Naam
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem
Afkorting
LADIS
Beschrijving

LADIS is onderdeel van Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ). Instellingen voor ambulante en klinische verslavingszorg en particuliere instellingen leveren gegevens over hun cliënten aan, dit is een continue aanlevering. Deze data worden gecontroleerd en er wordt beleidsinformatie van gemaakt voor het Ministerie en voor de instellingen. Tevens levert LADIS data aan de EU (EUDA) en onderzoeksbureaus, zoals bijvoorbeeld het Trimbos-instituut.

Sinds 1 juli 2022 is de registratie weer opgestart. De WKKGZ is aangepast met een artikel dat deelname aan LADIS voor zorgaanbieders die verslavingszorg aanbieden verplicht is.

Gebruiksdoel

In opdracht van het Ministerie van VWS het verzamelen en bewerken van uniforme data over verslaving (cliëntenregistratie) en verslavingszorg in Nederland ten behoeve van beleidsevaluatie, benchmarking en signalering van ontwikkelingen binnen de verslavingszorg Tevens worden gegevens gebruikt voor Europees beleid via het EUDA. Het Europese monitoring centrum voor Drugs en Drugsverslaving.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting Informatievoorziening Zorg (SIVZ)
De Bouw 125
3991 SZ Houten
Contactpersonen: Dhr. J. Wisselink of dhr. W.G.T. Kuijpers
E-mail: servicedesk-ladis@sivz.nl
Tel.: 030 635 8220
Website Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie de informatie op Data.overheid.nl

Beheerder gegevensbron
Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Eigenaar gegevensbron
Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Actualisatiedatum
04-04-2024
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg

Citaat:

Met dit besluit wordt de inwerkingtreding van artikel I geregeld van de wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezond-heidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde infor-matie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen (Stb. 2021, 496). Artikel II is reeds op 1 januari 2022 in werking getreden (Stb. 2021, 584) en met dit besluit wordt de inwerkingtreding van voorgaande wet voltooid. Artikel I wijzigt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) door wettelijke grondslagen op te nemen voor de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens in de kwaliteitsregistraties het Landelijk Alcohol Drugs Informatie Systeem (LADIS) en de Landelijke Trauma Registratie (LTR). Tevens wordt met artikel I in de Wkkgz een verplichting opgenomen voor zorgaanbieders van verslavingszorg en acute zorg om gegevens aan LADIS respectievelijk de LTR aan te leveren ten behoeve van de daarin bepaalde doelen. Deze wijziging treedt in werking op 1 juli 2022 en is daarmee in lijn met de vaste verandermomenten.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Druggebruik en gezondheid
 • Hulpvraag verslavingszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Demografische gegevens

 • Diagnostiek
 • Problematiek
 • Duur van de klachten
 • Verblijfsduur
 • Contacten
 • Methadonverstrekkingen
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens bij de zorgaanbieder. Aanlevering verloopt via een ZorgTTP
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Instellingen die verslavingszorg aanbieden

Specialisme
Verslavingszorg
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

GGZ-instellingen en private zorgaanbieders verslavingszorg

Eerste meetjaar
1986
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per halfjaar

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Primaire problematiek, leeftijd, geslacht, leefsituatie, wijze van gebruik, opleiding, burgerlijke status en etniciteit.

Doel van de registratie:

De dataverzameling wordt mede aangewend voor het voldoen van internationale verplichtingen in het kader van het Europees Drugswaarnemingscentrum in Lissabon en nationale verplichtingen in het kader van de drugsmonitor. Daarnaast vindt op uitgebreide schaal onderzoek plaats op basis van de verzamelde data. Met name door de toevoeging van een unieke cliëntcode in 1994 is het thans mogelijk om cohort studies te verrichten en personen in de tijd te volgen door de zorg aan verslaafden.

Over 2017-2022 hebben 19 aanbieders gegevens geleverd. Naar verwachting gaan over het jaar 2023 een groter aantal zorgaanbieders de gegevens aanleveren. Diverse aanbieders moeten de registratie weer opstarten of nog implementeren.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Uitsluitend in de AMVB genoemde afnemers zijn gerechtigd data te ontvangen.
Bij uitzondering en in overleg met Min VWS zijn er uitzonderingen mogelijk

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Beperkte beschikbaarheid gegevens online: Kerncijfers 2017-2022 te downloaden via website LADIS. Cijfers 2023 komen naar verwachting juli 2024 beschikbaar.
Met de toegekende inloggegevens hebben zorgaanbieders toegang, zie de website LADIS

Contactgegevens publiek

Stichting Informatievoorziening Zorg (SIVZ)
De Bouw 125
3991 SZ Houten
Contactpersonen: Dhr. J. Wisselink of dhr. W.G.T. Kuijpers
E-mail: servicedesk-ladis@sivz.nl
Tel.: 030 635 8220
Website Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

Beschikbare publicaties

Zie de pagina Publicaties op de LADIS website.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • EU: European Union Drugs Agency (EUDA))
 • Gemeenten
 • GGD Nederland
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoeksinstituten
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders in de verslavingszorg
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • CBS, Daklozenmonitor
 • European Union Drugs Agency (EUDA)
 • GGZ in cijfers
 • Nationale Drug Monitor (Trimbos)
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Niet op korte termijn.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Om een beter beeld te krijgen van alle geboden zorg, worden kengetallen opgevraagd bij de instellingen. Dit wordt in 2023-2024 verder uitgewerkt.