Naam
Nederlandse Hart Registratie
Afkorting
NHR
Beschrijving

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) is een servicegerichte kwaliteits- en registratie-organisatie waar een kwalitatief hoogwaardige en volledige registratie van alle hartinterventies en hartoperaties in Nederland plaatsvindt. Daarnaast worden ook registraties vormgegeven voor diverse, veel voorkomende, ziektebeelden.

Het is de missie van NHR om het belang van de hartpatiënt te dienen door vanuit een integrale, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve benadering kwaliteitsbewaking en -verbetering te bevorderen in de hartzorg in Nederland. De hartpatiënt wordt via deze registratie gevolgd door alle fases van het behandeltraject heen, vanaf het moment van het stellen van de diagnose tot jaren na de interventie.

Zowel artsen als technici en verpleegkundigen dragen bij aan deze dataverzameling. Door het registreren van voor de patiënt belangrijke gegevens kan de NHR artsen ondersteunen bij het verder verbeteren van behandelbeslissingen die afgestemd zijn op het belang van de patiënt. Daarnaast onderzoekt de NHR waar het nieuwe initiatieven voor kwaliteitsonderzoek kan ondersteunen en ontwikkelt ze een platform om ervaring en kennis tussen centra te delen. Dit om ervoor te zorgen dat er optimaal wordt samengewerkt binnen de Nederlandse hartzorg.

In Nederland nemen alle cardiologische centra deel aan deze kwaliteitsregistratie. Daarbij worden ook de eventuele implantaten geregistreerd. De NHR biedt op basis van de geregistreerde data medici de gelegenheid om op geaggregeerde data observationeel onderzoek uit te voeren en is binnen de DCVA de partner die de infrastructuur voor onderzoek verzorgt.

Deze registratie is operationeel sinds 1 mei 2017.

De NHR kent een drietal primaire processen: Registratie, Wetenschap en Innovatie, en werkt intensief samen met diverse partijen, waaronder de centra, de NVVC, de NVT, de DCVA en de Hartstichting.

Registratie: Binnen het primaire proces Registratie worden registraties die een verplicht karakter hebben, of dusdanig ver ontwikkeld zijn dat er sprake is van een stabiele situatie die onderhouden moet worden, uitgevoerd.

Wetenschappelijk onderzoek: Binnen het primaire proces Wetenschap worden aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek beoordeeld, wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, en worden publicaties geschreven op basis van de data en/of methoden zoals die binnen de primaire processen “Registratie” en “Innovatie” worden gehanteerd.

Innovatie: Binnen het primaire proces Innovatie worden nieuwe registraties ontwikkeld en geïmplementeerd en worden conceptuele of methodologische innovaties vormgegeven met behulp van de binnen de NHR beschikbare gegevens.

Gebruiksdoel

Het belang van de hartpatiënt dienen door vanuit een integrale, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve benadering kwaliteitsbewaking en -verbetering te bevorderen in de hartzorg in Nederland.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nederlandse Hart Registratie
Naam contactpersoon: Dennis van Veghel
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht
Tel: 088 - 2200900
E-mail: info@nhr.nl
Website: NHR

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Na toestemming deelnemende centra.

Beheerder gegevensbron
Nederlandse Hart Registratie
Eigenaar gegevensbron
Deelnemende ziekenhuizen aan de NHR blijven eigenaar van de gegevens
Actualisatiedatum
11-04-2024
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Deels wettelijk
Welke wetten

Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

Opdrachtgever(s)
Deelnemende centra
Belangrijkste financier(s)
Deelnemende centra
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Meting indicator(en)
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Complicaties
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Kwaliteit van leven
 • Persoonsgebonden factoren
 • Re-operaties
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
Hartvaatstelsel
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten en verpleegkundigen

Specialisme
 • Cardiochirurgie
 • Cardiologie
 • Electrofysiologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2013
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Per kwartaal en jaarlijks

Bijzonderheden

Methode verzamelen van gegevens:

Binnen de Nederlandse Hart Registratie (NHR) worden alle data verzameld volgens vastgestelde definities. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle centra gelijke definities hanteren voor het verzamelen van de data. De definities van alle verzamelde uitkomsten en patiënt karakteristieken staan beschreven op de website van de NHR onder de pagina 'Handboeken'.

Voor sommige uitkomstvariabelen binnen de NHR is follow-up van de patiënten noodzakelijk, zoals onder andere bij reïnterventies en het optreden van een myocardinfarct binnen een bepaalde periode. Om goed inzicht te krijgen in de uitkomsten van zorg op langere termijn is het essentieel dat de totale populatie voor de betreffende periode van follow-up gevolgd wordt. Hierbij geldt dat er zowel retrospectief als prospectief data verzameld moet worden van de patiënten en dat centra, die deelnemen aan het Innovatieprogramma van de NHR, moeten kunnen aantonen dat zij het volledige cohort hebben opgevolgd. 

De belangrijkste variabelen zijn:

Uitkomstvariabelen en patiëntkarakteristieken.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 86220 100% 100% 100%
2021 86500 100% 100% 100%
2022 85084 100% 100% 100%
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Verzoeken worden, indien zij aansluiten bij het doel van de NHR, voorgelegd aan de deelnemende centra voor toestemming.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

NHR

Contactgegevens publiek

Nederlandse Hart Registratie
Naam contactpersoon: Dennis van Veghel
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht
Tel: 088 - 2200900
E-mail: info@nhr.nl
Website: NHR

Beschikbare publicaties

NHR Wetenschappelijke publicaties

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Patiëntenorganisaties
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
Verwachte wijzigingen

Wet Kwaliteitsregistraties Zorg 

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Deze registratie is de opvolger van een drietal afzonderlijke registraties: de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN), Meetbaar Beter (MB) en de National Cardiovascular Data Registry (NCDR).