Naam
Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Beschrijving

Registratie van demografische, intra-operatieve en postoperatieve data van patiënten met aangeboren hartafwijkingen in Nederland.

Gebruiksdoel

Registratie en benchmarking van de chirurgische zorg voor aangeboren hartafwijkingen in Nederland.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Website Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
E-mail: secretariaat@nvtnet.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Eigenaar gegevensbron
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Actualisatiedatum
18-04-2024
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Conform richtlijn Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie. Voor patiënten is deelname vrijwillig.

Opdrachtgever(s)
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Belangrijkste financier(s)
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Databank of dataset
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
Hartvaatstelsel
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Operaties aangeboren hartafwijkingen, patiënten, instellingen en zorgverleners.

Methode van gegevensverzameling
Data extracties uit registraties die de 4 deelnemende universitair medische centra verzamelen in de zogenaamde Congenital Database van de ECHSA.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Congenitaal cardiothoracale chirurgen, specialisten

Specialisme
Cardio-thoracale chirurgie
Sector
Derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Vier universitaire medische centra in Nederland, te weten: het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en het Erasmus MC in Rotterdam.

Eerste meetjaar
2001
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijkse enquête

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:
Chirurgische zorg voor aangeboren hartafwijkingen.

Conform jaarlijkse documenten gepubliceerd op NVT website: Congenitale Cardio-thoracale chirurgie | NVTnet.nl

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 Vier deelnemende universitair medische centra. 100%
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, zie de website van de NVT.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Rapporten kunnen vrij worden gedownload van de website.

Contactgegevens publiek

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Website Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
E-mail: secretariaat@nvtnet.nl

Beschikbare publicaties

n.v.t.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 • Patiëntenorganisaties
 • Zorgaanbieders te weten: het LUMC, het UMCG, het UMCU en het Erasmus MC in Rotterdam
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • IGJ-prestatie-indicatoren
Verwachte wijzigingen

Geen

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Zie document: Aanpassing dataregistratie congenitale cardio-thoracale chirurgie (CCTC) ten behoeve van de jaarlijkse publicatie op de NVT-website

Document beschikbaar op website NVT