Zorggegevens

Medische laboratoria en trombosediensten; financiƫn en personeel

Algemeen

Naam
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel
Beschrijving

Landelijke statistische uitkomsten over het personeel en de resultatenrekening van medische laboratoria, bloedbanken en trombosediensten. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op een CBS-enquête onder genoemde bedrijven.

Gebruiksdoel

Landelijke statistische uitkomsten over het personeel en de resultatenrekening van medische laboratoria, bloedbanken en trombosediensten.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie geaggregeerde data via data.overheid.nl en CBS Open Data

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
10-08-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS-wet

Opdrachtgever(s)
Directeur-Generaal CBS
Belangrijkste financier(s)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • CBS StatLine publicatie
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Personeel
 • Resultatenrekening
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Bedrijven

Methode van gegevensverzameling
Enquêtering
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medische laboratoria, Bloedbanken en Trombosediensten

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Bedrijven

Eerste meetjaar
2004
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:
Personeel en resultatenrekening.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2019 160 bedrijven 80 52
2020 150 bedrijven 80 49
2021 240 bedrijven 110 36

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Online, geaggregeerd in de volgende StatLine-tabellen:

Microdata onder voorwaarden:

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Zie de Korte onderzoeksbeschrijving op de CBS website: Arbobegeleiding en re-integratie, Kinderopvang, Welzijnswerk en Medische laboratoria.

Bestandsdocumentatie Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg, Microdataservices.

Afnemers/gebruikers
 • Brancheorganisaties
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website CBS StatLine
Verwachte wijzigingen

Vanaf verslagjaar 2022 zal bij een deel van de kleine bedrijven fiscale data en data uit de Polisadministratie ingezet gaan worden i.p.v. CBS-enquêtering. Dit heeft tot gevolg dat vanaf verslagjaar 2022 niet alle variabelen meer beschikbaar zullen zijn.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Het CBS verzamelt vanaf 1985 bedrijfsgegevens van trombosediensten en van bloedbanken. Vanaf 2004 is de populatie uitgebreid met medische laboratoria en overige bedrijven voor behandelingsondersteunend onderzoek. Hiermee komt de populatie overeen met de gehele bedrijfsklasse conform de standaard bedrijfsindeling (SBI) zoals die binnen het CBS wordt gebruikt. Bovendien is vanaf gegevensjaar 2004 gekozen voor een institutionele in plaats van een functionele benadering. Dat wil zeggen dat in tegenstelling tot eerdere gegevensjaren alleen gegevens van bedrijven zijn opgenomen met bovenbeschreven activiteit als hoofdactiviteit en worden bedrijven met genoemde activiteit als nevenactiviteit niet meegeteld.

 Tot 2004 zijn bijvoorbeeld ook trombosediensten meegenomen die onderdeel zijn van een ziekenhuis. Vanaf verslagjaar 2009 wordt de SBI 2008 toegepast en is de statistische eenheid veranderd. Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel vanaf 2009. Om de trendbreuk inzichtelijk te maken zijn in de nieuwe tabel voor zover mogelijk ook vergelijkbare cijfers over 2008 opgenomen.

Bij de samenstelling van de cijfers over 2013 is de populatie van bedrijven uitgebreid doorgelicht. Gekeken is of de bedrijven uit de populatie voldoen aan de omschrijving van de SBI 86.92.4 Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek. Geconstateerd is dat een aantal bedrijven verkeerd getypeerd is. De nieuwe cijfers over 2013 zijn gebaseerd op de juiste populatie. De correctie van de SBI-fouten is met terugwerkende kracht doorgevoerd in de volledige reeks waardoor de cijfers over 2008-2012 naar beneden zijn bijgesteld.

Met ingang van 1 januari 2019 is een nieuwe IASB (International Accounting Standards Board)-leasing richtlijn (IFRS16) van kracht geworden voor beursgenoteerde bedrijven. Dit heeft tot gevolg dat operationele leasekosten bij de gebruiker niet langer als verbruik in de verlies- en winstrekening mogen worden meegenomen. Het recht op gebruik van geleasede activa (ook vastgoed) moet voortaan op de balans gezet worden en de voormalige operationele leasekosten veranderen hierdoor in afschrijvingskosten en rente. Er zijn echter ook niet-beursgenoteerde bedrijven die deze regels voor hun boekhouding hanteren.

Als gevolg van de invoering van de IFRS16 (de nieuwe leasestandaard) is de afbakening van de uitgevraagde afschrijvingskosten op vaste activa, de overige bedrijfslasten en financieel resultaat bij sommige bedrijven voor verslagjaar 2019 verschoven. Voor deze verschuiving is door het CBS niet gecorrigeerd, waardoor de verdeling over de bijbehorende publicatieposten in de StatLinetabel enigszins verstoord wordt.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
001 BE_Id
Bedrijfsindentificatie
002 STATJAAR
Verslagjaar
003 Correctiefactor_DRT
Correctiefactor die voor integrale eenheden buiten de TopX zorgt voor aansluiting van de PS op DRT
004 EindGewicht
Uiteindelijk ophooggewicht
005 gk_SBS
Grootteklasse volgens het aantal werkzame personen
 • 0: Bedrijven met 0 werkzame personen
 • 10: Bedrijven met 1 werkzaam persoon
 • 21: Bedrijven met 2 werkzame personen
 • 22: Bedrijven met 3 tot 5 werkzame personen
 • 30: Bedrijven met 5 tot 10 werkzame personen
 • 40: Bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen
 • 50: Bedrijven met 20 tot 50 werkzame personen
 • 60: Bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen
 • 71: Bedrijven met 100 tot 150 werkzame personen
 • 72: Bedrijven met 150 tot 200 werkzame personen
 • 81: Bedrijven met 200 tot 250 werkzame personen
 • 82: Bedrijven met 250 tot 500 werkzame personen
 • 91: Bedrijven met 500 tot 1000 werkzame personen
 • 92: Bedrijven met 1000 tot 2000 werkzame personen
 • 93: Bedrijven met 2000 of meer werkzame personen
006 ImputatieGebruiken
Indicator unit-imputatie
007 IsCongo
Indicator ConGO eenheid
008 IsDummy
Indicator dummy
009 IsGeblokkeerd
Indicator geblokkeerd
010 IsNullTeller
Indicator nullteller
011 IsUitbijter
Indicator uitbijter
012 KerncelCode
Code van de Kerncel
 • 10110: Slachterijen (excl. pluimvee-]
 • 10120: Pluimveeslachterijen
 • 10130: Vleesverwerking (niet tot maaltijden]
 • 10200: Visverwerking
 • 10310: Vervaardiging van aardappelprodukten
 • 10390X: Vervaardiging van fruit- en groentesap en verwerking van groente en fruit
 • 10400: Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
 • 10500: Vervaardiging van zuivelproducten
 • 10610: Vervaardiging van meel (geen zetmeel]
 • 10620: Vervaardiging van zetmeel
 • 10710X: Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk en vervaardiging van deegwaren
 • 10720: Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
 • 10820: Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
 • 10830X: Vervaardiging van suiker en verwerking van koffie en thee
 • 10850X: Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen: zoutraffinage, kant-en-klaarmaaltijden en snacks, gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding en overige voedingsmiddelen n.e.g.
 • 10900: Vervaardiging van diervoeders
 • 11010X: Vervaardiging van alcoholische dranken (geen bier]
 • 11050X: Vervaardiging van bier en mouterijen
 • 11070: Vervaardiging van frisdranken: productie van mineraalwater en ander gebotteld water
 • 12000: Vervaardiging van tabaksproducten
 • 13300X: Vervaardiging van textiel
 • 13900: Vervaardiging van overige textielproducten n.e.g.
 • 14100X: Vervaardiging van kleding
 • 15200X: Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
 • 1600: Dienstverlening voor de landbouw
 • 16100: Primaire houtbewerking
 • 16230: Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
 • 16290X: Vervaardiging van overige artikelen van hout: vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (excl. vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw]
 • 17100: Vervaardiging van pulp, papier en karton
 • 17210: Vervaardiging van golfpapier en -karton en van verpakkingsmiddelen van papier en karton
 • 17290X: Vervaardiging van papier- en kartonwaren excl verpakkingsmiddelen
 • 18120: Overige drukkerijen
 • 18140X: Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen excl. overige drukkerijen
 • 18200: Reproductie van opgenomen media
 • 19201: Aardolieraffinage
 • 19202X: Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking (geen -raffinage]
 • 20120X: Vervaardiging van industriële gassen, kleur- en verfstoffen en synthetische rubber in primaire vorm
 • 20130: Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën
 • 20141: Vervaardiging van petrochemische producten
 • 20149: Vervaardiging van overige organische basischemicaliën n.e.g.
 • 20150: Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
 • 20160: Vervaardiging van kunststof in primaire vorm
 • 20300: Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
 • 20400X: Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën, zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen en parfums en cosmetica
 • 20500: Vervaardiging van overige chemische producten
 • 20600: Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
 • 21100: Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
 • 21200: Vervaardiging van farmaceutische producten, exclusief grondstoffen en van radioactieve elementen voor medisch gebruik
 • 22100: Vervaardiging van producten van rubber
 • 22210: Vervaardiging van platen, folie , buizen en profielen van kunststof
