Naam
Monitor Langdurige Zorg
Afkorting
MLZ
Beschrijving

Geven van cijfers over indicaties voor, wachtlijsten voor, gebruik van, het volume, de uitgaven en eigen bijdrage van de langdurige zorg en (maatschappelijke) ondersteuning in Nederland. De cijfers helpen belanghebbenden inzicht te krijgen in de keten van de zorg en ondersteuning voor mensen met een langdurige zorgbehoefte. De MLZ is dé bron waar de beschikbare gegevens over de langdurige zorg en ondersteuning bij elkaar staan en gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen.

Gebruiksdoel

De website van de Monitor Langdurige Zorg (MLZ) toont gegevens over langdurige zorg die tot 2015 werd gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet. Het CBS stelt de MLZ samen in opdracht van het ministerie van VWS.

De MLZ is ingedeeld in 8 thema’s. De cijfers binnen het thema 'Bevolking' zijn bedoeld als achtergrondinformatie. De andere 7 thema’s bevatten cijfers over langdurige zorg. De thema’s 'Indicatie', 'Gebruik' en 'Relatie indicatie en gebruik' gaan over personen. Hoeveel mensen hebben een indicatie voor langdurige zorg en hoeveel mensen maken gebruik van langdurige zorg en ondersteuning? Het thema 'Uitgaven en volume' geeft informatie over de hoeveelheid langdurige zorg die is geleverd door zorgaanbieders (volume) en de kosten hiervan (uitgaven). Het thema 'Eigen bijdrage' bevat cijfers over de opbrengst van de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor langdurige zorg. Het thema 'Toegankelijkheid' gaat over de aantallen wachtenden op langdurige zorg uit de Wlz.

De cijfers beslaan zowel jaren als kwartalen vanaf 2009.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 045 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice
Contactinformatie MLZ: https://www.monitorlangdurigezorg.nl/contact
Website Monitor Langdurige Zorg

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data.overheid.nl en MLZ.opendata.cbs.

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
 • CBS voor StatLine tabellen
 • VWS en CBS gezamenlijk voor overige producten
Actualisatiedatum
10-08-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

De CBS-wet

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • Geaggregeerde gegevens
 • Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Verpleging en verzorging
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Eigen bijdrage
 • Gebruik langdurige zorg
 • Indicatie
 • Uitgaven en Volume
 • Wachtlijsten
Geografische dekking
Nederland, uitgesplitst naar Gemeenten en Zorgkantoorregio's
Eenheden in de gegevens

Cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren

Methode van gegevensverzameling
De gegevens over langdurige zorg en ondersteuning komen uit bestaande databestanden van zeven organisaties die deel uitmaken van de keten van langdurige zorg. Dit betreft CIZ, BJZ's, CAK, Zorginstituut Nederland, NZa, Vektis en SVB. Deze dataleveranciers leveren bronbestanden aan het CBS. Het CBS verwerkt die gegevens en koppelt er in sommige gevallen gegevens aan die het CBS zelf heeft. Het CIZ en BJZ's leveren cijfers voor de thema's Indicatie en Relatie indicatie en gebruik. CAK, Vektis (Wlz en Zvw) en SVB (pgb) leveren cijfers voor de thema's Gebruik, Relatie indicatie en gebruik en Eigen bijdrage. NZa en Zorginstituut Nederland leveren cijfers voor het thema Gebruik en Uitgaven/volume.
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 • Bureaus jeugdzorg (BJZ's)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Zorginstituut Nederland
 • Vektis
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Eerste meetjaar
2004
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:
Indicatie; Gebruik langdurige zorg; Uitgaven en Volume; Eigen bijdrage en Wachtlijsten.
Voor aanvullende informatie zie de website Monitor Langdurige Zorg.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op de MLZ-website en MLZ StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Op de MLZ-website en MLZ StatLine vindt u een groot aantal cijfers over de langdurige zorg. Toch kan het zijn dat u een vraag hebt die met de beschikbare tabellen niet beantwoord kan worden. In dat geval raden wij u aan contact met ons op te nemen via de MLZ-website. Het is namelijk mogelijk dat uw vraag toch beantwoord kan worden door tabellen op een andere manier samen te stellen of door het koppelen van andere CBS-bestanden of uw eigen bestanden aan de MLZ-gegevens. Afhankelijk van uw wensen, kunt u het onderzoek door het CBS laten uitvoeren of onder bepaalde voorwaarden zelf uitvoeren. Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Online in geaggregeerde vorm, zie de websites Monitor Langdurige Zorg en MLZ StatLine

Microdata onder voorwaarden via Remote access

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 045 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice
Contactinformatie MLZ: https://www.monitorlangdurigezorg.nl/contact
Website Monitor Langdurige Zorg

Beschikbare publicaties

Regelmatig, eenmaal per kwartaal en minimaal jaarlijks komen nieuwe publicaties beschikbaar via de website Monitor Langdurige Zorg.

Korte onderzoeksbeschrijvingen Monitor Langdurige Zorg

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Onderzoeksbureaus (waaronder NIVEL, Trimbos-instituut en TNO)
 • Planbureaus (waaronder CBP, SCP, RIVM)
 • Universiteiten
 • Universiteiten (waaronder UMC's)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • CBS, Zorg in cijfers
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
Soortgelijke gegevensbronnen
Het CAK, CIZ, Zorginstituut Nederland, Vektis, SVB en NZa als dataleveranciers.