Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

Voor algemene informatie, zie introductie.

U kunt op twee manieren in de metadatabase zoeken:

  1. Bronnen
  2. Codeboeken

Geregistreerde bronnen

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Zorgrekeningen 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zorginstellingen; financiën en personeel 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zorgcijfersdatabank ZCD 2017 Zorginstituut Nederland
Woononderzoek Nederland WoON 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
WHO European Health for All Database WHO-HFA 2017 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Werkgeversenquête Zorg en Welzijn WGE 2017 CAOP
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang, financiën en personeel 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Voedselconsumptiepeiling VCP 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
VIM-digitaal / CMR (Centrale Medicatie-incidenten Registratie) VIM-digitaal 2017 Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Verwijsindex risicojongeren VIR 2016 CIBG
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2018 CIBG
Uitstroomonderzoek zorgpersoneel: MoveForward 2017 Prismant
TRIP Transfusie en Transplantatiereacties in Patiënten Monitor Biovigilantie TRIP 2017 Stichting TRIP
TRIP Transfusie en Transplantatie reacties in patiënten TRIP 2017 Stichting TRIP
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey TRAILS 2016 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2015 Radboudumc
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus MRSA-Surveillance 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren StOET 2017 De StOET
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2017 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Sociaal-Economische Status per postcodegebied SES 2014 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Santeon Farmadatabase 2017 Santeon
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Research Network Family Medicine RNFM 2017 Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Registratie voedselgerelateerde uitbraken 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Registratie verloskundigen 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Registratie pas afgestudeerde huisartsen 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Registratie oefentherapeuten 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Registratie Nierfunctievervanging Nederland Renine 2018 Nefrovisie
Registratie huisartsen 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de NVT 2016 Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg 2017 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
RD5000db: Dutch registry for Inherited Retinal Dystrophies RD5000db 2017 RD5000 consortium
Quality Registry Neuro Surgery QRNS 2017 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Prospectieve ALS studie Nederland (ook wel 'ALS Database en Biobank' genoemd) PAN 2017 ALS centrum Nederland, UMC Utrecht
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2011 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
PRISMA-RT (benchmark)database 2017 Leden van de vereniging PRISMA-RT
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Predictors of rabies exposure in travelers 2018 GGD Hart voor Brabant, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2015 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel), Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)
Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen PSTG 2013 Rutgers
Pharmo Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank PHARMO - OAPO 2016 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2016 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Pharmachild-NL 2017 Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie (NVKR), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen PIAV 2016 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Perinatologisch dossier voor de screening PERIDOS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Perinatale Registratie Perined 2017 Perined
Peilstationsonderzoek Scholieren Middelengebruik Peil 2015 Trimbos-instituut
Pediatrische Intensive Care Evaluatie PICE 2017 Medical Research Data Management (MRDM)
Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship (Profiel studie) Profiles 2017 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2018 RAM Mobile DATA i.s.m. DT Healthcare Solutions
Parelsnoer Instituut PSI 2018 Afdelingen binnen de UMC's
Panel Verpleging & Verzorging Panel V&V 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering OTP 2016 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Instituut voor toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie OTC 2017 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen 2017 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn NIVEL Zorgregistraties 2017 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Niemann Pick data collection 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 NEMESIS-2 2016 Trimbos-instituut
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Neorah 2017 Externe partij
Neonatale Hielprik Screening NHS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie NOTR 2017 Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Nederlandse Kankerregistratie NKR 2017 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Nederlandse Hart Registratie NHR 2017 Nederlandse Hart Registratie
Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie NCFR 2017 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
Nederlands Tuberculose Register NTR 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde NSCK 2017 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRBM 2016 Academisch Medisch Centrum - UVA
Nederlands Pompe register 2017 Erasmus MC
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2017 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Nationaal zwangerschapsregister pREGnant pREGnant 2018 Bijwerkingencentrum Lareb
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor NVIC-monitor 2018 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NPCG 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
NABON Breast Cancer Audit NBCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
MS-registratie MSR 2018 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland 2013 Perined, TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study LOAS studie 2018 LUMC, afdeling Orthopaedie
Longitudinal Aging Study Amsterdam LASA 2016 VUmc
Lifelines 2017 De Lifelines organisatie is sinds februari 2014 overgegaan naar een BV waarvan het UMCG 100% aandeelhouder is
Letsel Informatie Systeem LIS 2018 Stichting VeiligheidNL
Leidsche Rijn Gezondheidsproject LRGP 2016 Julius Centrum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRGJ)
