Volksgezondheidenzorg.info

Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid: CMR (Centrale Medicatie-incidenten Registratie)

Algemeen

Naam
Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid: CMR (Centrale Medicatie-incidenten Registratie)
Afkorting
het Portaal/PvP/CMR
Beschrijving

Anoniem en veilig verzamelen van meldingen van incidenten in de patiëntenzorg –webbased gemeld of doorgemeld uit interne registratiesystemen– waardoor op geaggregeerd niveau andere dan lokaal gevonden risico’s in de zorgprocessen zichtbaar worden. Meldingen komen continu binnen, gevonden risico’s worden periodiek (al dan niet met een aanbeveling hoe het risico te dempen) met zorgverleners gedeeld. Ook zijn deze meldingen input voor (landelijke) richtlijnen en protocollen.
Daarnaast kan de database gebruikt worden door individuele zorgverleners / kleine zorgaanbieders om hun zorgincidenten – voor eigen gebruik – te registreren en te analyseren.

Gebruiksdoel

Risico's in de zorgprocessen in beeld brengen en delen met zorgverleners, zodat zij hun processen zo kunnen aanpassen dat het risico voorkomen wordt en medicatie- en patiëntveiligheid toeneemt.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Churchilllaan 11 - 16
3527 GV Utrecht
Contactpersoon: drs. M. Bonten, manager
Tel.: 030 265 8078
E-mail: info@vim-digitaal.nl
Website: VIM-digitaal.nl & Portaalvoorpatientveiligheid.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Eigenaar gegevensbron
Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Actualisatiedatum
07-01-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Op dit moment nog op vrijwillige basis en afspraak beroepsgroep of certificering. In de eigen zorginstelling of praktijk melden van zorgincidenten is over het algemeen onderdeel van certificering (HKZ). Voor ziekenhuisapotheken is het een kwaliteitsindicator. Aangesloten zijn bij CMR is onderdeel van het kwaliteitsprofiel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

In 2016 is de Wkggz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) in werking getreden waarin incident melden is ondergebracht. Dit geldt voor lokale- of interne registratie. Doormelden naar een landelijke database zoals CMR kent (nog) geen wettelijke basis maar wordt bijvoorbeeld wel gestimuleerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Opdrachtgever(s)
 • Zorginstellingen
 • Zorgverleners
 • Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) en Ambulance Zorg Nederland (AZN)
 • VWS; College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Belangrijkste financier(s)
 • Ambulancezorg Nederland
 • (Individuele) Zorgverleners of Zorginstellingen
 • VWS; College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

Door incidentele overheidssubsidie: ja via CBG-MEB.
Structurele financiering: nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Incidenten in de zorg
Gekoppelde categorieën
 • Ambulancezorg
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Openbare gezondheidszorg
 • Verpleging en verzorging
 • Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Risico’s die gemeld zijn door organisaties in Nederland worden teruggekoppeld naar zorgverleners in Nederland. Tevens vinden doormeldingen plaats op Europees niveau na overleg met de melder.
Eenheden in de gegevens

De eenheden in de gegevens zijn:

Patiënten, instellingen, praktijken en zorgverleners.

De respondenten zijn:

Patiënten, verzorgenden, mantelzorgers, huisartsen, verpleegkundigen, specialisten en (ziekenhuis)apothekers.

Methode van gegevensverzameling
Meldingen in bulkupload of API-koppeling vanuit incidentmeldingensysteem van de zorgaanbieder en individuele meldingen via de website.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • (Ziekenhuis)Apothekers
 • Specialisten
 • Huisartsen
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Verpleegkundigen
 • Verzorgenden
 • Patiënten
 • Mantelzorgers
Specialisme
Genees- en hulpmiddelen
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, apotheken, ambulancezorg en GGZ-instellingen. Alle ziekenhuizen en vrijwel alle openbare apotheken in Nederland zijn aangesloten, alsmede huisartsen en overige zorgverleners.

Eerste meetjaar
2006
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Methode gebruikt voor het verzamelen van gegevens:

“Doorzetten” al of niet via elektronische koppeling van meldingen / gegevens uit interne incident-registratiesystemen naar een landelijke database.

De belangrijkste variabelen zijn:

Geneesmiddelen, medicatieveiligheid, incidenten, calamiteiten en zorgprocessen.

Inhoudelijke bijzonderheden:

In een Europese richtlijn (2012) is gesteld dat het begrip bijwerkingen uitgebreid moet worden naar “alle negatieve effecten van behandeling met geneesmiddelen”. Dit betekent dat naast negatieve effecten van het product (“klassieke bijwerking”) ook negatieve effecten door procesfouten (incidenten) als bijwerking geregistreerd moeten worden waarna door gezamenlijke inspanning van zorgverleners en overheid (VWS – CBG) de risico’s gedempt moeten worden. Op 31 oktober 2016 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen CBG en Portaal voor Patiëntveiligheid. 

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2016 Rond de 20.000 meldingen. De database bevatte eind 2016 rond de 100.000 meldingen.
2017 Rond de 30.000 meldingen. De database bevatte eind 2017 rond de 140.000 meldingen.
2018 Rond de 25.000 meldingen. De database bevatte eind 2018 rond de 165.000 meldingen.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Meldingen blijven eigendom van de melder. Gebruik van de meldingen kan dan ook alleen met instemming van de melder. Geaggregeerde gegevens uit de database zijn op te vragen middels een verzoek aan het bestuur van de Stichting. Aan het opvragen van gegevens zijn kosten verbonden waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke meerwaarde en / of meerwaarde voor de Stichting.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Een deel van de informatie (op geaggregeerd niveau en hiermee volledig anoniem) is publiek beschikbaar via de website Portaalvoorpatiëntveiligheid.nl. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwsbrieven, alerts en dergelijke.

Contactgegevens publiek

Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Churchilllaan 11 - 16
3527 GV Utrecht
Contactpersoon: drs. M. Bonten, manager
Tel.: 030 265 8078
E-mail: info@vim-digitaal.nl
Website: VIM-digitaal.nl & Portaalvoorpatientveiligheid.nl

Beschikbare publicaties

Maandelijkse praktijkprikkels (farmacie), noodgevallen (ambulancezorg) en artikelen (Pharmaceutisch Weekblad, UA), maar ook alertmeldingen naar zorgverleners bij risico’s waaraan onverwijld aandacht besteed moet worden. Zie hiervoor de website Portaalvoorpatientveiligheid.nl.

Afnemers/gebruikers
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorgaanbieders
Verwachte wijzigingen

Ja, de volgende toekomstige wijzigingen:

 1. Uitbreiding naar alle zorgverleners in Nederland.
 2. De focus ligt nu op medicatie-gerelateerde meldingen. Deze focus vervalt en komt te liggen op alle incidenten in de zorg.
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Ja, inhoudelijk:
Gestart is met medicatie-gerelateerde meldingen vanuit de ziekenhuizen. Vanaf 2009 zijn ook openbare apotheken aangesloten. Geleidelijk aan worden – mede middels door VWS gesteunde projecten – ook andere zorgverleners aangesloten. Momenteel is een deel van de ambulancezorg aangesloten en er zijn ook projecten met specialisten, huisartsen, tandartsen, verloskundigen en dergelijke.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina