Naam
Panel Verpleging & Verzorging
Afkorting
Panel V & V
Beschrijving

Het Panel Verpleging & Verzorging verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen en ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders en praktijkondersteuners over beroepsinhoudelijke onderwerpen. Alle paneldeelnemers werken in de directe cliëntenzorg.

De uitkomsten van de peilingen onder het Panel worden gebruikt om naar de politiek en de landelijke koepelorganisaties aan te geven hoe de zorg verbeterd kan worden.

Gebruiksdoel

Doel van het Panel is inzicht krijgen in hoe zorgprofessionals hun werk ervaren. Dit gebeurt door paneldeelnemers vragenlijsten in te laten vullen waarin zij hun mening en ervaringen weergeven. De uitkomsten van de peilingen onder het Panel worden gebruikt om naar de politiek en de landelijke koepelorganisaties aan te geven hoe zorgprofessionals beter ondersteund kunnen worden in hun werk. Onderwerpen om aan de paneldeelnemers voor te leggen worden vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overleg met het Nivel. Ook andere organisaties kunnen aanvragen indienen voor het gebruik van het Panel.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nivel
Contactgegevens: panelvenv@nivel.nl  
Website: Panel Verpleging & Verzorging

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
14-09-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Andere organisaties die de beroepsbeoefenaren willen bevragen
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Monitor
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Verpleging en verzorging
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Met name meningen en ervaringen van zorgverleners over beroepsinhoudelijke onderwerpen.

Methode van gegevensverzameling
Online vragenlijsten.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Zorgprofessionals werkzaam in de verpleging en verzorging, namelijk verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders en praktijkondersteuners.

Eerste meetjaar
2001
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Halfjaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:
Zie de publicaties voor de verschillende thema's. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn kwaliteit en veiligheid van zorg, werken met technologie in de zorg, het bevorderen van zelfmanagement en preventie.

Het aantal onderzoekseenheden in de gegevensbron is:
Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit een landelijke groep van ongeveer 2.500 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Zij werken in de grootste sectoren van de zorg. Deelnemers van het Panel zijn:

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in academische en algemene ziekenhuizen
Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de geestelijke gezondheidszorg
Sociaal agogisch opgeleide begeleiders, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de gehandicaptenzorg
Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in de wijkverpleging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden inde intramurale ouderenzorg
Praktijkondersteuners (POHs) in huisartsenpraktijken
Het aantal uitgezette vragenlijsten is variabel, het responspercentage ligt tussen de 30-45% 

Methode verzamelen van gegevens:
De deelnemers van het Panel worden minimaal twee keer per jaar benaderd voor medewerking aan een vragenlijst. Het invullen van een vragenlijst gebeurt online.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Zie de pagina Onderzoek laten doen op de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Nivel
Contactgegevens: panelvenv@nivel.nl  
Website: Panel Verpleging & Verzorging

Beschikbare publicaties

Publicaties zijn te vinden op: www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/panel-verpleging-verzorging/publicaties-venv  

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoeksinstellingen (o.a. universiteiten)
 • Overige instellingen
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Het Panel Verpleging & Verzorging is uitgebreid met verpleegkundig specialisten.