Volksgezondheidenzorg.info

Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/ CMR (Centrale Medicatie-incidenten Registratie)

Algemeen

Naam
Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/ CMR (Centrale Medicatie-incidenten Registratie)
Afkorting
het Portaal/PvP/CMR
Beschrijving

Het Portaal voor Patiëntveiligheid is een onafhankelijke stichting van en voor zorgverleners die actief bijdraagt aan het verhogen van de veiligheid in de zorg. Dit doen wij door het verzamelen en analyseren van zorgincidenten met name op gebied van medicatie.  Door meldingen op geaggregeerd niveau te verzamelen en te analyseren worden  risico's in de zorgprocessen sneller zichtbaar dan op lokaal niveau. De risico’s die het Portaal signaleert worden teruggegeven aan zorgverleners in het veld, koepelorganisaties, zorgorganisaties, CBG-MEB, Lareb, NICTIZ,  IGJ, softwareleveranciers en fabrikanten, waarmee zij instrumenten krijgen om patiëntenzorg veiliger te maken (input voor aanpassing richtlijnen en protocollen / ICT / producten , etc). Door kennis en informatie over incidenten en risico´s te verspreiden leren zorgorganisaties en zorgverleners van elkaar.

Gebruiksdoel

Risico's in de zorgprocessen in beeld brengen en delen zodat processen kunnen worden aangepast en medicatie- en patiëntveiligheid toeneemt.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Churchilllaan 11 - 16
3527 GV Utrecht
Contactpersoon: HJ ter Horst
Tel.: 030 265 8078
E-mail: info@portaalvoorpatientveiligheid.nl
Website: VIM-digitaal.nl & Portaalvoorpatientveiligheid.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Eigenaar gegevensbron
Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Actualisatiedatum
14-02-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Europese richtlijn
 • Vrijwillig
Welke wetten

Op dit moment nog op vrijwillige basis . In de eigen zorginstelling of praktijk melden van zorgincidenten is verplicht onder de WKKGZ.
Doormelden naar een landelijke database zoals Het Portaal voor Patientveiligheid/CMR kent (nog) geen wettelijke basis maar wordt wel gestimuleerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Europese richtlijnen geven aan dat bijwerkingen, waaronder ook verstaan wordt procesafwijkingen die leiden tot schade aan de patient, centraal moeten worden gemeld.

Opdrachtgever(s)
 • Zorginstellingen
 • Zorgverleners
 • VWS; College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Belangrijkste financier(s)
 • (Individuele) Zorgverleners of Zorginstellingen
 • VWS; College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

Door incidentele overheidssubsidie: ja via CBG-MEB.
Structurele financiering: nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Incidenten in de zorg
Gekoppelde categorieën
 • Eerstelijns zorg
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Verpleging en verzorging
 • Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Risico’s die gemeld zijn door organisaties in Nederland worden teruggekoppeld naar zorgverleners in Nederland. Tevens vinden doormeldingen plaats op Europees niveau. Het Portaal is lid van International Medication Safety Network (IMSN). Aangetroffen risico’s worden ook met IMSN gedeeld.
Eenheden in de gegevens

De eenheden in de gegevens zijn:

Patiënten, instellingen, praktijken en zorgverleners.

De respondenten zijn:

Patiënten, verzorgenden, mantelzorgers, huisartsen, verpleegkundigen, specialisten en (ziekenhuis)apothekers.

Methode van gegevensverzameling
Meldingen in bulkupload of API-koppeling vanuit incidentmeldingensysteem van de zorgaanbieder en individuele meldingen via de website.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • (Ziekenhuis)Apothekers
 • Specialisten
 • Huisartsen
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Verpleegkundigen
 • Verzorgenden
 • Patiënten
 • Mantelzorgers
Specialisme
Genees- en hulpmiddelen
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, apotheken, ambulancezorg en GGZ-instellingen. Alle ziekenhuizen en vrijwel alle openbare apotheken in Nederland zijn aangesloten, alsmede huisartsen en overige zorgverleners.

Eerste meetjaar
2006
Meest recente meetjaar
2019
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Methode gebruikt voor het verzamelen van gegevens:

“Doorzetten” al of niet via elektronische koppeling van meldingen / gegevens uit interne incident-registratiesystemen naar een landelijke database.

De belangrijkste variabelen zijn:

Geneesmiddelen, medicatieveiligheid, incidenten, calamiteiten en zorgprocessen.

Inhoudelijke bijzonderheden:

In een Europese richtlijn (2012) is gesteld dat het begrip bijwerkingen uitgebreid moet worden naar “alle negatieve effecten van behandeling met geneesmiddelen”. Dit betekent dat naast negatieve effecten van het product (“klassieke bijwerking”) ook negatieve effecten door procesfouten (incidenten) als bijwerking geregistreerd moeten worden waarna door gezamenlijke inspanning van zorgverleners en overheid (VWS – CBG) de risico’s gedempt moeten worden. Op 31 oktober 2016 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen CBG en Portaal voor Patiëntveiligheid. 

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2018 Rond de 25.000 meldingen. De database bevatte eind 2018 rond de 165.000 meldingen.
2019 Rond de 13.000 meldingen. De database bevat rond de 178.000 meldingen

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Melders stemmen vooraf in met het Privacystatement van het Portaal voor Patientveiligheid.

Ter verbetering van de medicatieveiligheid deelt het Portaal geanonimiseerde meldingen en risico’s met CBG, Lareb en de databank van Eudravigilance. Meldingen kunnen ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Meldingen worden gebruikt voor analyse op geaggregeerd niveau en voor het signaleren van risico´s. Geanonimiseerde meldingen kunnen tevens gebruikt worden als voorbeeld in de Praktijkprikkel.

Geaggregeerde gegevens uit de database zijn op te vragen middels een verzoek aan het bestuur van de Stichting. Aan het opvragen van gegevens zijn kosten verbonden waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke meerwaarde en / of meerwaarde voor de Stichting.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Een deel van de informatie (op geaggregeerd niveau en hiermee volledig anoniem) is publiek beschikbaar via de website Portaalvoorpatiëntveiligheid.nl. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwsbrieven en praktijkprikkels en dergelijke.

Contactgegevens publiek

Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Churchilllaan 11 - 16
3527 GV Utrecht
Contactpersoon: HJ ter Horst
Tel.: 030 265 8078
E-mail: info@portaalvoorpatientveiligheid.nl
Website: VIM-digitaal.nl & Portaalvoorpatientveiligheid.nl

Beschikbare publicaties

Maandelijkse praktijkprikkels (farmacie) en artikelen (Pharmaceutisch Weekblad, UA. Zie hiervoor de website Portaalvoorpatientveiligheid.nl.

Afnemers/gebruikers
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorgaanbieders
Verwachte wijzigingen

De focus ligt nu op medicatie-gerelateerde meldingen. Het Portaal ontvangt meldingen met name van apothekers. In de toekomst worden ook voorschrijvers en toedieners van medicatie aangesloten. 

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Er zijn diverse pilots uitgevoerd in het kader van het verbreden van de doelgroep.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina