Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"
Naam
Ongevallen en Bewegen in Nederland
Afkorting
OBiN
Beschrijving

In 2014 laatste gegevensronde, de gegevensbron is in deze vorm gestopt.

Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) was tot en met 2014 een continu uitgevoerde enquête naar letsels door ongevallen (module 1 van VeiligheidNL), sportparticipatie (module 2 van het Mulier Instituut) en bewegen/sedentair gedrag (module 3 van TNO) in Nederland. Er werd gekeken naar letsels ontstaan in het verkeer, tijdens het werk, tijdens sporten en bij activiteiten in de privésfeer. OBiN leverde zowel gegevens over het aantal slachtoffers waarbij letsel was ontstaan (incidentie) en over het aantal slachtoffers dat hinder had van letsel door ongevallen die eerder plaatsvonden (prevalentie). Aan slachtoffers met letsel werd gevraagd naar het ontstaan van het letsel, de aard ervan, de noodzakelijke medische behandeling en gevolgen van het letsel (verzuim, hinder, blijvend letsel). Daarnaast werden ook gegevens verzameld over de sport- en beweegparticipatie (de kwaliteit en kwantiteit van de deelname aan georganiseerde en ongeorganiseerde sport, alledaagse beweging), en sedentair gedrag van de Nederlandse bevolking in relatie tot achtergronds- en gedragskenmerken en overgewicht.

In 2014 heeft de laatste gegevensverzameling plaatsgevonden. Gegevensverzameling over ongevallen sportdeelname en bewegen wordt sinds 2015 door het CBS gedaan, deels in de Gezondheidsenquête en deels via een aanvullende Leefstijlmonitor.

Gebruiksdoel

Verzamelen van de belangrijkste gegevens over ongevalsletsel (waaronder sportblessures), sport- en beweegparticipatie en sedentair gedrag.

 1. Vaststellen van incidentie / prevalentie van letsel door ongevallen en sport en de relatie met achtergrondkenmerken. De registratie geeft inzicht in typen ongevallen die tot letsels leiden, het aantal en soort letsels, risicogroepen, en de gevolgen van die letsels (inclusief medische behandeling).
 2. Vaststellen van de sport- en beweeg participatie en –gedrag alsmede sedentair gedrag in de Nederlandse bevolking in relatie tot vigerende normen en achtergronds- en gedragskenmerken.

Deze informatie kan gebruikt worden om preventiebeleid op maat te ontwikkelen en de effecten van dit beleid op populatieniveau te monitoren.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

In 2014 laatste gegevensverzameling, gegevensbron is in deze vorm gestopt.

Beheerder gegevensbron
Stichting VeiligheidNL
Eigenaar gegevensbron
Stichting VeiligheidNL
Actualisatiedatum
31-12-2014
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

 

Methode van gegevensverzameling
Door middel van vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
2000
Meest recente meetjaar
2014
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Continu, met jaarlijkse rapportage

Bijzonderheden

OBiN bestaat uit drie modules te weten: ongevallen, sportparticipatie en bewegen & gezondheid, die door verschillende instituten worden beheerd. Voor 'Bewegen en gezondheid' kunt u informatie opvragen bij TNO. Over de verzamelde gegevens wordt tweejaarlijks gerapporteerd in een trendrapport.

De variabelen zijn:

 • Aantal letsels
 • Ontstaan letsel
 • Aard letsel
 • Medische behandeling letsel
 • Gevolgen letsel (verzuim, hinder, blijvend letsel)
 • Sportdeelname
 • Hoeveelheid lichaamsbeweging
 • Bewegingspatroon
 • Beweeg- en sedentair gedrag
 • Gedragskenmerken
 • Achtergrondskenmerken
 • Overgewicht
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 11.000
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De informatie is niet publiek online beschikbaar. Gebruik van de gegevens moet teruggekoppeld worden naar de verstrekker van de gegevens.

In 2014 laatste gegevensverzameling, gegevensbron is in deze vorm gestopt.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Voor informatie over de module ongevallen: VeiligheidNL
Voor informatie over de module sportdeelname: WJH Mulier Instituut
Voor informatie over de module bewegen en gezondheid: TNO Gezond Leven

Contactgegevens publiek

In 2014 laatste gegevensverzameling, gegevensbron is in deze vorm gestopt.

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl
Belangrijke wijzigingen in het verleden
 • Van 2000-2005 is de enquête uitgevoerd als telefonische enquête onder de populatie 12+.
 • Met ingang van 2006 is er sprake van mixed-mode: grotendeels web en een gedeelte telefonisch.
 • Vanaf 2006 is de onderzoekspopulatie uitgebreid met de leeftijdsgroep 4-11 jarigen (ondervraagd via de ouders).