Zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

Voor algemene informatie, zie introductie.

U kunt op twee manieren in de metadatabase zoeken:

  1. Bronnen
  2. Codeboeken

Geregistreerde bronnen

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
ASMD database 2023 Academisch Medisch Centrum (AMC)
BBMRI-NL Biobank Catalogue BBMRI 2023 Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-NL)
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2023 CIBG
Biobank Neuromusculaire ziekten van het UMC Utrecht NMZ Biobank 2023 ALS centrum Nederland, UMC Utrecht, divisie Hersenen
Consumentenpanel Gezondheidszorg 2023 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2023 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Dutch Dystrophinopathy Database DDD 2023 Duchenne Parent Project (DPP) , Kempenhaeghe, LUMC, afdeling Neurologie, Radboudumc, Spierziekten Nederland
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) ERGO 2023 Erasmus MC
Extramuraal Leids Academisch Netwerk-datawarehouse ELAN-datawarehouse 2023 LUMC-PHEG (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde), Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Fabry database 2023 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Farmatec Farmatec 2023 CIBG
FSHD registratie FSHD-Databank 2023 Radboudumc, afdeling neurologie
Gaucher database 2023 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Geneesmiddelenprijzen (maximumprijzen) WGP 2023 CIBG
GGG Fabry database 2023 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2023 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiestandaard Wet langdurige zorg iWlz 2023 Zorginstituut Nederland
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg 2023 Vektis
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven Interventiedatabase 2023 Kenniscentrum Sport en Bewegen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
KNMT-tandartsenadministratie KNMT 2023 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Kwaliteitsregister Paramedici KP 2023 Kwaliteitsregister Paramedici
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2023 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit LPZ 2023 Maastricht University i.s.m. Flycatcher Internet Research
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen LAREB 2023 Bijwerkingencentrum Lareb
Lifelines data en biobank Lifelines 2023 De Lifelines organisatie is sinds februari 2014 overgegaan naar een BV waarvan het UMCG/RUG 50/50% aandeelhouder is
Moeders van Morgen Lareb MvM 2023 Kenniscentrum Moeders van Morgen Lareb
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2023 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Monitor NVIC-monitor 2023 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2023 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Panel Verpleging & Verzorging Panel V & V 2023 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2023 ICT Netherlands in samenwerking met RAM Mobile Data
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen PIAV 2023 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2023 Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Santeon Farmadatabase 2023 Santeon
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV 2023 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) MRSA-Surveillance 2023 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Verwijsindex risicojongeren VIR 2023 CIBG
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2022 Amsterdam UMC locatie AMC
Atlas SV-regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2022 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Benchmark transparante ketenzorg 2022 InEen
CONgenitale COR Vitia: registratie en DNA-bank patiënten met een aangeboren hartafwijking CONCOR 2022 CONCOR-projectgroep
Contactgegevens Zorgbelangorganisaties 2022 Zorgbelang Nederland
DBC Informatie Systeem DIS 2022 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Donorregister 2022 Donorregister
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Dutch Otologic Quality registry DOQ 2022 DHD (Dutch Hospital Data)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2022 Vektis
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2022 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Family Medicine Network FaMe-net 2022 Radboudumc
Generation R Generation R 2022 Erasmus MC, afdeling Generation R
Gezondheidsenquête CBS-GE 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen van GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Integrated Primary Care Information IPCI 2022 Erasmus MC, Medische Informatica
Julius Huisartsen Netwerk JHN 2022 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2022 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Landelijk Register Zorgaanbieders LRZa 2022 CIBG
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2022 DHD (Dutch Hospital Data)
Landelijke database Stichting hiv monitoring SHM 2022 Stichting hiv monitoring (SHM)
Landelijke IVF Cijfers 2022 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Landelijke Registratie Orthopedische Interventies LROI 2022 SDB Groep, Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI)
Leefstijlmonitor LSM 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
MS-registratie MSR 2022 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NPCG 2022 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nederlandse Hart Registratie NHR 2022 Nederlandse Hart Registratie
Nederlandse Kankerregistratie NKR 2022 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Neorah 2022 Beheer Neorah webapplicatie: RIVM-DVP
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-3 NEMESIS-3 2022 Trimbos-instituut
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nivel Beroepenregistratie huisartsen 2022 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Omnibus-enquête, beroepsuitoefening tandartsen 2022 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie OTC 2022 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering OTP 2022 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Pediatrische Intensive Care Evaluatie PICE 2022 Medical Research Data Management (MRDM)
Perinatologie dossier voor de prenatale screening Peridos 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Personalized blended care for depression with comorbid alcohol misuse among young people: a multi-centre RCT BLADE RCT 2022 Arkin
Quality Registry Neuro Surgery QRNS 2022 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Registratie Centrum Indicatiestelling Zorg 2022 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Registratie keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap 2022 Fiom
