Volksgezondheidenzorg.info

Nederlands Tuberculose Register

Algemeen

Naam
Nederlands Tuberculose Register
Afkorting
NTR
Beschrijving

Het Nederlands Tuberculose Register (NTR) is een toegankelijke, geanonimiseerde, actuele database waarin relevante gegevens over het vóórkomen van tuberculose en tbc-infecties in Nederland en over de resultaten van de behandeling worden vastgelegd. Het bevat gegevens over alle gevallen van tuberculose die zich jaarlijks voordoen met betrekking tot melding, diagnostiek en behandeling van tuberculose ziektegevallen en latente tuberculeuze infecties (LTBI). Het NTR is gebaseerd op de vrijwillige medewerking van behandelaars in onder andere ziekenhuizen en GGD'en.

Gebruiksdoel

Surveillance van tuberculose in Nederland, het uitvoeren van epidemiologisch en ander (wetenschappelijk) onderzoek. Voor de surveillance van tuberculose worden beleidsrelevante gegevens verzameld over het vóórkomen en de behandeling van tuberculose. Inzicht in de epidemiologie van tuberculose en tbc-infecties en de resultaten van de tbc-behandeling wordt gebruikt voor het terugdringen van tuberculose en de evaluatie van de effectiviteit van de toegepaste interventies.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM
Postbus 1 (postbak 75)
3720 BA  Bilthoven
Tel.: 030 274 2421
E-mail: info@rivm.nl
Website RIVM met informatie over Tuberculose

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Pas na toetsing door de Registratie Commissie NTR bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemers aan het NTR (GGD'en) en openbaar en inzichtelijk via TBC-online

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
03-05-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Infectieziektewet voor de wettelijk verplichte melding van tuberculose (deel 1) welke is geïntegreerd met de vrijwillige delen van deze registratie (delen 2 t/m 4). Wettelijk verplicht is diagnose en laboratoriumdiagnostiek.

Opdrachtgever(s)
GGD'en
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Patiëntcontacten
 • Patiënten
 • Praktijkgegevens
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers GGD'en

Specialisme
Longgeneeskunde
Sector
Gezondheidszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Specialisten geven de data door aan de GGD’en. GGD'en leveren gegevens aan het Nederlands Tuberculose Register.

Eerste meetjaar
1993
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Diagnose, geboorteland, risicogroep, reden onderzoek, laboratoriumdiagnostiek (deel 2), behandelingsresultaat (deel 3) en contactonderzoek (deel 4).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Verstrekkingen worden getoetst door de Registratie Commissie NTR bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemers aan het NTR (GGD'en). Vanaf de start van het NTR (1993) geldt een gebruikersreglement. Het beheer en bewerkerschap van het NTR wordt door het RIVM uitgevoerd.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de RIVM website voor de actuele stand van zaken.
Zie de website TBC-online.

Contactgegevens publiek

RIVM
Postbus 1 (postbak 75)
3720 BA  Bilthoven
Tel.: 030 274 2421
E-mail: info@rivm.nl
Website RIVM met informatie over Tuberculose

Beschikbare publicaties

Ja, Surveillancerapporten uit de jaren 2007-2014.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
 • EU: Eurostat
 • GGD'en
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • KNCV Tuberculosefonds
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoeksinstituten
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website tbc-online

