Volksgezondheidenzorg.info

Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit

Algemeen

Naam
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit
Afkorting
LPZ 2.0
Beschrijving

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) is een jaarlijks terugkerende prevalentiemeting van de kwaliteit van de basiszorg binnen de gezondheidszorg. De LPZ bestaat reeds vanaf 1998, en is in 2016 geheel vernieuwd tot LPZ 2.0. Het meetinstrument is aanzienlijk ingekort en teruggebracht tot de essentie, en de terugrapportage is nu in eenvoudige dashboards weergegeven. Een onderscheid wordt daarbij gemaakt in een overzichtsdashboard voor het bestuur en directie, en detaildashboards voor kwaliteitsmanagers, locaties en afdelingen.

De LPZ 2.0 is een cross-sectionele meting, die uitgevoerd wordt door de instelling zelf.

Kenmerkend voor de meting is:

 • De meting vindt voor alle instellingen op dezelfde dag plaats (meestal een dinsdag in november). Bij instellingen voor thuiszorg wordt in tegenstelling tot de intramurale gezondheidszorginstellingen de uitvoering van de metingen om praktische reden over vier dagen verspreid.
 • Cliënten worden steeds door twee observatoren(verpleegkundigen, verzorgenden) van de eigen instelling gemeten. Alle cliënten van de deelnemende instellingen worden gemeten.
 • Deelname van zorginstellingen is op vrijwillige basis.
 • Metingen vinden plaats op drie niveaus: instelling, afdeling en cliënt.
 • De resultaten van de eigen instelling zijn alleen beschikbaar voor de instelling zelf.
 • De instelling kan de eigen resultaten vergelijken met de geanonimiseerde landelijke resultaten van vergelijkbare instellingen en afdelingen.

 

De volgende zorgproblemen worden gemeten:

 1. Decubitus
 2. Ondervoeding
 3. Incontinentie
 4. Vallen
 5. Vrijheidsbeperkende maatregelen
 6. Pijn
 7. Kwaliteitsindicatoren sector Verpleeghuiszorg

 

Van elk zorgprobleem worden de prevalentie, de preventie en behandeling en structurele indicatoren gemeten. Daarmee krijgt de instelling inzicht op welke punten verbetering mogelijk is. De metingen vinden behalve in Nederland ook in Oostenrijk, Zwitserland, Engeland en Turkije plaats.

Gebruiksdoel

Het algemene doel van de LPZ is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de basiszorg. Dit gebeurt enerzijds door instellingen inzicht te geven in hun kwaliteit van basiszorg in vergelijking met de landelijke kwaliteit. Daar ook inzicht gegeven wordt in de preventie, behandeling en structurele indicatoren geven deze gegevens inzicht in waar verbeteringen mogelijk zijn. Anderzijds worden de gegevens gebruikt om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar het voorkomen, preventie en behandeling van de gemeten zorgproblemen in de gezondheidszorg.  De resultaten hiervan kunnen weer gebruikt worden om de kwaliteit van basiszorg te verbeteren.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Universiteit Maastricht/LPZ
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel.: 043 388 1559
E-mail: lpz@maastrichtuniversity.nl
Website Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Onder voorwaarden; kunnen bij de LPZ opgevraagd worden.

Beheerder gegevensbron
Maastricht University, Care and Public Health Research Institute (Caphri)
Eigenaar gegevensbron
Participerende instellingen
Actualisatiedatum
29-03-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Benchmarking
 • Vrijwillig
Welke wetten

Deelname is op vrijwillige basis. Er wordt voldaan aan de vigerende privacywetgeving. Zie verder de pagina Privacy - LPZ hoe met de beschikbare data wordt omgegaan.

Opdrachtgever(s)
 • Participerende instellingen
 • Maastricht University
Belangrijkste financier(s)
 • Participerende instellingen
 • Maastricht University
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Verpleging en verzorging
 • Ziekenhuiszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Naast Nederland zijn er ook gegevens beschikbaar voor de landen Oostenrijk (ziekenhuizen en verpleeghuizen), Zwitserland (alle ziekenhuizen), het Verenigd Koninkrijk (verpleeghuizen) en Turkije.
Eenheden in de gegevens
 • Patiënten
 • Afdelingen
 • Instellingen
Methode van gegevensverzameling
Observatie en patiëntendossiers
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Verpleegkundigen
 • Verzorgenden
Specialisme
Verpleegkundige zorg
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen
 • Thuiszorginstellingen
Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De volgende zorgproblemen worden gemeten:

1. Decubitus
2. Ondervoeding
3. Incontinentie
4. Vallen
5. Vrijheidsbeperkende maatregelen
6. Pijn
7. Kwaliteitsindicatoren Verpleeghuiszorg

Behalve op cliëntniveau worden ook enkele gegevens over de afdeling en de instelling verzameld. Van elk zorgprobleem worden gegevens over prevalentie, de preventie en behandeling en structurele kwaliteitsindicatoren verzameld. Zie ook de website over zorgproblemen bij de LPZ-metingen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 23.000 96
2013 20.000 96
2014 24.900 96
2015 20.000 96
2016 15.000 96
2017 15.000 96

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevens kunnen onder voorwaarden bij de LPZ opgevraagd worden, zie hiervoor de pagina Contact op de website LPZ.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Universiteit Maastricht/LPZ
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel.: 043 388 1559
E-mail: lpz@maastrichtuniversity.nl
Website Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Beschikbare publicaties

Bijgaand de link naar de pagina Publicaties met onder andere de meest recente rapportage.

Afnemers/gebruikers
Participerende instellingen, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ, vh IGZ), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Industrie
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Verwachte wijzigingen

Elk jaar worden bestaande vragenlijsten en dashboards kritisch bekeken en indien nodig aangepast. Daarnaast wordt steeds gekeken of de ontwikkeling van nieuwe zorgproblemen zinvol is.
Uitbreiding met andere landen staat open.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

In 1998 is gestart met het meten van decubitus. In de loop der jaren zijn steeds nieuwe zorgproblemen toegevoegd. In 2016 zijn alle onderdelen van de LPZ gereviseerd. De vragenlijst is verkort, en de terugrapportage is geheel vernieuwd en vindt nu plaats via dashboards.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
wordt niet online beschikbaar gesteld.

Terug naar zoekpagina