Registratie Nierfunctievervanging Nederland Renine 2022 Nefrovisie
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2022 Radboudumc
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2022 CIBG
WHO European Health for All Database HFA-DB 2022 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Zorgcijfersdatabank ZCD 2022 Zorginstituut Nederland
Zorgrekeningen 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
A real-time dashboard of clinical trials for COVID-19 covid-trials 2021 Cyrus Mehta, Edward Mills, Kristian Thorlund
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2021 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2021 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
ActiZ Kijk op Data Kijk op data 2021 ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties
Actuele cijfers en trends covid19 in Nederland en wereldwijd 2021 Joshua Kuijvenhoven (Cegeka)
Actuele Covid-19 cijfers per gemeente, provincie, land en continent 2021 ValueCare
Actuele digitale kaarten, grafieken, apps en API's - NL COVID-19 Hub 2021 Esri Nederland
Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID-19 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
AlleCijfers.nl 2021 AlleCijfers.nl
Arbo begeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Basisset Medisch Specialistische Zorg Basisset MSZ 2021 Dutch Hospital Data (DHD), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
CAPACITY-COVID: Cardiac complicAtions in Patients with SARS Corona vIrus 2 regisTrY CAPACITY-COVID 2021 BRC Clinical Research Informatics Unit van University College London Hospitals, Netherlands Heart Institute - Durrer Centrum
CBS Cijfers Coronacrisis 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Corona in Nederland LCCN 2021 LekkerCryptisch
Corona Locator Nederland CLN 2021 BD Dataplan
Coronavirus charts MacKuba 2021 Kuba Suder
Coronavirus COVID-19 Global Cases 2021 Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (CSSE)
Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports 2021 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Clinical Dataset for Artificial Intelligence 2021 Amsterdam UMC, MUMC
Coronavirus Disease Situation Dashboard 2021 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
COVID 19 Data Coalitie CDC19 2021 Medworq
Covid Smart Graph 2021 Quant Base
COVID Spreading Rates 2021 TULP interactive
COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking COVID-19 VB 2021 Academische werkplaats Sterker op eigen benen
COVID-19 Community Mobility Reports 2021 Google
COVID-19 Coronavirus data 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Coronavirus overview ECDC 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Open Research Dataset CORD-19 2021 The Allen Institute for AI
COVID-19 Projections 2021 The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)
Covid-Analytics 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Google, lcps.nu, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Database of publications on coronavirus disease (COVID-19) 2021 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
De coronamonitor op platform ArbeidsmarktInZicht.nl 2021 Etil research group (Etil B.V.)
Dutch Acute Stroke Audit DASA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Brain Tumour Registry DBTR 2021 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch ColoRectal Audit DCRA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit DGEA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Gynaecological Oncology Audit DGOA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Head & Neck Audit DHNA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hepato Biliary Audit DHBA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Hip Fracture Audit DHFA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Lung Cancer Audit DLCA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pancreatitis Cancer Audit DPCA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes DPARD 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Registration of Complications in Endoscopy DRCE 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Surgical Aneurysm Audit DSAA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Upper GI Cancer Audit DUCA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
European Pediatric Surgical Audit EPSA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Farmacie Informatiesysteem FIS 2021 Vektis
Geïnformeerde besluitvorming ten aanzien van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen FEMININE 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen) GIP, geneesmiddelen 2021 Zorginstituut Nederland
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen) GIP, hulpmiddelen 2021 Zorginstituut Nederland
Geographic distribution of COVID-19 cases worldwide 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Gezondheidsmonitor Jeugd van GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2021 1. Universiteit van Utrecht (UU), 2. Trimbos-instituut
Jaarverantwoording zorg JVZ 2021 CIBG
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding LCPS 2021 Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
Landelijk Implantatenregister LIR 2021 CIBG
Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie LOPS 2021 Rutgers
Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie LATAR 2021 Fiom
Letsel Informatie Systeem LIS 2021 Stichting VeiligheidNL
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study LOAS 2021 LUMC, afdeling Orthopaedie
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Mobility Trends Reports 2021 Apple
Monitoring van de beleving van en reactie op COVID-19 onder de Nederlandse bevolking 2021 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nabon Breast Cancer Audit NBCA 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Nederlands Pompe register 2021 Erasmus MC
Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde NSCK 2021 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlands Tuberculose Register NTR 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie NCFR 2021 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
Neonatale Hielprik Screening NHS 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Nivel Zorgregistraties 2021 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Openbare data Zorginzicht ODB 2021 Zorginstituut Nederland
Our World in Data - COVID-19 - Statistics and Research 2021 Our World in Data
