Volksgezondheidenzorg.info

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit naar SBI

Algemeen

Naam
Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit naar SBI
Beschrijving

Landelijke statistische uitkomsten over de resultatenrekening, de balans en het personeel van (groepen van) Zvw/AWBZ-gefinancierde ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (GHZ), verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg (VVT; exclusief kraamzorginstellingen), maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (MO/VO) en jeugdzorg.

Gebruiksdoel

Informatie over de resultatenrekening, balans en personeelsinzet van (groepen van) Zvw/AWBZ-gefinancierde ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (GHZ), verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg (VVT), maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (MO/VO) en jeugdzorg. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de StandaardBedrijfsIndeling (SBI). Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Contactinformatie: CBS Infoservice

Brondata beschikbaar

Ja, zie de tabel: Publiek-gefinancierde zorginstellingen, financiën en personeel, 2016-2014 op StatLine

Open data beschikbaar

Ja, zie CBS Open data StatLine

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
02-06-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

CBS-wet, artikel 16 en 25

Opdrachtgever(s)
Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Economische Zaken
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
CBS StatLine publicatie
Gekoppelde categorieën
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Verpleging en verzorging
 • Ziekenhuiszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Instellingen

Methode van gegevensverzameling
Combinatie van registratie- en enquêtegegevens
Eerste meetjaar
2006
Meest recente meetjaar
2014
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

Uitgebreide informatie over de onderzoekseenheden en gebruikte gegevens:

CBS-data: In 2014 was het aantal eenheden: 8 academische ziekenhuizen, 72 algemene ziekenhuizen, 23 revalidatie-instellingen en categorale ziekenhuizen, 128 GGZ-instellingen, 163 GHZ-instellingen en 468 VVT-instellingen, 35 MO/VO-instellingen en 43 jeugdzorgaanbieders en 16 bureaus jeugdzorg.
 
Databank DigiMV van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met digitale jaardocumenten van (groepen van) ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden via de Zvw en de AWBZ.
 
Digitale jaarenquête onder ziekenhuizen door Prismant in opdracht van de brancheorganisaties NVZ en NFU (alleen 2006).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, de cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

In geaggregeerde vorm online beschikbaar, via StatLine.

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Contactinformatie: CBS Infoservice

Beschikbare publicaties

Zie de korte onderzoeksbeschrijving op de CBS website.

Afnemers/gebruikers
 • Brancheorganisaties
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • EU: Eurostat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website CBS StatLine
Verwachte wijzigingen

Met ingang van verslagjaar 2015 worden de doelpopulaties aangepast.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Het CBS publiceerde tot verslagjaar 2006 tabellen over de verlies- en winstrekening, personeelsinzet, capaciteit en productie van instellingen (delen van ondernemingengroepen) die zich bezighouden met publiek- gefinancierde ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg of thuiszorg. Hierbij was sprake van een zogenaamde functionele invalshoek waarbij naar alle zorgactiviteiten op een bepaald terrein wordt gekeken, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of nevenactiviteit worden uitgevoerd door een zorgaanbieder.

