Volksgezondheidenzorg.info

Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, opgegaan in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, opgegaan in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Afkorting
LiPZ
Beschrijving

Deze registratie is in deze vorm gestopt en op 01/01/2014 opgegaan in de Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

LiPZ is een landelijk representatief geautomatiseerd registratienetwerk van extramuraal werkzame reguliere fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en diëtisten waarin continu zorggerelateerde gegevens worden verzameld. Er worden gegevens verzameld over patiënten, verwijzing, gezondheidsprobleem, behandeling, en evaluatie. Deze gegevens worden samen met de standaard declaratiegegevens maandelijks elektronisch (en anoniem) verzonden aan het NIVEL, waar ze na controle in een centrale database worden opgeslagen.

Gebruiksdoel

Het doel van LiPZ is het leveren van een representatieve, continue informatieverzameling van zorggerelateerde gegevens over de paramedische beroepsgroepen fysiotherapie, oefentherapie Cesar en Mensendieck en diëtetiek. Dit biedt de mogelijkheid de transparantie van de zorg te verhogen en de kwaliteit van de zorgverlening te onderzoeken en te optimaliseren en dient als referentie. Door de continuïteit van de gegevens kunnen de effecten van (beleids)maatregelen worden geëvalueerd.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9771
Website: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
31-12-2013
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiëntcontacten en patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Extramuraal werkende paramedici

Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
2001
Meest recente meetjaar
2013
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Maandelijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

 • Patiëntkenmerken
 • Kenmerken van de aanmelding
 • Klacht
 • Behandeling
 • Evaluatie
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Deze registratie is in deze vorm gestopt en op 01/01/2014 opgegaan in de Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Basistabellen zijn online beschikbaar. Overige gegevens zijn ook beschikbaar, maar niet online. Gebruik van de informatie wordt besloten in overleg met VWS, NIVEL en de stuurgroep van LiPZ bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken beroepsverenigingen KNGF, VvOCM, NVD en ZN.

Voorwaarden voor dataleveranties zijn:

 1. De gevraagde gegevens moeten geschikt zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
 2. De gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor de beantwoording van de vraagstelling waarvoor ze worden aangevraagd.
 3. Het beoogde onderzoek waarvoor de data worden gebruikt mag niet interfereren met (voorgenomen) LiPZ-activiteiten.
 4. De gegevens moeten worden gebruikt voor een openbare publicatie.
 5. Vermelding LiPZ als bron in publicaties waar de geleverde data worden gebruikt.
 6. Verstrekte gegevens zijn nooit herleidbaar tot een patiënt of zorgverlener.
 7. Vooraf inzage in concept publicaties en tenminste twee weken de mogelijkheid om commentaar te leveren.
 8. Vergoeding van in rekening gebrachte kosten.
 9. Inachtneming van de samenwerkingsafspraken. 
Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9771
Website: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Onderzoekers
 • Raad voor Gezondheids Onderzoek (RGO)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM)
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Verwachte wijzigingen

Het LiPZ-netwerk zal vanaf 01/01/2014 gecombineerd worden met andere eerstelijnszorgregistraties om zo een beeld te geven van de geïntegreerde eerstelijnszorg. In 2013 zullen tevens extramuraal werkzame logopedisten toegevoegd worden aan het netwerk.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

In 2006 is extramurale diëtetiek toegevoegd aan het netwerk.

Opvolgende bron
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Terug naar zoekpagina