Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

Voor algemene informatie, zie introductie.

U kunt op twee manieren in de metadatabase zoeken:

  1. Bronnen
  2. Codeboeken

Geregistreerde bronnen

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2020 Amsterdam UMC locatie AMC - UVA
Basisverzekering Informatiesysteem BASIC 2020 Vektis C.V.
Baten Risico en Impact van Medicatie Monitor (BRIMM): overactieve blaas BRIMM-OAB 2020 Bijwerkingencentrum Lareb, Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2020 CIBG
CONgenitale COR Vitia: registratie en DNA-bank patiënten met een aangeboren hartafwijking CONCOR 2020 CONCOR-projectgroep
Consumentenpanel Gezondheidszorg 2020 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2020 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) ERGO 2020 Erasmus MC
Extramuraal Leids Academisch Netwerk-datawarehouse ELAN-datawarehouse 2020 LUMC-PHEG (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde), Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Family Medicine Network FaMe-net 2020 Radboudumc
Farmacie Informatiesysteem FIS 2020 Vektis C.V.
Farmatec Farmatec 2020 CIBG
FSHD registratie FSHD-Databank 2020 Radboudumc, afdeling neurologie
Geneesmiddelenprijzen (maximumprijzen) WGP 2020 CIBG
Generation R Generation R 2020 Erasmus MC, afdeling Generation R
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiestandaard Wet langdurige zorg iWlz 2020 Zorginstituut Nederland
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg 2020 Vektis C.V.
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven Interventiedatabase 2020 Kenniscentrum Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Julius Huisartsen Netwerk JHN 2020 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
KNMT-tandartsenadministratie KNMT 2020 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2020 DHD (Dutch Hospital Data)
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Monitoring veiligheid biologische geneesmiddelen 2020 Bijwerkingencentrum Lareb
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor NVIC-monitor 2020 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Nationaal zwangerschapsregister pREGnant pREGnant 2020 Bijwerkingencentrum Lareb
Nederlands Autisme Register NAR 2020 Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Panel Verpleging & Verzorging Panel V&V 2020 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2020 DT Healthcare Solutions in samenwerking met RAM Mobile Data
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Registratie Nierfunctievervanging Nederland Renine 2020 Nefrovisie
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
SCRaTCH-IVF 2020 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus MRSA-Surveillance 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey TRAILS 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Uitstroomonderzoek zorgpersoneel: MoveForward 2020 Prismant
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2019 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
ActiZ Kijk op Data Kijk op data 2019 ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties
Benchmark transparante ketenzorg 2019 InEen
DBC Informatie Systeem DIS 2019 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Donorregister 2019 Donorregister
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Dutch Autoimmune Register DAiRE 2019 Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Dutch Brain Tumour Registry DBTR 2019 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Dutch Head & Neck Audit DHNA 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2019 Vektis C.V.
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2019 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Gezondheidsenquête CBS-GE 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Kwaliteitsregister Paramedici KP 2019 Kwaliteitsregister Paramedici
Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten LROI 2019 Reports, Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Leefstijlmonitor LSM 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Letsel Informatie Systeem LIS 2019 Stichting VeiligheidNL
Lifelines 2019 De Lifelines organisatie is sinds februari 2014 overgegaan naar een BV waarvan het UMCG 100% aandeelhouder is
Longitudinal Aging Study Amsterdam LASA 2019 Amsterdam UMC, locatie VUmc
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study LOAS 2019 LUMC, afdeling Orthopaedie
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NPCG 2019 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2019 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde NSCK 2019 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Hart Registratie NHR 2019 Nederlandse Hart Registratie
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie NOTR 2019 Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Neonatale Hielprik Screening NHS 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Neorah 2019 Beheer NEORAH webapplicatie: externe partij
Niemann Pick data collection 2019 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen 2019 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie OTC 2019 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
OPTImal CArdiac REhabilitation (OPTICARE) randomized controlled trial OPTICARE 2019 Erasmus MC & Capri Hartrevalidatie
Parelsnoer Instituut PSI 2019 Afdelingen binnen de UMC's
Pediatrische Intensive Care Evaluatie PICE 2019 Medical Research Data Management (MRDM)
Peilstationsonderzoek Scholieren Middelengebruik Peil 2019 Trimbos-instituut
Perinatologie dossier voor de screening Peridos 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen PIAV 2019 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
PRISMA-RT (benchmark)database 2019 Leden van de vereniging PRISMA-RT
Quality Registry Neuro Surgery QRNS 2019 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Research Network Family Medicine Maastricht RNFM 2019 Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Resistant HYpertension: MEasure to ReaCh Targets RHYME-RCT 2019 Albert Schweizer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Erasmus MC, IJsselland ziekenhuis, Ikazia ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis
Santeon Farmadatabase 2019 Santeon
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren StOET 2019 Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren
Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/ CMR (Centrale Medicatie-incidenten Registratie) het Portaal/PvP/CMR 2019 Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2019 CIBG
Werkgeversenquête Zorg en Welzijn WGE 2019 CAOP
WHO European Health for All Database HFA-DB 2019 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Zorgrekeningen 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2018 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Atlas SV-regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2018 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2018 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Cerebro Vasculair Accident Benchmark / Dutch Acute Stroke Audit DASA/CVAB 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties 2018 Zorgbelang Nederland