Het verschil tussen een functionele en een institutionele beschrijving is als volgt: bij bijvoorbeeld de algemene ziekenhuizen bevatten de institutionele cijfers niet alleen algemene ziekenhuiszorgactiviteiten maar ook nevenactiviteiten van ondernemingengroepen met hoofdactiviteit ziekenhuiszorg zoals verpleeghuiszorg en ambulancezorg, terwijl de functionele cijfers alleen cijfers omvatten over algemene ziekenhuiszorg, zowel aangeboden als hoofd- of als nevenactiviteit door ondernemingengroepen.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
01 ABRGroepNr
ABRGroepNummer
ABRGroepNummer
02 MV-Code
MV-Code
Zorginstellings-id
03 jaar
Verslagjaar
Verslagperiode
04 sbi08
SBI-code voor economische activiteit
Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008
05 A1
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten
06 A2
Netto omzet
Netto omzet
07 A3
Wettelijk budget
Wettelijk budget
08 A4
Opbrengsten DBC's enDBC-zorgproducten
Opbrengsten DiagnoseBehandelingCombinaties [DBC's] en DBC-zorgproducten
09 A5
Overige netto omzet
Overige netto omzet
10 A6
Zorgprestaties tussen instellingen
Opbrengsten zorgprestaties tussen instellingen
11 A7
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Opbrengsten persoonsgebonden en -volgende budgetten
12 A8
Overige zorgprestaties
Opbrengsten overige zorgprestaties
13 A9
Overige dienstverlening
Opbrengsten overige dienstverlening
14 A10
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten
15 A11
Subsidies
Ontvangen subsidies
16 A12
Niet eerder genoemde bedrjfsopbrengsten
Niet eerder genoemde bedrjfsopbrengsten
17 A13
Bedrijfskosten
Bedrijfskosten
18 A14
Arbeidskosten
Arbeidskosten
19 A15
Lonen en salarissen
Bruto lonen en salarissen
20 A16
Pensioenlasten en sociale lasten
Pensioenlasten en sociale lasten
21 A17
Afschrijvingen op vaste activa
Afschrijvingen op vaste activa
22 A18
Bijzondere waardeverminderingen
Bijzondere waardeverminderingen
23 A19
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten
24 A20
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten
25 A21
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
26 A22
Niet eerder genoemde personeelskosten
Niet eerder genoemde personeelskosten
27 A23
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
Bedrijfskosten niet eerder genoemd
28 A24
Voeding en hotelmatige kosten
Voeding en hotelmatige kosten
29 A25
Algemene kosten
Algemene kosten
30 A26
Cliënt- en bewonersgebonden kosten
Cliënt- en bewonersgebonden kosten
31 A27
Onderhouds- en energiekosten
Onderhouds- en energiekosten
32 A28
Huur en operationele leasing kapitaalgoederen
Kosten van huur en operationele leasing kapitaalgoederen
33 A29
Andere bedrijfskosten
Andere bedrijfskosten
34 A30
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat
35 A31
Financiële baten
Financiële baten
36 A32
Financiële lasten
Financiële lasten
37 A33
Financieel resultaat
Financieel resultaat
38 A34
Buitengewone baten
Buitengewone baten
39 A35
Buitengewone lasten
Buitengewone lasten
40 A36
Buitengewoon resultaat
Buitengewone resultaten
41 A37
Resultaat voor belastingen
Resultaat voor belastingen
42 B1
Balans activa
Totaal activa
43 B2
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa
44 B3
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
45 B4
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa
46 B5
Deelnemingen
Deelnemingen
47 B6
Overige langlopende vorderingen
Waarde overige langlopende vorderingen
48 B7
Voorraden [inclusief OHW DBC's]
Voorraden inclusief onderhanden werk DBC's
49 B8
Voorraden
Voorraden
50 B9
Onderhanden werk DBC's
Onderhanden werk DiagnoseBehandelingCombinaties [DBC's]
51 B10
Kortlopende vorderingen
Kortlopende vorderingen
52 B11
Vorderingen op debiteuren
Vorderingen op debiteuren
53 B12
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
54 B13
Overige kortlopende vorderingen
Overige kortlopende vorderingen
55 B14
Effecten
Effecten
56 B15
Liquide middelen
Liquide middelen
57 B16
Balans passiva
Totaal passiva
58 B17
Eigen vermogen
Eigen vermogen
59 B18
Kapitaal
Kapitaal
60 B19
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
61 B20
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
62 B21
Voorzieningen
Voorzieningen
63 B22
Langlopende schulden
Langlopende schulden
64 B23
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
65 B24
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan kredietinstellingen
66 B25
Crediteuren
Crediteuren
67 B26
Aflossingsverlichtingen langlopende leningen
Aflossingsverlichtingen langlopende leningen
68 B27
Schulden uit hoofde van bekostiging
Schulden uit hoofde van bekostiging
69 B28
Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden
70 C1
Materiële vaste activa [boekwaarde per 1 januari]
Materiële vaste activa
71 C2
Investeringen
Investeringen
72 C3
Herwaarderingen
Herwaarderingen
73 C4
Desinvesteringen
Desinvesteringen
74 C5
Afschrijvingen
Afschrijvingen
75 C6
Bijzondere waardeverminderingen
Bijzondere waardeverminderingen
76 C7
Terugname afgeschreven activa
Terugname afgeschreven activa
77 C8
Materiële vaste activa [boekwaarde per 31 december]
Materiële vaste activa
78 D1
Wettelijk budget verslagjaar
Wettelijk budget
79 D2
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
80 D3
Financieringsverschil budget-opbrengsten
Financieringsverschil budget en opbrengsten
81 E1
Banen werknemers
Banen werknemers
82 E2
Arbeidsjaren werknemers
Arbeidsjaren werknemers
83 Ophoogfactor
Ophoogfactor naar stratum
Ophoogpercentage

Naar Metadatabase