consequenties van veranderingen in functioneren van ouderen. Het beleidsdoel is het monitoren van dagelijks functioneren van ouderen. LASA moet bijdragen aan het evalueren en ontwikkelen van ouderenbeleid (voor zowel landelijke als lokale overheid).

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Department of Epidemiology and Biostatistics / LASA
F-wing Medfac, room FK35
De Boelelaan 1089A
1081 HV Amsterdam
the Netherlands
Tel.: 020 444 6770
Contact: zie deze link
Website Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)

Beheerder gegevensbron
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Eigenaar gegevensbron
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Actualisatiedatum
30-10-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Bij de verwerking van de data moet worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • Amsterdam UMC, locatie VUmc
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

Door het ministerie van VWS.

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Amsterdam, Zwolle, Oss en rurale gemeenten in de omgeving van deze steden
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten, afgenomen tijdens persoonlijke interviews, en lichamelijke en cognitieve tests. Op enkele momenten is bloed afgenomen bij de respondenten waarop bloedbepalingen zijn gedaan. GWAS gegevens zijn beschikbaar.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Burgers
 • Huisartsen
 • Medewerkers instellingen
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Huisartsenpraktijken
 • Gemeenten
Eerste meetjaar
1992
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Driejaarlijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Respons, burgerlijke stand, persoonlijk netwerk, kinderen, levensgebeurtenissen, lichaamsbeweging, eenzaamheid, chronische ziekten, beperkingen, depressie, angst, cognitieve functies, mantelzorg, gebruik van zorgvoorzieningen, valongevallen, persoonlijkheid en bloedwaarden. Zie ook de website voor meer detailinformatie.

Overig:

Zie ook de verwijzing naar de metadata Longitudinal Aging Study Amsterdam op de BBMRI website.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
1992 Cohort 1: aantal deelnemers: 3.107
2002 Cohort 2: aantal deelnemers: 1.002
2012 Cohort 3: aantal deelnemers: 1.023
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Toestemming van de LASA-stuurgroep voor het onderzoeksontwerp en een vergoeding afhankelijk van het doel van het gebruik. Zie ook de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Niet de data zelf, wel wat is onderzocht en in welke ronde, zie de website onderdeel Topic Search.

 

Contactgegevens publiek

Department of Epidemiology and Biostatistics / LASA
F-wing Medfac, room FK35
De Boelelaan 1089A
1081 HV Amsterdam
the Netherlands
Tel.: 020 444 6770
Contact: zie deze link
Website Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)

Beschikbare publicaties

Voor meer informatie over het cohort zie het cohort profile van de LASA studie. Een overzicht van publicaties is beschikbaar op de LASA website.

 

Afnemers/gebruikers
 • Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Brancherapporten
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

De LASA ronde van 2018-2019 wordt binnenkort afgerond. In deze ronde zijn gegevens van deelnemers uit cohorten 1992 (cohort-1), 2002 (cohort-2) en 2012 (cohort-3) verzameld.