Volksgezondheidenzorg.info

Jaarverantwoording zorg

Algemeen

Naam
Jaarverantwoording zorg
Beschrijving

De Jaarverantwoording in de zorg bundelt jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen op grond van wet- en regelgeving samen in één document. De Jaarverantwoording in de zorg is voor alle (jeugd)zorginstellingen gelijk met daar waar van toepassing specifieke vragen. De Jaarverantwoording in de zorg bestaat uit de jaarrekening, een accountantsverklaring (of een beoordelings-, een samenstellings- of een controleverklaring), de wettelijk verplichte bijlagen (in te vullen in de webapplicatie DigiMV) en specifieke vragenlijsten zoals bijvoorbeeld de vragenlijst Radiodiagnostiek. Voor jeugdhulpinstellingen geldt dat zij ook een maatschappelijk verslag op moeten stellen en deponeren via DigiMV.

Gebruiksdoel

Het doel van de Jaarverantwoording in de zorg is het verstrekken van verantwoordingsinformatie aan belanghebbenden over de aanwending van de collectieve middelen voor de Wlz, Zorgverzekeringwet en Wet Jeugd gefinancierde zorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CIBG
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
E-mail: jaardocumentmv@minvws.nl
Website Jaarverantwoording in de zorg

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie de website Data.overheid.nl

Beheerder gegevensbron
CIBG
Eigenaar gegevensbron
CIBG
Actualisatiedatum
11-04-2017
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Concerns

Methode van gegevensverzameling
Uit aangeleverde registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers instellingen

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Ziekenhuizen (Universitair Medische Centra, Algemene Ziekenhuizen en Categorale Ziekenhuizen)
 • Zelfstandig Behandel Centra
 • Revalidatiecentra
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen
 • Thuiszorginstellingen
 • GGZ-instellingen
 • Zorginstellingen die forensische zorg leveren
 • Kraamzorginstellingen
 • Instellingen voor gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang
 • Instellingen voor provinciaal/stadsregio gefinancierde jeugdzorg
 • De door VWS gefinancierde gesloten jeugdzorg
 • Particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen
 • Bureau Jeugdzorg
Eerste meetjaar
2007
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Productie
 • Personeel
 • Opbrengsten
 • Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
 • Beleid, inspanningen en prestaties
 • Hoofdposten uit de jaarrekening
 • Bezoldiging in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT)
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Databestanden zijn beschikbaar op de website met zowel openbare- als niet openbare gegevens. Voor niet openbare informatie is toestemming nodig van de specifieke branchevereniging(en) van de sector(en) waar de aanvraag betrekking op heeft zoals beschreven in het dataprotocol.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja
 • Voor het databestand met openbare gegevens: zie de Verantwoordingsgegevens in DigiMV.
 • Daarnaast zijn de gegevens van de individuele instellingen ook online beschikbaar onder de naam van de individuele instelling.
 • Het aanvraagformulier voor de dataset met niet openbare informatie is eveneens te vinden op de website.
Contactgegevens publiek

CIBG
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
E-mail: jaardocumentmv@minvws.nl
Website Jaarverantwoording in de zorg

Afnemers/gebruikers
 • Banken
 • Brancheorganisaties
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website CBS StatLine
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.
Zie de pagina 'Verantwoordingsgegevens per verslagjaar (datasets): klik op deze link.

Terug naar zoekpagina