Naam
Dutch Autoimmune Register
Afkorting
DAiRE
Beschrijving

In afgelopen jaren is behandeling met ‘biologics’ een nieuwe, maar kostbare behandelmogelijkheid voor patiënten met systemische lupus erythematosus (SLE). Naar verwachting zullen in de komende jaren meer van dit soort biologics beschikbaar komen. Lange termijn evaluatie van behandelstrategieën is nodig om SLE effectief te kunnen behandelen als het gaat om ziektelast, kwaliteit van leven en kosten. Een dergelijke evaluatie is alleen mogelijk als data over deze items in grote cohorten worden verzameld. Daarvoor is een landelijk register opgezet.

Dit register heeft als doel om inzicht te verwerven in de kwaliteit van zorg voor SLE-patiënten door systematische vaststelling en evaluatie van ziekte activiteit, ziekte schade, kwaliteit van leven, comorbiditeit en ‘real-life’ effectiviteit van medicijnen. Incidente en prevalente SLE-patiënten zullen gefaseerd deelnemen. Bovendien, zullen alle Nederlandse patiënten die behandeld worden met een biologic aan het register deelnemen, in het bijzonder daar waar sprake is van voorwaardelijke vergoeding van (nieuwe)medicatie. Behandelaars en patiënten zullen toegang krijgen tot het register via ‘web based electronic data collection forms’. De uitslagen van de patiënt zullen toegankelijk worden voor de behandelend arts zodat de behandeling op de individuele behoeftes van de patiënt afgestemd kan worden om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast kunnen beleidsmakers in de gezondheidszorg geïnformeerd worden over de bevindingen op groepsniveau, om zo de vergoeding van SLE-specifieke medicijnen te evalueren. Tot slot zullen de data beschikbaar worden gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek.

Gebruiksdoel

Systematische en inzichtelijke evaluatie voor patiënt en behandelaar omtrent ziektestaat, evaluatie nieuwe geneesmiddelen voor SLE, inzicht karakteristieken van SLE-patiënten, facilitering van wetenschappelijk onderzoek.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
p/a afdeling reumatologie en klinische immunologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Contactpersoon: prof.dr. A.E. Voskuyl
E-mail: ae.voskuyl@amsterdamumc.nl
Website: DAiRE
Informatie juli 2015 start DAiRE-project op de NVR-website

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Op aanvraag

Beheerder gegevensbron
Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Eigenaar gegevensbron
Deelnemende centra zijn eigenaar van hun eigen gegevens
Actualisatiedatum
11-11-2020
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
  • Afspraak beroepsgroep
  • Vrijwillig
Welke wetten

Voor biologic patiënten is registratie verplicht in verband met vergoeding van medicatie een en ander op instigatie van Zorginstituut Nederland / Ministerie van VWS en in overleg met beroepsgroep (NVR, NFN, NIV) en patiënten verenigingen. Voor SLE-patiënten die niet met een biologic worden behandeld is registratie vrijwillig.

Opdrachtgever(s)
  • Nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN)
  • Medisch specialisten in het bijzonder de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), sectie klinische immunologie en allergologie
Belangrijkste financier(s)
  • Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
  • ZonMw
  • Farmaceutische industrie
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
  • Databank of dataset
  • Meting indicator(en)
  • Patiëntenregistratie
  • ZonMw dataset
Gekoppelde categorieën
  • Biologische factoren
  • Genees- en hulpmiddelen
  • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
  • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten, de respondenten zijn SLE-patiënten en de specialisten.

Methode van gegevensverzameling
Door enquêtes en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Ziekenhuizen

Specialisme
Reumatologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
  • Patiënten
  • Verpleegkundigen
  • Specialisten
  • Onderzoekers
Eerste meetjaar
2012
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Afhankelijk van medicatie gebruik: eenmaal per kwartaal, half jaar of jaarlijks.

Bijzonderheden

Omvang van de enquête:

SLE-patiënten die geen biologic gebruiken zullen eenmaal per jaar geïnterviewd worden, in principe hun gehele leven lang. Het aantal vragenlijsten voor patiënten is momenteel 8. Daarnaast wordt via de behandelaar in het ziekenhuis waar de patiënt onder behandeling is eenmaal per jaar geïnterviewd voor medische informatie omtrent de ziekte, de behandeling en de complicaties.

SLE-patiënten die een biologic gebruiken zullen 2 keer per jaar in de eerste twee jaar van het biologic gebruik geïnterviewd worden. Afwisselend zullen 5 of 8 vragenlijsten gebruikt worden. Via de behandelaar wordt het ziekenhuis in het eerste jaar van biologic gebruik, 4 keer per jaar geïnterviewd en in het tweede jaar van biologic gebruik, tweemaal per jaar. Na twee jaar biologic gebruik is de frequentie en inhoud gelijk aan patiënten die geen biologic gebruiken.

Methode verzamelen gegevens:

De behandelaar verkrijgt bij de patiënt geschreven informed consent voor deelname aan het register en eventueel biobanking. Hierna voert het ziekenhuis ofwel via de behandelaar, een (arts-)onderzoeker, of een verpleegkundige, via een digitaal case report form de medische informatie aan. De patiënt zal via zijn/haar email adres thuis of met hulp in het ziekenhuis de vragenlijsten online invullen.

De belangrijkste variabelen zijn:

Ziekte manifestaties, ziekte-activiteit, orgaan schade, medicatie gebruik, cumulatieve prednison dosering, biologic gebruik, bijwerkingen van biologic gebruik, co-morbiditeiten, health-related quality of life (generiek en ziekte-specifiek), zorgconsumptie, arbeidsparticipatie.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2019 Het aantal patiënten bedraagt momenteel 986 In totaal 12 van de 131 ziekenhuizen. Momenteel doen alle academische ziekenhuizen en in de toekomst zullen alle ziekenhuizen in Nederland meedoen. 95%
2020 Het aantal patiënten bedraagt momenteel ongeveer 1000 In totaal 12 van de 131 ziekenhuizen. Momenteel doen alle academische ziekenhuizen en in de toekomst zullen alle ziekenhuizen in Nederland meedoen. 95%
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De aanvrager dient een voorstel in te dienen bij de Stichting Registratie Systeemziekten Nederland. Vervolgens zal het bestuur beoordelen of aan het voorstel voldaan zal worden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Inhoudelijke gegevens zijn beschikbaar na toestemming van de Stichting Registratie Systeemziekten Nederland, voor zover toestemming wordt gegeven door eigenaar gegevensbron.

Contactgegevens publiek

Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
p/a afdeling reumatologie en klinische immunologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Contactpersoon: prof.dr. A.E. Voskuyl
E-mail: ae.voskuyl@amsterdamumc.nl
Website: DAiRE
Informatie juli 2015 start DAiRE-project op de NVR-website

Beschikbare publicaties

In ieder geval jaarlijks en op indicatie.

Afnemers/gebruikers
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Zorginstituut Nederland
Verwachte wijzigingen

Uitbreiding van het aantal deelnemende instellingen. 

In het eerste kwartaal 2021 zal de registratie mogelijk in belangrijke mate worden gewijzigd, vooralsnog is niet alles duidelijk hoe en wanneer dit precies zal plaats vinden. De database zal opgenomen worden in het project ARCH, met wijziging van beheerder (dat wordt ARCH), onder de nieuwe ARCH-SLE, met als belangrijkste financier de huidige betrokkenen en ARCH. ARCH wordt financieel ondersteund door Reuma Nederland verder gaan ipv DA

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Het betrof het ZonMw project 836022002 dat liep van 2014-2017, zie de samenvatting op de ZonMw website.