Volksgezondheidenzorg.info

Zorgrekeningen

Algemeen

Naam
Zorgrekeningen
Beschrijving

Zorgrekeningen naar financieringsbron, functie en actoren. Een secundaire, integratieve statistiek waarin het zorgterrein wordt beschreven in termen van uitgaven aan zorg (in waarde en constante prijzen), financieringsbronnen, functies en werkgelegenheid. Ook wordt aandacht besteed aan de aansluiting tussen de Zorgrekeningencijfers en overeenkomstige cijfers in de Nationale rekeningen, VWS-publicaties en internationale databanken, zoals Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In de Zorgrekeningen staat de functionele beschrijving van het zorgterrein voorop, hetgeen betekent dat alle activiteiten met betrekking tot de zorg meegenomen worden ongeacht of zij als hoofd- of nevenactiviteit worden uitgeoefend.

Gebruiksdoel

Hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van een volledig, samenhangend en consistent statistisch beeld van de zorg, waarbij het onder meer gaat om gegevens over de gezondheids- en welzijnssituatie, de (medische) consumptie (het gebruik), de kosten en financiering van het zorgapparaat, de ingezette (personele) middelen, de productie (diensten) en prijs- en volumeontwikkelingen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: CBS Infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data.overheid.nl en CBS Open data StatLine

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
30-06-2017
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS wet

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Instellingen, praktijken en organisaties op het terrein van zorg

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Zorgverzekeraars
 • Zorginstituut Nederland
 • Enquêtes bij instellingen (maatschappelijke verantwoording)
 • Jaarverslagen van instellingen en organisaties
 • Ministerie van VWS
Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op de StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Online, geaggregeerd in bijvoorbeeld de volgende StatLine tabellen:

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 7070
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: CBS Infoservice

Beschikbare publicaties

De korte onderzoeksbeschrijving is te vinden op de CBS-website.

Afnemers/gebruikers
 • CBS, Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden en Nationale rekeningen
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • Eurostat (EU)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Middellange termijnraming CPB
 • Nationale rekeningen
 • Website CBS StatLine
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
01 Jaar
Jaar
Verslagperiode, : De periode waarop de gegevens betrekking hebben.
02 ActorNaam
Actor
 • Totaal: Totaal
 • Algemene ziekenhuizen: Algemene ziekenhuizen
 • Gevangenis ziekenhuizen: Gevangenis ziekenhuizen
 • Academische ziekenhuizen: Academische ziekenhuizen
 • Categorale ziekenhuizen: Categorale ziekenhuizen
 • Kaakchirurgen: Kaakchirurgen
 • Medisch specialisten: Medisch specialisten
 • Orthodontisten: Orthodontisten
 • Instellingen GGZ: Instellingen Geestelijk Gezondheids Zorg
 • Gezinshuishoudingen GGZ: Gezinshuishoudingen Geestelijke Gezondheids Zorg
 • Vrijgevestigde psychiaters: Vrijgevestigde psychiaters
 • Vrijgevestigde psychotherapeuten: Vrijgevestigde psychotherapeuten
 • Huisartsenpraktijken: Huisartsenpraktijken
 • Tandartsenpraktijken: Tandartsenpraktijken
 • Cesarpraktijken: Cesarpraktijken
 • Dietistenpraktijken: Dietistenpraktijken
 • Ergotherapeutenpraktijken: Ergotherapeutenpraktijken
 • Fysiotherapeutenpraktijken: Fysiotherapeutenpraktijken
 • Logopedistenpraktijken: Logopedistenpraktijken
 • Mensendieckpraktijken: Mensendieckpraktijken
 • Mondhygienistenpraktijken: Mondhygienistenpraktijken
 • Podotherapeutenpraktijken: Podotherapeutenpraktijken
 • Verloskundigenpraktijken: Verloskundigenpraktijken
 • Gemeentelijke gezondheidsdiensten: Gemeentelijke gezondheidsdiensten
 • ARBO-diensten intern: interne arbodiensten
 • ARBO-diensten zelfstandig: zelfstandige arbodiensten
 • Leveranciers geneesmiddelen: Leveranciers geneesmiddelen
 • Audiciens: Audiciens
 • Leveranciers van hulpmiddelen: Leveranciers van hulpmiddelen
 • Opticiens: Opticiens
 • Tandtechnici: Tandtechnici
 • CPA- en onafhankelijk: Onafhankelijke Centrale Posten Ambulance [Alarm] diensten
 • Eurotransplant: Eurotransplant
 • Laboratoria, Bloedbanken en overige instellingen: Laboratoria, Bloedbanken en overige instellingen
 • Nederlands Vaccin Instituut: Nederlands Vaccin Instituut
 • Voedsel- en Waren Autoriteit: Voedsel- en Waren Autoriteit
 • Integrale kankercentra: Integrale kankercentra
 • Samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsverbanden
 • Oncologische en radiotherapeutische instituten: Oncologische en radiotherapeutische instituten
 • Dialysecentra: Dialysecentra
 • Audiologische centra: Audiologische centra
 • Abortusklinieken: Abortusklinieken
 • Ambulancediensten: Ambulancediensten
 • Asthma Davos: Asthma Davos
 • Bureaus voor sexueel overdraagbare aandoeningen: Bureaus voor sexueel overdraagbare aandoeningen
 • Instellingen voor baarmoederhalskankeronderzoek: Instellingen voor baarmoederhalskankeronderzoek
 • Instellingen voor borstkankeronderzoek: Instellingen voor borstkankeronderzoek
 • Medische diensten defensiepersoneel: Medische diensten defensiepersoneel
 • Praktijken van psychologen: Praktijken van psychologen
 • Praktijken voor alternatieve gezondheidszorg: Praktijken voor alternatieve gezondheidszorg
 • Priveklinieken: Priveklinieken
 • Centra sportmedische advies: Centra sportmedische advies
 • Taxibedrijven: Taxibedrijven
 • Zorgaanbieders buitenland: Zorgaanbieders buitenland
 • Instellingen VVT: Instellingen Verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en thuiszorg
 • Gezinshuishoudingen verpleging en verzorging: Gezinshuishoudingen verpleging en verzorging
 • Zelfstandige verpleegkundigen: Zelfstandige verpleegkundigen
 • Leveranciers voorzieningen gehandicapten: Leveranciers voorzieningen gehandicapten
 • Doventolken: Doventolken
 • Gezinshuishoudingen gehandicaptenzorg: Gezinshuishoudingen gehandicaptenzorg
 • Instellingen gehandicaptenzorg: Instellingen gehandicaptenzorg
 • Instituten voor blindengeleidehonden: Instituten voor blindengeleidehonden
 • MEE-organisaties: Organisaties voor ondersteuning van mensen met een beperking
 • Gezinshuishoudingen kinderopvang: Gezinshuishoudingen kinderopvang
 • Kinderopvangcentra: Kinderopvangcentra
 • Instellingen jeugdzorg: Instellingen jeugdzorg
 • Asielzoekerscentra: Asielzoekerscentra
 • Overige internaten: Overige internaten