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
aantalcontactenSVvanaf2005
Aantal ondersteunende persoonlijke contacten
 • 1: <10x
 • 2: >=10x
 • 8: nog niet ingevuld
 • 9: Onbekend
ActPas
Actieve of passieve opsporing
 • 1: Actieve opsporing
 • 2: Passieve opsporing
 • 9: Onbekend
afgebroken
Reden van voortijdige beëindiging
 • 0: (Nog) niet ingevuld/nvt
 • 1: Bijwerkingen
 • 2: Patiënt heeft zich onttrokken aan behandeling
 • 3: Behandeling actieve tuberculose
 • 9: Onbekend
andereverminderdeweerstand
Andere verminderde weerstand
1: Andere verminderde weerstand vanaf 2005
andereverminderdeweerstandtot2005
Andere verminderde weerstand
1: Andere verminderde weerstand tot 2005
Any_H
Resistentiepatroon 1e isolaat
1: Any H
Any_R
Resistentie tegen minimaal isoniazide
1: Any R
artsdiagnose
Diagnose gesteld door
 • 0: arts-tuberculosebestrijding
 • 1: longarts
 • 2: huisarts
 • 3: internist
 • 4: kinderarts
 • 5: chirurg
 • 6: orthopeed
 • 7: ov. klinische specialisten
 • 8: instellingsarts
 • 9: andere/onbekend
 • 10: arts in het buitenland (vanaf 2005)
 • 11: overige artsen (vanaf 2005)
 • 99: onbekend/niet ingevuld
bactbevdiagnose
Bacteriologische bevestiging diagnose
 • 0: Kweek niet verricht
 • 1: Kweek positief
 • 2: Kweek negatief
 • 8: Nvt
 • 9: Kweekuitslag onbekend of onbekend of gekweekt is
BALcorrected
Uitslag Broncho Alveolaire Lavage
 • 0: niet gedaan
 • 1: ZN positief
 • 2: ZN negatief
 • 9: onbekend
bcgva
BCG-vaccinatie status
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 9: Onbekend
begeleiding
Begeleiding
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 8: nog niet ingevuld
 • 9: Onbekend/nvt
behandelingsresultaat
Resultaat behandeling
 • 0: Röntgencontrole
 • 1: Genezen
 • 2: Voltooid
 • 3: Afgebroken
 • 4: Overleden (oorzaak TB)
 • 5: Overleden (oorzaak niet TB)
 • 6: Behandeling elders voortgezet (vanaf 2005 buiten NL)
 • 7: Mislukt (failed)
 • 8: Nog onder behandeling (still on treatment)
 • 9: Einde registratie, geen behandeling gestart
 • 10: (Nog) niet ingevuld
 • 11: Geen medicamenteuze behandeling
 • 12: Overleden (oorzaak onbekend)
 • 13: Einde registratie, non tubeerculeuze myco bacteriose
 • 99: Onbekend
Behandelingsresultaat_LTBI
Resultaat behandeling LTBI
 • 0: Rontgencontrole
 • 1: Genezen of voltooid
 • 3: Voortijdig beeindigd
 • 4: Overleden
 • 6: Behandelings elders voortgezet of onbekend
 • 9: nog niet ingevuld
behandelingsresultaat_tbcziekte
Resultaat behandeling tuberculose
 • 1: Genezen of voltooid
 • 3: Voortijdig beeindigd
 • 4: Overleden oorzaak tbc
 • 5: Overleden oorzaak niet tbc of onbekend
 • 6: Behandelings elders voortgezet
 • 7: Mislukt
 • 9: onbekend/ nog niet ingevuld
behandelschema
Behandelschema
behorendtotrisicogroep
Behorend tot risicogroep
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 9: Onbekend
besmettingsbronbekendtot2005
LTBI, is de besmettingsbron bekend
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 9: Onbekend
bhcma
Duur behandeling eerdere episode (in maanden)
Bijwerkingen
Bijwerkingen
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 9: Onbekend
bywer1
Bijwerkingen: Leverfunctiestoornissen
X: Leverfunctiestoornissen
bywer2
Bijwerkingen: Neurologische stoornissen
X: Neurologische stoornissen
bywer3
Bijwerkingen: Psychische stoornissen
X: Psychische stoornissen
bywer4
Bijwerkingen: Visusstoornissen
X: Visusstoornissen
bywer5
Bijwerkingen: Allergie
X: Allergie
bywer6
Bijwerkingen: Arthralgie
X: Arthralgie
bywer7
Bijwerkingen: Andere
X: Andere
caverneuzePTB
Caverneuze pulmonale long tuberculose
 • 0: geen caverneuze tbc
 • 1: caverneuze tbc
 • 9: onbekend
ClusterVNTR2
Uniek op moment van diagnose 2de VNTR nummer
cont_13WHO
Continent op basis van geboorteland (categorieën)
 • 1: sub-saharan Africa
 • 2: east asia & pacific (inc China, Japan, Korea, Hong Kong
 • 3: australia & NZ
 • 4: indian subcontinent (inc India, Bangladesh, Pakistan, Sri La
 • 5: former USSR & central asia
 • 6: W europe
 • 7: N africa
 • 8: N america
 • 9: caribbean
 • 10: latin america
 • 11: middle east (inc Turkey, Afghanistan)
 • 12: SE asia (inc Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philipp
 • 13: Eastern europe (inc Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Hunga
 • 99: Unknown
cont_5new
Continent op basis van geboorteland (categorieën)
 • 1: Afrika
 • 2: Amerika (midden en zuid)
 • 3: Azië
 • 4: Europa
 • 5: Oceanië
 • 6: Amerika (noord)
 • 9: Onbekend
cont_6WHO
Continent op basis van geboorteland (WHO regio's)
 • 1: WHO African Region
 • 2: WHO European Region
 • 3: WHO Eastern Mediterranean Region
 • 4: WHO Region og the Americas
 • 5: WHO South-East Asia Region
 • 6: WHO Western Pacific Region
 • 7: Unknown
contactjaar
Jaar van gedocumenteerd besmettelijk contact
contactosirisnummer
Osirisnummer gedocumenteerd contact
 • 0: 0 wkn
 • 1: 1-4 wkn
 • 2: 5-8 wkn
 • 3: 9-12 wkn
 • 4: 13-25 wkn
 • 5: 26-38 wkn
 • 6: 39-52 wkn
 • 7: > 1 jr
 • 9: Onbekend
COverricht
Is er contact onderzoek verricht?
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 8: nog niet ingevuld
 • 9: Onbekend
date_einde_behandeling
Datum einde behandeling
date_start_behandeling
Datum start behandeling
determinatie
Typering van de kweek
 • 0: Kweek positief, typering onbekend
 • 1: M.tuberculosis
 • 2: M.bovis
 • 3: M.bovis BCG
 • 4: M.tb complex: M.africanum, M.microti, M.canetti
 • 5: Atypische mycobacterie
 • 6: Kweek verricht, uitslag negatief
 • 7: Kweek verricht, uitslag onbekend
 • 8: Kweek niet verricht
 • 9: Onbekend of er gekweekt is/nvt
 • 10: M. tb complex, geeen nadere specificatie
diabetes
Verminderde weerstand: Diabetes mellitus
1: Diabetes mellitus
diagnose_corrected
Diagnose (categorieën)
 • 0: LTBI
 • 1: Mx-omslag
 • 2: Positieve mantoux
 • 3: PTB
 • 4: ETB
 • 5: P+E
didat
Diagnosedatum
didat_dd
Dag van diagnose
didat_mm
Maand van diagnose
duur_behand_cat5_mnd
Duur behandeling (categorieën)
 • 1: <=5 mnd
 • 2: 6-9 mnd
 • 3: 10-12 mnd
 • 4: >=13 mnd
 • 9: Onbekend
duur_behand_cat6_mnd
Duur behandeling (categorieën)
 • 1: 0-3 mnd
 • 2: 4-6 mnd
 • 3: 7-9 mnd
 • 4: 10-12 mnd
 • 5: > 1 jr
 • 9: Onbekend
duur_behandeling_dagen
Duur behandeling (in dagen)
eetbc
Eerdere diagnose tuberculose
 • 0: NEE
 • 1: JA
 • 9: ONBEKEND
epbhc
Behandelingsresultaat eerdere episode
 • 1: Geheel afgemaakt
 • 2: Voortijdig afgebroken
 • 9: Onbekend
etniciteit2CAT2007
Etniciteit (NL en niet-NL)
 • 0: Nederland
 • 1: niet-Nederland
 • 9: Onbekend
etniciteitNEW2007
Etniciteit (autochtoon, 1 en 2 gen allochtoon)
 • 0: Autochtoon
 • 1: 1e generatie allochtoon
 • 2: 2e generatie allochtoon
 • 9: Onbekend
fictiefnummer
Uniek identificerend nummer per patiënt
gbdat_dd
Dag geboortedatum
gbdat_jj
Jaar geboortedatum
gbdat_mm
Maand geboortedatum
gbned
In Nederland geboren
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 9: Onbekend
gebdat_2
Geboortedatum
geboorteland
Geboorteland
geboorteland_nummer
Geboorteland
geboortelandmoeder
Geboorteland moeder
geboortelandmoeder_cat2
Geboorteland moeder (categorieën)
 • 0: niet-Nederland
 • 1: Nederland
 • 9: onbekend
geboortelandmoeder_nummer
Geboorteland moeder
geboortelandpatient_cat2
Geboorteland (categorieën)
 • 0: niet-Nederland
 • 1: Nederland
 • 9: onbekend
geboortelandvader
Geboorteland vader
geboortelandvader_cat2
Geboorteland vader (categorieën)
 • 0: niet-Nederland
 • 1: Nederland
 • 9: onbekend
geboortelandvader_nummer
Geboorteland vader
geslc
Geslacht
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 9: Onbekend
GGDcontactonderzoek
Neemt de GGD deel aan het het invullen van contactonderzoek (deel 4)
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 9: Onbekend
ggdnr
Uniek identificerend nummer per GGD
 • 10: GG & GD Amsterdam
 • 11: GGD Amstelland-de Meerlanden / Amstelveen
 • 12: GGD Gooi & Vechtstreek / Bussum
 • 14: GGD Gooi & Vechtstreek / Bussum
 • 15: GGD Zaanstreek-Waterland / Zaandam
 • 16: GGD Hollands Noorden (voorheen Westfriesland / Hoorn)
 • 17: GGD Hollands Noorden (voorheen Kop van Noord-Holland / Schagen)
 • 18: GGD Hollands Noorden (voorheen Noord Kennemerland / Alkmaar)
 • 20: GGD Kennemerland / Haarlem
 • 23: GGD Hollands Midden (Zuid-Holland Noord / Leiden)
 • 25: GGD Den Haag
 • 26: GGD Zuid-Holland West / Zoetermeer
 • 28: GGD Hollands Midden (Midden-Holland / Gouda en vanaf 2005 Zuid-Holland Noord / Leiden)
 • 30: GGD Rotterdam-Rijnmond
 • 33: GGD Zuid-Holland Zuid / Dordrecht
 • 35: GG en GD Utrecht
 • 38: Gewestelijke Gezondheidsdienst Eemland / Amersfoort
 • 40: GGD Rivierenland / Tiel
 • 43: GGD Zeeland / Goes
 • 46: GGD West-Brabant, locatie Bergen op Zoom / Breda
 • 48: GGD West-Brabant / Breda
 • 50: GGD Hart voor Brabant, vestiging Tilburg / Den Bosch
 • 52: GGD Hart voor Brabant / Den Bosch
 • 53: GGD Hart voor Brabant, vestiging Oss / Den Bosch
 • 56: GGD Eindhoven
 • 57: GGD Brabant Zuid-Oost / Helmond
 • 58: GGD Brabant Noordoost / Boxmeer
 • 59: GGD Noord- en Midden-Limburg vestiging Venlo / Venlo (vanaf 2005 incl Roermond)
 • 60: GGD Noord- en Midden-Limburg, vestiging Roermond / Venlo
 • 61: GGD Zuid Limburg (voorheen Oostelijk Zuid-Limburg, vestiging Geleen/Heerlen)
 • 62: GGD Zuid Limburg (Voorheen Zuidelijk Zuid-Limburg / Maastricht)
 • 64: GGD Zuid Limburg (voorheen Oostelijk Zuid-Limburg / Heerlen)
 • 65: GGD Regio Nijmegen
 • 67: Hulpverlening Gelderland Midden, vestiging Ede / Arnhem
 • 68: Hulpverlening Gelderland Midden / Arnhem
 • 70: GGD Gelre-IJssel / Doetinchem (vanaf 2005 incl Apeldoorn/Deventer)
 • 73: GGD Gelre-IJssel / Apeldoorn
 • 74: GGD Gelre-IJssel / Deventer
 • 75: GGD Regio Twente / Enschede
 • 76: GGD Regio Twente / Enschede
 • 77: GGD Regio Twente / Enschede
 • 80: GGD Regio IJssel-Vecht / Zwolle
 • 82: Hulpverleningsdienst Flevoland / Lelystad
 • 89: GGD Fryslân / Leeuwarden
 • 94: GGD Drenthe / Assen
 • 97: Hulpverleningsdienst GGD Groningen
hepic
Behandeling eerdere episode
 • 0: Geen behandeling
 • 1: Curatieve behandeling
 • 2: Preventieve behandeling
 • 9: Onbekend
HIVstatus
HIV status
 • 0: Negatief
 • 1: Positief
 • 9: Onbekend/niet vastgesteld
hoofdlocatie
Hoofdlokalisatie
 • 10: primaire tuberculeuze infectie
 • 11: longtuberculose
 • 12: tractus respiratorius
 • 13: meningen en CZS
 • 14: tractus intestinalis
 • 15: bot en gewrichten
 • 16: tractus urogenitalis
 • 17: overige organen
 • 18: miliaire tuberculose
 • 99: onbekend
Immigrant_status
Osirisnummer indexpatiënt contactonderzoek
 • 0: geen immigrant
 • 1: immigrant<2,5 jr in NL
 • 2: asielzoeker<2,5 jr in NL
 • 3: illegaal
 • 4: immigrant > 2,5 jr in NL
 • 9: immigrant, duur in NL onbekend
InNedSindscat6
Duur in Nederland op moment van diagnose (categorieën)
 • 1: 0-6 mnd
 • 2: 7-12 mnd
 • 3: 1-2 jr
 • 4: 3-5 jr
 • 5: 6-10 jr
 • 6: > 10 jr
 • 8: Onjuiste waarde
 • 9: Onbekend/nvt
InNedSindscat9
Duur in Nederland op moment van diagnose (categorieën)
 • 1: < 1 jr
 • 2: 1-4 jr
 • 3: 5-9 jr
 • 4: 10-14 jr
 • 5: 15-19 jr
 • 6: >= 20 jr
 • 8: Onjuiste waarde
 • 9: Onbekend/nvt
InNedSindsdat
Datum binnenkomst Nederland
InNedSindsduur
Duur in Nederland op het moment van diagnose (in dagen)
InNedSindsJaar
In Nederland sinds Jaar
InNedSindskwartaal
In Nederland sinds kwartaal
 • 1: 1ste kwartaal
 • 2: 2de kwartaal
 • 3: 3de kwartaal
 • 4: 4de kwartaal
 • 9: nvt
InNLkorterdan90dagen
In Nederland korter dan 90 dagen op moment van diagnose
 • 0: Nee
 • 1: Ja
InNLsinds2009
Duur in Nederland op moment van diagnose (categorieën)
 • 1: 0-6 mnd
 • 2: 7-12 mnd
 • 3: 1-2,5 jr
 • 4: 2,5-5 jr
 • 5: 6-10 jr
 • 6: >10 jr
 • 8: onjuiste waarde
 • 9: onbekend/nvt
inNlsindsCat2009
Duur in Nederland op moment van diagnose (categorieën)
 • 0: 0-6 mnd
 • 1: 6-30 mnd
 • 2: 2,5-5 jr
 • 3: 5-10 jr
 • 4: >10 jr
 • 9: onbekend/nvt
jaarcijfer
Record telt mee voor het bepalen van het definitieve jaarcijfer
 • 0: Nee
 • 1: Ja
jdiag
Jaar van diagnose
jdiag_5cat
Jaar van diagnose in categorieën
 • 1: 1993-1996
 • 2: 1997-2000
 • 3: 2001-2004
 • 4: 2005-2008
 • 5: 2009-2012
klado
Dokters delay (in weken)
klahp
Hoestklachten
 • 0: Geen klachten
 • 1: Klachten
 • 9: Onbekend
klapa
Patiënt delay (in weken)
klapa_categorie
Patiënt delay (categorieën)
 • 0: 0 wkn
 • 1: 1-4 wkn