 • 22230X: Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof en kunstofproducten voor de bouw
 • 22290: Vervaardiging van overige producten van kunststof
 • 23100: Vervaardiging van glas en glaswerk
 • 23300X: Vervaardiging van keramische producten
 • 23610: Vervaardiging van producten van beton voor de bouw en van kalkzandsteen
 • 23630X: Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement
 • 23700: Natuursteenbewerking
 • 23900X: Vervaardiging van cement, kalk, gips en overige niet-metaalhoudende minerale producten
 • 24100: Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
 • 24200X: Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor en overige eerste verwerking van staal
 • 24400: Vervaardiging van edelmetalen en non-ferrometalen
 • 24510X: Gieten van ijzer en staal
 • 24530X: Gieten van lichte metalen en van overige non-ferrometalen
 • 25100: Vervaardiging van metalen producten voor de bouw
 • 25200X: Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming, stoomketels en wapens en munitie
 • 25500: Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal: poedermetallurgie
 • 25610: Oppervlaktebehandeling van metaal
 • 25620: Verspanend bewerken van metaal
 • 25700: Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap
 • 25900: Vervaardiging van overige producten van metaal
 • 26100X: Vervaardiging van elektronische componenten, printplaten en informatiedragers
 • 26200: Vervaardiging van computers en randapparatuur
 • 26300: Vervaardiging van communicatieapparatuur
 • 26400: Vervaardiging van consumentenelektronica
 • 26500: Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
 • 26600: Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
 • 26700: Vervaardiging van optische en fotografische instrumenten en apparatuur
 • 27100: Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen
 • 27300: Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
 • 27400: Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden
 • 27500: Vervaardiging van huishoudapparaten
 • 27900X: Vervaardiging van batterijen en accumulatoren en van overige elektrische apparatuur
 • 28100: Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik
 • 28220: Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
 • 28250X: Vervaardiging van industriële ovens, branders, kantoormachines en -apparatuur (excl. computers ed], pneumatische en electrisch handgereedschap, machines/appraraten voor industriele koeltechniek en klimaatregeling
 • 28290: Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g.
 • 28300: Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
 • 28400: Vervaardiging van gereedschapswerktuigen
 • 28930X: Vervaardiging van machines voor de metallurgie, voor de bouw en winning van delfstoffen, productie van voedings- en genotmiddelen, productie van textiel, kleding en leer,productie van papier en karton en voor de kunststof- en rubberindustrie
 • 28990: Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden n.e.g.
 • 29100: Vervaardiging van auto's
 • 29200: Carrosseriebouw: vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
 • 29300: Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor auto's en motoren daarvan
 • 30100: Scheepsbouw
 • 30200: Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
 • 30300X: Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor en van militaire gevechtsvoertuigen
 • 30900: Vervaardiging van transportmiddelen n.e.g.
 • 31010: Vervaardiging van bedrijfsmeubels
 • 31090X: Vervaardiging van meubels, excl. interieurbouw en bedrijfsmeubels
 • 32100X: Slaan van munten en medailles, bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. en van muziekinstrumenten
 • 32400X: Vervaardiging van sportartikelen, speelgoed en spellen
 • 32500: Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
 • 32991: Sociale werkvoorziening
 • 32999X: Vervaardiging van overige goederen n.e.g.
 • 33110: Reparatie van producten van metaal
 • 33120X: Reparatie en onderhoud van machines en apparaten , excl schepen, vliegtuigen en overige transportmiddelen en producten van metaal
 • 33150X: Reparatie en onderhoud van schepen, vliegtuigen en overige transportmiddelen
 • 33200: Installatie van industriële machines, apparatuur en werktuigen
 • 35110x: Productie, distributie, handel en netdiensten energie
 • 35120x: Productie, distributie, handel en netdiensten energie
 • 35140: Productie, distributie, handel en netdiensten energie
 • 36000: Winning en distributie van water
 • 37000: Afvalwaterinzameling en -behandeling
 • 38100: Inzameling van afval
 • 38200: Behandeling van afval
 • 38300: Voorbereiding tot recycling
 • 39000: Sanering en overig afvalbeheer
 • 41100: Projectontwikkeling
 • 41200: Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
 • 42110: Wegenbouw, stratenmakers en spoorwegbouw
 • 42130: Bouw van kunstwerken
 • 42200: Kabel- en buizenleggen
 • 42910: Natte waterbouw
 • 42990: Bouw van overige civieltechnische werken n.e.g.
 • 43110: Slopen van bouwwerken
 • 43120X: Grondverzet en proefboren
 • 43210: Elektrotechnische bouwinstallatie
 • 43220: Installatie van centrale verwarming,sanitair, loodgieters en fitterswerk
 • 43290: Overige bouwinstallatie
 • 43310: Stukadoren
 • 43320: Bouwtimmeren
 • 43330X: Afwerking van vloeren en wanden en overige afwerking van gebouwen
 • 43340: Schilderen en glaszetten
 • 43910: Dakdekken en bouwen van dakconstructies
 • 43993: Metselen en voegen
 • 43999X: Heien, funderingstechniek, verhuur van bouwmachines incl. personeel en overige gespecialiseerd neg
 • 45111: Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto's
 • 45112: Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's
 • 45190: Import, handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's
 • 45200: Gespecialiseerde reparatie van auto's
 • 45300: Handel in auto-onderdelen en -accessoires
 • 45400: Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
 • 46100: Handelsbemiddeling
 • 46210: Groothandel in granen, zaden, veevoeder en ruwe tabak
 • 46220: Groothandel in bloemen en planten
 • 46230X: Groothandel in levende dieren, huiden, vellen en leder
 • 46310: Groothandel in groenten, fruit en consumptie-aardappelen
 • 46320X: Groothandel in vlees, zuivelproducten en eieren
 • 46340: Groothandel in dranken (geen zuivel]
 • 46350X: Groothandel in genotsmiddelen
 • 46380: Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen
 • 46390: Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
 • 46420: Groothandel in kleding, schoenen en mode-artikelen
 • 46430: Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur, fotografische en optische artikelen
 • 46460: Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
 • 46470: Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting
 • 46490X: Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food]
 • 46510: Groothandel in computers, randapparatuur en software
 • 46520: Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
 • 46620X: Groothandel in machines voor de landbouw, bouw en textielindustrie en gereedschapswerktuigen
 • 46660X: Groothandel in bedrijfsmeubels en kantoormachines (geen computers]
 • 46690X: Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor overige industrie en handel
 • 46710: Groothandel in brandstoffen en overige minerale producten
 • 46720: Groothandel in metalen en metaalertsen
 • 46730: Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
 • 46740X: Groothandel in ijzer- en metaalwaren, verwarmingsapparaten en overige intermediaire producten
 • 46750: Groothandel in chemische producten
 • 46770: Groothandel in afval en schroot
 • 46900: Niet-gespecialiseerde groothandel
 • 47110: Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
 • 47190: Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food
 • 47200: Gespecialiseerde winkels in voedings-en genotmiddelen
 • 47300: Benzinestations
 • 47410X: Winkels in computers, randapparatuur en software en telecommunicatieapparatuur
 • 47430: Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit-en bruingoed
 • 47510: Winkels in kledingsstoffen, huishoudtextiel en fournituren
 • 47520: Winkels in doe-het-zelfartikelen
 • 47530: Winkels in vloerbedekking en gordijnen
 • 47540: Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
 • 47590: Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen n.e.g.
 • 47610X: Winkels in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
 • 47630: Winkels in audio- en video-opnamen
 • 47640: Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten
 • 47650: Winkels in speelgoed
 • 47710: Winkels in kleding en mode-artikelen: textielsupermarkten
 • 47720: Winkels in schoenen en lederwaren
 • 47730: Apotheken
 • 47740: Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
 • 47750: Winkels in parfums en cosmetica
 • 47760: Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden
 • 47770: Winkels in juweliersartikelen en uurwerken
 • 47780: Winkels in overige artikelen n.e.g.
 • 47790: Winkels in antiek en tweedehandsgoederen
 • 47800: Markthandel
 • 47910: Detailhandel via postorder en internet
 • 47990: Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
 • 49100: Personen- en goederenvervoer per spoor
 • 49310: Openbaar vervoer binnen steden
 • 49320: Vervoer per taxi
 • 49390: Overig personenvervoer over de weg
 • 49410: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen]
 • 49420: Verhuisvervoer
 • 49500: Transport via pijpleidingen
 • 50100: Zee- en kustvaart
 • 50300: Binnenvaart
 • 51000: Vervoer door de lucht
 • 52100: Opslag
 • 52210: Dienstverlening voor vervoer over land
 • 52220: Dienstverlening voor vervoer over water
 • 52230: Dienstverlening voor de luchtvaart
 • 52240: Laad-, los- en overslagactiviteiten
 • 52290: Expediteurs, cargadoors, etc.
 • 53100: Nationale post met universele dienstverplichting
 • 53200: Post en koeriers
 • 55100: Hotels
 • 55200X: Kampeerbedrijven en verhuur van vakantiehuisjes e.d.
 • 56101: Restaurants
 • 56102X: Snackbars, cafetaria's, ijssalons e.d.
 • 56200: Kantines en catering
 • 56300: Cafés
 • 58100: Uitgeverijen (niet van software]
 • 58200: Uitgeverijen van computerspellen en software
