Naam
Landelijke IVF Cijfers
Beschrijving

Jaarlijkse rapportage van alle 15 vergunninghoudende IVF centra (sedert 1996) van aantallen IVF/ICSI/cryo cycli, resulterende (cumulatieve) zwangerschapscijfers en meerlingpercentages.

Gebruiksdoel

Ten behoeve van transparantie, informatie, benchmarking en kwaliteitsverbetering.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
T: 088-1344700
E-mail: info@nvog.nl
Website: NVOG

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Eigenaar gegevensbron
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Actualisatiedatum
29-09-2022
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten
 • Wet bijzondere medische verrichtingen (WBMV)
 • Embryowet
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Belangrijkste financier(s)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Financier is overheid
Nee
Financiering gegevensbron

Thans wordt voor uitgebreide database (DART) financiering gezocht bij onder andere Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Ministerie van VWS en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Databank of dataset
 • Geaggregeerde gegevens
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Geboortezorg
 • Openbare gezondheidszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten
Behandelcycli (IVF, ICSI, cryo) en uitkomstparameters: zwangerschappen/meerlingen.

Methode van gegevensverzameling
Door een enquête
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten uit de 15 IVF-centra zijn belast met de rapportage.

Specialisme
 • Gynaecologie
 • Verloskunde
Sector
Derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen en IFC-centra

Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • IVF/ICSI/cryo cycli
 • Zwangerschapscijfers
 • Meerlingen
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2016 15 vergunninghoudende IVF-centra 100% Nederland
2018 100% dekkingsgraad van vergunninghoudende IVF centra mbt fertiliteitsvariabelen op geaggregeerd nivo
2019 15 vergunninghoudende IVF-centra Geaggregeerde cyclusdata op centrumnivo, ivf/icsi/cryo. Zwangerschapscijfers cumulatief 100%
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Alleen geaggregeerde gegevens, zoals jaarrapportages.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

https://www.degynaecoloog.nl/nuttige-informatie/ivf-resultaten/

Contactgegevens publiek

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
T: 088-1344700
E-mail: info@nvog.nl
Website: NVOG

Beschikbare publicaties

Europese IVF-zorg anno 2015. Smeenk J. NTOG; 2016; 129: 475-476

IVF in Nederland anno 2016. Smeenk J. NTOG; 2017; 406-407

IVF en registratie anno 2017. Smeenk JMJ.  NTOG 2018; 387-388

Europa, IVF en registratie anno 2018. Smeenk JMJ.  NTOG 2019; 132; 374-375

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
European Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE)
Verwachte wijzigingen

Enerzijds uitgebreidere verzameling data tbv IVF registratie. Daarnaast meer uitgebreide landelijk dekkende infertiliteitregistratie, waardoor betere casemix correctie mogelijk door verzamelen van patiëntenvariabelen.  Op termijn verzameling van andere geassisteerde voortplantingstechnieken (waaronder inseminaties, ovulatieinductie etc.).

Belangrijke wijzigingen in het verleden

De registratie verloopt al decennia op soortgelijke wijze, het aantal veranderingen is beperkt gebleven, al zal dit nu wel noodzakelijk zijn.