 • 2: 5-8 wkn
 • 3: 9-12 wkn
 • 4: 13-25 wkn
 • 5: 26-38 wkn
 • 6: 39-52 wkn
 • 7: > 1 jr
 • 9: Onbekend
leeftijd
leeftijd afgerond naar beneden
leeftijd_months
Leeftijd (in maanden)
leeftijd_NL
leeftijd op moment van binnenkomst in Nederland
leven
In leven op het moment van diagnose
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 9: Onbekend/nvt
lft_cl10
Leeftijd (in categorieën)
 • 1: 0-4
 • 2: 5-14
 • 3: 15-24
 • 4: 25-34
 • 5: 35-44
 • 6: 45-54
 • 7: 55-64
 • 8: 65-74
 • 9: 75-84
 • 10: 85+
 • 11: Onbekend
lft_cl3
Leeftijd (in categorieën)
 • 1: 0-14
 • 2: 15-64
 • 3: 65+
 • 9: Onbekend
lft_cl7
Leeftijd (in categorieën)
 • 1: 0-14
 • 2: 15-24
 • 3: 25-34
 • 4: 35-44
 • 5: 45-54
 • 6: 55-64
 • 7: 65+
 • 9: Onbekend
lftcatKK1_NL
leeftijd op moment van binnenkomst in Nederland (categorieën)
lokalisatie1
Lokalisatie
lokalisatie1catnieuw
1e lokalisatie (categorieën)
 • 10: Primaire tuberculeuze infectie
 • 11: Long tuberculose
 • 12: Tractus respiratorius
 • 13: Meningen en CZS
 • 14: Tractus intestinalis
 • 15: Bot en gewrichten
 • 16: Tractus urogenitalis
 • 17: Overige organen
 • 18: Miliaire tuberculose
 • 99: (Nog) niet bekend
lokalisatie2
Lokalisatie
lokalisatie2catnieuw
2e lokalisatie (categorieën)
 • 10: Primaire tuberculeuze infectie
 • 11: Long tuberculose
 • 12: Tractus respiratorius
 • 13: Meningen en CZS
 • 14: Tractus intestinalis
 • 15: Bot en gewrichten
 • 16: Tractus urogenitalis
 • 17: Overige organen
 • 18: Miliaire tuberculose
 • 99: (Nog) niet bekend
lokalisatie3
Lokalisatie
lokalisatie3catnieuw
3e lokalisatie (categorieën)
 • 10: Primaire tuberculeuze infectie
 • 11: Long tuberculose
 • 12: Tractus respiratorius
 • 13: Meningen en CZS
 • 14: Tractus intestinalis
 • 15: Bot en gewrichten
 • 16: Tractus urogenitalis
 • 17: Overige organen
 • 18: Miliaire tuberculose
 • 99: (Nog) niet bekend
lokalisatie4
Lokalisatie
lokalisatie4catnieuw
4e lokalisatie (categorieën)
 • 10: Primaire tuberculeuze infectie
 • 11: Long tuberculose
 • 12: Tractus respiratorius
 • 13: Meningen en CZS
 • 14: Tractus intestinalis
 • 15: Bot en gewrichten
 • 16: Tractus urogenitalis
 • 17: Overige organen
 • 18: Miliaire tuberculose
 • 99: (Nog) niet bekend
LTBI10beleidvanaf2005
LTBI beleid vanaf 2005
 • 1: Profylactische behandeling
 • 2: Röntgencontrole gedurende 2 jaar
 • 3: Anders
 • 9: (Nog) niet bekend
LTBI11behandelingsbeleid
Profylactisch behandelingsbeleid LTBI
 • 1: 6H
 • 2: 9H
 • 3: 4R
 • 4: 3RH
 • 5: 4RH
 • 6: 2RZ
 • 7: 2HRZE
 • 8: Anders
 • 9: (Nog) niet bekend
LTBI6radiologievanaf2005
LTBI diagnose (categorieën)
 • 1: geen radiologische afwijkingen
 • 2: radiologische afwijkingen
 • 9: onbekend
LTBI7wijzediagnose2005andere
LTBI diagnose gesteld 'overige'
3: andere
LTBI7wijzediagnose2005igra
LTBI diagnose gesteld dmv IGRA
2: interferongammatest
LTBI7wijzediagnose2005onbekend
LTBI diagnose gesteld 'onbekend'
9: onbekend
LTBI7wijzediagnose2005tht
LTBI diagnose gesteld dmv THT
1: tuberculinetest
LTBI9A1indiencontactonderzoekindexpatient
Osirisnummer indexpatiënt contactonderzoek
LTBI9A1screeningnablootstelling2005
LTBI screening na mogelijke blootstelling
 • 1: beroepscontactgroep
 • 2: reiziger uit / in endemische gebieden
 • 3: overige
 • 9: onbekend
LTBI9redenonderzoek2005
LTBI reden onderzoek
 • 1: Bron- of contactonderzoek
 • 2: Screening na mogelijke blootstelling
 • 3: Immuunsuppressie
 • 4: Overige (incl. Mx voorafgaand aan BCG / reis / aanstellingsonderzoek etc.)
maligniteit
Verminderde weerstand: Maligniteit
1: Maligniteit
MDR
Resistentie tegen minimaal rifampicine
1: MDR
Med_andere_immuunsupp
Medicamenten: Andere immuunsuppressieve medicamenten
1: Andere immuunsuppressiva (gebruikt bij transplantatie en autoimmuunziektes zoals reumatoide arthritis, psoriasis, coliti
Med_corticosteroiden
Medicamenten: Corticosteroiden
1: Systematische corticosteroiden (> 2-4 weken)
Med_maligne_aandoeningen
Medicamenten voor maligne aandoeningen
1: Middelen tegen maligne aandoeningen (Cytostatica, immuunmodulantia)
Med_onbekend
Medicamenten: Onbekende medicamenten