 • 59100X: Productie en distributie van films, tv programma's e.d.
 • 59140: Bioscopen
 • 59200: Maken en uitgeven van geluidsopnamen
 • 60100X: Radio- en televisieomroepen
 • 6100: Winning van aardolie
 • 61100X: Telecommunicatie
 • 6200: Winning van aardgas
 • 62000: Computerbranche
 • 63100: Webhosting en webportals
 • 63200: Persagentschappen en overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie n.e.g.
 • 68201X: Verhuur van en handel in onroerend goed
 • 68203: Verhuur van en handel in onroerend goed
 • 68204: Verhuur van en handel in onroerend goed
 • 68300X: Verhuur van en handel in onroerend goed
 • 69100: Rechtskundige dienstverlening
 • 69200: Accountants
 • 70101: Holdings
 • 70200: Organisatie-adviesbureaus
 • 71110: Architecten
 • 71120: Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
 • 71200: Keuring en controle
 • 72000: Speur- en ontwikkelingswerk
 • 73100: Reclamebureaus
 • 73200: Markt- en opinieonderzoekbureaus
 • 74100X: Industrieel ontwerp, vertalers en overige specialisatie zak. Dienst.
 • 74200: Fotografie
 • 75000: Veterinaire dienstverlening
 • 77100: Verhuur en lease van auto's e.d.
 • 77200: Verhuur van consumenten artikelen
 • 77300X: Verhuur en lease van overige machines, werktuigen, niet-financiële immatriële activa e.d.
 • 78100: Arbeidsbemiddeling
 • 78200X: Uitzend- en uitleenbureaus
 • 78203: Banenpools (werkgelegenheidsprojecten]
 • 78300: Payrolling (personeelsbeheer]
 • 79110X: Reisbemiddeling en informatieverstrekking
 • 79120: Reisorganisatie
 • 8000: Winning van delfstoffen
 • 80000: Beveiliging
 • 81100: Facility management
 • 81210: Interieurreiniging van gebouwen
 • 81220X: Overige reiniging
 • 81300: Landschapsverzorging
 • 82000: Overige zakelijke dienstverlening
 • 869110: Praktijken van verloskundigen
 • 869120: Praktijken van fysiotherapeuten
 • 869220: Arbobegeleiding en reïntegratie
 • 869240: Medische laboratoria, trombodediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek
 • 869250: Ambulancediensten en centrale posten
 • 881020: Welzijnswerk voor ouderen
 • 889110: Kinderopvang
 • 889120: Peuterspeelzaalwerk
 • 889920: Maatschappelijk werk
 • 889930: Lokaal welzijnswerk
 • 9000: Dienstverlening voor de winning van delfstoffen
 • 95000: Reparatie van consumentenartikelen
 • 96010: Wasserijen
 • 96020: Kappers en schoonheidsverzorging
 • 96030: Uitvaartverzorging
 • 96040X: Sauna's, solaria, baden en overige persoonlijke dienstverlening
013 RechtsvormID
Rechtsvormcode
 • 1: Eenmanszaak
 • 10: Vennootschap onder firma (grove rechtsvorm]
 • 100: Aktiegesellschaft (ag]
 • 101: Gesellschaft (ges]
 • 102: Gesellschaft bei recht (gbr]
 • 103: Gesellschaft mit beschraenkter haftung (gmbh]
 • 104: Handelsgesellschaft (hdlges]
 • 105: Kommanditgesellschaft (kg]
 • 106: Offene handelsgesellschaft (ohg]
 • 107: Stiftung
 • 11: Vennootschap onder firma
 • 120: Comany: engels(co]
 • 121: Incorporated (inc]
 • 122: Limited (ltd]
 • 13: Vennootschap onder firma op aandelen
 • 130: Comany: amerikaans (cy]
 • 131: Delaware
 • 140: Societe anonyme (sa] Frankrijk
 • 141: Societe a responsabilite limitee (sarl] Frankrijk
 • 142: Societe en nom collectif (snc] Frankrijk
 • 143: Societe en commandite simple Frankrijk
 • 144: Societe en commandite par actions Frankrijk
 • 145: Societe en participation Frankrijk
 • 146: Groupement d interet economique (GIE] Frankrijk
 • 148: Societe personnel a responsabilite limitee (SPRL] Frankrijk
 • 149: Association Sans But Lucratis (ASBL] Frankrijk
 • 160: Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (PVBA]
 • 161: Naamloze vennootschap
 • 162: Commanditaire vennootschap op aandelen
 • 163: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • 164: Societe personnes a responsabilite limitee
 • 165: Societe anoyme
 • 166: Societe encommandite par actions
 • 167: Societe privee a responsabilitee limitee
 • 170: Societe Anonyme (SA] Luxemburg
 • 171: Societe a responsabilite limitee (SARL] Luxemburg
 • 172: Societe en nom collectif (SENC] Luxemburg
 • 173: Societe en commandite simple (SECS] Luxemburg
 • 174: Societe en commandite par actions Luxemburg
 • 175: Societe cooperative Luxemburg
 • 176: Association en participation Luxemburg
 • 177: Association momentanee Luxemburg
 • 178: Succursale Luxemburg
 • 180: Societa per Azioni (SPA]
 • 181: Societa a responsabilita Limitata (SrL]
 • 182: Societa in nome collettivo (Snc]
 • 183: Societa in accomandita Semplice (SaS]
 • 184: Societa in accomandita per azioni
 • 190: Sociedad Anonima (SA]
 • 191: Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL]
 • 192: Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL]
 • 193: Sociedad Regular Colectiva (SRC]
 • 194: Sociedad en Comandita
 • 195: Cuentas en Participation
 • 196: Sucursal extranjera
 • 197: Sociedad comanditaria por acciones
 • 2: Eenmanszaak met meerdere eigenaren
 • 20: Commanditaire
 • 200: Aktieselskab (A/S]
 • 201: Anpartsselskab (ApS]
 • 202: Udenlandsk filial
 • 203: Interessentskab (I/S]
 • 204: Kommanditselskab (K/S]
 • 21: Cv met een beherende vennoot
 • 210: Aksjeselskap (a/s]
 • 211: Kompaniskap
 • 212: Ansvarlig selskap
 • 213: Kommandittselskap (k/s]
 • 22: Cv met meerdere beherende vennoten
 • 220: Osakeyhtio (Oy]
 • 221: Avoinyhtio (Ay] Finland
 • 222: Kommandiittiyhtio (Ky] Finland
 • 223: Sivuliike Finland
 • 224: Aktiebolag Finland
 • 230: Kabushiki Kaisha (KK]
 • 231: Yugen Kaisha
 • 232: Shiten
 • 233: Goshi Kaisha
 • 234: Gomei Kaisha
 • 24: Open commanditaire vennootschap
 • 240: Aktiengesellschaft Zwitserland
 • 241: Societe Anonyme Zwitserland
 • 242: Einzelfirma Zwitserland
 • 243: Raison Individuelle Zwitserland
 • 244: Kollektivgesellschaft Zwitserland
 • 245: Societe en nom collectif Zwitserland
 • 246: Gesellschaft mit beschraenkter Haftung Zwitserland
 • 247: Societe a responsabilite limitee Zwitserland
 • 248: Kommanditgesellschaft Zwitserland
 • 249: Societe en commandite Zwitserland
 • 250: Kommanditaktiengeschellschaft Zwitserland
 • 251: Societe en commandite par actions Zwitserland
 • 252: Verein Zwitserland
 • 253: Association Zwitserland
 • 254: Stiftung Zwitserland
 • 255: Fondation Zwitserland
 • 256: Genossenschaft Zwitserland
 • 257: Societe cooperative Zwitserland
 • 258: Zweigniederlassung
 • 270: Sociedada por qutas de respons limitada
 • 271: Sociedada anonima de respons limitada
 • 272: Sociedada em comandita por accoes
 • 280: Antilliaanse naamloze vennootschap
 • 281: Antilliaanse besloten vennootschap
 • 290: Almenningshlutafelag
 • 291: Einkahlutafelag
 • 292: Samlagsfelag
 • 30: Rechtspersoon in oprichting (grove rechtsvorm]
 • 300: Aktiebolag Zweden
 • 31: Rechtspersoon in oprichting
 • 310: Eterorrythmos kata methochas etairia
 • 311: Anonymos etairia
 • 312: Etairia periorismenis efthinis
 • 32: NV of BV in oprichting (a-formulier]
 • 320: Aktiengesellschaft Liechtenstein
 • 321: Gesellschaft met beschraenkter haftung Liechtenstein
 • 322: Kommanditaktiengesellschaft Liechtenstein
 • 33: NV of BV in oprichting (b-formulier]
 • 330: Aktiengesellschaft Oostenrijk
 • 331: Gesellschaft met beschraenkter haftung Oostenrijk
 • 34: NV of BV in oprichting (d-formulier]
 • 340: Public limited
 • 341: Company
 • 351: Drujestvo S Ogranichena Otgovornost (Bg]
 • 361: Societate Cu Raspundere Limitata (Ro]
 • 371: Akciová Spolecnost (Tsj]
 • 381: Osaühing (Est]
 • 391: Korlátolt Felelõsségu Társaság (Hon]
 • 40: Besloten vennootschap ( grove rechtsvorm]
 • 401: Sabiedriba Arierobezotu Atbildibu (Let]
 • 41: BV met gewone structuur
 • 42: BV grote vennootschap (volgens statuten ]
 • 421: Kumpanija Private / Private Limited Liabilty Company (Mal].
 • 430: Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (Pol]
 • 431: Spólka Komandytowo-Akcyjna (Pol]
 • 432: Spólka Akcyjna (Pol]
 • 441: Ruzba Z Omejeno Odgovornostjo (Slo]
 • 444: Spolocnost S Rucením Obmedzeným (Slo
 • 5: Rederij
 • 50: Naamloze vennootschap (grove rechtsvorm ]
 • 51: NV met gewone structuur
 • 52: NV grote vennootschap (volgens statuten ]
 • 53: NV beleggingsmaatschappij
 • 54: NV beleggingsmaatschappij (grove rechtsvorm ]
 • 60: Cooperatieve vereniging (grove rechtsvorm ]
 • 61: Cooperatieve vereniging ua
 • 62: Cooperatieve vereniging ua structuurcooperatie
 • 63: Cooperatieve vereniging wa
 • 64: Cooperatieve vereniging wa structuurcooperatie
 • 65: Cooperatieve vereniging ba
 • 66: Cooperatieve vereniging ba structuurcooperatie
 • 7: Maatschap
 • 70: Vereniging (grove rechtsvorm ]
 • 71: Vereniging, volledig rechtsbevoegd
 • 72: Vereniging, niet volledig rechtsbevoegd
 • 73: Kerkgenootschap
 • 74: Stichting
 • 8: Maatschap op aandelen
 • 80: Onderlinge waarborgmaatschappij (grove rechtsvorm ]
 • 81: Onderlinge waarborgmaatschappij ua
 • 82: Onderlinge waarborgmaatschappij ua structuurcooperatie
 • 83: Onderlinge waarborgmaatschappij wa
 • 84: Onderlinge waarborgmaatschappij wa structuurcooperatie
 • 85: Onderlinge waarborgmaatschappij ba
 • 86: Onderlinge waarborgmaatschappij ba structuurcooperatie
 • 9: Samenwerkingsovereenkomst
 • 90: Buitenlandse rechtsvorm (grove rechtsvorm ]
 • 900: Publiekrechtelijk rechtspersoon
 • 901: Rijk
 • 902: Provincie
 • 903: Gemeente
 • 904: Waterschap
 • 905: Gemeenschappelijke regeling
 • 906: Openbaar lichaam
 • 907: P.b.o. ( publiekrechtelijke bedrijfs organisatie ]
 • 908: Overige publiekrechtelijke instellingen
 • 93: Europees economisch samenwerkingsverband
 • 97: Doelvermogen
 • 98: Fonds voor gemene rekening
 • 999: Rechtsvorm onbekend
014 RegkolID
Regkolcode
 • 10112: Slachterijen
 • 10130: Vleesverwrk
 • 10200: Visverwrk
 • 10310: Aardapprod
 • 10329: GroentFruit
 • 10400: Olie Vetten
 • 10500: Zuivelverv
 • 10670: MeelBloembew
 • 10813: KoffTheeSuik
 • 10820: Cacaobewrk
 • 10849: Ov.voeding
 • 10900: Veevoeder
 • 11000: Drank
 • 1109: Akkerbouw
 • 12000: Tabakverwrk
 • 1209: Tuinbouw
 • 13450: TexConfLeer
 • 1400: Veehouderij
 • 1500: OverigLandbw
 • 1600: Agrar.dnstv
 • 16000: Hout(-prod]
 • 17000: Papier&waren
 • 18000: DrukkerijRepr
 • 19000: OliePekCokes
 • 2000: Bosbouw
 • 20130: AnorgprSplyt
 • 20140: Petrochemie
 • 20150: Kunstmest
 • 20199: Chemiebasis
 • 20900: Chemieeind
 • 21000: Farmacprod
 • 22000: RubberKnstst
