Zorggegevens

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Algemeen

Naam
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Afkorting
BIG-register
Beschrijving

Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten,  geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke registratie), gezondheidszorgpsychologen, klinisch technologen, orthopedagogen-generalist, physician assistants, psychotherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen registreert. Vastgelegd worden persoonsgegevens, beroep en eventueel specialisme(n) of aanvullende bevoegdheden, eventuele bevoegdheidsbeperkingen en indien van toepassing voorwaarden.

 

Gebruiksdoel

Het gebruiksdoel van het register is tweeledig.

Registreren: zorgverleners die zich kunnen laten registreren volgens (art. 3 of 36a Wet BIG) krijgen de bevoegdheid om de beschermde beroepstitel te voeren en de bij het beroep horende voorbehouden handelingen uit te voeren.

Informeren: verstrekken van informatie uit het register aan publiek en derden in binnen- en buitenland. Het register geeft duidelijkheid en zekerheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Tevens is het register een beperkt instrument in het kader van bijvoorbeeld beleid en planning.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

BIG-informatielijn 070 340 6600
Vanuit het buitenland: 0031 70 340 66 00
Adres: zie de pagina contact
E-mail: info@bigregister.nl
Website BIG-register

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
CIBG
Eigenaar gegevensbron
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Actualisatiedatum
05-09-2022
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Registratiebesluit BIG
 • Richtlijn 2005/36/EG, in samenhang met Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's volksgezondheid
 • Besluit periodieke registratie Wet BIG
 • Regeling periodieke registratie Wet BIG
Opdrachtgever(s)
Ministerie van VWS, directie Macro-Economische vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)
Belangrijkste financier(s)
 • Zorgverleners
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); de minister van volksgezondheid, welzijn en sport
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

Deels door de Overheid betaald, het andere deel door de geregistreerden.

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Openbare gezondheidszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Registratie en herregistratie
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Apothekers
 • Artsen
 • Fysiotherapeuten
 • Geregistreerd-mondhygiënisten
 • Gezondheidszorgpsychologen
 • Klinisch technologen
 • Orthopedagogen-generalist
 • Physician assistants
 • Psychotherapeuten
 • Tandartsen
 • Verloskundigen
 • Verpleegkundigen
Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De variabelen zijn:
Actuele registratie
Actueel specialisme
Actuele aanvullende bevoegdheden
Actuele bevoegdheidsbeperkende maatregelen

Aantal zorgverleners in het BIG-register (peildatum 3 augustus 2020):

Jaar

Reeds geregistreerd

Initiële registratie

2015

334.100

13.600

2016

345.250

14.100

2017

351.700

14.482

2018

361.165
(peildatum 1 september 2018)

5.433
(van 1januari 2018-tot 1 juli 2018)

2019

337.256 (peildatum 1 juli 2019)

5.506 (tot 1 juli 2019)

2020

357.426 (peildatum 3 augustus 2020)

11.540 (tot 3 augustus 2020)

2021

 375.247 (peildatum 2 augustus 2021)

12.706 (tot 18 augustus 2021)

2022

394.474 (peildatum 1 september 2022)

13.543 (tot 5 september 2022)

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Statistische gegevens:
Statistische gegevens kunnen worden geleverd. De Wet BIG stelt echter strikte regels ter bescherming van de privacy. Vanaf 01-06-2007 kunnen geregistreerde zorgverleners hun eigen registratie inzien met DigiD of hun BIG-login. Zie voor meer informatie de website BIG-register.

Gegevens codeboek:
Afkomstig uit het Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (BIG)-register (BIGTAB) van het CBS. Versie 26 februari 2018.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website BIG-register.

Informatie levering: Basisregistratie personen (BRP)

Contactgegevens publiek

BIG-informatielijn 070 340 6600
Vanuit het buitenland: 0031 70 340 66 00
Adres: zie de pagina contact
E-mail: info@bigregister.nl
Website BIG-register

Afnemers/gebruikers
 • Apothekers: Specialisten Registratie Commissie (SRC)
 • Artsen: Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
 • Belastingdienst
 • Capaciteitsorgaan (VWS)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • CIBG, UZI-register
 • Eurostat (EU)
 • Gezondheidszorgpsychologen: Commissie Registratie en Toezicht (CRT)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Tandartsen: Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
 • UZI-register (CIBG)
 • Vektis
 • Verpleegkundigen: Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)
 • Werkgevers
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • AGB-code; toewijzing code door Vektis CV.
 • Begroting VWS
 • Beleid VWS
 • Rapportage opleidingscapaciteit door de Stichting Capaciteitsorgaan
 • Website CBS StatLine
Verwachte wijzigingen

