Naam
Informatiestandaard Wet langdurige zorg
Afkorting
iWlz
Beschrijving

De informatiestandaard iWlz bestaat uit een set van afspraken over gegevensuitwisseling tussen de ketenpartners (indicatieorgaan CIZ, het zorgkantoor, de zorgaanbieder en het CAK). Informatie uitwisseling gebeurt d.m.v. externe integratiestandaarden (EI/xml). Met behulp van de iWlz onderhoudt het zorgkantoor regionaal de wachtlijst. Met een elektronisch bericht worden de regionale gegevens verstuurd naar Zorginstituut Nederland. Aan de hand van deze gegevens stelt Zorginstituut Nederland overzichten samen waaruit onder meer de ontwikkeling van de wachtlijstcijfers blijkt. Daarnaast stelt het Zorginstituut de gegevens als uitvoeringsinformatie voor de keten beschikbaar. De iWlz is de opvolger van de AWBZ-brede Zorg Registratie (AZR) na de hervorming van de langdurige zorg.

Gebruiksdoel

Met de iWlz zijn de ketenpartners (indicatieorgaan CIZ, het zorgkantoor, de zorgaanbieder en het CAK) in staat het proces van zorgtoewijzing en zorglevering te ondersteunen om zo de cliënten zo goed en efficiënt mogelijk van de geïndiceerde zorg te voorzien. Door deze registratie krijgt men beter inzicht in de wachtlijsten in de langdurige zorg. Tevens dient de registratie als procesondersteuning in de Wlz.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Voor gegevens uit de iWlz dient men een verzoek te richten tot:
Zorginstituut Nederland
Teammanager van het team Datamanagement van de afdeling Fondsen & Informatiemanagement
Willem Dudokhof 1
1112 ZA DIEMEN
E-mail: info@zorgregistratie.nl
Website Zorginstituut Nederland
Website Zorgcijfersdatabank.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Op data.overheid.nl en op aanvraag

Beheerder gegevensbron
Zorginstituut Nederland
Eigenaar gegevensbron
Zorginstituut Nederland
Actualisatiedatum
03-08-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

De Zorgregistratie-systematiek is gebaseerd en bouwt voort op de wettelijke verplichting tot het aanleveren van gegevens tussen de verschillende partijen in de Wlz-keten. Het gaat dan om de wettelijke verplichting omtrent het regionale berichtenverkeer zoals aangegeven in artikelen 9.1.2 en 9.1.6 van de Wet langdurige zorg en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Meting indicator(en)
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Gehandicaptenzorg
 • Verpleging en verzorging
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Indicaties - cliënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers zorgkantoren

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorgkantoren (N=31)

Eerste meetjaar
2004
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Maandelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Indicatiegegevens, ZZP's, leveringsstatus en grondslagen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2016 32 zorgkantoren die gegevens aanleveren
2017 31 zorgkantoren die gegevens aanleveren
2018 31 zorgkantoren die gegevens aanleveren
2019 31 zorgkantoren die gegevens aanleveren
2020 31 zorgkantoren die gegevens aanleveren
2021 31 zorgkantoren die gegevens aanleveren
2022 31 zorgkantoren die gegevens aanleveren
2023 31 zorgkantoren die gegevens aanleveren
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Eventuele andere extracten uit de landelijke gegevensverzameling zijn niet openbaar beschikbaar; wel eventueel voor onderzoeksdoeleinden.

Voor wat betreft het codeboek iWlz: de gegevensstroom Wlz maakt deel uit van de iWlz en staat beschreven in het informatiemodel iWlz. De specificaties waarmee het Zorginstituut de Wlz-gegevens bij de zorgkantoren uitvraagt staan beschreven onder iWlz. De bijbehorende codelijsten zijn beschikbaar via navolgende link.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie Wachtlijstinformatie Wlz | Zorgcijfersdatabank.nl met Wlz wachtlijstinformatie.

Contactgegevens publiek

Voor gegevens uit de iWlz dient men een verzoek te richten tot:
Zorginstituut Nederland
Teammanager van het team Datamanagement van de afdeling Fondsen & Informatiemanagement
Willem Dudokhof 1
1112 ZA DIEMEN
E-mail: info@zorgregistratie.nl
Website Zorginstituut Nederland
Website Zorgcijfersdatabank.nl

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgkantoren
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Wachtlijstinformatie
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Op 1 januari 2015 is de wet langdurige zorg in werking getreden. De iWlz is de opvolger van de AZR na de hervorming van de langdurige zorg. De titel van de gegevensbron is derhalve gewijzigd van 'AWBZ-brede zorgregistratie' in 'Informatiestandaard Wet langdurige zorg'.