Volksgezondheidenzorg.info

Benchmark Rapportage Module

Algemeen

Naam
Benchmark Rapportage Module
Afkorting
BRaM
Beschrijving

De database bevat landelijke behandeluitkomst gegevens van GGZ-patiënten op basis van ingevulde meetinstrumenten waarmee periodiek de mate van psychopathologie wordt vastgelegd gedurende een behandeling in de GGZ (Routine Outcome Monitoring). Bovendien rudimentaire patiëntgegevens (achtergrond- en klinische kenmerken), DBC-gegevens zoals prestatiecode en gegevens over dwangmaatregelen in de GGZ (Argus-data). De database wordt dagelijks aangevuld met afgesloten DBC’s. De informatie wordt middels het Internet ontsloten aan gebruikers.

Gebruiksdoel

Informatie bieden aan drie belanghebbenden: zorgverzekeraars ten behoeve van inkoop, zorgaanbieders (spiegelinformatie over eigen prestaties ten behoeve van kwaliteitsbeleid) en (toekomstig) patiënten als keuze-informatie.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek
Stichting Benchmark GGZ
Rembrandtlaan 46
3723 BK Bilthoven
Contactpersoon: Maarten Erenstein
Telefoon: 030 229 9090
E-mail: Info@sbggz.nl
Website: Stichting Benchmark GGZ
Brondata beschikbaar

Zie: BRaM (pas toegang na autorisatie).

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Stichting Benchmark GGZ (SBG)
Eigenaar gegevensbron
Stichting Benchmark GGZ (SBG) en aanleverende instellingen
Actualisatiedatum
23-08-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Ingevolge bestuurlijk akkoord GGZ 2010 en 2012
Opdrachtgever(s)
Bestuur SBG te weten: Zorgverzekeraars NL, GGZ-Nederland en het Landelijk Platform GGz
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
 • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Sociaaleconomische factoren
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

De respondenten zijn patiënten, specialisten en verpleegkundigen.
De belangrijkste onderzoekseenheden zijn: instelling, zorgverlener, behandeling(en) en patiënt.

Methode van gegevensverzameling
Door een enquête en uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Belast met invullen zijn: patiënten, verpleegkundigen, administrateurs en specialisten.

Specialisme
GGZ
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ongeveer 250 instellingen leveren gegevens aan het betreft: Ziekenhuizen, Psychiatrische afdelingen, Pukken en Paazen, GGZ-instellingen en vanaf juli 2016 ook vrijgevestigde instellingen.

Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, Maandelijks

Bijzonderheden

Methode verzamelen gegevens:

Maandelijks leveren instellingen gegevens aan van alle DBC’s die de afgelopen drie maanden zijn afgesloten. DBC gegevens gecombineerd met pre-en postmetingen van klachten/symptomen, functioneren, kwaliteit van leven en patiëntervaring (waardering middels de CQ-index).

De belangrijkste variabelen zijn:

Behandeluitkomsten (pre- en postscores op meetinstrumenten), Patiëntkenmerken (Demografische gegevens, klinische gegevens zoals de DSM classificatie of vijf assen), DBC kenmerken (diagnosehoofdgroep, prestatiecode).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 Omvang databron: alle DBC’s in NL over meerdere jaren (sinds 2011) ongeveer 600.000 per jaar. Jaarlijks worden circa 700.000 interviews afgenomen. 50% van de DBC's zijn evalueerbaar (voor- en nagemeten) 80%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Na autorisatie voor gebruik ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Gegevens zijn beschikbaar voor geautoriseerden (instellingen, verzekeraars, ZN, LPGGZ). In principe zijn gegevens ook beschikbaar voor onderzoekers, maar gebruik van de data vereist toestemming van het SBG bestuur en toestemming van de aanleverende instellingen. Er is continue toegang middels BRaM tot de gegevens die dagelijks worden ge-update.

Contactgegevens publiek
Stichting Benchmark GGZ
Rembrandtlaan 46
3723 BK Bilthoven
Contactpersoon: Maarten Erenstein
Telefoon: 030 229 9090
E-mail: Info@sbggz.nl
Website: Stichting Benchmark GGZ
Beschikbare publicaties

Zie de pagina publicaties op de website

Afnemers/gebruikers
 • GGZ Nederland
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Landelijk Platform GGz
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Het meest recente codeboek is
beschikbaar op de website.
Zie het onderdeel 'Data aanleveren', 'Documenten en contracteren SBG': Handleidingen, SBG Codelijsten

Terug naar zoekpagina