Doetinchem Cohort Studie DCS 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Dutch Audit for Carotid Interventions DACI 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit DGEA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gynaecological Oncology Audit DGOA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hepato Biliary Audit DHBA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hip Fracture Audit DHFA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Lung Cancer Audit DLCA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pancreatitis Cancer Audit DPCA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Parkinson's Insight Audit DPIA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes DPARD 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis DQRA 2018 Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie (SKR)
Dutch Registration of Complications in Endoscopy DRCE 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Aneurysm Audit DSAA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Colorectal Audit DCRA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Upper GI Cancer Audit DUCA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen EJZ 2018 Dutch Hospital Data (DHD)
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2018 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
European Pediatric Surgical Audit EPSA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Fabry database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Gaucher database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
GGG Fabry database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Integrated Primary Care Information IPCI 2018 Erasmus MC, Medische Informatica
Jaarverantwoording zorg 2018 CIBG
Landelijk Implantatenregister LIR 2018 CIBG
Landelijke Abortus Registratie LAR 2018 Rutgers
Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie LATAR 2018 Fiom
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2018 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Landelijke IVF Cijfers 2018 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit LPZ 2018 Maastricht University i.s.m. Flycatcher Internet Research
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen LAREB 2018 Bijwerkingencentrum Lareb
Landelijke Traumaregistratie LTR 2018 Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Leidsche Rijn Gezondheidsproject LRGP 2018 Julius Centrum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
MS-registratie MSR 2018 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Nabon Breast Cancer Audit NBCA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Nederlands Tuberculose Register NTR 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie NCFR 2018 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
Nederlandse Kankerregistratie NKR 2018 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen 2018 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Nivel Zorgregistraties 2018 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering OTP 2018 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship (Profiel studie) Profiles 2018 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Perinatale Registratie Perined 2018 Perined
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2018 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Pharmo Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank PHARMO - OAPO 2018 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Predictors of rabies exposure in travelers 2018 GGD Hart voor Brabant, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2018 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Prospectieve ALS studie Nederland (ook wel 'ALS Database en Biobank' genoemd) PAN 2018 ALS centrum Nederland, UMC Utrecht
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg 2018 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie 2018 Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2018 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2018 Radboudumc
TRIP Biovigilantie TRIP 2018 Stichting TRIP
TRIP Transfusie en Transplantatie reacties in patiënten Monitor Hemovigilantie TRIP 2018 Stichting TRIP
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang, financiën en personeel 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Woononderzoek Nederland WoON 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Zorgcijfersdatabank ZCD 2018 Zorginstituut Nederland
Zorginstellingen; financiën en personeel 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
BBMRI-NL Biobank Catalogue BBMRI 2017 Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-NL)
Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA 2017 VUmc
Dutch Dystrophinopathy Database DDD 2017 LUMC, afdeling Neurologie
Dutch Spine Surgery Registry DSSR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen) GIP, geneesmiddelen 2017 Zorginstituut Nederland
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen) GIP, hulpmiddelen 2017 Zorginstituut Nederland
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2017 1. Universiteit van Utrecht (UU), 2. Trimbos-instituut
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen IMS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie LOPS 2017 Rutgers
Nederlands Pompe register 2017 Erasmus MC
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRBM 2017 Amsterdam UMC
Nivel Beroepenregistratie huisartsen 2017 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel Beroepenregistratie pas afgestudeerde huisartsen 2017 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Pharmachild-NL 2017 Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie (NVKR), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen PSTG 2017 Rutgers
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2017 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Primary Secondary Cancer Care Registry – Borstkanker PSCCR - Borstkanker 2017 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
RD5000db: Dutch registry for Inherited Retinal Dystrophies RD5000db 2017 RD5000 consortium
Voedselgerelateerde uitbraken 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland 2016 Perined, TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 NEMESIS-2 2016 Trimbos-instituut
Nivel Beroepenregistratie oefentherapeuten 2016 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Verwijsindex risicojongeren VIR 2016 CIBG
Voedselconsumptiepeiling VCP 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
European School Survey on Alcohol and other Drugs ESPAD 2015 Trimbos-instituut
Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Database PIJ database, FPJ database 2015 Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2015 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen 2014 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
KOALA Birth Cohort Study KOALA 2012 Maastricht University