Naam
Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Database
Afkorting
PIJ database, FPJ database
Beschrijving

De maatregel Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ) is de zwaarste sanctie in het jeugdstrafrecht. De maatregel bestaat sinds 1995 en werd in de periode 1995-2010 gemiddeld 150 keer per jaar onvoorwaardelijk opgelegd. Van bijna alle PIJ-ers zijn gegevens vastgelegd in de Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen database. De FPJ-database is in 2002 ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in de PIJ-doelgroep. In de database is op geordende wijze informatie te vinden vanuit dossierinformatie afkomstig uit de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s). De scores op de FPJ-vragenlijst geeft een zo volledig mogelijk beeld van een jongeren met een PIJ. In de FPJ-database komen gegevens voor over eerdere uithuisplaatsingen, abnormale gezinssituatie, hulpverleningshistorie, opvoeders, psychiatrische stoornissen, verslaving en incidenten tijdens het verblijf in de inrichting.

Gebruiksdoel

Met behulp van de FPJ-database kunnen kennisvragen over PIJ-ers makkelijker beantwoord worden en wordt wetenschappelijk onderzoek naar deze bijzondere populatie mogelijk gemaakt. De database kan op die manier bijdragen aan een beter inzicht in de kenmerken en achtergronden van PIJ-ers. Dit inzicht kan vervolgens bijgedragen aan het verbeteren van de behandeling van deze complexe groep jeugdigen, waardoor ze weer toekomstperspectief krijgen en het recidiverisico tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht.

De FPJ-lijst is ook buiten DJI gebruikt, namelijk in drie grote onderzoeksprojecten: promotieonderzoek vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Top600 project in Amsterdam en een promotieonderzoek in Tilburg/Eindhoven. Het Top600 project heeft betrekking op de 600 jongeren en jongvolwassenen die verantwoordelijk zijn voor het grootst aantal delicten in Amsterdam. Hun dossiers zijn gescoord met de FPJ-lijst om tot risicoprofielen te komen.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen
Contactpersoon: dhr. Dr. E.F.J.M. Brand
E-mail: e.brand@dji.minjus.nl
Website Dienst Justitiële Inrichtingen

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Indien wordt voldaan aan een reglement opgesteld door DJI samen met een externe wetenschappelijke begeleidingscommissie. Zie verder Beschikbaarheid data.

Beheerder gegevensbron
Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Eigenaar gegevensbron
Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Actualisatiedatum
25-05-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Directie sector Justitiële Jeugd Instellingen (JJI)
Belangrijkste financier(s)
Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Door middel van dossieronderzoek. Lezen en scoren van dossiers door laatstejaars studenten psychologie, criminologie, pedagogie, rechten en sociale studies.
Eerste meetjaar
1995
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
1995 totale populatie: alle instroom alle dossiers worden gelezen, 100% cases info per casus: niet alle kenmerken worden in de dossiers teruggevonden
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voldoen aan een reglement opgesteld door DJI samen met een externe wetenschappelijke begeleidingscommissie. Wanneer men toestemming heeft gekregen om onderzoek uit te voeren bij individuele jongeren met een PIJ maatregel dan kunnen de reeds verzamelde gegevens gekoppeld worden. Op groepsniveau of geaggregeerd niveau kunnen er sneller gegevens worden geleverd.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen
Contactpersoon: dhr. Dr. E.F.J.M. Brand
E-mail: e.brand@dji.minjus.nl
Website Dienst Justitiële Inrichtingen

Beschikbare publicaties

Veel groepsgegevens staan openbaar in rapport '10 jaargangen PIJ-ers' en het rapport '15 jaar PIJ in beeld' op de DJI-website.

Afnemers/gebruikers
 • Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFJZ)
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)
 • Instituut Strafrecht en Criminologie, Universiteit Leiden
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Verwachte wijzigingen

Komend jaar wordt jaargang 20 gelezen, direct daarna zal een rapport over 20 jaargangen PIJ-ers uitkomen.