 • 23199: Ov bouwmater
 • 23600: BetCmtprod
 • 24159: IJzer&Staal
 • 24459: Non-ferromet
 • 25100: Metaalconstr
 • 25290: Ov.metaalpro
 • 26000: AudVidComMrg
 • 27000: El.ma&hh.app
 • 28000: Machinprod
 • 29000: Autoindustr
 • 3000: Visserij
 • 30100: Scheepsbouw
 • 30230: Rail Vliegtg
 • 30490: Trnspmoverig
 • 31000: MeubelMatras
 • 311100: Exp.intra EU
 • 311200: Exp.extra EU
 • 311511: W.U.intra EU
 • 311521: W.U.extra EU
 • 313000: Exp. Dnstn.
 • 321000: Cons. Handel
 • 32129: GoedrnOverig
 • 322000: Cons. Direct
 • 323000: Cons. Natura
 • 324000: Cons. IZW HH
 • 32500: Medischeprod
 • 32991: Socialwerkvz
 • 33000: RepOndInstal
 • 330000: Cons.ovh.col
 • 331000: Cons.ovh.ind
 • 340000: Inves-tering
 • 349799: Des- invest
 • 35110: Electrbdr ed
 • 351100: Vv Producent
 • 35120: Expl.trspnet
 • 351200: Onderh Werk
 • 35134: Distr.energ.
 • 35199: Expl.trDistr
 • 353000: Vv. Handel
 • 354000: Vv. Rest
 • 355000: Vv. Invest
 • 356000: Vv.kostbrhdn
 • 36000: Water
 • 360041: Overdrbelast
 • 360044: Kapit.belast
 • 360045: Kansspelbel.
 • 360052: Assurrbelast
 • 360061: Gr.h.mrg Ned
 • 360062: Det.h.marge
 • 360063: Vervr.marge
 • 360064: Gr.h.mrg exp
 • 360069: BPM
 • 360100: Invoerrechtn
 • 360501: Pg.Heffingen
 • 361001: Ov.PgS+OpbVv
 • 361009: VwrksubsLaVo
 • 361031: Pg.Subs+Huur
 • 361032: PgSubs W-uit
 • 362021: Acc. Suiker
 • 362022: Acc. Gedist
 • 362023: Acc. Wijn
 • 362024: Acc. Bier
 • 362025: VbrbelFrisdr
 • 362026: Acc. Tabak
 • 362027: Acc. Benzin
 • 362028: Acc.Ov Brstf
 • 362029: AccTussenpr.
 • 362030: Grondwtr bel
 • 362031: Brandstf bel
 • 362032: Afvalstf bel
 • 362033: Reg Ener bel
 • 366061: Verbr. Ghm.
 • 366062: Verbr. Dhm.
 • 366063: Verbr. Vvm.
 • 37381: MilieuOverh
 • 37890: MilieuPartic
 • 38300: Recyc/Sloop
 • 41100: Bouw Ontwik
 • 411100: Imp.intra EU
 • 411200: Imp.extra EU
 • 41200: Burg&Ut.bouw
 • 413000: Import Dnstn
 • 42000: Bouw GWW
 • 43100: Bouwrijp
 • 431170: BTW
 • 43200: Bouwinstal
 • 432100: N-prg.Belast
 • 432101: N-prg. Subs.
 • 43319: Bouwafwerk
 • 43390: Bouw overig
 • 451000: Lonen
 • 45199: AutoMtgrooth
 • 452000: Soc. premie
 • 45299: AutoDetServ
 • 45999: AutoMthServ
 • 460000: Ov. Inkomen
 • 46100: Handlsbemidd
 • 46290: Ov.groothand
 • 46770: Recuperatie
 • 470000: Prod. ConsBu
 • 47199: Detailhandel
 • 47300: BenzineServ
 • 49120: Spoor vervr
 • 49319: Ov.openb.vrv
 • 49320: Taxi vervoer
 • 49450: Goedrnvervr
 • 50120: Zeevaart
 • 50340: Binnenvaart
 • 51000: Luchtvaart
 • 52129: Ov.dnst.vrv
 • 52220: Water dnstv
 • 52230: Lucht dnstv
 • 53000: Post&Koerier
 • 55000: HorecaLogies
 • 56000: HorecaFood
 • 58000: Uitgeverijen
 • 59060: TVFilmRadPro
 • 6009: AardolGas
 • 61000: Telecom
 • 62000: Computsrvice
 • 63000: WebsPers
 • 64199: Bankwezen
 • 64200: Byz.Fin.Inst
 • 65000: Verzek.wezen
 • 66000: Financ.hulpb
 • 68130: Makelaars og
 • 68204: Expl. gebouw
 • 68209: Expl. woning
 • 68999: VerhHandOnrg
 • 69100: Juridis.Dnst
 • 69200: AccountBelst
 • 70100: HoldConcern
 • 70200: Adviesburos
 • 71100: Ingen.Archit
 • 71200: Keur.Control
 • 72000: Speur&Ontwik
 • 73000: ReklMarktond
 • 74000: ConsultFoto
 • 75000: Veterin.dnst
 • 77000: LeaseVerhuur
 • 78000: UitzendBemid
 • 79000: ReisorgBemid
 • 80000: BeveilOpspor
 • 8009: Delfstoverig
 • 81000: ReinFacilHov
 • 82000: OvZak.Dnstn
 • 84000: Overheid
 • 85234: Gesub.Onderw
 • 85560: PartOnderwys
 • 86129: ZiHu&medspec
 • 86219: GGZ-Psych
 • 86299: Zorgpraktijk
 • 86999: MedisZorg ov
 • 87809: VerplVerzThu
 • 87819: Inst.gehandz
 • 87899: Jeugdz Maats
 • 88199: Overig welzijn
 • 90910: KnstTheatBib
 • 92000: Gokwezen
 • 93000: SportOntspan
 • 94000: WgWn/Fondsen
 • 95000: Repar.partic
 • 96000: Ov.PersDnst
 • 97000: Huish.dnstn
 • 9999: DelfstDienst
 • 99991: ConsumInterm
015 Sbi
SBI-code voor economische activiteit
016 CorrectieGewicht
Gewicht om te corrigeren voor randtotalen
017 ACTZORG100006
Percentage totale bedrijfsopbrengsten voor alle activiteiten
018 AFSCHRG110000
Afschrijvingen op vaste activa
019 BEDRLST310000
Totaal van de bedrijfslasten
020 BEDRLST340900
Overige bedrijfslasten
021 BEDRLST345400
Betalingen voor uitzendkrachten en overig ingeleend personeel
022 BEDRLST345500
Kosten studie of opleiding
023 BEDRLST345900
Overige personeelskosten
024 BUIBATN101000
Saldo van boekwinsten en verliezen uit de verkoop van activa
025 BUIBATN109000
Saldo van buitengewone baten en lasten
026 FINREST100000
Financieel resultaat
027 IMPAIRM100000
Saldo bijzondere waardevermeerdering en waardevermindering.
028 LOCZORG100002
Aantal kindkoppelingen
029 LOCZORG100006
Aantal peuterplaatsen
030 LOONSOM110002
Bruto lonen en salarissen
031 LOONSOM121100
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremie
032 LOONSOM121200
Pensioen- en VUT-premies, inkoopsommen en dotaties
033 LOONSOM122000
Overige sociale lasten
034 OMZETPS210000
Netto omzet
035 OMZETPS210010
Netto omzet naar actviteit
036 OMZETPS210030
Netto omzet uit dienstverlening naar afnemer
037 ONTVANG120000
Ontvangen ziekengeld
038 OPBRENG000000
Totaal bedrijfsopbrengsten
039 OPBRENG100000
Overige bedrijfsopbrengsten
