Zorggegevens

Jaarverantwoording zorg

Algemeen

Naam
Jaarverantwoording zorg
Afkorting
JVZ
Beschrijving

Jaarverantwoording Zorg bundelt de uitvraag van jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen op grond van diverse wet- en regelgeving samen in één digitale applicatie: DigiMV. De Jaarverantwoording voor de diverse sectoren: Zorg, Jeugd en Veilig Thuis bestaat uit de verplichte documenten: jaarrekening, een accountantsverklaring (een beoordelings-, een samenstellings- of een controleverklaring) en/of de in DigiMV in te vullen vragenlijsten en tabellen.

Gebruiksdoel

Het doel van de Jaarverantwoording in de zorg is het verstrekken van verantwoordingsinformatie aan belanghebbenden over de aanwending van de collectieve middelen in het kader van de Wlz, Zvw, Jeugdwet en de  Wmo 2015 (Veilig Thuis). Daarbij geldt: eenmalig aanleveren, meermalen uitleveren. Tevens worden door middel van de aanlevering toezichthouders zoals de IGJ en de NZa gefaciliteerd in hun (risicogericht) toezicht.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CIBG
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
E-mail: jaardocumentmv@minvws.nl
Website Jaarverantwoording in de zorg

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie de website VWS | Jaarverslagenzorg (desan.nl)

Beheerder gegevensbron
CIBG
Eigenaar gegevensbron
CIBG
Actualisatiedatum
10-11-2022
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

WTZa, WMG, Regeling openbare jaarverantwoording WMG, Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG, WMO 2015, Jeugdwet, Regeling jeugdwet.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Concerns

Methode van gegevensverzameling
Uit aangeleverde registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers instellingen

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Ziekenhuizen (Universitair Medische Centra, Algemene- en Categorale Ziekenhuizen)
 • Zelfstandig Behandel Centra
 • Revalidatiecentra
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen
 • Thuiszorginstellingen
 • GGZ-instellingen
 • Zorginstellingen die forensische zorg leveren
 • Kraamzorginstellingen
 • Instellingen voor gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijke / opvang / vrouwenopvang
 • Jeugdhulpaanbieder gefinancierd uit Jeugdwet (ook gesloten jeugdhulpplaatsingen)
 • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (gecertificeerder instellingen)
 • Justitiële Jeugdinrichtingen
 • Instellingen Veilig Thuis
Eerste meetjaar
2007
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

Aanvulling eerste meetjaar:
Voor Zorg geldt eerste meetjaar 2007, voor Jeugd sinds verslagjaar 2012.

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Concerninformatie en Bedrijfsstructuur
 • Financiele gegevens
 • Governance
 • Personeel
 • Patiënten en cliënten
 • Capaciteit
 • Productie
 • Verplichte documenten (jaarrekening / accountantsverklaring)

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De openbare databestanden zijn beschikbaar op de website jaarverantwoordingzorg.nl vanaf verslagjaar 2015 tot en met 2021.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Het archief van DigiMV bevat de verantwoordingsgegevens van individuele zorginstellingen. De gegevens zijn openbaar. Het publiceren van de jaargegevens duurt max. 48 uur na afronden van DigiMV. 

Contactgegevens publiek

CIBG
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
E-mail: jaardocumentmv@minvws.nl
Website Jaarverantwoording in de zorg

Beschikbare publicaties

Jaarverantwoording vanaf verslagjaar 2015 tot en met 2020

Afnemers/gebruikers
 • Banken
 • Brancheorganisaties
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Kamer van koophandel
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website CBS StatLine
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

WTZa

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.
Zie de pagina 'Verantwoordingsgegevens per verslagjaar (datasets): klik op deze link.

Terug naar zoekpagina