Naam
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2
Afkorting
NEMESIS-2
Beschrijving

Een bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheidstoestand onder de Nederlandse bevolking van 18-65 jaar. NEMESIS-2 is een uitbreiding van NEMESIS-1, onder andere omdat niet eerder in NEMESIS-1 meegenomen psychische stoornissen worden onderzocht, zoals gedragsstoornissen, antisociale persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis en ADHD in de jeugd en volwassenheid.

Vier metingen zijn uitgevoerd in 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015 en 2016-2018 en leveren een schat aan gegevens op over de psychische gezondheidstoestand en het zorggebruik van de Nederlander. De studie gaf inzicht in de aanwezigheid (prevalentie) en het ontstaan (incidentie) van psychische aandoeningen en van suïcidaliteit, en de risicofactoren daarvan; het beloop van psychische aandoeningen; het functioneren bij psychische aandoeningen; de kosten van verzuim vanwege psychische en somatische aandoeningen en het zorggebruik, zoals de mate waarin het zorggebruik aansluit bij de ernst van de psychische problematiek.

Met deze metingen wordt het mogelijk het langere beloop (in termen van o.a. terugval en chroniciteit) van psychische aandoeningen in de bevolking te onderzoeken, alsook de psychische gezondheid bij een ouder wordend cohort.

Gebruiksdoel

Doel is het actualiseren en vernieuwen van epidemiologische gegevens over de algemene bevolking wat betreft psychiatrische stoornissen, inclusief verslaving.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Trimbos-instituut
Contactpersoon: Mw. dr. M. ten Have
Tel.: 030 295 9281
E-mail: info@trimbos.nl
Website: Kenmerken van NEMESIS (trimbos.nl)

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Het gebruik van NEMESIS-2 data is onder voorwaarden ook mogelijk voor onderzoekers van organisaties buiten het Trimbos-instituut.

Beheerder gegevensbron
Trimbos-instituut
Eigenaar gegevensbron
Trimbos-instituut
Actualisatiedatum
22-12-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Bevolkingsstudie
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Sociaaleconomische factoren
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • ADHD
 • Psychische gezondheid
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Zie het overzicht ‘meetinstrumenten’ op de pagina Kenmerken van NEMESIS (trimbos.nl) op de NEMESIS website. 

Methode van gegevensverzameling
Uit mondelinge interviews
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Specialisme
GGZ
Sector
 • Eerstelijnszorg
 • Tweedelijnszorg
Eerste meetjaar
2007
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Driejaarlijks

Bijzonderheden

Soort gegevensverzameling:

NEMESIS-2 bestaat uit een representatief cohort volwassenen uit de bevolking dat meerdere jaren wordt gevolgd. Daarin zitten gezonde personen alsmede patiënten.

De belangrijkste variabelen zijn: 

Doelgroep is de algemene bevolking van 18-64 jaar bij aanvang van de studie (2007-2009). Er wordt informatie verzameld over gezondheid: psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid, gezondheidsgedragingen of leefstijlen, aard en omvang van het middelengebruik. Over middelengebruik: problematisch gebruik, hulpvraag en hulpbehoefte, diagnostiek, behandeling, gebruikerscarrières. Over leefomgeving, milieu en arbeid: kwaliteit van leven voor wonen, werk, inkomen en sociale relaties, algemeen functioneren en gebruik van zorg. Over zorg vanwege psychische problemen: onvervulde zorgbehoeften, per voorziening in eerstelijns- en tweedelijnszorg de aantallen contacten en waardering van de hulp.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2008 Periode 2007-2009. 6.646 deelnemers 65%
2011 Periode 2010-2012. 5.303 deelnemers die ook aan meting 1 hebben meegedaan. 80,4% (overledenen buiten beschouwing gelaten)
2014 Periode 2013-2015. 4.618 deelnemers die ook aan meting 1 en meting 2 hebben deelgenomen. 87,8% (overledenen buiten beschouwing gelaten)
2017 Periode 2016-2018. 4.007 deelnemers die ook aan meting 1, meting 2 en meting 3 hebben deelgenomen. 87,7% (overledenen buiten beschouwing gelaten)
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Het gebruik van NEMESIS-2 data is onder voorwaarden mogelijk voor onderzoekers van organisaties buiten het Trimbos-instituut. Ook is het mogelijk een verzoek in te dienen voor informatie over bepaalde vragen of onderwerpen. Voor meer achtergrondinformatie over de studie kan contact worden opgenomen met de projectleider, mevr. dr. M. ten Have.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Trimbos publicaties.

Contactgegevens publiek

Trimbos-instituut
Contactpersoon: Mw. dr. M. ten Have
Tel.: 030 295 9281
E-mail: info@trimbos.nl
Website: Kenmerken van NEMESIS (trimbos.nl)

Beschikbare publicaties

Voor wat betreft de publicaties,zie: Trimbos publicaties.

Afnemers/gebruikers
 • Diverse nationale onderzoeksinstituten
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Het veldwerk voor de vierde meting van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2) is in 2018 afgerond. De totale duur waarin deelnemers van NEMESIS-2 worden gevolgd in hun ontwikkeling bedraagt met deze vierde meting ongeveer negen jaar. In 2019 is gestart met een nieuwe NEMESIS-studie en daarmee met een volledig nieuw cohort, NEMESIS-3. Het veldwerk voor de eerste meting van NEMESIS-3 vond plaats in november 2019 tot en met maart 2022.

In overleg met vertegenwoordigers van het GGZ veld, onderzoeksinstituten en universiteiten worden bij elke meting de onderwerpen en vragen van de aanvullende vragenlijst vastgesteld