Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

Voor algemene informatie, zie introductie.

U kunt op twee manieren in de metadatabase zoeken:

  1. Bronnen
  2. Codeboeken
X

Mogen wij u 3 korte vragen stellen over uw bezoek aan zorggegevenswebsite


Geregistreerde bronnen

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2019 CIBG
CONgenitale COR Vitia: registratie en DNA-bank patiënten met een aangeboren hartafwijking CONCOR 2019 CONCOR-projectgroep
Consumentenpanel Gezondheidszorg 2019 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Extramuraal Leids Academisch Netwerk-datawarehouse ELAN-datawarehouse 2019 LUMC-PHEG (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde), Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Generation R Generation R 2019 Erasmus MC, afdeling Generation R
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiestandaard Wet langdurige zorg iWlz 2019 Zorginstituut Nederland
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg 2019 Vektis C.V.
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven Interventiedatabase 2019 Kenniscentrum Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
KNMT-tandartsenadministratie KNMT 2019 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Kwaliteitsregister Paramedici KP 2019 Kwaliteitsregister Paramedici
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Monitoring veiligheid biologische geneesmiddelen 2019 Bijwerkingencentrum Lareb
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor NVIC-monitor 2019 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Nationaal zwangerschapsregister pREGnant pREGnant 2019 Bijwerkingencentrum Lareb
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2019 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Nederlands Autisme Register NAR 2019 Vrije Universiteit Amsterdam
Niemann Pick data collection 2019 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen 2019 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Parelsnoer Instituut PSI 2019 Afdelingen binnen de UMC's
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2019 DT Healthcare Solutions in samenwerking met RAM Mobile Data
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen PIAV 2019 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Resistant HYpertension: MEasure to ReaCh Targets RHYME-RCT 2019 Albert Schweizer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Erasmus MC, IJsselland ziekenhuis, Ikazia ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Uitstroomonderzoek zorgpersoneel: MoveForward 2019 Prismant
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2018 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Atlas SV-regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2018 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Basisverzekering Informatiesysteem BASIC 2018 Vektis C.V.
Benchmark transparante ketenzorg 2018 InEen
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties 2018 Zorgbelang Nederland
DBC Informatie Systeem DIS 2018 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Doetinchem Cohort Studie DCS 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Donorregister 2018 Donorregister
Dutch Autoimmune REgister DAiRE 2018 Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2018 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes DPARD 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2018 Vektis C.V.
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) ERGO 2018 Erasmus MC
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2018 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Fabry database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Farmacie Informatiesysteem FIS 2018 Vektis C.V.
Gaucher database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Gezondheidsenquête CBS-GE 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
GGG Fabry database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Integrated Primary Care Information IPCI 2018 Erasmus MC, Medische Informatica
Julius Huisartsen NetWerk JHN 2018 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Landelijk Implantatenregister LIR 2018 CIBG
Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie LATAR 2018 Fiom
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2018 DHD (Dutch Hospital Data)
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2018 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit LPZ 2018 Maastricht University i.s.m. Flycatcher Internet Research
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen LAREB 2018 Bijwerkingencentrum Lareb
Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten LROI 2018 Reports, Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Landelijke Traumaregistratie LTR 2018 Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Leefstijlmonitor LSM 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Leidsche Rijn Gezondheidsproject LRGP 2018 Julius Centrum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
Letsel Informatie Systeem LIS 2018 Stichting VeiligheidNL
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study LOAS studie 2018 LUMC, afdeling Orthopaedie
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
MS-registratie MSR 2018 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NPCG 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde NSCK 2018 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Kankerregistratie NKR 2018 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Neorah 2018 Beheer NEORAH webapplicatie: externe partij
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Nivel Zorgregistraties 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie OTC 2018 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering OTP 2018 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Panel Verpleging & Verzorging Panel V&V 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship (Profiel studie) Profiles 2018 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Pediatrische Intensive Care Evaluatie PICE 2018 Medical Research Data Management (MRDM)
Perinatale Registratie Perined 2018 Perined
Predictors of rabies exposure in travelers 2018 GGD Hart voor Brabant, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
PRISMA-RT (benchmark)database 2018 Leden van de vereniging PRISMA-RT
Prospectieve ALS studie Nederland (ook wel 'ALS Database en Biobank' genoemd) PAN 2018 ALS centrum Nederland, UMC Utrecht
Quality Registry Neuro Surgery QRNS 2018 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg 2018 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Registratie Nierfunctievervanging Nederland Renine 2018 Nefrovisie
Research Network Family Medicine Maastricht RNFM 2018 Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Santeon Farmadatabase 2018 Santeon
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid: CMR (Centrale Medicatie-incidenten Registratie) het Portaal/PvP/CMR 2018 Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus MRSA-Surveillance 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2018 CIBG
