Volksgezondheidenzorg.info

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Algemeen

Naam
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Afkorting
BIG-register
Beschrijving

Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen registreert. Vastgelegd worden persoons- en adresgegevens, beroep en eventueel specialisme(n) of aanvullende bevoegdheden, eventuele bevoegdheidsbeperkingen en indien van toepassing voorwaarden.

Gebruiksdoel

Het gebruiksdoel van het register is tweeledig.

 1. Registreren: zorgverleners die zich kunnen laten registreren volgens (art. 3 Wet BIG) krijgen de bevoegdheid om de beschermde beroepstitel te voeren.
 2. Informeren: verstrekken van informatie uit het register aan publiek en derden in binnen- en buitenland. Het register geeft duidelijkheid en zekerheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Tevens is het register een beperkt instrument in het kader van bijvoorbeeld beleid en planning.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

BIG-informatielijn 0900-899 8225
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
E-mail: info@bigregister.nl
Website BIG-register

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (RIBIZ)
Eigenaar gegevensbron
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Actualisatiedatum
11-07-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg: (Wet BIG).

Opdrachtgever(s)
Ministerie van VWS, directie Macro-Economische vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorgverleners
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

Deels door de Overheid betaald, het andere deel door de geregistreerden.

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Openbare gezondheidszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Registratie en her-registratie
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Apothekers
 • Artsen
 • Fysiotherapeuten
 • Gezondheidszorgpsychologen
 • Psychotherapeuten
 • Tandartsen
 • Verloskundigen
 • Verpleegkundigen
Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De variabelen zijn:
Actuele registratie
Actueel specialisme
Actuele aanvullende bevoegdheden

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 347.691 geregistreerde zorgverleners (peildatum 30/06/2015) 100%
2016 359.350 geregistreerde zorgverleners (peildatum 30/06/2016) 100%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Statistische gegevens:

Statistische gegevens kunnen 'probleemloos' worden geleverd. De Wet BIG stelt strikte regels voor het verstrekken van adressen. Vanaf 01-06-2007 kunnen geregistreerde zorgverleners hun eigen registratie inzien met DigiD of hun BIG-login. Zie voor meer informatie de website BIG-register.

Gegevens codeboek:

Afkomstig uit het Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) van het CBS. Versie 17 maart 2015.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website BIG-register.

Contactgegevens publiek

BIG-informatielijn 0900-899 8225
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
E-mail: info@bigregister.nl
Website BIG-register

Afnemers/gebruikers
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • CIBG, UZI-register
 • EU: Eurostat
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Specialisten registratie commissie van de KNMG, KNMP, FGzPt, KNMT en V&VN (VSR)
 • Vektis C.V.
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website CBS StatLine
 • Begroting VWS
Verwachte wijzigingen

Herregistratie 2de tranche

Vijfjaarlijkse registratie: voldoen geregistreerde personen aan de voorwaarden om ingeschreven te kunnen blijven in het BIG register. Dit geldt voor onderstaande beroepsgroepen: 

 • Apothekers
 • Gezondheidszorgpsychologen
 • Psychotherapeuten
 • Tandartsen

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
01 RINPERSOONS
In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie personen _GBA_.
 • F: RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF
 • G: RINPERSOON NIET IN GBA, GEEN SOFINR
 • R: RINPERSOON WEL IN GBA
 • S: RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF
02 RINPERSOON
In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke Basisadministratie _GBA_. Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen binnen het CBS _waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties_ vervangen door het RinPersoon. Rin staat voor Record identification number. Door de aan een RINPersoon gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RinPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een RinPersoon geschiedt door het CBS.
03 BIGVOLGNUMMER
Volgnummer van de inschrijving per persoon
04 BIGDATUM1EINSCHR
Datum 1e inschrijving in BIG-register (JJJJMMDD)
05 BIGDATUMUITSCHR
Datum uitschrijving uit BIG-register (JJJJMMDD)
06 BIGBEROEP
Door de wet BIG beschermd medisch beroep
 • 0: Onbekend
 • 1: Apothekers
 • 2: Artsen
 • 3: Fysiotherapeuten
 • 4: Gz-psychologen
 • 5: Psychotherapeuten
 • 6: Tandartsen
 • 7: Verloskundigen
 • 8: Verpleegkundigen
07 BIGSPECIALISME
Aantekening van een medisch specialisme
 • 0: Onbekend
 • 1: Geen aant. medisch specialisme
 • 10: Dermatologie en venerologie
 • 11: Heelkunde
 • 12: Huisartsgeneeskunde
 • 13: Interne geneeskunde-allergologie
 • 14: Inwendige geneeskunde
 • 15: Jeugdgezondheidszorg
 • 16: Keel- neus- oorheelkunde
 • 17: Kindergeneeskunde
 • 18: Klinische chemie
 • 19: Klinische genetica
 • 2: Algemene gezondheidszorg
 • 20: Klinische geriatrie
 • 21: Klinische psychologie
 • 22: Leer van maag-darm-leverziekten
 • 23: Longziekten en tuberculose
 • 24: Maatschappij en gezondheid
 • 25: Medische microbiologie
 • 26: Medische milieukunde
 • 27: Med. zorg voor verstand. gehandic.
 • 28: Mondziekten en kaakchirurgie
 • 29: Neurochirurgie
 • 3: Allergologie
 • 30: Neurologie
 • 31: Nucleaire geneeskunde
 • 32: Obstetrie en gynaecologie
 • 33: Oogheelkunde
 • 34: Orthopedie
 • 35: Pathologie
 • 36: Plastische chirurgie
 • 37: Psychiatrie
 • 38: Radiologie
 • 39: Radiotherapie
 • 4: Anesthesiologie
 • 40: Reumatologie
 • 41: Revalidatiegeneeskunde
 • 42: Tuberculosebestrijding
 • 43: Urologie
 • 44: Verpleeghuisgeneeskunde
 • 45: Zenuw- en zielsziekten
 • 46: Ziekenhuisfarmacie
 • 47: Klinische neuropsychologie
 • 48: Verpleegk. spec. acute zorg
 • 49: Verpleegk. spec. chronische zorg
 • 5: Bedrijfsgeneeskunde
 • 50: Verpleegk. spec. intensieve zorg
 • 51: Verpleegk. spec. preventieve zorg
 • 52: Specialisme ouderengeneeskunde
 • 53: Verpleegk. spec. GGZ
 • 6: Verzekeringsgeneeskunde
 • 7: Cardio-thoracale chirurgie
 • 8: Cardiologie
 • 9: Dento-maxillaire orthopaedie
08 BIGDATUMBEGINSPEC
Datum aanvang aantekening medisch specialisme (JJJJMMDD)
09 BIGDATUMEINDSPEC
Datum einde aantekening medisch specialisme (JJJJMMDD)
10 BIGLANDDIPLOMA
Buitenlands land van diploma t.b.v. BIG

Naar Metadatabase