Zorggegevens

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

Algemeen

Naam
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem
Afkorting
LADIS
Beschrijving

LADIS is onderdeel van Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ). Instellingen voor ambulante en klinische verslavingszorg en particuliere instellingen leveren gegevens over hun cliënten aan, dit is een continue aanlevering. Deze data worden gecontroleerd en er wordt beleidsinformatie van gemaakt voor het Ministerie en voor de instellingen. Tevens levert LADIS data aan de EU (EMCDDA) en onderzoeksbureaus, zoals bijvoorbeeld het Trimbos-instituut.

Sinds 1 juli 2022 is de registratie weer opgestart. De WKKGZ is aangepast met een artikel dat deelname aan LADIS voor zorgaanbieders die verslavingszorg aanbieden verplicht is.

Gebruiksdoel

In opdracht van het Ministerie van VWS het verzamelen en bewerken van uniforme data over verslaving (cliëntenregistratie) en verslavingszorg in Nederland ten behoeve van beleidsevaluatie, benchmarking en signalering van ontwikkelingen binnen de verslavingszorg Tevens worden gegevens gebruikt voor Europees beleid via het EMCDDA. Het Europese monitoring centrum voor Drugs en Drugsverslaving.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting Informatievoorziening Zorg (SIVZ)
De Bouw 125
3991 SZ Houten
Contactpersonen: Dhr. J. Wisselink of dhr. W.G.T. Kuijpers
E-mail: servicedesk-ladis@sivz.nl
Tel.: 030 635 8220
Website Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie de informatie op Data.overheid.nl

Beheerder gegevensbron
Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Eigenaar gegevensbron
Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Actualisatiedatum
01-05-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg

Citaat:

Met dit besluit wordt de inwerkingtreding van artikel I geregeld van de wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezond-heidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde infor-matie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen (Stb. 2021, 496). Artikel II is reeds op 1 januari 2022 in werking getreden (Stb. 2021, 584) en met dit besluit wordt de inwerkingtreding van voorgaande wet voltooid. Artikel I wijzigt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) door wettelijke grondslagen op te nemen voor de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens in de kwaliteitsregistraties het Landelijk Alcohol Drugs Informatie Systeem (LADIS) en de Landelijke Trauma Registratie (LTR). Tevens wordt met artikel I in de Wkkgz een verplichting opgenomen voor zorgaanbieders van verslavingszorg en acute zorg om gegevens aan LADIS respectievelijk de LTR aan te leveren ten behoeve van de daarin bepaalde doelen. Deze wijziging treedt in werking op 1 juli 2022 en is daarmee in lijn met de vaste verandermomenten.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Druggebruik en gezondheid
 • Hulpvraag verslavingszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Demografische gegevens

 • Diagnostiek
 • Problematiek
 • Duur van de klachten
 • Verblijfsduur
 • Contacten
 • Methadonverstrekkingen
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens bij de zorgaanbieder. Aanlevering verloopt via een ZorgTTP
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Instellingen die verslavingszorg aanbieden

Specialisme
Verslavingszorg
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

GGZ-instellingen en private zorgaanbieders verslavingszorg

Eerste meetjaar
1986
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per halfjaar

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Primaire problematiek, leeftijd, geslacht, leefsituatie, wijze van gebruik, opleiding, burgerlijke status en etniciteit.

Doel van de registratie:

De dataverzameling wordt mede aangewend voor het voldoen van internationale verplichtingen in het kader van het Europees Drugswaarnemingscentrum in Lissabon en nationale verplichtingen in het kader van de drugsmonitor. Daarnaast vindt op uitgebreide schaal onderzoek plaats op basis van de verzamelde data. Met name door de toevoeging van een unieke cliëntcode in 1994 is het thans mogelijk om cohort studies te verrichten en personen in de tijd te volgen door de zorg aan verslaafden.

Over 2016-2021 hebben 18 aanbieders gegevens geleverd. Naar verwachting gaan over het jaar 2022 een groter aantal zorgaanbieders de gegevens aanleveren. Diverse aanbieders moeten de registratie weer opstarten of nog implementeren.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Uitsluitend in de AMVB genoemde afnemers zijn gerechtigd data te ontvangen.
Bij uitzondering en in overleg met Min VWS zijn er uitzonderingen mogelijk

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Beperkte beschikbaarheid gegevens online: cijfers na 2015 komen in de loop van 2023 beschikbaar.
Met de toegekende inloggegevens hebben zorgaanbieders toegang, zie de website LADIS

Contactgegevens publiek

Stichting Informatievoorziening Zorg (SIVZ)
De Bouw 125
3991 SZ Houten
Contactpersonen: Dhr. J. Wisselink of dhr. W.G.T. Kuijpers
E-mail: servicedesk-ladis@sivz.nl
Tel.: 030 635 8220
Website Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