Werkgeversenquête Zorg en Welzijn WGE 2018 CAOP
WHO European Health for All Database HFA-DB 2018 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Woononderzoek Nederland WoON 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Zorgcijfersdatabank ZCD 2018 Zorginstituut Nederland
Zorgrekeningen 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2017 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2017 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
BBMRI-NL Biobank Catalogue BBMRI 2017 Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-NL)
Benchmark in de zorg Benchmark 2017 ActiZ, Brancheorganisatie voor Zorgondernemers
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Dutch Acute Stroke Audit DASA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Carotid Interventions DACI 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Brain Tumour Registry DBTR 2017 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch ColoRectal Audit DCRA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Dystrophinopathy Database DDD 2017 LUMC, afdeling Neurologie
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit DGEA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gynaecological Oncology Audit DGOA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hepato Biliary Audit DHBA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hip Fracture Audit DHFA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Lung Cancer Audit DLCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pancreatic Cancer Audit DPCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Parkinson's Insight Audit DPIA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis DQRA 2017 Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie (SKR)
Dutch Registration of Complications in Endoscopy DRCE 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Spine Surgery Registry DSSR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Aneurysm Audit DSAA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Upper GI Cancer Audit DUCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen EJZ 2017 Dutch Hospital Data (DHD)
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2017 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
European Pediatric Surgical Audit EPSA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Family Medicine Network FaMe-net 2017 Radboudumc
Farmatec Farmatec 2017 CIBG
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen) GIP, geneesmiddelen 2017 Zorginstituut Nederland
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen) GIP, hulpmiddelen 2017 Zorginstituut Nederland
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2017 1. Universiteit van Utrecht (UU), 2. Trimbos-instituut
Jaarverantwoording zorg 2017 CIBG
Kwaliteitsregistraties cystectomie, prostatectomie en niertumoren NVU registraties 2017 Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie LOPS 2017 Rutgers
Lifelines 2017 De Lifelines organisatie is sinds februari 2014 overgegaan naar een BV waarvan het UMCG 100% aandeelhouder is
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
NABON Breast Cancer Audit NBCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Nederlands Pompe register 2017 Erasmus MC
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRBM 2017 Academisch Medisch Centrum - UVA
Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie NCFR 2017 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
Nederlandse Hart Registratie NHR 2017 Nederlandse Hart Registratie
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie NOTR 2017 Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Neonatale Hielprik Screening NHS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nivel Beroepenregistratie huisartsen 2017 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nivel Beroepenregistratie pas afgestudeerde huisartsen 2017 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Perinatologisch dossier voor de screening Peridos 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Pharmachild-NL 2017 Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie (NVKR), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
RD5000db: Dutch registry for Inherited Retinal Dystrophies RD5000db 2017 RD5000 consortium
Registratie voedselgerelateerde uitbraken 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Sociaal-Economische Status per postcodegebied SES 2017 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2017 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren StOET 2017 De StOET
TRIP Transfusie en Transplantatie reacties in patiënten TRIP 2017 Stichting TRIP
TRIP Transfusie en Transplantatiereacties in Patiënten Monitor Biovigilantie TRIP 2017 Stichting TRIP
Zorginstellingen; financiën en personeel 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2016 Amsterdam UMC locatie AMC - UVA
Dutch Head & Neck Audit DHNA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Geneesmiddelenprijzen WGP 2016 CIBG
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen IMS 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijke Abortus Registratie LAR 2016 Rutgers
Landelijke IVF Cijfers 2016 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Longitudinal Aging Study Amsterdam LASA 2016 VUmc
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland 2016 Perined, TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Nederlands Tuberculose Register NTR 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 NEMESIS-2 2016 Trimbos-instituut
Nivel Beroepenregistratie oefentherapeuten 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2016 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Pharmo Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank PHARMO - OAPO 2016 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de NVT 2016 Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey TRAILS 2016 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Verwijsindex risicojongeren VIR 2016 CIBG
Voedselconsumptiepeiling VCP 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang, financiën en personeel 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
European School Survey on Alcohol and other Drugs ESPAD 2015 Trimbos-instituut
Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Database PIJ database, FPJ database 2015 Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2015 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Peilstationsonderzoek Scholieren Middelengebruik Peil 2015 Trimbos-instituut
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2015 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2015 Radboudumc
Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen 2014 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen PSTG 2013 Rutgers
KOALA Birth Cohort Study KOALA 2012 Maastricht University
Nivel Beroepenregistratie fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg 2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2011 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek