Volksgezondheidenzorg.info

Cardiochirurgische interventieregistratie met daarbij de risicogewogen mortaliteitsregistratie en de complicatieregistratie

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Cardiochirurgische interventieregistratie met daarbij de risicogewogen mortaliteitsregistratie en de complicatieregistratie
Afkorting
NHR/NVT-registratie
Beschrijving

Sinds september 2017 gaan BHN, NCDR en Meetbaar Beter samen verder als Nederlandse Hart Registratie (NHR). De NHR is een servicegerichte kwaliteits- en registratie-organisatie waar een volledige registratie van alle hartinterventies en hartoperaties in Nederland zal gaan plaatsvinden.

Data van álle cardiochirurgische interventies die in Nederland worden uitgevoerd, met daaraan gekoppeld de mortaliteitsregistratie en de complicatieregistratie tijdens de ziekenhuisopname voor de cardiochirurgische interventie. Het gaat hierbij om:

Interventieregistratie
Van alle hartchirurgische interventies in Nederland worden een aantal kerngegevens geregistreerd, ongeacht of dit een primaire of een re-operatie is en ongeacht of het de eerste of een volgende hartoperatie is tijdens dezelfde opname. Tot de kerngegevens behoren ook de data die het risicoprofiel van de patiënt voor deze ingreep bepalen.

Landelijke Risicogewogen Mortaliteitsregistratie Hartchirurgie Volwassenen (LRMHV)
In het kader van de Landelijke Risicogewogen Mortaliteitsregistratie Hartchirurgie Volwassenen (LRMHV) worden risicofactoren (zoals EuroSCORE) en mortaliteitsgegevens geregistreerd van alle cardiochirurgische interventies van patiënten van 18 jaar en ouder in Nederland. De LRMHV resulteert onder bestuurlijke verantwoording van de Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgie (NVT), maar wordt uitgevoerd door de NHR.

Landelijke Complicatie Registratie Hartchirurgie Volwassenen (LCRHV)
In het kader van de Landelijke Complicatieregistratie Hartchirurgie Volwassenen (LCRHV) worden complicatiegegevens geregistreerd van alle cardiochirurgische interventies bij patiënten van 18 jaar en ouder in Nederland. De LCRHV resulteert onder bestuurlijke verantwoording van de Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgie (NVT), maar wordt uitgevoerd door de NHR. Alle complicatiegegevens (m.u.v. overlijdensdatum) hebben alleen betrekking op complicaties die plaatsvinden tijdens de initiële ziekenhuisopname waarin de aangeleverde interventie(s) heeft/hebben plaatsgevonden.

Gebruiksdoel

Transparantie cardiologische zorg, met name kwaliteitsbewaking en –verbetering en het verstrekken van betrouwbare informatie over deze interventies.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Website: Nederlandse Hart Registratie.nl en Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
E-mail: info@nederlandsehartregistratie.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Op verzoek

Beheerder gegevensbron
Afd. Klinische Informatiekunde (KIK, AMC) aangestuurd door NHR, de Commissie Dataregistratie van de NHR en de Sectie Cardio-anesthesiologie NVA
Eigenaar gegevensbron
Cardiochirurgische centra (N=16)
Actualisatiedatum
16-10-2017
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Wettelijk
Welke wetten

Afspraken met de IGZ conform de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) die verplicht tot het verstrekken van gegevens aan IGZ.

Opdrachtgever(s)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Bestuur Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN)
 • Bestuur Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 • Sectie cardio-anesthesiologie van de NVA
Belangrijkste financier(s)
Cardiochirurgische centra (N=16)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Databank of dataset
 • Geaggregeerde gegevens
 • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Cardiochirurgische interventies

Methode van gegevensverzameling
Door registratie
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Cardio-thoracale chirurgie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Alle (16) Cardiochirurgische centra in Nederland

Eerste meetjaar
1995
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

Methode verzamelen van gegevens:

Eens per 3 maanden zendt ieder cardiochirurgisch centrum de data van de door het centrum verrichte cardiochirurgische interventies door aan de landelijke registratie. Daar worden deze data via bepaalde algoritmes en logische controles gecontroleerd. Eventuele mogelijke onjuistheden worden teruggerapporteerd en door de centra gecontroleerd. Daarna volgt aanlevering van de gecorrigeerde data. Na afsluiting van een jaar blijken er doorgaans < 0,5% “missings” te zijn.

De belangrijkste variabelen zijn:

Alle relevante gegevens over de cardiochirurgische interventies (72 variabelen), de cardio-anesthesiologische aspecten bij deze interventies (38 variabelen), de risicogewogen mortaliteit van deze interventies (21 variabelen) en de complicaties ervan (32 variabelen).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 Ongeveer 16.000 tot 17.000 cardiochirurgische interventies per jaar.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Op verzoek door middel van een aanvraag bijvoorbeeld in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

, zie deze link op de NVT-website.

Contactgegevens publiek

Website: Nederlandse Hart Registratie.nl en Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
E-mail: info@nederlandsehartregistratie.nl

Beschikbare publicaties

Rapportage via de wetenschappelijke artikelen en rapportages, bijvoorbeeld het proefschrift 'Safety in cardiac surgery' van S. Siregar uit 2013.

Afnemers/gebruikers
 • Deelnemende wetenschappelijke verenigingen
 • Hartchirurgische centra in Nederland
 • Hartstichting
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • De Nederlandse Dataregistratie Hartchirurgie; NVT, Utrecht 2012
 • Safety in cardiac surgery, proefschrift van S. Siregar, 2013
Verwachte wijzigingen

Website Nederlandse Hart Registratie eerste stap in fusieproject

De besturen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de besturen van de kwaliteits- en registratie-organisaties, de National Cardiovascular Data Registry (NCDR), Meetbaar Beter en de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN) hebben een project gestart om tot samenwerking te komen, omdat nadere samenwerking van voordeel zou kunnen zijn voor alle betrokken partijen. Deze samenwerking heeft met ingang van september 2017 geleid tot de oprichting van de Nederlandse Hart Registratie.

Uitgangspunten voor deze nadere samenwerking zijn onder andere het behoud en, waar mogelijk, de verbetering van de veiligheid, compleetheid en juistheid van de data, eenduidigheid van definities, brede participatie van bij dit vakgebied betrokken medisch specialisten, eerder afname dan toename van de registratielast en het behoud van het principe van Value Based Healthcare.

Uitgangspunten voor deze nadere samenwerking zijn onder andere het behoud en, waar mogelijk, de verbetering van de veiligheid, compleetheid en juistheid van de data, eenduidigheid van definities, brede participatie van bij dit vakgebied betrokken medisch specialisten, eerder afname dan toename van de registratielast en het behoud van het principe van Value Based Healthcare. Een eerste concrete stap in het fusieproject van voornoemde partijen is de gezamenlijke website (www.nederlandsehartregistratie.nl). Deze website functioneert onder andere als portaal voor de data-aanlevering van de bestaande organisaties. Op genoemde website vindt u, naast de informatie over het fusieproces, ook links naar de registratiehandboeken en enkele publicaties van de bestaande kwaliteitsregistratie-organisaties.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Deze registratie is met ingang van 01/05/2017 opgegaan in de Nederlandse Hart Registratie (NHR), zie deze link.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Geen codeboek beschikbaar,
wel een uitgebreide beschrijving van de BHN-registraties zie:
de website onderdeel Handboeken: Handboek dataverzameling BHN

Terug naar zoekpagina