040 OPBRENG119000
Overige opbrengsten
041 OPBRENH100000
Overige bedrijfsopbrengsten
042 OPVZORG100001
Aantal kindplaatsen voor dagopvang
043 OPVZORG100002
Aantal kindplaatsen voor buitenschoolse of naschoolse opvang
044 OPVZORG100003
Aantal uren kinderdagopvang
045 OPVZORG100004
Aantal uren buitenschoolse, naschoolse kinderopvang
046 PERSLSH100000
Totale kosten van werkzaam personeel
047 PERSLST100000
Totale kosten van werkzaam personeel
048 PERSONS100000
Gemiddeld aantal werkzame personen
049 PERSONS110000
Gemiddeld aantal werkzame personen in voltijdequivalenten
050 PERSONS110100
Gemiddeld aantal werknemers op eigen loonlijst in voltijdequivalenten
051 PERSONS111000
Gemiddeld aantal werknemers op de eigen loonlijst
052 PERSONS113000
Gemiddeld aantal medewerkende eigenaren en gezinsleden
053 PERSONS121000
Gemiddeld aantal ingeleende personeelsleden
054 PERSONS122000
Gemiddeld aantal uitgeleende personeelsleden
055 PERSONS130000
Gemiddeld aantal uitzendkrachten
056 PERSONS200000
Aantal vrijwilligers
057 PTSZORG100001
Aantal geplaatste kinderen in dagopvang
058 PTSZORG100002
Aantal geplaatste kinderen in buitenschoolse of naschoolse opvang
059 PTSZORG100003
Aantal geplaatste peuters
060 RESULTS120000
Bedrijfsresultaat
061 RESULTS130000
Resultaat voor belastingen
062 SUBSIDI140000
Ontvangen loonkostensubsidies
063 SUBSIDI180000
Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies
064 SUBTOWP100000
Gemiddeld aantal werknemers op de loonlijst exclusief uitgeleende werknemers
065 SUBTOWP200000
Gemiddeld aantal werknemers niet op de loonlijst
066 VOORZNG101000
Saldo van de vrijval van voorzieningen
067 VOORZNG111000
Dotaties en toevoegingen van voorzieningen
068 VOORZNG141000
Onttrekkingen van voorzieningen
069 VOORZNG142000
Vrijval van voorzieningen
070 ACTZORG100005_0060_65_886
Activiteit maatschappelijk werk wordt uitgevoerd
071 ACTZORG100006_0060_65_886
Percentage totale bedrijfsopbrengsten voor maatschappelijk werk
072 ACTZORG100004_0082_65_886
Bedrijfstype is overig
073 ACTZORG100004_0088_65_886
Bedrijfstype is arbo-adviesbureau
074 ACTZORG100004_0089_65_886
Bedrijfstype is arbodienst of arbodeskundige
075 OMZETPS210030_0126_65_886
Netto omzet uit dienstverlening arbobegeleiding en re-integratie gefactureerd aan bedrijven en instellingen
076 ACTZORG100005_0195_65_886
Activiteit buitenschoolse of naschoolse kinderopvang wordt uitgevoerd
077 ACTZORG100006_0195_65_886
Percentage totale bedrijfsopbrengsten voor buitenschoolse of naschoolse kinderopvang
078 ACTZORG100005_0351_65_886
Activiteit gastouderopvang kinderen wordt uitgevoerd
079 ACTZORG100006_0351_65_886
Percentage totale bedrijfsopbrengsten voor gastouderopvang kinderen
080 ACTZORG100005_0490_65_886
Activiteit kinderdagopvang wordt uitgevoerd
081 ACTZORG100006_0490_65_886
Percentage totale bedrijfsopbrengsten voor kinderdagopvang
082 ACTZORG100005_0554_65_886
Activiteit lokaal welzijnswerk (sociaal-cultureel werk] wordt uitgevoerd
083 ACTZORG100006_0554_65_886
Percentage totale bedrijfsopbrengsten voor lokaal welzijnswerk (sociaal-cultureel werk]
084 OMZETPS210010_0581_65_886
Netto omzet van medisch laboratorium
085 OMZETPS210030_0702_65_886
Netto omzet uit dienstverlening arbobegeleiding en re-integratie gefactureerd aan de overheid
086 OMZETPS210010_0717_65_886
Netto omzet uit overige activiteiten
087 ACTZORG100005_0719_65_886
Overige activiteiten worden uitgevoerd
088 ACTZORG100006_0719_65_886
Percentage totale bedrijfsopbrengsten voor overige activiteiten
089 OMZETPS210030_0813_65_886
Netto omzet uit dienstverlening arbobegeleiding en re-integratie gefactureerd aan particulieren
090 ACTZORG100005_0823_65_886
Activiteit peuterspeelzaalwerk wordt uitgevoerd
091 ACTZORG100006_0823_65_886
Percentage totale bedrijfsopbrengsten voor peuterspeelzaalwerk
092 ACTZORG100004_0858_65_886
Bedrijfstype is re-integratiebedrijf
093 OMZETPS210010_1022_65_886
Netto omzet van trombosedienst
094 ACTZORG100005_1151_65_886
Activiteit welzijnswerk ouderen wordt uitgevoerd
095 ACTZORG100006_1151_65_886
Percentage totale bedrijfsopbrengsten voor welzijnswerk ouderen
096 OUT_BEDRLST340000
Totaal van de overige bedrijfslasten
097 OUT_BEDRLST345991
Kosten van opleiding en overige personeelskosten
098 OUT_BEDRLST345999
Totaal primaire personeelskosten
099 OUT_BRUTOTW200000
Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen
100 OUT_PERSONS142000
Gemiddeld aantal ingeleende personeelsleden
101 OUT_PRODUCT200000
Productiewaarde tegen basisprijzen
102 OUT_SBSVARI121100
Omzet volgens Eurostat
103 OUT_SBSVARI121200
Productiewaarde
104 OUT_SBSVARI121500
Toegevoegde waarde tegen factorkosten
105 OUT_SBSVARI121700
Bruto-exploitatieoverschot
106 OUT_SBSVARI131100
Totale aankoop van goederen en diensten
107 OUT_SBSVARI131310
Betalingen voor uitzendkrachten
108 OUT_SBSVARI133100
Personeelskosten
109 OUT_SBSVARI133200
Lonen
110 OUT_SBSVARI133300
Wettelijke-socialezekerheidskosten
111 OUT_SBSVARI134300
Overige bedrijfslasten
112 OUT_SUBSIDI100000
Ontvangen restituties en subsidies
113 OUT_VERBRUK000000
Kosten van intermediair verbruik

Terug naar zoekpagina