Herregistratie

Vijfjaarlijkse registratie: voldoen geregistreerde personen aan de voorwaarden om ingeschreven te kunnen blijven in het BIG register. Dit geldt voor onderstaande beroepsgroepen: 

 • Artsen
 • Apothekers
 • Fysiotherapeuten
 • Gezondheidszorgpsychologen
 • Physician assistants
 • Psychotherapeuten
 • Tandartsen
 • Verloskundigen
 • Verpleegkundigen

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
01 RINPERSOONS
In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie personen [GBA].
 • F: RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF
 • R: RINPERSOON WEL IN GBA
 • S: RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF
02 RINPERSOON
In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke Basisadministratie [GBA]. Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen binnen het CBS [waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties] vervangen door het RinPersoon. Rin staat voor Record identification number. Door de aan een RINPersoon gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RinPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een RinPersoon geschiedt door het CBS.
03 BIGVOLGNUMMER
Volgnummer van de inschrijving per persoon
04 BIGDATUM1EINSCHR
Datum 1e inschrijving in BIG-register [JJJJMMDD]
05 BIGDATUMUITSCHR
Datum uitschrijving uit BIG-register [JJJJMMDD]
06 BIGBEROEP
Door de wet BIG beschermd medisch beroep
 • 0: Onbekend
 • 1: Apothekers
 • 2: Artsen
 • 3: Fysiotherapeuten
 • 4: Gz-psychologen
 • 5: Psychotherapeuten
 • 6: Tandartsen
 • 7: Verloskundigen
 • 8: Verpleegkundigen
07 BIGSPECIALISME
Aantekening van een medisch specialisme
 • 0: Onbekend
 • 1: Geen aantekening medisch specialisme
 • 10: Dermatologie en venerologie
 • 11: Heelkunde
 • 12: Huisartsgeneeskunde
 • 13: Interne geneeskunde-allergologie
 • 14: Inwendige geneeskunde
 • 15: Jeugdgezondheidszorg
 • 16: Keel- neus- oorheelkunde
 • 17: Kindergeneeskunde
 • 18: Klinische chemie
 • 19: Klinische genetica
 • 2: Algemene gezondheidszorg
 • 20: Klinische geriatrie
 • 21: Klinische psychologie
 • 22: Leer van maag-darm-leverziekten
 • 23: Longziekten en tuberculose
 • 24: Maatschappij en gezondheid
 • 25: Medische microbiologie
 • 26: Medische milieukunde
 • 27: Med. zorg voor verstandelijk gehandicapten
 • 28: Mondziekten en kaakchirurgie
 • 29: Neurochirurgie
 • 3: Allergologie
 • 30: Neurologie
 • 31: Nucleaire geneeskunde
 • 32: Obstetrie en gynaecologie
 • 33: Oogheelkunde
 • 34: Orthopedie
 • 35: Pathologie
 • 36: Plastische chirurgie
 • 37: Psychiatrie
 • 38: Radiologie
 • 39: Radiotherapie
 • 4: Anesthesiologie
 • 40: Reumatologie
 • 41: Revalidatiegeneeskunde
 • 42: Tuberculosebestrijding
 • 43: Urologie
 • 44: Verpleeghuisgeneeskunde
 • 45: Zenuw- en zielsziekten
 • 46: Ziekenhuisfarmacie
 • 47: Klinische neuropsychologie
 • 48: Verpleegk. spec. acute zorg
 • 49: Verpleegk. spec. chronische zorg
 • 5: Bedrijfsgeneeskunde
 • 50: Verpleegk. spec. intensieve zorg
 • 51: Verpleegk. spec. preventieve zorg
 • 52: Specialisme ouderengeneeskunde
 • 53: Verpleegk. spec. GGZ
 • 54: Sportgeneeskunde
 • 6: Verzekeringsgeneeskunde
 • 7: Cardio-thoracale chirurgie
 • 8: Cardiologie
 • 9: Dento-maxillaire orthopaedie
08 BIGDATUMBEGINSPEC
Datum aanvang aantekening medisch specialisme [JJJJMMDD]
09 BIGDATUMEINDSPEC
Datum einde aantekening medisch specialisme [JJJJMMDD]
10 BIGLANDDIPLOMA
Buitenlands land van diploma t.b.v. BIG

Terug naar zoekpagina