Overview Coronavirus disease (COVID-19) 2021 EU: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship (Profiel studie) Profiles 2021 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Perinatale Registratie Perined 2021 Perined
PHARMO Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2021 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
PHARMO Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank PHARMO - OAPO 2021 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Platform van Seksuologie & Transgenderzorg teams in GGZ-instellingen PSTG 2021 Rutgers
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Primary Secondary Cancer Care Registry – Borstkanker PSCCR - Borstkanker 2021 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Rcovid-19 CiK 2021 Egbert van der Haring
Research Network Family Medicine Maastricht RNFM 2021 Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren StOET 2021 Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren
Voedselconsumptiepeiling VCP 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Voedselgerelateerde uitbraken 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Woononderzoek Nederland WoON 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Worldometer 2021 Worldometer
Ziekenhuizenbedchecker.nl 2021 (Individuele) Zorgverleners of Zorginstellingen, Ziekenhuizenbedchecker
ZonMW TB ENDPoint TB ENDPoint 2021 KNCV Tuberculosefonds
zorg-capaciteit.nl 2021 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) , Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Zorginstellingen; financiën en personeel 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Basisverzekering Informatiesysteem BASIC 2020 Vektis
Baten Risico en Impact van Medicatie Monitor (BRIMM): overactieve blaas BRIMM-OAB 2020 Bijwerkingencentrum Lareb, Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
COVID-19 terminologie 2020 Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ)
Data-InfrAstructure for ParEnts and children DIAPER 2020 RIVM
Datawetenschappers TU/e voorspellen groei coronabesmettingen per land 2020 TU Eindhoven
Doetinchem Cohort Studie DCS 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Dutch Autoimmune Register DAiRE 2020 Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis DQRA 2020 Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie (SKR)
European Data Portal COVID-19 2020 European Data Portal
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Genomic epidemiology of novel coronavirus 2020 Nextstrain
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen IMS 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijke Traumaregistratie LTR 2020 Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Leidsche Rijn Gezondheidsproject LRGP 2020 Julius Centrum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
Monitoring veiligheid biologische geneesmiddelen 2020 Bijwerkingencentrum Lareb
Nederlands Autisme Register NAR 2020 Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie NOTR 2020 Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiApp-berichtenservice Van baby tot peuter onderzoek 2020 GGD-Amsterdam
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2020 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Resistant HYpertension: MEasure to ReaCh Targets RHYME-RCT 2020 Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus gasthuis & Vlietland, HAGA ziekenhuis, IJsselland ziekenhuis, Ikazia ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis, MUMC, Reinier de Graaf ziekenhuis
SCRaTCH-IVF 2020 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2020 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey TRAILS 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Utrecht Cardiovasculair Cohort – Cardiovasculair Risico Management UCC-CVRM 2020 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Utrecht University - CoronaWatchNL CoronaWatchNL 2020 CoronaWatchNL, Universiteit van Utrecht (UU)
Vektis Open data 2020 Vektis
Virus Outbreak Data Network VODAN 2020 GO FAIR
Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) VMI 2020 Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
Dutch Audit for Carotid Interventions DACI 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
European School Survey on Alcohol and other Drugs ESPAD 2019 Trimbos-instituut
Longitudinal Aging Study Amsterdam LASA 2019 Amsterdam UMC, locatie VUmc
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRLBM 2019 Amsterdam UMC
OPTImal CArdiac REhabilitation (OPTICARE) randomized controlled trial OPTICARE 2019 Erasmus MC & Capri Hartrevalidatie
Peilstationsonderzoek Scholieren Middelengebruik Peil 2019 Trimbos-instituut
Registratie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie 2019 Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Dutch Parkinson's Insight Audit DPIA 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen EJZ 2018 Dutch Hospital Data (DHD)
Landelijke Abortus Registratie LAR 2018 Rutgers
Nivel Beroepenregistratie oefentherapeuten 2018 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen 2018 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Predictors of rabies exposure in travelers 2018 GGD Hart voor Brabant, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2018 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
TRIP Biovigilantie TRIP 2018 Stichting TRIP
TRIP Transfusie en Transplantatie reacties in patiënten Monitor Hemovigilantie TRIP 2018 Stichting TRIP
Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA 2017 VUmc
Dutch Spine Surgery Registry DSSR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Health Study Caribisch Nederland HSCN 2017 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 NEMESIS-2 2017 Trimbos-instituut
Pharmachild-NL 2017 Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie (NVKR), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
RD5000db: Dutch registry for Inherited Retinal Dystrophies RD5000db 2017 RD5000 consortium
The Second Manifestations of ARTerial disease-Magnetic Resonance (SMART-MR) study SMART-MR 2017 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland 2016 Perined, TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen Database PIJ database, FPJ database 2015 Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Jeugd
Kwaliteit van Mondzorg, beroepsuitoefening tandartsen 2014 Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
ADFICE_IT harmonized dataset ADFICE_IT harmonized dataset 2013 Amsterdam UMC
KOALA Birth Cohort Study KOALA 2012 Maastricht University