Beschikbare publicaties

Zie de pagina Publicaties op de LADIS website.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • EU: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
 • Gemeenten
 • GGD Nederland
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoeksinstituten
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders in de verslavingszorg
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • CBS, Daklozenmonitor
 • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
 • GGZ in cijfers
 • Nationale Drug Monitor (Trimbos)
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Niet op korte termijn.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Om een beter beeld te krijgen van alle geboden zorg, worden kengetallen opgevraagd bij de instellingen. Dit wordt in 2023-2024 verder uitgewerkt.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Cliëntrecord 20_01 Recordsoort
Definieert de regel
Cliëntrecord 20_02 Ritsnummer
Verbindend element tussen de recordsoorten in het ASC en het CSV bestand
Cliëntrecord 20_03 Geboorteland
Het land waar de cliënt geboren is.
Cliëntrecord 20_04 Geboorteland moeder
Het land waar de moeder van de cliënt geboren is.
Cliëntrecord 20_05 Geboorteland vader
Het land waar de vader van de cliënt geboren is.
Contactrecord 40_01 Recordsoort
Definieert de regel
Contactrecord 40_02 Ritsnummer
Verbindend element tussen de recordsoorten in het ASC en het CSV bestand
Contactrecord 40_03 Datum contact
De datum waarop het contact heeft plaatsgevonden.
Contactrecord 40_04 Setting
Het organisatorische verband waarbinnen het contact plaatsvindt.
Contactrecord 40_05 Activiteit
Aanduiding van het soort hulpverlening tijdens het contact
Contactrecord 40_06 Duur
De duur van het contact in minuten.
Contactrecord 40_07 Soort
De manier waarop het contact plaatsvond.
Contactrecord 40_08 Samenstelling
De typering van de gespreksdeelnemers aan het contact.
Contactrecord 40_09 Discipline zorgverlener
De beroepsgroep van de zorgverlener.
Inschrijvingsrecord 30_01 Recordsoort
Definieert de regel
Inschrijvingsrecord 30_02 Ritsnummer
Verbindend element tussen de recordsoorten in het ASC en het CSV bestand
Inschrijvingsrecord 30_03 Datum inschrijving
De dag waarop de cliënt is inschreven in de administratie van de instelling.
Inschrijvingsrecord 30_04 Verwezen door
De soort instantie/persoon die de cliënt aanmeldt c.q. via wie de cliënt aangemeld wordt.
Inschrijvingsrecord 30_05 Woongemeente
De gemeente waar de cliënt ten tijde van de inschrijving staat ingeschreven in het bevolkingsregister.
Inschrijvingsrecord 30_06 Nationaliteit
Het land waartoe de cliënt als staatsburger behoort op het moment van het eerste hulpverleningscontact.
Inschrijvingsrecord 30_07 Burgerlijke staat
De wettelijke burgerlijke staat op het moment van het eerste hulpverleningscontact.
Inschrijvingsrecord 30_08 Opleidingsniveau
De hoogst genoten afgeronde opleiding van de cliënt op het moment van het eerste hulpverleningscontact.
Inschrijvingsrecord 30_09 Bron van inkomsten
De belangrijkste legale bron van inkomsten op het moment van het eerste hulpverleningscontact.
Inschrijvingsrecord 30_10 Verblijfslocatie
Aanduiding van de locatie waar de cliënt verblijft op het moment van het eerste hulpverleningscontact.
Inschrijvingsrecord 30_11 Leefsituatie
De wijze waarop in het dagelijkse leven met anderen wordt samengeleefd op het moment van het eerste hulpverleningscontact.
Inschrijvingsrecord 30_12 Werkervaring
Het aantal jaren dat de cliënt betaalde arbeid heeft verricht in de afgelopen vijf jaar op het moment van het eerste hulpverleningscontact.
Inschrijvingsrecord 30_13 Soort cliënt
Aanduiding of de cliënt op het moment van het eerste hulpverleningscontact kampt met de eigen verslavingsproblematiek of met die van een naaste.
 • 1 gebruiker of ex-gebruiker
 • 2 naaste van gebruiker of ex-gebruiker
 • 8 overige
 • 9 onbekend
Inschrijvingsrecord 30_14 Primaire problematiek
De verslavingsproblematiek waar de cliënt het meest mee kampt op het moment van het eerste hulpverleningscontact.
Inschrijvingsrecord 30_15 Secundaire problematiek 1e
De op één na belangrijkste verslavingsproblematiek waar de cliënt mee kampt op het moment van het eerste hulpverleningscontact.
Inschrijvingsrecord 30_16 Secundaire problematiek 2e
De op twee na belangrijkste verslavingsproblematiek waar de cliënt mee kampt op het moment van het eerste hulpverleningscontact.
Inschrijvingsrecord 30_17 Bestaansduur problematiek
Aanduiding van de tijd dat de cliënt kampt met de primaire problematiek op het moment van het eerste hulpverleningscontact.
Inschrijvingsrecord 30_18 Leeftijd eerste gebruik
De leeftijd waarop de cliënt het hoofdmiddel is gaan gebruiken.
 • 1 tot en met 97 zijn overeenkomstig de leeftijd
 • 98 niet van toepassing
 • 99 onbekend
Inschrijvingsrecord 30_19 Frequentie gebruik
De frequentie van gebruik van het meest problematische middel op het moment van het eerste hulpverleningscontact zoals aangegeven door de cliënt.
Inschrijvingsrecord 30_20 Wijze van gebruik hoofdmiddel
De belangrijkste manier van gebruik van het meest problematische middel op het moment van het eerste hulpverleningscontact zoals aangegeven door de cliënt.
Inschrijvingsrecord 30_21 Wijze van gebruik eerste bijmiddel
De belangrijkste manier van gebruik van het belangrijkste secundaire middel op het moment van het eerste hulpverleningscontact zoals aangegeven door de cliënt.
Inschrijvingsrecord 30_22 Spuiten
Aanduiding of de cliënt drugs intraveneus heeft toegediend.
Inschrijvingsrecord 30_23 Speellocatie gokken
De favoriete plaats van de cliënt om te gokken.
Inschrijvingsrecord 30_24 Ernst van de verslaving, drugs
De ernst van de verslaving aan drugs op meerdere dimensies, gebaseerd op een gevalideerde vragenlijst.
Inschrijvingsrecord 30_25 Ernst van de verslaving, alcohol
De ernst van de verslaving aan alcohol op meerdere dimensies, gebaseerd op de schalen van de Addiction Severity Index (ASI), op het moment van het eerste hulpverleningscontact.
Inschrijvingsrecord 30_26 Psychiatrische behandeling
Aanduiding of er sprake is geweest van een klinische psychiatrische behandeling.
Inschrijvingsrecord 30_27 Eerdere behandeling
Aanduiding of de cliënt eerder in behandeling is geweest (ambulant en/of intramuraal) voor verslavingsproblematiek.
Inschrijvingsrecord 30_28 Aanraking met justitie
Aanduiding of de cliënt contact heeft gehad met justitie.
Inschrijvingsrecord 30_29 Datum uitschrijving
De datum waarop de inschrijving van de cliënt (administratief) wordt afgesloten.
Inschrijvingsrecord 30_30 Verwezen naar
Zorgaanbieder, waarnaar de cliënt is verwezen ter voortzetting van de hulpverlening.
Inschrijvingsrecord 30_31 Reden uitschrijving
De reden waarom de cliënt wordt uitgeschreven.
Inschrijvingsrecord 30_32 Datum evaluatie
De datum van de eindevaluatie. De items “algemene toestand”, “doel bereikt”, “gebruik middelen”, “prognose” en “tevredenheid” dienen dan te worden ingevuld.
Inschrijvingsrecord 30_33 Algemene toestand cliënt
De visie op de algemene toestand van de cliënt bij uitschrijving ten opzichte van de toestand bij inschrijving.
Inschrijvingsrecord 30_34 Gebruik middelen
Het gebruik van de middelen en/of het verslavingsgedrag bij uitschrijving ten opzichte van het gedrag bij inschrijving
Inschrijvingsrecord 30_35 Prognose
De voorspelling van de zorgverlener t.a.v. de problematiek.
Inschrijvingsrecord 30_36 Tevredenheid cliënt
De mate van tevredenheid van de cliënt naar zijn/haar oordeel, over het geheel van de hulpverlening door de instelling.
Inschrijvingsrecord 30_37 Doel bereikt
De mate waarin het doel van de behandeling is bereikt.
Inschrijvingsrecord 30_38 Datum eerste contact
De datum van het eerste hulpverlenings contact in het kader van deze inschrijving.
Inschrijvingsrecord 30_39 Datum laatste contact
De datum van het meest recente contact. Het laatste (engels : latest) contact.
Verblijfsdagen 43_01 Recordsoort
Definieert de regel
Verblijfsdagen 43_02 Ritsnummer
Verbindend element tussen de recordsoorten in het ASC en het CSV bestand
Verblijfsdagen 43_03 Datum verblijf
De datum van het verblijf
Verblijfsdagen 43_04 Type verblijf
Typering van het soort verblijf.
Vervangende middelen 41_01 Recordsoort
Definieert de regel
Vervangende middelen 41_02 Ritsnummer
Verbindend element tussen de recordsoorten in het ASC en het CSV bestand
Vervangende middelen 41_03 Datum contact
De datum waarop het vervangende middel is uitgereikt aan de cliënt.
Vervangende middelen 41_04 Datum inname
De datum waarop het vervangende middel is ingenomen door de cliënt.
Vervangende middelen 41_05 Middel
Het vervangende middel of opioïde.
Vervangende middelen 41_06 Vorm
De vorm van het uitgereikte middel en hoe het genuttigd moet worden.
Vervangende middelen 41_07 Doel
Omschrijving van het behandelkader van de verstrekking.
Vervangende middelen 41_08 Hoeveelheid
De hoeveelheid werkzame stof in milligrammen.

Terug naar zoekpagina