Volksgezondheidenzorg.info

Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg, opgegaan in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg, opgegaan in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Afkorting
LINH
Beschrijving

Deze registratie is in deze vorm gestopt en op 01/01/2014 opgegaan in de registratie Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) is een netwerk van 84 geautomatiseerde huisartspraktijken met bijna 335.000 ingeschreven patiënten (juli 2010). De LINH-huisartsen verzamelen op continue basis 'productiegegevens' over aandoeningen (ICPC-gecodeerde diagnose, International Classification of Primary Care), aantallen contacten, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen. De database bevat gegevens op patiëntniveau, die zijn verzameld in het Electronisch Patiënten Dossier (EPD) van de huisarts. Geregistreerd wordt de aan de huisarts aangeboden morbiditeit (aandoening), met de daarbij behorende verwijzingen en medicijnvoorschriften.

Gebruiksdoel

Het doel van LINH is representatieve, continue, kwantitatieve en kwalitatieve informatie omtrent de door Nederlandse huisartsen geleverde zorg te genereren. De informatie uit LINH dient voor onderbouwing van het landelijk beleid van beroepsgroep en overheid, wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep huisartsen en het beantwoorden van vraagstellingen op het gebied van het gezondheidszorgbeleid in het algemeen.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Nivel, LINH-Zorgregistratie huisartsen
Postbus 1586
3500 BN Utrecht
Website: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
31-12-2013
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Huisartsennetwerk
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Huisartsassistenten
 • Huisartsen
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken

Eerste meetjaar
1991
Meest recente meetjaar
2013
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

 • Contacten
 • Aandoeningen
 • Prescripties
 • Verwijzingen
 • Declaraties
 • Verrichtingen
 • Leeftijd
 • Geslacht
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Deze registratie is in deze vorm gestopt en op 01/01/2014 opgegaan in de Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Algemene informatie:

Voor het verkrijgen van gegevens uit LINH is toestemming van de LINH Stuurgroep nodig. In de Stuurgroep hebben vertegenwoordigers van LHV, Nivel, en NHG (de LINH-partners). De Stuurgroep hanteert een aantal eisen voor het goedkeuren van een aanvraag:

 • De gevraagde gegevens moeten geschikt zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag;
 • De gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de vraagstelling waarvoor ze worden aangevraagd;
 • Het beoogde onderzoek waarvoor de data worden gebruikt mag niet interfereren met (voorgenomen) LINH-activiteiten;
 • De gegevens moeten worden gebruikt voor een openbare publicatie;
 • De aanvrager moet vooraf inzage bieden in de conceptpublicatie en twee weken de mogelijkheid bieden daarop commentaar te leveren;
 • Vermelding LINH als bron.
 • Verder moet er overeenstemming zijn over: eventuele samenwerkingsafspraken en de in rekening te brengen kosten.
Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Nivel, LINH-Zorgregistratie huisartsen
Postbus 1586
3500 BN Utrecht
Website: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Koepelorganisaties
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenorganisaties
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
Verwachte wijzigingen

Vanaf 1-1-2006 was de registratiemethode uitgebreid. Vanaf dat moment werden alle verrichtingen en declaraties verzameld die met CTG-codes werden geregistreerd.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Historie: LINH is in 1991 door het NIVEL en de IQ Healthcare in opdracht van het toenmalige ministerie van WVC opgezet. Tot op dat moment ontbrak het aan continue informatie over het handelen van huisartsen in Nederland. Dergelijke informatie werd belangrijk geacht voor het Financieel Overzicht Zorg (en in latere jaren voor het jaaroverzicht zorg, de zorgnota en de brancherapporten curatieve somatische zorg).

Opvolgende bron
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.*
*) Voor een verwijzing naar de documentatierapporten zie: Het tabblad Beschikbaarheid: 'Voorwaarden beschikbaarheid'.

Terug naar zoekpagina