Naam
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Afkorting
BIG-register
Beschrijving

Het is een actueel register waar zorgverleners met een van 11 zogenoemde artikel 3 beroepen zich moeten registreren om in Nederland bevoegd hun beroep te kunnen uitoefenen. Het gaat om de volgende beroepen: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige. De geregistreerd-mondhygiënist moet zich als experimenteer beroep (art. 36a) tijdelijk registreren.

Gebruiksdoel

Het gebruiksdoel van het register is tweeledig.

Registreren: zorgverleners die zich kunnen laten registreren volgens (art. 3 of 36a Wet BIG) krijgen de bevoegdheid om de beschermde beroepstitel te voeren en de bij het beroep horende voorbehouden handelingen uit te voeren.

Informeren: verstrekken van informatie uit het register aan publiek en derden in binnen- en buitenland. Het register geeft duidelijkheid en zekerheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Tevens is het register een beperkt instrument in het kader van bijvoorbeeld beleid en planning.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

BIG-informatielijn 070 340 6600
Vanuit het buitenland: 0031 70 340 66 00
Adres: zie de pagina contact
E-mail: info@bigregister.nl
Website BIG-register

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
CIBG
Eigenaar gegevensbron
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Actualisatiedatum
28-08-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Registratiebesluit BIG
 • Richtlijn 2005/36/EG, in samenhang met Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's volksgezondheid
 • Besluit periodieke registratie Wet BIG
 • Regeling periodieke registratie Wet BIG
Opdrachtgever(s)
Ministerie van VWS, directie Macro-Economische vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)
Belangrijkste financier(s)
 • Zorgverleners
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); de minister van volksgezondheid, welzijn en sport
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

Deels door de Overheid betaald, het andere deel door de geregistreerden.

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Openbare gezondheidszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Registratie en herregistratie
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Apothekers
 • Artsen
 • Fysiotherapeuten
 • Geregistreerd-mondhygiënisten
 • Gezondheidszorgpsychologen
 • Klinisch technologen
 • Orthopedagogen-generalist
 • Physician assistants
 • Psychotherapeuten
 • Tandartsen
 • Verloskundigen
 • Verpleegkundigen
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

Beroepsverenigingen m.b.t. mutaties specialismes

Tuchtcolleges/ IGJ

Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De variabelen zijn:
Actuele registratie
Actueel specialisme
Actuele aanvullende bevoegdheden
Actuele bevoegdheidsbeperkende maatregelen

Aantal zorgverleners in het BIG-register (peildatum 1 augustus 2023):

Jaar

Reeds geregistreerd

Initiële registratie

2015

334.100

13.600

2016

345.250

14.100

2017

351.700

14.482

2018

361.165 (peildatum 1-9-2018)

5.433
(van 1-1-2018 tot 1-7-2018)

2019

337.256 (peildatum 1-7-2019)

5.506 (tot 1-7-2019)

2020

357.426 (peildatum 3-8-2020)

11.540 (tot 3-8-2020)

2021

 375.247 (peildatum 2-8-2021)

12.706 (tot 18-8-2021)

2022

394.474 (peildatum 1-9-2022)

13.543 (tot 5-9-2022)

2023

385.065 (peildatum 1-8-2023)          

10972 (tot 2-8-2023)

Wij registreren o.a. het beroep, het diploma, de werkervaring, de UHD (uiterste herregistratiedatum), eventuele tuchtmaatregelen, specialismes.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Statistische gegevens:
Statistische gegevens kunnen worden geleverd. De Wet BIG stelt echter strikte regels ter bescherming van de privacy. Vanaf 01-06-2007 kunnen geregistreerde zorgverleners hun eigen registratie inzien met DigiD of hun BIG-login. Zie voor meer informatie de website BIG-register.

Gegevens codeboek:
Afkomstig uit het Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (BIG)-register (BIGTAB) van het CBS. Versie 26 februari 2018.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website BIG-register.

Informatie levering: Basisregistratie personen (BRP)

Contactgegevens publiek

BIG-informatielijn 070 340 6600
Vanuit het buitenland: 0031 70 340 66 00
Adres: zie de pagina contact
E-mail: info@bigregister.nl
Website BIG-register

Afnemers/gebruikers
 • Apothekers: Specialisten Registratie Commissie (SRC)
 • Artsen: Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
 • Belastingdienst
 • Capaciteitsorgaan (VWS)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • CIBG, UZI-register
 • Eurostat (EU)
 • Gezondheidszorgpsychologen: Commissie Registratie en Toezicht (CRT)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Tandartsen: Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
 • UZI-register (CIBG)
 • Vektis
 • Verpleegkundigen: Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)
 • Werkgevers
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • AGB-code; toewijzing code door Vektis CV.
 • Begroting VWS
 • Beleid VWS
 • Rapportage opleidingscapaciteit door de Stichting Capaciteitsorgaan
 • Website CBS StatLine
Verwachte wijzigingen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vereenvoudigt de beroepenstructuur. Met dit besluit komt er per 1 januari 2025 één basisberoep voor de psychologische zorg in de Wet BIG. Deze wijziging moet professionals én cliënten meer duidelijkheid geven bij wie men terecht kan voor de best passende behandeling in de GGZ. Het besluit wordt genomen op basis van een breed gedragen advies van beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Meer info? Zie: Meer duidelijkheid in beroepenstructuur psychologische zorg | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Bijv. afschaffen 2-jaars werkonderbreking bij Herregistratie, uploadfunctie (voor bewijsstukken) in het selfserviceportaal.