Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"
Naam
Landelijke Medische Registratie (LMR)
Afkorting
LMR
Beschrijving

Het jaar 2013 is het laatste LMR registratiejaar geweest. Met ingang van 1 januari 2014 is de LMR registratie definitief vervangen door de LBZ-registratie. De voorgaande LMR-jaren zijn met terugwerkende kracht tot 1992 geconverteerd naar de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

Medische en administratieve gegevens van patiënten die klinisch of in dagverpleging opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis in Nederland (inclusief in ziekenhuis geborenen, klinisch of dagverpleging maar exclusief poliklinische ziekenhuiszorg).

Gebruiksdoel

Het verstrekken van medisch-administratieve informatie m.b.t. klinische ziekenhuiszorg (inclusief dagverpleging) in Nederland ter ondersteuning van het beleid van de overheid, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de ziekenhuizen en daarbinnen werkzame specialismen. Het bieden van spiegelinformatie voor bedrijfs- en praktijkvergelijkingen, inzicht geven in de positie van het eigen ziekenhuis ten opzichte van het verzorgingsgebied en beeldvorming ten aanzien van ontwikkelingen in productie en consumptie van de Nederlandse ziekenhuiszorg. Onder voorwaarden (o.a. behoud van privacy van berichtgevers) is de informatie ook beschikbaar voor andere doelen, zoals wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Dutch Hospital Data (DHD)
Landelijke Medische Registratie
Website Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

Beheerder gegevensbron
Dutch Hospital Data (DHD)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Hospital Data (DHD)
Actualisatiedatum
12-12-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Geen wettelijke verplichting echter lidinstellingen van de NVZ zijn, zoals statutair vastgelegd, verplicht tot deelname.

Opdrachtgever(s)
Dutch Hospital Data (DHD)
Belangrijkste financier(s)
Dutch Hospital Data (DHD)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Ziekenhuiszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Ziekenhuisopnamen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers instellingen

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen (N= circa 100)

Eerste meetjaar
1964
Meest recente meetjaar
2013
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Ziekenhuisgegevens:
Instellingsnummer, locatienummer; patiëntgegevens: herkomst, geslacht, leeftijd, woonplaats, verwijzer, verzekeringswijze en betalende instantie.

Gegevens over de ziekenhuisopname:
Opnamenummer, type zorgverlening (kliniek of dagverpleging), opnamegegevens (datum, uur, afdeling, reden en-urgentie), heropname, herkomst, voorzorggegevens (zorgverlener, instantie, instelling, type), verantwoordelijkheidsperiode, verantwoordelijk specialist, medebehandelaars, consulenten, diagnosen, verrichtingen, datum verrichting, operateur, mede-operateurs, verrichting-instelling, verrichting-specialisme, afdeling, datum binnenkomst op afdeling, uur binnenkomst op afdeling, datum van overdracht / ontslag / overlijden, ontslaguur, bestemming, bestemmings-instelling, obductie, nazorggegevens (zorgverlener, instantie, instelling en type) en huisarts.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2013 Informatie uit circa 100 ziekenhuizen.
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Afhankelijk van gebruiksdoel en oogmerk(en) verzoek. Gegevens uit de LMR mogen alleen gebruikt worden na machtiging van de ziekenhuizen.

Het laatste LMR registratiejaar is 2013. Met ingang van 1 januari 2014 is de LMR registratie definitief vervangen door de LBZ registratie.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Dutch Hospital Data (DHD)
Landelijke Medische Registratie
Website Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Farmaceutische industrie
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Productontwikkelaars
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
 • Zakelijke dienstverleners
 • Zorgaanbieders
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Kengetallen Nederlandse ziekenhuizen
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website CBS StatLine
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

De registratie wordt, samen met de LAZR, omgevormd tot de LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg) waarin de klinische en ambulante zorg wordt geïntegreerd. Dit zal met ingang van 2014 zijn gerealiseerd.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Prismant – thans Kiwa Carity geheten - heeft in 2002 een onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van de gegevens in de Landelijke Medische Registratie. De LMR is een betrouwbare registratie, zo blijkt uit dit onderzoek. De betrouwbaarheid van de persoonsgegevens en van de opname- en ontslaggegevens is zeer goed. Van de gecontroleerde gegevens bleek 99% op de juiste manier in de LMR opgenomen te zijn. De betrouwbaarheid van de hoofd- en nevendiagnosen is goed: bij de hoofddiagnosen is 84% op de juiste manier in de LMR opgenomen en bij de nevendiagnosen 87%. De betrouwbaarheid van de verrichtingen is ook goed: 92% blijkt op de juiste manier in de LMR opgenomen te zijn.

Opvolgende bron
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)