1: Onbekend
Med_TNFALFA_remmers
Medicamenten: TNF alpha remmers
1: TNF-alfa remmers
medicamenten
Verminderde weerstand: Medicamenten
1: Medicamenten
medicamententot2005
Medicamenten
1: Medicamenten tot 2005
MedLTBImetRA
Profylactisch behandelingsbeleid LTBI met radiologische afwijkingen
 • 1: 9H
 • 2: 4R
 • 3: 4RH
 • 4: 2RZ
 • 5: 2HRZE
 • 6: Anders
 • 7: 6H
 • 8: 3RH
 • 9: (Nog) niet bekend
MedLTBIzonderRA
Profylactisch behandelingsbeleid LTBI zonder radiologische afwijkingen
 • 1: 6H
 • 2: 9H
 • 3: 4R
 • 4: 3RH
 • 5: 2RZ
 • 6: Anders
 • 7: HRZE
 • 8: 4RH
 • 9: (Nog) niet bekend
MELDINGSnummer
Uniek identificerend nummer per patiënt
nierinsufficientie
Verminderde weerstand: Nierinsufficientie, nierdialyse
1: Nierinsufficientie/dialyse
NTR16Adiagnosebuitenland
Soort behandeling (arts diagnose buitenland)
 • 1: Continueren behandeling
 • 2: Start behandeling
 • 3: Herstart behandeling (eerder TB JA)
NTR17CUitslagPCR2007
Uitslag PCR
 • 0: Niet gedaan
 • 1: Positief
 • 2: Negatief
 • 9: Onbekend
NTR17DUitslagHistopathologischOnderzoek2007
Uitslag histopathologisch onderzoek
 • 0: Niet gedaan
 • 1: Positief
 • 2: Negatief
 • 9: Onbekend
NTR19A2ClusterRFLP
Uniek op moment diagnose
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 9: Onbekend
NTR19A2ClusterVNTR
Uniek op moment diagnose
 • 0: Cluster
 • 1: Uniek
 • 9: Onbekend
NTR19A3ResultaatepionderzoekRFLP
Resultaat epidemiologisch onderzoek (obv RFLP typering)
 • 0: Geen epi verband aangetoond
 • 1: Aangetoond epi verband
 • 2: Vermoedelijk epi verband in NL
 • 3: Vermoedelijk epi verband buiten NL
 • 7: Unieke DNA Fingerprint, of onbekend epiverband
 • 8: Geen (of onvoldoende) clusteronderzoek verricht
 • 9: Onbekend of epi clusteronderzoek of verband is aangetoond
NTR19A3ResultaatepionderzoekVNTR
Resultaat epidemiologisch onderzoek (obv VNTR typering)
 • 0: Geen epiverband
 • 1: Aangetoond epiverband
 • 2: Vermoedelijk epiverband binnen NL
 • 3: Vermoedelijk epiverband buiten NL
 • 7: Unieke DNA fingerprint, of onbekend epiverband
 • 8: Geen (of onvoldoende) clusteronderzoek verricht
 • 9: Onbekend
NTR19AFingerprintnummerbekend
Is er een DNA Fingerprintnummer
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 9: Onbekend
NTR21B_Intermitterendregime_vanaf2005
Behandeld met intermitterend regime
 • 0: Nee
 • 1: Ja, gedurende gehele behandeling
 • 2: Ja, gedeeltelijk
 • 8: nog niet ingevuld
 • 9: Onbekend
NTR21Behandelingsbeleid
Behandelingsbeleid
 • 1: 2HRZ(E)/4HR(E)
 • 2: Anders
 • 8: nog niet ingevuld
NTR21C_Onderbroken_vanaf2005
Behandeling langer dan 14 dagen onderbroken
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 8: nog niet ingevuld
 • 9: Onbekend
NTR24A_DOTSdoorwie
Door wie werd DOT verstrekt
 • 1: SV
 • 2: Derden
 • 3: Beide
 • 9: Onbekend
NTR24BaantalmndDOTS
DOT (aantal maanden)
NTR24DOT
Medicatie is direct onder toezicht (DOT) ingenomen
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 8: nog niet ingevuld
 • 9: Onbekend
NTR8EOSIRISnummereerdereepisode
Osirisnummer eerdere tuberculose episode
NTR9AeerderLTBIbetreft
Type eerdere diagnose LTBI
 • 1: Tuberculose-infectie
 • 2: Fibrotische restafwijkingen passend bij oude tbc
 • 9: Onbekend
NTR9BeerderLTBIjaar
Jaartal eerdere LTBI episode
NTR9EeerderLTBIOSIRISnummer
Osirisnummer eerdere LTBI episode
NTR9eerderLTBI
Eerdere diagnose LTBI
 • 0: nee
 • 1: ja
 • 9: onbekend
opname
Opname langer dan 1 week
 • 0: Nee
 • 1: Ja, korter dan 1 week
 • 2: Ja, 1 week of langer
 • 3: Ja, duur onbekend
 • 8: nog niet ingevuld
 • 9: Onbekend/nvt
opnameduurtot2005
Opnameduur (in weken)
orgaantransplantatie
Verminderde weerstand: Orgaantransplantatie
1: Orgaantransplantatie
OSIRISnummer
Uniek identificerend nummer per patiënt gegenereerd in Osiris-NTR
ozvwc
Reden van onderzoek
 • 1: Klachten
 • 2: Bron- of contactonderzoek
 • 3: Aanstellingskeuring (vanaf 2005 niet meer geregistreerd)
 • 4: Screening van risicogroep
 • 5: Periodiek onderzoek contactgroep
 • 6: Rontgencontrole bij LTBI
 • 7: Andere
 • 9: Onbekend
postcode
Postcode (4 cijferig)
postcode2
