Volksgezondheidenzorg.info

Meetbaar Beter

Algemeen

Naam
Meetbaar Beter
Beschrijving

Meetbaar Beter is een programma van 19 ziekenhuizen, waaronder 14 van de 16 hartcentra, die hun resultaten publiceren en onderling delen. De voor patiënten relevante resultaten van de behandelingen van de meest voorkomende hartziekten worden inzichtelijk gemaakt, en vormen de basis van hoe gewerkt wordt aan verdere verbetering van kwaliteit en kostenreductie, onder meer door het delen van ervaringen en best practices. Het uitgangspunt van het programma is dat de voor de patiënt meest relevante resultaten worden gemeten, zoals: wat is de overleving op korte en lange termijn; wat is de kwaliteit van leven na de operatie, zijn er complicaties geweest en moet de ingreep herhaald worden?

Meetbaar Beter is een artsgedreven programma, gebaseerd op de wil van artsen om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Artsen geven Meetbaar Beter vorm door de patiënt, en wat hij of zij belangrijk vindt, als uitgangspunt te nemen. Patiënten worden direct betrokken bij keuzes die gemaakt worden en resultaten worden ook op voor patiënten begrijpelijke wijze gepubliceerd. Daarmee geeft Meetbaar Beter niet alleen artsen maar ook patiënten een instrument in handen om beter beslissingen te kunnen nemen. 

De binnen Meetbaar Beter gehanteerde methodologie is gebaseerd op het Value-based health­care gedachtegoed van Prof. M. Porter van Harvard Business School. Validatie van de methode en resultaten vindt plaats via de Internationale Academische Adviesraad waarin meer dan 25 inter­nationale topexperts op medisch en methodologisch terrein actief betrokken zijn. Meer informatie over Meetbaar Beter treft u op www.meetbaarbeter.com.

Gebruiksdoel

Kwaliteit van cardiovasculaire zorg in Nederland transparant maken en kwaliteitsverbetering faciliteren.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie: Meetbaar Beter
Naam contactpersoon: Dennis van Veghel
P/A Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
Telf.: 040-2397091
E-mail: Dennis.van.veghel@meetbaarbeter.com
Website Meetbaar Beter

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Na toestemming deelnemende centra.

Beheerder gegevensbron
Meetbaar Beter
Eigenaar gegevensbron
Deelnemende ziekenhuizen aan Meetbaar Beter blijven eigenaar van de gegevens
Actualisatiedatum
13-02-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Deelnemende centra
Belangrijkste financier(s)
Deelnemende centra
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Meting indicator
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Persoonsgebonden factoren
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
Hartvaatstelsel
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten en verpleegkundigen

Specialisme
Cardiologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

Methode verzamelen van gegevens:

Binnen Meetbaar Beter worden alle data verzameld volgens vastgestelde definities. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle centra gelijke definities hanteren voor het verzamelen van de data. De definities van alle verzamelde uitkomstindicatoren en initiële condities zijn beschreven in de bijlage Indicatorensets Meetbaar beter 2016.

Binnen Meetbaar Beter wordt gewerkt met verschuivende cohorten waarbij over cohorten van maximaal 5 jaar gerapporteerd wordt. In de Meetbaar Beter rapportage 2014 werden de uitkomsten voor bijvoorbeeld CABG gepubliceerd voor de periode 2009-2013, in de huidige rapportage voor de periode 2010-2014. De selectie van cohorten vindt plaats conform de definities beschreven in het Handboek Dataverzameling 2015. 

Voor de meeste uitkomstindicatoren binnen Meetbaar Beter is follow-up van de patiënten noodzakelijk, zoals onder andere bij reïnterventies en het optreden van een myocardinfarct binnen een bepaalde periode. Om goed inzicht te krijgen in de uitkomsten van zorg op langere termijn is het essentieel dat de totale populatie voor de betreffende periode van follow-up gevolgd wordt. Hierbij geldt dat er zowel retrospectief als prospectief data verzameld moet worden van de patiënten en dat centra binnen Meetbaar Beter moeten kunnen aantonen dat zij het volledige cohort hebben opgevolgd.

De belangrijkste variabelen zijn:

Uitkomstindicatoren en initiële condities.

Inhoudelijke bijzonderheden over de gegevensbron:

Meetbaar Beter gaat uit van volledige transparantie. Behandelresultaten worden volledig transparant gepubliceerd. Het hoofddoel van Meetbaar Beter is het faciliteren van kwaliteitsverbetering. Daarbij worden best practices geselecteerd en gedeeld tussen de centra.

Vergelijkbare gegevensbronnen:

Nederlandse Hart Registratie (NHR/NVT), zie gegevensbron in Zorggegevens.
National Cardiovascular Data Registry (NCDR), zie gegevensbron in Zorggegevens.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 120.000 patiënten in registratie 2015. In totaal leveren 14 van de 16 hartcentra en 5 interventiecentra gegevens aan. Deelnemende ziekenhuizen dienen een volledige registratie van alle patiënten die op basis van de vastgestelde definities dienen te worden geïncludeerd in de cohorten aan te leveren. De minimumnorm is >90% compleetheid. In de praktijk ligt het responspercentage voor de gepubliceerde gegevens rond de 99%. Ruim 63%; 19 van de 30 instellingen.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Verzoeken worden, indien zij aansluiten bij het doel van Meetbaar Beter, voorgelegd aan de deelnemende centra voor toestemming.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie: Meetbaar Beter
Naam contactpersoon: Dennis van Veghel
P/A Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
Telf.: 040-2397091
E-mail: Dennis.van.veghel@meetbaarbeter.com
Website Meetbaar Beter

Beschikbare publicaties

Zie de website Meetbaar Beter onderdeel 'Meetbaar Beter Boeken'. Hier zijn rapportages per jaar te vinden.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Patiëntenorganisaties
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
Verwachte wijzigingen

Ja, op termijn zal een online applicatie worden vormgegeven waarin gegevens dagelijks, wekelijks, maandelijks geupload kunnen worden en van waaruit rapportages gemaakt kunnen worden.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboeken zijn in te zien
in het Handboek dataverzameling 2017.
Zie de inhoudsopgave: Handboek dataverzameling 2017.

Terug naar zoekpagina