Leefstijlmonitor LSM 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijke Traumaregistratie LTR 2018 Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten LROI 2018 Reports, Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen LAREB 2017 Bijwerkingencentrum Lareb
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit LPZ 2.0 2018 Maastricht University, Care and Public Health Research Institute (Caphri)
Landelijke Medische Registratie (LMR) LMR 2013 Dutch Hospital Data (DHD)
Landelijke IVF Cijfers 2016 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2017 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2017 Dutch Hospital Data (DHD)
Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie LATAR 2017 Fiom
Landelijke Abortus Registratie LAR 2015 Rutgers
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie LOPS 2014 Rutgers
Landelijk Implantatenregister LIR 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2015 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Kwaliteitsregistraties cystectomie, prostatectomie en niertumoren NVU registraties 2017 Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Kwaliteitsregister Paramedici KP 2018 Kwaliteitsregister Paramedici
Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen 2014 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
KOALA Birth Cohort Study KOALA 2012 Maastricht University
Julius Huisartsen NetWerk JHN 2017 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Jaarverantwoording zorg 2017 CIBG
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven Interventiedatabase 2018 Kenniscentrum Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Integrated Primary Care Information IPCI 2018 Erasmus MC, Medische Informatica
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg 2018 Vektis C.V.
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen IMS 2015 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiestandaard Wet langdurige zorg iWlz 2018 Zorginstituut Nederland
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2017 Trimbos-instituut, Universiteit van Utrecht (UU)
GGG Fabry database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gezondheidsenquête CBS-GE 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Generation R Generation R 2018 Erasmus MC, afdeling Generation R
Geneesmiddelenprijzen WGP 2016 CIBG
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen) GIP, hulpmiddelen 2017 Zorginstituut Nederland
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen) GIP, geneesmiddelen 2017 Zorginstituut Nederland
Gaucher database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Database PIJ database, FPJ database 2015 Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Farmatec Farmatec 2017 CIBG
Farmacie Informatiesysteem FIS 2017 Vektis C.V.
Family Medicine Network FaMe-net 2017 Radboudumc
Fabry database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Extramuraal Leids Academisch Netwerk-datawarehouse ELAN-datawarehouse 2018 LUMC-PHEG (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde), Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
European School Survey on Alcohol and other Drugs ESPAD 2015 Trimbos-instituut
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2017 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
European Pediatric Surgical Audit EPSA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2017 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) ERGO 2018 Erasmus MC
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen EJZ 2017 Dutch Hospital Data (DHD)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2018 Vektis C.V.
Dutch Upper GI Cancer Audit DUCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Aneurysm Audit DSAA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Spine Surgery Registry DSSR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Registration of Complications in Endoscopy DRCE 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis DQRA 2017 Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie (SKR)
Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes DPARD 2018 Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Parkinson's Insight Audit DPIA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pancreatic Cancer Audit DPCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Lung Cancer Audit DLCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hip Fracture Audit DHFA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hepato Biliary Audit DHBA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Head & Neck Audit DHNA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gynaecological Oncology Audit DGOA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit DGEA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Dystrophinopathy Database DDD 2017 LUMC, afdeling Neurologie
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2017 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Dutch ColoRectal Audit DCRA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Brain Tumour Registry DBTR 2016 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Dutch Autoimmune REgister DAiRE 2015 Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Peripheral Arterial Disease DAPA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Carotid Interventions DACI 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Acute Stroke Audit DASA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Donorregister 2017 Donorregister
Doetinchem Cohort Studie DCS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
DBC Informatie Systeem DIS 2018 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties 2017 Zorgbelang Nederland
Consumentenpanel Gezondheidszorg 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
CONgenitale COR Vitia: registratie en DNA-bank patiënten met een aangeboren hartafwijking CONCOR 2018 CONCOR-projectgroep
Complicatieregistratie neurolyse / neuromusculaire blokkade 2016 Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2018 CIBG
Benchmark transparante ketenzorg 2017 InEen
Benchmark Rapportage Module BRaM 2017 Stichting Benchmark GGZ (SBG)
Benchmark in de zorg Benchmark 2017 ActiZ, Brancheorganisatie voor Zorgondernemers
BBMRI-NL Biobank Catalogue BBMRI 2017 Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-NL)
Basisverzekering Informatiesysteem BASIC 2017 Vektis C.V.
Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2017 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
Atlas SV-regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2016 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2016 Academisch Medisch Centrum - UVA
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2017 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2016 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek