Volksgezondheidenzorg.info

Jaarverantwoording zorg

Algemeen

Naam
Jaarverantwoording zorg
Beschrijving

Jaarverantwoordingen in de zorg bundelt de uitvraag van jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen op grond van diverse wet- en regelgeving samen in één digitale applicatie: DigiMV. De Jaarverantwoording voor de diverse sectoren: Zorg, Jeugd, Veilig Thuis en Regionale Ambulancevoorzieningen bestaat uit de verplichte documenten: jaarrekening, een accountantsverklaring (of een beoordelings-, een samenstellings- of een controleverklaring) en de in DigiMV in te vullen vragen en tabellen. De genoemde accountantsverklaring is niet verplicht bij vereenvoudigde verantwoording.

Gebruiksdoel

Het doel van de Jaarverantwoording in de zorg is het verstrekken van verantwoordingsinformatie aan belanghebbenden over de aanwending van de collectieve middelen in het kader van de Wlz, Zvw, Jeugdwet, Wmo 2015 (Veilig Thuis) en Twaz. Daarbij geldt ook: eenmalig aanleveren, meermalen uitleveren. Tevens worden door middel van de aanlevering toezichthouders als daar zijn de IGJ en de NZa gefaciliteerd in hun (risicogericht) toezicht.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CIBG
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
E-mail: jaardocumentmv@minvws.nl
Website Jaarverantwoording in de zorg

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie de website Data.overheid.nl

Beheerder gegevensbron
CIBG
Eigenaar gegevensbron
CIBG
Actualisatiedatum
26-11-2020
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

WTZi, Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), Jeugdwet, Regeling jeugdwet.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Concerns

Methode van gegevensverzameling
Uit aangeleverde registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers instellingen

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Ziekenhuizen (Universitair Medische Centra, Algemene- en Categorale Ziekenhuizen)
 • Zelfstandig Behandel Centra
 • Revalidatiecentra
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen
 • Thuiszorginstellingen
 • GGZ-instellingen
 • Zorginstellingen die forensische zorg leveren
 • Kraamzorginstellingen
 • Instellingen voor gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang
 • Jeugdhulpaanbieder gefinancierd uit Jeugdwet (ook gesloten jeugdhulpplaatsingen)
 • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (gecertificeerder instellingen)
 • Justitiële Jeugdinrichtingen
 • Instellingen Veilig Thuis
 • Regionale Ambulancevoorzieningen
 • Ziekenhuizen (Universitair Medische Centra, Algemene- en Categorale Ziekenhuizen)
 • Zelfstandig Behandel Centra
 • Revalidatiecentra
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen
 • Thuiszorginstellingen
 • GGZ-instellingen
 • Zorginstellingen die forensische zorg leveren
 • Kraamzorginstellingen
 • Instellingen voor gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang
 • Jeugdhulpaanbieder gefinancierd uit Jeugdwet (ook gesloten jeugdhulpplaatsingen)
 • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (gecertificeerder instellingen)
 • Justitiële Jeugdinrichtingen
Eerste meetjaar
2007
Meest recente meetjaar
2019
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

Aanvulling eerste meetjaar:
Voor Zorg geldt eerste meetjaar 2007, voor Jeugd sinds verslagjaar 2012.

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Concerninformatie en profiel van de organisatie
 • Patiënten en cliënten
 • Personeel
 • Capaciteit
 • Productie
 • Governance
 • Hoofdposten uit de jaarrekening
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Databestanden zijn beschikbaar op de website met tot en met verslagjaar 2016 zowel openbare- als niet openbare gegevens. Voor niet openbare informatie is toestemming nodig van de specifieke branchevereniging(en) van de sector(en) waar de aanvraag betrekking op heeft zoals beschreven in het dataprotocol. Vanaf verslagjaar 2017 zijn alle gegevens openbaar.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja
 • Voor het databestand met openbare gegevens: zie de Verantwoordingsgegevens in DigiMV.
 • Daarnaast zijn de gegevens van de individuele instellingen ook online beschikbaar onder de naam van de individuele instelling.
 • Het aanvraagformulier voor de dataset met niet openbare informatie is eveneens te vinden op de website.
Contactgegevens publiek

CIBG
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
E-mail: jaardocumentmv@minvws.nl
Website Jaarverantwoording in de zorg

Afnemers/gebruikers
 • Banken
 • Brancheorganisaties
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website CBS StatLine
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.
Zie de pagina 'Verantwoordingsgegevens per verslagjaar (datasets): klik op deze link.

Terug naar zoekpagina