Zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

Voor algemene informatie, zie introductie.

U kunt op twee manieren in de metadatabase zoeken:

  1. Bronnen
  2. Codeboeken

Geregistreerde bronnen

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Zorgrekeningen 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zorginstellingen; financiën en personeel 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zorgcijfersdatabank ZCD 2022 Zorginstituut Nederland
zorg-capaciteit.nl 2021 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) , Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
ZonMW TB ENDPoint TB ENDPoint 2021 KNCV Tuberculosefonds
Ziekenhuizenbedchecker.nl 2021 (Individuele) Zorgverleners of Zorginstellingen, Ziekenhuizenbedchecker
Worldometer 2021 Worldometer
Woononderzoek Nederland WoON 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
WHO European Health for All Database HFA-DB 2022 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) VMI 2020 Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
Voedselgerelateerde uitbraken 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Voedselconsumptiepeiling VCP 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Virus Outbreak Data Network VODAN 2020 GO FAIR
Verwijsindex risicojongeren VIR 2016 CIBG
Vektis Open data 2020 Vektis
Utrecht University - CoronaWatchNL CoronaWatchNL 2020 CoronaWatchNL, Universiteit van Utrecht (UU)
Utrecht Cardiovasculair Cohort – Cardiovasculair Risico Management UCC-CVRM 2020 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2022 CIBG
TRIP Transfusie en Transplantatie reacties in patiënten Monitor Hemovigilantie TRIP 2018 Stichting TRIP
TRIP Biovigilantie TRIP 2018 Stichting TRIP
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey TRAILS 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
The Second Manifestations of ARTerial disease-Magnetic Resonance (SMART-MR) study SMART-MR 2017 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2022 Radboudumc
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) MRSA-Surveillance 2023 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren StOET 2021 Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2020 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
SCRaTCH-IVF 2020 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Santeon Farmadatabase 2023 Santeon
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Resistant HYpertension: MEasure to ReaCh Targets RHYME-RCT 2020 Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus gasthuis & Vlietland, HAGA ziekenhuis, IJsselland ziekenhuis, Ikazia ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis, MUMC, Reinier de Graaf ziekenhuis
Research Network Family Medicine Maastricht RNFM 2021 Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Registratie Nierfunctievervanging Nederland Renine 2022 Nefrovisie
Registratie keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap 2021 Fiom
Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie 2019 Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg 2022 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
RD5000db: Dutch registry for Inherited Retinal Dystrophies RD5000db 2017 RD5000 consortium
Rcovid-19 CiK 2021 Egbert van der Haring
Quality Registry Neuro Surgery QRNS 2022 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Prospectieve ALS studie Nederland (ook wel 'ALS Database en Biobank' genoemd) PAN 2018 ALS centrum Nederland, UMC Utrecht
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2018 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
PRISMA-RT (benchmark)database 2021 Leden van de vereniging PRISMA-RT
Primary Secondary Cancer Care Registry – Borstkanker PSCCR - Borstkanker 2021 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2021 Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Predictors of rabies exposure in travelers 2018 GGD Hart voor Brabant, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2019 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)
Platform van Seksuologie & Transgenderzorg teams in GGZ-instellingen PSTG 2021 Rutgers
PHARMO Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank PHARMO - OAPO 2021 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
PHARMO Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2021 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Pharmachild-NL 2017 Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie (NVKR), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Personalized blended care for depression with comorbid alcohol misuse among young people: a multi-centre RCT BLADE RCT 2022 Arkin
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen PIAV 2019 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Perinatologie dossier voor de prenatale screening Peridos 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Perinatale Registratie Perined 2021 Perined
Peilstationsonderzoek Scholieren Middelengebruik Peil 2019 Trimbos-instituut
Pediatrische Intensive Care Evaluatie PICE 2019 Medical Research Data Management (MRDM)
Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship (Profiel studie) Profiles 2021 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2023 ICT Netherlands in samenwerking met RAM Mobile Data
Panel Verpleging & Verzorging Panel V&V 2022 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Overview Coronavirus disease (COVID-19) 2021 EU: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Our World in Data - COVID-19 - Statistics and Research 2021 Our World in Data
OPTImal CArdiac REhabilitation (OPTICARE) randomized controlled trial OPTICARE 2019 Erasmus MC & Capri Hartrevalidatie
Openbare data Zorginzicht ODB 2021 Zorginstituut Nederland
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering OTP 2022 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie OTC 2022 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiApp-berichtenservice Van baby tot peuter onderzoek 2020 GGD-Amsterdam
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen 2022 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Nivel Zorgregistraties 2021 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen 2018 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel Beroepenregistratie oefentherapeuten 2018 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel Beroepenregistratie huisartsen 2022 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-3 NEMESIS-3 2022 Trimbos-instituut
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 NEMESIS-2 2017 Trimbos-instituut
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Neorah 2022 Beheer Neorah webapplicatie: RIVM-DVP
Neonatale Hielprik Screening NHS 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie NOTR 2020 Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Nederlandse Kankerregistratie NKR 2022 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Nederlandse Hart Registratie NHR 2022 Nederlandse Hart Registratie
Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie NCFR 2021 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
Nederlands Tuberculose Register NTR 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde NSCK 2021 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRLBM 2019 Amsterdam UMC
Nederlands Pompe register 2021 Erasmus MC
Nederlands Autisme Register NAR 2020 Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2023 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor NVIC-monitor 2023 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NPCG 2022 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nabon Breast Cancer Audit NBCA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
MS-registratie MSR 2022 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Monitoring veiligheid biologische geneesmiddelen 2020 Bijwerkingencentrum Lareb
Monitoring van de beleving van en reactie op COVID-19 onder de Nederlandse bevolking 2021 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland 2016 Perined, TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Moeders van Morgen MvM 2022 Kenniscentrum Moeders van Morgen (onderdeel van Bijwerkingencentrum Lareb)
Mobility Trends Reports 2021 Apple
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study LOAS 2021 LUMC, afdeling Orthopaedie
Longitudinal Aging Study Amsterdam LASA 2019 Amsterdam UMC, locatie VUmc
Lifelines data en biobank Lifelines 2023 De Lifelines organisatie is sinds februari 2014 overgegaan naar een BV waarvan het UMCG/RUG 50/50% aandeelhouder is
Letsel Informatie Systeem LIS 2021 Stichting VeiligheidNL
Leidsche Rijn Gezondheidsproject LRGP 2020 Julius Centrum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
Leefstijlmonitor LSM 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijke Traumaregistratie LTR 2020 Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Landelijke Registratie Orthopedische Interventies LROI 2022 SDB Groep, Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI)
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen LAREB 2023 Bijwerkingencentrum Lareb
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit LPZ 2023 Maastricht University i.s.m. Flycatcher Internet Research
Landelijke IVF Cijfers 2022 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Landelijke database Stichting hiv monitoring SHM 2022 Stichting hiv monitoring (SHM)
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2022 DHD (Dutch Hospital Data)
Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie LATAR 2021 Fiom
Landelijke Abortus Registratie LAR 2018 Rutgers
Landelijk Register Zorgaanbieders LRZa 2022 CIBG
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie LOPS 2021 Rutgers
Landelijk Implantatenregister LIR 2021 CIBG
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding LCPS 2021 Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2022 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Kwaliteitsregister Paramedici KP 2022 Kwaliteitsregister Paramedici
Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen 2014 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
KOALA Birth Cohort Study KOALA 2012 Maastricht University
KNMT-tandartsenadministratie KNMT 2023 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Julius Huisartsen Netwerk JHN 2022 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Jaarverantwoording zorg JVZ 2021 CIBG
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven Interventiedatabase 2023 Kenniscentrum Sport en Bewegen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Integrated Primary Care Information IPCI 2022 Erasmus MC, Medische Informatica
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg 2022 Vektis
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen IMS 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiestandaard Wet langdurige zorg iWlz 2022 Zorginstituut Nederland
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Health Study Caribisch Nederland HSCN 2017 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2021 1. Universiteit van Utrecht (UU), 2. Trimbos-instituut
GGG Fabry database 2023 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen van GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gezondheidsmonitor Jeugd van GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gezondheidsenquête CBS-GE 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Geographic distribution of COVID-19 cases worldwide 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Genomic epidemiology of novel coronavirus 2020 Nextstrain
Generation R Generation R 2022 Erasmus MC, afdeling Generation R
Geneesmiddelenprijzen (maximumprijzen) WGP 2023 CIBG
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen) GIP, hulpmiddelen 2021 Zorginstituut Nederland
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen) GIP, geneesmiddelen 2021 Zorginstituut Nederland
Geïnformeerde besluitvorming ten aanzien van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen FEMININE 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gaucher database 2023 Academisch Medisch Centrum (AMC)
FSHD registratie FSHD-Databank 2023 Radboudumc, afdeling neurologie
Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Database PIJ database, FPJ database 2015 Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Farmatec Farmatec 2023 CIBG
Farmacie Informatiesysteem FIS 2021 Vektis
Family Medicine Network FaMe-net 2021 Radboudumc
Fabry database 2023 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Extramuraal Leids Academisch Netwerk-datawarehouse ELAN-datawarehouse 2022 LUMC-PHEG (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde), Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
European School Survey on Alcohol and other Drugs ESPAD 2019 Trimbos-instituut
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
European Pediatric Surgical Audit EPSA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
European Data Portal COVID-19 2020 European Data Portal
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2022 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) ERGO 2023 Erasmus MC
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen EJZ 2018 Dutch Hospital Data (DHD)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2022 Vektis
Dutch Upper GI Cancer Audit DUCA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Aneurysm Audit DSAA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Spine Surgery Registry DSSR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Registration of Complications in Endoscopy DRCE 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis DQRA 2020 Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie (SKR)
Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes DPARD 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Parkinson's Insight Audit DPIA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pancreatitis Cancer Audit DPCA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Otologic Quality registry DOQ 2022 DHD (Dutch Hospital Data)
Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Lung Cancer Audit DLCA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hip Fracture Audit DHFA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hepato Biliary Audit DHBA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Head & Neck Audit DHNA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gynaecological Oncology Audit DGOA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit DGEA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Dystrophinopathy Database DDD 2023 Duchenne Parent Project (DPP) , Kempenhaeghe, LUMC, afdeling Neurologie, Radboudumc, Spierziekten Nederland
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2023 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Dutch ColoRectal Audit DCRA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Brain Tumour Registry DBTR 2021 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Dutch Autoimmune Register DAiRE 2020 Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Carotid Interventions DACI 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Acute Stroke Audit DASA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Donorregister 2022 Donorregister
Doetinchem Cohort Studie DCS 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
De coronamonitor op platform ArbeidsmarktInZicht.nl 2021 Etil research group (Etil B.V.)
DBC Informatie Systeem DIS 2022 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Datawetenschappers TU/e voorspellen groei coronabesmettingen per land 2020 TU Eindhoven
Data-InfrAstructure for ParEnts and children DIAPER 2020 RIVM
Database of publications on coronavirus disease (COVID-19) 2021 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Covid-Analytics 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Google, lcps.nu, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
COVID-19 terminologie 2020 Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ)
COVID-19 Projections 2021 The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)
COVID-19 Open Research Dataset CORD-19 2021 The Allen Institute for AI
COVID-19 Coronavirus overview ECDC 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Coronavirus data 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Community Mobility Reports 2021 Google
COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking COVID-19 VB 2021 Academische werkplaats Sterker op eigen benen
COVID Spreading Rates 2021 TULP interactive
Covid Smart Graph 2021 Quant Base
COVID 19 Data Coalitie CDC19 2021 Medworq
Coronavirus Disease Situation Dashboard 2021 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Clinical Dataset for Artificial Intelligence 2021 Amsterdam UMC, MUMC
Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports 2021 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Coronavirus COVID-19 Global Cases 2021 Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (CSSE)
Coronavirus charts MacKuba 2021 Kuba Suder
Corona Locator Nederland CLN 2021 BD Dataplan
Corona in Nederland LCCN 2021 LekkerCryptisch
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties 2022 Zorgbelang Nederland
Consumentenpanel Gezondheidszorg 2022 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
CONgenitale COR Vitia: registratie en DNA-bank patiënten met een aangeboren hartafwijking CONCOR 2022 CONCOR-projectgroep
CBS Cijfers Coronacrisis 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
CAPACITY-COVID: Cardiac complicAtions in Patients with SARS Corona vIrus 2 regisTrY CAPACITY-COVID 2021 BRC Clinical Research Informatics Unit van University College London Hospitals, Netherlands Heart Institute - Durrer Centrum
Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA 2017 VUmc
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2022 CIBG
Benchmark transparante ketenzorg 2021 InEen
BBMRI-NL Biobank Catalogue BBMRI 2023 Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-NL)
Baten Risico en Impact van Medicatie Monitor (BRIMM): overactieve blaas BRIMM-OAB 2020 Bijwerkingencentrum Lareb, Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Basisverzekering Informatiesysteem BASIC 2020 Vektis
Basisset Medisch Specialistische Zorg Basisset MSZ 2021 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Atlas SV-regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2018 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
ASMD database 2023 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Arbo begeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2022 Amsterdam UMC locatie AMC
AlleCijfers.nl 2021 AlleCijfers.nl
ADFICE_IT harmonized dataset ADFICE_IT harmonized dataset 2013 Amsterdam UMC
Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID-19 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actuele digitale kaarten, grafieken, apps en API's - NL COVID-19 Hub 2021 Esri Nederland
Actuele Covid-19 cijfers per gemeente, provincie, land en continent 2021 ValueCare
Actuele cijfers en trends covid19 in Nederland en wereldwijd 2021 Joshua Kuijvenhoven (Cegeka)
ActiZ Kijk op Data Kijk op data 2021 ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2021 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2021 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
A real-time dashboard of clinical trials for COVID-19 covid-trials 2021 Cyrus Mehta, Edward Mills, Kristian Thorlund