 • Instellingen welzijn ouderen: Instellingen welzijn ouderen
 • Lokaal welzijnswerk: Lokaal welzijnswerk
 • Brede welzijnsinstellingen: Brede welzijnsinstellingen
 • Instellingen specifiek maatschappelijk werk: Instellingen specifiek maatschappelijk werk
 • Instellingen maatschappelijk advies en informatie: Instellingen maatschappelijk advies en informatie
 • Zelfhulpgroepen, patientenverenigingen en ouderenverenigingen: Zelfhulpgroepen, patientenverenigingen en ouderenverenigingen
 • Wijkcentra en jeugdgebouwen: Wijkcentra en jeugdgebouwen
 • Instellingen voor algemeen maatschappelijk werk: Instellingen voor algemeen maatschappelijk werk
 • Medische kindertehuizen: Medische kindertehuizen
 • Medische kleuterdagverblijven: Medische kleuterdagverblijven
 • Opvanghuizen: Opvanghuizen
 • Beheerskosten colleges: Beheerskosten colleges
 • Beheerskosten AWBZ: Beheerskosten AWBZ
 • Beheerskosten overheid: Beheerskosten overheid
 • Beheerskosten particuliere verzekering: Beheerskosten particuliere verzekering
 • Beheerskosten Zorgverzerkingswet: Beheerskosten Zorgverzerkingswet
 • Beleid gezondheidscentra: Beleid gezondheidscentra
 • Overkoepelende organen en fondsen gezondheidszorg: Overkoepelende organen en fondsen gezondheidszorg
 • Overkoepelende organen en fondsen welzijnszorg: Overkoepelende organen en fondsen welzijnszorg
 • Uitzendbureaus: Uitzendbureaus
03 ZRClusterNaam
Cluster van zorgaanbieders [actoren]
 • Ziekenhuizen en specialistenpraktijken: Ziekenhuizen en specialistenpraktijken
 • Verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg: Verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg
 • Huisartsenpraktijken: Huisartsenpraktijken
 • Tandartsenpraktijken: Tandartsenpraktijken
 • Paramedische en verloskundigenpraktijken: Paramedische en verloskundigenpraktijken
 • Gemeentelijke Gezondheidsdiensten: Gemeentelijke Gezondheidsdiensten
 • ARBO en reintegratie: ARBO en reintegratie
 • Leveranciers van geneesmiddelen: Leveranciers van geneesmiddelen
 • Leveranciers van therapeutische middelen: Leveranciers van therapeutische middelen
 • Verstrekkers van ondersteunende diensten: Verstrekkers van ondersteunende diensten
 • Overige verstrekkers van gezondheidszorg: Overige verstrekkers van gezondheidszorg
 • Verstrekkers van ouderenzorg: Verstrekkers van ouderenzorg
 • Verstrekkers van gehandicaptenzorg: Verstrekkers van gehandicaptenzorg
 • Verstrekkers van kinderopvang: Verstrekkers van kinderopvang
 • Verstrekkers van jeugdzorg: Verstrekkers van jeugdzorg
 • Internaten: Internaten
 • Sociaal-cultureel werk: Sociaal-cultureel werk
 • Overige verstrekkers van welzijnszorg: Overige verstrekkers van welzijnszorg
 • Beleids- en beheersorganisaties: Beleids- en beheersorganisaties
 • Uitzendbureaus: Uitzendbureaus
04 HPNaam
Code van de Health care provider klasse van SHA 1.0 uit het jaar 2000 waaronder de actor valt
Code Health care provider klasse van SHA2011
05 HPSHA2Naam
Code van de Health care provider klasse van SHA 2011 waaronder de actor valt
 • Totaal: Totaal
 • HP: Totaal aanbieders gezondheidszorg
 • HP.1.0.0: Hospitals
 • HP.1.1.0: General hospitals
 • HP.1.2.0: Mental health hospitals
 • HP.1.3.0: Specialised hospitals
 • HP.2.0.0: Residential long-term care facilities
 • HP.2.1.0: Long-term nursing care facilities
 • HP.2.2-HP.2.9: Instellingen gehandicaptenzorg
 • HP.2.2.0: Mental health and substance abuse facilities
 • HP.2.9.0: Other residential long-term care facilities
 • HP.3.0.0: Providers of ambulatory health care
 • HP.3.1.0: Medical practices
 • HP.3.1.1: Offices of general medical practitioners
 • HP.3.1.2: Offices of mental medical specialists
 • HP.3.1.3: Offices of medical specialists [other than mental medical specialists
 • HP.3.2.0: Dental practice
 • HP.3.3.0: Other health care practitioners
 • HP.3.4+HP.3.5: Ambulante zorgcentra
 • HP.3.4.0: Ambulatory health care centres
 • HP.3.4.1: Family planning centres
 • HP.3.4.2: Ambulatory mental health and substance abuse centres
 • HP.3.4.3: Free standing ambulatory surgery centres
 • HP.3.4.4: Dialysis care centres
 • HP.3.4.9: All other ambulatory multi-speciality centres
 • HP.3.5.0: Providers of home health care services
 • HP.4.0.0: Providers of ancillary services
 • HP.4.2.0: Medical and diagnostic laboratories
 • HP.4.1+4.9: Ov. Aanbieders ambulante zorg
