Volksgezondheidenzorg.info

Nederlandse Hart Registratie

Algemeen

Naam
Nederlandse Hart Registratie
Afkorting
NHR
Beschrijving

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) stelt zich tot doel om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door middel van het verzamelen van data over behandelresultaten. Dit gaat bijvoorbeeld om informatie over: overleving na een ingreep, complicaties, re-operaties en kwaliteit van leven, belangrijke onderwerpen voor de patiënt.

Zowel artsen als technici en verpleegkundigen dragen bij aan deze dataverzameling. Door het registreren van voor de patiënt belangrijke gegevens kan de NHR artsen ondersteunen bij het verder verbeteren van behandelbeslissingen die afgestemd zijn op het belang van de patiënt. Daarnaast onderzoekt de NHR waar het nieuwe initiatieven voor kwaliteitsonderzoek kan ondersteunen en ontwikkelt ze een platform om ervaring en kennis tussen centra te delen. Dit om ervoor te zorgen dat er optimaal wordt samengewerkt binnen de Nederlandse hartzorg.

De Nederlandse Hart Registratie zorgt ook voor de registratie van alle cardiologische implantaten die patiënten tijdens een ingreep aan het hart ontvangen. In Nederland nemen alle cardiologische centra deel aan deze kwaliteitsregistratie. Het is belangrijk dat de registratie van implantaten zorgvuldig gebeurt, zodat landelijk altijd terug te vinden is wie welk implantaat draagt. Naast de registratie van implantaten registreert de NHR data over de procedures die worden uitgevoerd, zodat artsen bijvoorbeeld informatie kunnen terug ontvangen over specifieke kenmerken van de patiëntenpopulatie of de duur van opname na een ingreep.

Deze registratie is operationeel sinds 1 mei 2017.

Gebruiksdoel

Het belang van de hartpatiënt dienen door vanuit een integrale, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve benadering kwaliteitsbewaking en -verbetering te bevorderen in de hartzorg in Nederland.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nederlandse Hart Registratie
Naam contactpersoon: Dennis van Veghel
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht
Tel: 088 - 2200900
E-mail: info@nederlandsehartregistratie.nl
Website: Nederlandse Hart Registratie (NHR)

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Na toestemming deelnemende centra.

Beheerder gegevensbron
Nederlandse Hart Registratie
Eigenaar gegevensbron
Deelnemende ziekenhuizen aan de NHR blijven eigenaar van de gegevens
Actualisatiedatum
16-04-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Deels wettelijk
Welke wetten

Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

Opdrachtgever(s)
Deelnemende centra
Belangrijkste financier(s)
Deelnemende centra
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Meting indicator
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Persoonsgebonden factoren
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
Hartvaatstelsel
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten en verpleegkundigen

Specialisme
 • Cardiochirurgie
 • Cardiologie
 • Electrofysiologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2013
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Per kwartaal en jaarlijks

Bijzonderheden

Methode verzamelen van gegevens:

Binnen de Nederlandse Hart Registratie (NHR) worden alle data verzameld volgens vastgestelde definities. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle centra gelijke definities hanteren voor het verzamelen van de data. De definities van alle verzamelde uitkomstindicatoren en initiële condities staan beschreven op de website van de NHR onder de pagina 'Handboeken'.

Voor sommige uitkomstindicatoren binnen de NHR is follow-up van de patiënten noodzakelijk, zoals onder andere bij reïnterventies en het optreden van een myocardinfarct binnen een bepaalde periode. Om goed inzicht te krijgen in de uitkomsten van zorg op langere termijn is het essentieel dat de totale populatie voor de betreffende periode van follow-up gevolgd wordt. Hierbij geldt dat er zowel retrospectief als prospectief data verzameld moet worden van de patiënten en dat centra, die deelnemen aan het Innovatieprogramma van de NHR, moeten kunnen aantonen dat zij het volledige cohort hebben opgevolgd. 

De belangrijkste variabelen zijn:

Uitkomstindicatoren en initiële condities.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Verzoeken worden, indien zij aansluiten bij het doel van de NHR, voorgelegd aan de deelnemende centra voor toestemming.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Nederlandse Hart Registratie
Naam contactpersoon: Dennis van Veghel
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht
Tel: 088 - 2200900
E-mail: info@nederlandsehartregistratie.nl
Website: Nederlandse Hart Registratie (NHR)

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Patiëntenorganisaties
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
Verwachte wijzigingen

Ja, op termijn zal een online applicatie worden vormgegeven waarin gegevens dagelijks, wekelijks, maandelijks geupload kunnen worden en van waaruit rapportages gemaakt kunnen worden.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Deze registratie is de opvolger van een drietal afzonderlijke registraties: de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN), Meetbaar Beter (MB) en de National Cardiovascular Data Registry (NCDR).

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Informatie is te vinden
in het Handboek Nederlandse Hart Registratie 2019.

Terug naar zoekpagina