Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"
Naam
Gezondheidsmonitor Volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM
Afkorting
Gezondheidsmonitor Volwassenen
Beschrijving

Deze registratie is vervallen en opgevolgd door de Gezondheidsmonitor 2016.

Iedere GGD verzamelde elke vier jaar gegevens over de volksgezondheid in de GGD-regio met hun eigen gezondheidsmonitor. Hierbij maakte de GGD onderscheid in een monitor voor volwassenen (19-64 jaar) en voor ouderen (65 jaar en ouder). Daarnaast verzamelt het CBS ieder jaar gegevens over de volksgezondheid van Nederland met behulp van de Gezondheidsenquête.  

Er heeft een harmonisatietraject plaatsgevonden waarbij alle GGD’en en het CBS  hebben afgesproken om voor volwassenen en ouderen in hetzelfde jaar een basisset met onderwerpen met dezelfde vragen te stellen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over onderwerpen als roken, alcoholgebruik, ervaren gezondheid en het hebben van bepaalde chronische aandoeningen.  

Het CBS en alle GGD’en zullen iedere vier jaar een Gezondheidsmonitor Volwassenen houden met een basisset met dezelfde onderwerpen. Daarnaast blijft het CBS ieder jaar de Gezondheidsenquête afnemen. In 2017 komen de data uit de monitor 2016 beschikbaar.

Gebruiksdoel

Het doel van de ‘Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM’ is een zo volledig mogelijk overzicht bieden van gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking (van 19 jaar en ouder) ten behoeve van onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Digitaal loket Gezondheidsmonitors
E-mail: gezondheidsmonitor@rivm.nl

Brondata beschikbaar

Niet beschikbaar

Open data beschikbaar

Zie de CBS StatLine tabel: Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2012

Beheerder gegevensbron
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • GGD GHOR Nederland
 • GGD'en
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
GGD Nederland
Actualisatiedatum
08-02-2018
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verplicht om minstens eens in de 4 jaar de lokale gezondheidssituatie in kaart te brengen.

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Gemeenten
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Gemeenten
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Specialisme
Overig
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • GGD'en (N=28)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eerste meetjaar
2012
Meest recente meetjaar
2012
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per 4 jaar

Bijzonderheden

In de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD’en, CBS en RIVM 2012’ staan gegevens over kwaliteit van leven (ervaren gezondheid), lichamelijke gezondheid (chronische aandoeningen, beperkingen in horen, zien en mobiliteit), psychische gezondheid (angst en depressie), sociale situatie (mantelzorg geven, eenzaamheid, huiselijk geweld), lengte en gewicht, leefstijl (alcoholgebruik, bewegen, roken) en achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, herkomst, huishoudsamenstelling, inkomen, opleiding en werksituatie).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 In 2012 is voor de eerste keer de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD’en, CBS en RIVM’ afgenomen. Het betreft de volwassenen en de ouderen (personen van 19 jaar en ouder). Na opschoning van de gegevens betreft het gegevens over 387.195 mensen waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de GGD’en en 10.811 (2,8%) door het CBS. Het beheer van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD’en, CBS en RIVM 2012’ ligt bij het RIVM.
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, de resultaten mogen van de website VZinfo worden overgenomen met bronvermelding.
Aanvragen gaan via het digitaal loket Gezondheidsmonitors.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

De cijfers afkomstig uit 2012 staan ook op CBS StatLine.

Contactgegevens publiek

Digitaal loket Gezondheidsmonitors
E-mail: gezondheidsmonitor@rivm.nl

Beschikbare publicaties

De onderzoeksbeschrijving en uitkomsten zijn te vinden met deze link: Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM. Data staan ook op CBS StatLine.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • GGD'en
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

De start Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 heeft op 7 september 2016 plaatsgevonden. De regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2016 worden in mei 2017 bekend gemaakt. De lokale cijfers volgen later in 2017.