 • HP.4.1.0: Providers of patient transportation and emergency rescue
 • HP.4.9.0: Other providers of ancillary services
 • HP.5.0.0: Retailers and other providers of medical goods
 • HP.5.1.0: Pharmacies
 • HP.5.2+HP.5.9: Leveranciers hulpmiddelen
 • HP.5.2.0: Retail sellers and other suppliers of durable medical goods and medical appliances
 • HP.5.9.0: All other miscellaneous sellers and other suppliers of pharmaceuticals and medical goods
 • HP.6.0.0: Providers of preventive care
 • HP.7.0.0: Providers of health care system administration and financing
 • HP.7.1.0: Government health administration agencies
 • HP.7.2.0: Social health insurance agencies
 • HP.7.3.0: Private health insurance administration agencies
 • HP.7.9.0: Other administration agencies
 • HP.8.0.0: Other secondary health care providers
 • HP.8.1.0: Households as providers of home health care
 • HP.8.2+HP.8.9: Zorg als nevenactiviteit
 • HP.8.2.0: All other industries as secondary provider of health care
 • HP.8.9.0: rest of economy
 • HP.9.0.0: Rest of the world
 • HP.0.0.0: Aanbieders welzijnszorg
 • Gezondheidszorgverwante_producten: Gezondheidszorgverwante producten
06 HF.1
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door Overheid of Sociale verzekering
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
06 Volgorde
Volgorde
07 HF.1.1
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door Overheid.
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
07 Totaal
Totaal uitgaven aan zorg naar financieringsbron
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
08 HF.1.2
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door Sociale verzekering
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
09 HF.1.2.1
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen op grond van de zorgverzekeringswet
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
10 HF.1.2.2
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door AWBZ
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
11 Overig
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen anders dan door overheid of sociale verzekering
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
12 HF.2
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door private sector
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
13 HF.2.1
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door private sociale verzekering
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
14 HF.2.2
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, betalingen door particuliere zorgvzerkering
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
15 HF.2.3
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, eigen betalingen
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
16 HF.2.4
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, instellingen zonder winstoogmerk
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
17 HF.2.5
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, bedrijven
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
18 HF.3
Uitgaven aan zorg naar financieringsbron, buitenland
Totaal uitgaven aan zorg: Uitgaven aan zorg geleverd als primaire of secundaire activiteit.
19 Medisch_specialistische_zorg
Totaal uitgaven aan medisch specialistische zorg
20 Geestelijke_gezondheidszorg
Totaal uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg
21 Farmaceutische_zorg_geneesmiddelen
Totaal uitgaven aan geneesmiddelen
22 Therapeutische_zorg_hulpmiddelen
Totaal uitgaven aan hulpmiddelen
23 Huisartsenzorg
Totaal uitgaven aan huisartsenzorg
24 Tandheelkundige_zorg
Totaal uitgaven aan tandheelkundige zorg
25 Paramedische_verloskundigen_en_Kraamzorg
Totaal uitgaven aan paramedische en verloskundige zorg
26 Preventieve_Collectieve_zorg
Totaal uitgaven aan preventieve collectieve zorg
27 Overige_gezondheidszorg
Totaal uitgaven aan overige gezondheidszorg
28 Verpleeghuiszorg
Totaal uitgaven aan verpleeghuiszorg
29 Verzorgingshuiszorg
Totaal uitgaven aan verzorgingshuiszorg
30 Thuiszorg
Totaal uitgaven aan thuiszorg
31 Gehandicaptenzorg
Totaal uitgaven aan gehandicaptenzorg
32 Jeugdzorg
Totaal uitgaven aan jeugdzorg
33 Kinderopvang
Totaal uitgaven aan kinderopvang
34 Overige_welzijnszorg
Totaal uitgaven aan overige welzijnszorg
35 Beleid_en_beheer
Totaal uitgaven aan beleid en beheer van gezondheids- en welzijnszorg

Terug naar zoekpagina