Postcode (2 cijferig)
provincies_steden
Geografische indeling (per provincie of grote stad)
 • 1: Groningen
 • 2: Friesland
 • 3: Zeeland
 • 4: Drenthe
 • 5: Overijssel
 • 6: Gelderland
 • 7: Zuid-Holland
 • 8: Limburg
 • 9: Utrecht
 • 10: Noord-Holland
 • 11: Noord-Brabant
 • 12: Flevoland
 • 13: Den Haag
 • 14: Utrecht (stad)
 • 15: Amsterdam
 • 16: Rotterdam
 • 2a: platteland
randgroep
Behorend tot randgroep
 • 0: geen randgroep
 • 1: randgroep
reactivatie
Jaar eerdere episode
 • 1: relapse, niet in NTR
 • 2: recidief in NTR, f-print onbekend
 • 3: recidief in NTR, identieke f-print: reactivatie
 • 4: recidief in NTR, identieke f-print: reinfectie
 • 5: other previously treated, niet in NTR
 • 7: nieuwe patient
 • 9: eerdere behandeling onbekend
redengeenbegeleidingtot2005
Indien geen begeleiding
 • 1: patient is niet aangemeld
 • 2: patient weigert begeleiding
 • 3: behandelaar weigert begeleiding
 • 4: andere reden
 • 9: onbekend
RedenJaarcijferNEE
Reden jaarcijfer is nee
 • 1: Gewist GGD
 • 2: Arts buitenland continueren behandeling
 • 3: M.bovis BCG
 • 4: Non Tuberculeuze Micobacterie (NTM)
 • 5: Concept
regio1
regio gebaseerd op GGDnummer
 • 1: Noord
 • 2: Oost
 • 3: Midden
 • 4: Noord-Holland+Flevoland
 • 5: Zuid-Holland
 • 6: Zuid
 • 7: Zuidoost (vanaf 2009 incl Eindhoven+Helmond)
 • 9: Onbekend
regio2
regio gebaseerd op postcode patient
 • 1: Noord
 • 2: Oost
 • 3: Utrecht
 • 4: Noord-Holland & Flevoland
 • 5: Zuid-Holland
 • 6: Zeeland & Noord-Brabant
 • 7: Limburg
regio3
regio/back+front office gebaseerd op GGDnummer
 • 1: Groningen Friesland Drenthe
 • 2: Overijssel Gelderland
 • 3: Utrecht
 • 4: Noord-Holland+Flevoland
 • 5: Zuid-Holland backoffice Rotterdam
 • 6: Noord Brabant Zeeland
 • 7: Zuidoost Nederland (inclusief Eindhoven Helmond)
 • 8: Zuid-Holland backoffice Den Haag
 • 9: Onbekend
regioRTC
regioindeling obv werkgebied Regionale Tuberculose Consulenten
resistentie_1e_isolaat
Resistentie bij aanvang behandeling (1e isolaat)
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 9: Onbekend
resistentie_2e_isolaat
Resistentiepatroon 2de isolaat
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 9: Onbekend
resistentie_groepen
Resistentie 1e isolaat (categorieën)
 • 0: normaal gevoelig of onbekend
 • 1: mono/poly H
 • 2: mono/poly R
 • 3: MDR
 • 4: XDR
 • 5: overige
resistentie_groepen2
Resistentie 2de isolaat (categorieën)
 • 0: normaal gevoelig of onbekend
 • 1: mono/poly H
 • 2: mono/poly R
 • 3: MDR
 • 4: XDR
 • 5: overige
resistentie2Amikacinevanaf2009
Resistentie Amikacine 2de isolaat
X: Amikacine
resistentie2Chinolonenvanaf2009
Resistentie Chinolonen 2de isolaat
X: Chinolonen
resistentieAmikacinevanaf2009
Resistentie Amikacine 1e isolaat
X: Amikacine
resistentieAndere
Resistentie Andere 1e isolaat
X: Andere
resistentieAndere2
Resistentie Andere 2de isolaat
X: Andere
resistentieChinolonenvanaf2009
Resistentie Chinolonen 1e isolaat
X: Chinolonen
resistentieE
Resistentie Ethambutol 1e isolaat
X: ETH
resistentieE2
Resistentie Ethambutol 2de isolaat
X: ETH
resistentieH
Resistentie Isoniazide 1e isolaat
X: INH
resistentieH2
Resistentie Isoniaside 2de isolaat
X: INH
resistentieOnbekend
Resistentie Onbekend 1e isolaat
X: Onbekend
resistentieOnbekend2
Resistentie Onbekend 2de isolaat
X: Onbekend
resistentieR
Resistentie Rifampicine 1e isolaat
X: RIF
resistentieR2
Resistentie Rifampicie 2de isolaat
X: RIF
resistentieSTRtot2009
Resistentie Streptomicine 1e isolaat
X: STR
resistentieZ
Resistentie Pyrazinamide 1e isolaat
X: PYR
resistentieZ2
Resistentie Pyrazinamide 2de isolaat
X: PYR
RFLP_Fingerprintnummer_correctRIVM
RFLP nummer
risic0
Risocogroep 'contact'
X: Contact
risic1
Risicogroep 'alle immigranten'
X: Immigrant (alle)
risic10A
Risicogroep 'oud-patiënt'
X: Oud-patient Nieuw (incl eerder TB)
risic11
Risicogroep 'zeevarenden'
X: Zeevarende
risic11A
Risicogroep 'zeevarende gediagnosticeerd screening'
X: Zeevarende nav screening
risic12
Risicogroep 'reiziger uit/in endemische gebieden langer dan 3 maanden'
X: Reiziger uit/in endemische gebieden (>3mnd)
risic13
Risicogroep 'Andere'
X: Andere
risic14
Risicogroep 'gedocumenteerd contact van besmettelijke patiënt'
X: Gedocumenteerd contact
risic1A
Risicogroep 'immigrant gediagnosticeerd binnenkomstscreening'
X: Immigrant (1e onderzoek)
risic1B
Risicogroep 'immigrant gediagnosticeerd vervolgscreening'
X: Immigrant (vervolgonderzoek)
risic1C
Risicogroep 'Immigrant korter dan 2,5 jaar in Nederland'
X: Immigrant < 2,5 jr in NL)
risic2
Risicogroep 'asielzoeker gediagnosticeerd binnenkomstscreening'
X: Vlucht./asielz. (1e onderzoek)
risic2A
Risicogroep 'alle asielzoekers'
X: Vlucht./asielz. (alle)
risic2B
Risicogroep 'asielzoeker korter dan 2,5 jaar in Nederland'
X: Vlucht./asielz. < 2,5 jr in NL
risic3
Risicogroep 'asielzoeker gediagnosticeerd vervolgscreening'
X: Vlucht./asielz. (vervolg onderzoek)
risic4
Risicogroep 'illegalen'
X: Illegaal
risic5
Risicogroep 'dak-/thuislozen'
X: Dak-/thuisloze
risic6
Risicogroep 'Alcoholverslaafden'
X: Verslaafd aan alcohol
risic7
Risicogroep 'Drugsverslaafden'
X: Verslaafd aan drugs
risic8
Risicogroep 'gedetineerden'
X: Gedetineerde
risic8A
Risicogroep 'gedetineerden gediagnosticeerd screening PI'
X: Gedetineerde nav screening
risic9
Risicogroep 'werker gezondheidssector'
X: Werker gezondheidszorg/welzijn
risic9A
Risicogroep 'werker welzijnszorg'
X: Werker welzijnszorg
risic9A1
Risicogroep 'werker gezondheidszorg'
X: Werker gezondheidszorg
risic9B
Risicogroep 'werker vluchtelingenwerk, asielzoekeropvang, justitie'
X: Werker in vluchtelingenwerk, asielzoekeropvang, justitie
risic9C
Risicogroep 'overige werker gezondheidssector'
X: Overige werker gezondheidszorg/welzijn
risicogroep
Behorend tot risicogroep
 • 0: nee
 • 1: ja
 • 9: onbekend
RIVMnummer
Extensief Drug Resistentie
 • 0: nvt
 • 9: Onbekend
stadland
Geografische indeling (grote stad of platteland)
1: stad
Status_gevalideerd
Welke delen van de Osirismelding zijn gevalideerd
 • 0: niet gevalideerd
 • 1: deel 1 gevalideerd
 • 2: deel 2 gevalideerd
 • 3: deel 3 en 4 gevalideerd
Status_Osiris
De status van de melding in Osiris
 • 1: t1 concept
 • 2: t2 gefiatteerd
 • 3: t3 gewist
 • 4: t4 gewist ggd
 • 5: t5 gewist LCI
 • 6: t6 gewist KNCV
 • 7: t7 gewist
 • 8: t8 LCI definitief
 • 9: t9 commentaar LCI
 • 10: t10 LCI goedgekeurd
 • 11: t11 gemeld deel 2
 • 12: t12 commentaar KNCV deel 2
 • 13: t13 aanpasbaar deel 1, 2, 3 en 4
 • 14: t14 gezien KNCV deel 2
 • 15: t15 aanpasbaar deel 2, 3 en 4
 • 16: t16 gemeld deel 2, 3 en 4
 • 17: t17 commentaar KNCV deel 3 en 4
 • 19: t19 gezien KNCV deel 3 en 4
 • 20: t20 dossier gesloten
 • 21: t21 melding incompleet
 • 35: t35 LCI def + deel 2 gemeld
 • 99: onbekend
Statusnummer
Uniek identificerend nummer per patiënt
tbcjr
Jaar eerdere episode
TBSTATUS
Nieuw of eerder tuberculose
 • 1: New
 • 2: Relapse
 • 3: Other previously treated
 • 9: Unknown
TBstatusNED
Nieuw of eerder tuberculose
 • 0: Nieuw
 • 1: Eerder TB
totaldelay
Total delay (indien patient delay + doctor delay bekend)
totaldelay_cat6
Total delay cat6
 • 1: 0-4 wkn
 • 2: 5-12 wkn
 • 3: 13-28 wkn
 • 4: 29-52 wkn
 • 5: > 1 jr
 • 9: Onbekend
totaldelay_cat9
Total delay cat9
 • 0: 0 wkn
 • 1: 1-4 wkn
 • 2: 5-8 wkn
 • 3: 9-12 wkn
 • 4: 13-25 wkn
 • 5: 26-38 wkn
 • 6: 39-52 wkn
 • 7: > 1 jr
 • 9: Onbekend
Verminderdeweerstand
Verminderde weerstand voor het ontwikkelen van tuberculose
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 9: Onbekend
VNTRnummer
VNTR nummer
VNTRnummer2
2de VNTR nummer
volgnummerwordtOsirisnummer
Uniek identificerend nummer per patiënt
weerstandonbekend
Weerstand onbekend
1: Weerstand onbekend tot 2005
XDR
Resistentie tegen minimaal isoniazide en rifampicine
1: XDR
Ziekte_LTBI
Actieve tuberculose of LTBI
 • 1: TB Ziekte
 • 2: LTBI
ZNBAL
ZN en Bal uitslag gecombineerd
 • 0: niet gedaan
 • 1: ZN positief
 • 2: BAL positief
 • 3: ZN negatief
 • 9: onbekend
ZNcorrected
Uitslag microscopisch sputumonderzoek
 • 0: niet gedaan
 • 1: ZN positief
 • 2: ZN negatief
 • 9: onbekend
zwangerschaptot2005
Zwangerschap
1: Zwangerschap tot 2005

Naar Metadatabase