Naam
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel
Beschrijving

Landelijke statistische uitkomsten over het personeel en de resultatenrekening van medische laboratoria, bloedbanken en trombosediensten. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op een CBS-enquête onder genoemde bedrijven.

Gebruiksdoel

Landelijke statistische uitkomsten over het personeel en de resultatenrekening van medische laboratoria, bloedbanken en trombosediensten.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie geaggregeerde data via data.overheid.nl en CBS Open Data

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
10-08-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS-wet

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
  • CBS StatLine publicatie
  • CBS-onderzoeksbestand
  • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
Zorg
Gekoppelde trefwoorden
  • Personeel
  • Resultatenrekening
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Bedrijven

Methode van gegevensverzameling
Enquêtering
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medische laboratoria, Bloedbanken en Trombosediensten

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Bedrijven

Eerste meetjaar
2004
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:
Personeel en resultatenrekening.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2019 160 bedrijven 80 52
2020 150 bedrijven 80 49
2021 240 bedrijven 110 36
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Online, geaggregeerd in de volgende StatLine-tabellen:

Microdata onder voorwaarden:

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Zie de Korte onderzoeksbeschrijving op de CBS website: Arbobegeleiding en re-integratie, Kinderopvang, Welzijnswerk en Medische laboratoria.

Bestandsdocumentatie Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg, Microdataservices.

Afnemers/gebruikers
  • Brancheorganisaties
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website CBS StatLine
Verwachte wijzigingen

Vanaf verslagjaar 2022 zal bij een deel van de kleine bedrijven fiscale data en data uit de Polisadministratie ingezet gaan worden i.p.v. CBS-enquêtering. Dit heeft tot gevolg dat vanaf verslagjaar 2022 niet alle variabelen meer beschikbaar zullen zijn.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Het CBS verzamelt vanaf 1985 bedrijfsgegevens van trombosediensten en van bloedbanken. Vanaf 2004 is de populatie uitgebreid met medische laboratoria en overige bedrijven voor behandelingsondersteunend onderzoek. Hiermee komt de populatie overeen met de gehele bedrijfsklasse conform de standaard bedrijfsindeling (SBI) zoals die binnen het CBS wordt gebruikt. Bovendien is vanaf gegevensjaar 2004 gekozen voor een institutionele in plaats van een functionele benadering. Dat wil zeggen dat in tegenstelling tot eerdere gegevensjaren alleen gegevens van bedrijven zijn opgenomen met bovenbeschreven activiteit als hoofdactiviteit en worden bedrijven met genoemde activiteit als nevenactiviteit niet meegeteld.

 Tot 2004 zijn bijvoorbeeld ook trombosediensten meegenomen die onderdeel zijn van een ziekenhuis. Vanaf verslagjaar 2009 wordt de SBI 2008 toegepast en is de statistische eenheid veranderd. Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel vanaf 2009. Om de trendbreuk inzichtelijk te maken zijn in de nieuwe tabel voor zover mogelijk ook vergelijkbare cijfers over 2008 opgenomen.

Bij de samenstelling van de cijfers over 2013 is de populatie van bedrijven uitgebreid doorgelicht. Gekeken is of de bedrijven uit de populatie voldoen aan de omschrijving van de SBI 86.92.4 Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek. Geconstateerd is dat een aantal bedrijven verkeerd getypeerd is. De nieuwe cijfers over 2013 zijn gebaseerd op de juiste populatie. De correctie van de SBI-fouten is met terugwerkende kracht doorgevoerd in de volledige reeks waardoor de cijfers over 2008-2012 naar beneden zijn bijgesteld.

Met ingang van 1 januari 2019 is een nieuwe IASB (International Accounting Standards Board)-leasing richtlijn (IFRS16) van kracht geworden voor beursgenoteerde bedrijven. Dit heeft tot gevolg dat operationele leasekosten bij de gebruiker niet langer als verbruik in de verlies- en winstrekening mogen worden meegenomen. Het recht op gebruik van geleasede activa (ook vastgoed) moet voortaan op de balans gezet worden en de voormalige operationele leasekosten veranderen hierdoor in afschrijvingskosten en rente. Er zijn echter ook niet-beursgenoteerde bedrijven die deze regels voor hun boekhouding hanteren.

Als gevolg van de invoering van de IFRS16 (de nieuwe leasestandaard) is de afbakening van de uitgevraagde afschrijvingskosten op vaste activa, de overige bedrijfslasten en financieel resultaat bij sommige bedrijven voor verslagjaar 2019 verschoven. Voor deze verschuiving is door het CBS niet gecorrigeerd, waardoor de verdeling over de bijbehorende publicatieposten in de StatLinetabel enigszins verstoord wordt.